Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., Lov om (Forskelsbehandlingsloven). LBK nr 399 af 5. april 2024.

Vist 461 gange.
Lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v. (Forskelsbehandlingsloven) – LBK nr 399 af 5. april 2024 – h√łrer under Besk√¶ftigelsesministeriet og vedr√łrer forhold p√• arbejdsmarkedet og giver en vidtg√•ende beskyttelse af de persongrupper, den omhandler.
I ¬ß 7 a er der delvist indf√łrt omvendt bevisbyrde, idet det er arbejdsgiveren, som skal bevise, at der ikke er sket forskelsbehandling.

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en yderst detaljeret vejledning til loven РVEJ nr. 9223 af 5. april 2024.

* * *
Herunder gengives det væsentlige af loven.
¬ß 1. Ved forskelsbehandling forst√•s i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.
Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, n√•r en person p√• grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.
Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, n√•r en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap ringere end andre personer, medmindre den p√•g√¶ldende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt form√•l og midlerne til at opfylde det er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige, jf. dog ¬ß 2 a.
Stk. 4. Chikane skal betragtes som forskelsbehandling, n√•r en u√łnsket optr√¶den i relation til en persons race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, alder, handicap eller nationale, sociale eller etniske oprindelse finder sted med det form√•l eller den virkning at kr√¶nke en persons v√¶rdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedv√¶rdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den p√•g√¶ldende.
Stk. 5. En instruktion om at forskelsbehandle en person p√• grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse betragtes som forskelsbehandling.
Stk. 6. Loven finder ikke anvendelse, i det omfang en tilsvarende beskyttelse mod forskelsbehandling f√łlger af en kollektiv overenskomst, jf. dog stk. 7.
Stk. 7. Loven finder ikke anvendelse, hvis et forbud mod forskelsbehandling p√• grund af alder og handicap f√łlger af en kollektiv overenskomst eller aftale, der som minimum svarer til bestemmelserne i det i bilag 1 til loven optrykte direktiv nr. 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til besk√¶ftigelse og erhverv.

¬ß 2. En arbejdsgiver m√• ikke forskelsbehandle l√łnmodtagere eller ans√łgere til ledige stillinger ved ans√¶ttelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til l√łn- og arbejdsvilk√•r.
[…]

¬ß 4. En arbejdsgiver m√• ikke i forbindelse med eller under ans√¶ttelsen af en l√łnmodtager anmode om, indhente eller modtage og g√łre brug af oplysninger om dennes race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika eller nationale, sociale eller etniske oprindelse.

¬ß 5. Det m√• ikke ved annoncering angives, at der til ans√¶ttelse eller erhvervsuddannelse s√łges eller foretr√¶kkes en person af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap. Det m√• heller ikke angives, at der ikke √łnskes en person med de i 1. pkt. n√¶vnte kendetegn.
Stk. 2. En arbejdsgiver m√• ikke anmode om oplysninger om en ans√łgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading og indtastning m.v. af jobans√łgning.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 g√¶lder ikke, hvis en arbejdsgiver i henhold til undtagelsesbestemmelser i denne lov kan foretr√¶kke l√łnmodtagere med et bestemt kendetegn.
[…]

¬ß 6, stk. 2. S√•fremt det ved visse former for erhvervsud√łvelse og uddannelser er af afg√łrende betydning, at ud√łveren er af en bestemt race, politisk anskuelse, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika eller national, social eller etnisk oprindelse eller har en bestemt hudfarve, alder eller et bestemt handicap eller tilh√łrer en bestemt religion eller trosretning, og kravet om bestemt tilh√łrsforhold st√•r i rimeligt forhold til den p√•g√¶ldende erhvervsaktivitet, kan vedkommende minister efter indhentet udtalelse fra besk√¶ftigelsesministeren fravige bestemmelserne i ¬ß¬ß 2-5.
[…]

¬ß 7 a. Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, jf. ¬ß¬ß 2-4, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der ud√łves direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.
[…]

¬ß 9, stk. 2. Loven er ikke til hinder for, at der i medf√łr af anden lov, i medf√łr af bestemmelser med hjemmel i anden lov eller i √łvrigt ved offentlig foranstaltning iv√¶rks√¶ttes foranstaltninger, som har til form√•l at forbedre besk√¶ftigelsesmulighederne for personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap.
[…]

[Retur]Bilag 1
Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

* * *
Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på Retsinformation.

* * *
Historik.
Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Forskelsbehandlingsloven) LBK nr. 1001 af 24. august 2017
K√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika blev indsat med LOV nr 2591 af 28/12/2021.
Inden da, fremgik det ikke at loven, at transseksuelle og/eller transvestitter var omfattet af ordene, men må antages at være tilfældet.
Den 22. september 2008 meddelte dav√¶rende besk√¶ftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen i et brev til Trans-Danmark, at transk√łnnede ogs√• er omfattet af loven.
Lov om forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet ‚Äď LBK nr. 1349 af 16. december 2008 – blev den 24. august 2017 afl√łst af LBK nr. 1001 af 24. august 2017.