L 86. 30. november 2010. Lovforslag om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til ogs√• at omfatte k√łn.

Vist 172 gange.

Besk√¶ftigelsesminister, Inger St√łjberg (V) fremsatte den 30. november 2010 lovforslag L 86 – Samling: 2010-11 – om √¶ndring af lov om Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love. (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til ogs√• at omfatte k√łn).

Inden frems√¶ttelse af lovforslaget, havde Besk√¶ftigelsesministeriet den 28. september 2010 udsendt et forslag i h√łring om forslag til lov om √¶ndring af lov om letablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love (Institut for Menneskerettigheders kompetence i forhold til k√łn) AMU, Samling 2009-10, Alm. del, bilag 289. H√łringsfristen udl√łb den 12. oktober 2010. Forslaget i pdf-format.
Trans-Danmark sendte den 2. oktober 2010 h√łringssvar til Besk√¶ftigelsesministeriet. Det kan konstateres, at bem√¶rkningerne fra Trans-Danmark ikke blev tilgodeset i lovforslaget.

Resumé
Lovforslaget vil give Institut for Menneskerettigheder kompetence til at overv√•ge k√łnsomr√•det p√• samme m√•de, som instituttet i dag har kompetence til at overv√•ge ang√•ende race eller etnisk oprindelse. Samtidig inds√¶ttes der en ny bestemmelse i ligebehandlingsloven og ligestillingsloven om instituttets nye kompetence.
Lovforslaget blev efter 1. behandlingen den 12. december 2013 henvist til Det Politisk-√ėkonomiske Udvalg.
Der blev indgivet h√łringsskrivelser af bl.a Trans-Danmark.
Det Politisk-√ėkonomiske Udvalg afgav bet√¶nkning den 10. februar 2011.
Lovforslaget blev 2. behandlet den 24. februar 2011 og sendt direkte til 3. behandling uden fornyet udvalgsbehandling.
Ved 3. behandlingen den 1. marts 2011 blev lovforslaget vedtaget 87 stemmer for forslaget (V, S, SF, KF, RV, EL, LA) 19 stemmer imod forslaget (DF, UFG) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.

Forslag
til
Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)
(Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til ogs√• at omfatte k√łn)

§ 1
Udenrigsministeriet

I lov nr. 411 af 6. juni 2002 om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder som √¶ndret ved ¬ß 2 i lov nr. 1156 af 19. december 2003, foretages f√łlgende √¶ndring:

1. I ¬ß 2, stk. 2, nr. 4, inds√¶ttes efter ¬Ľat fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling p√• grund af¬ę: ¬Ľk√łn,¬ę.

§ 2
Beskæftigelsesministeriet
I lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til besk√¶ftigelse og barselorlov m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 734 af 28. juni 2006, foretages f√łlgende √¶ndring:
1. Efter § 17 indsættes i Kapitel 7:
¬Ľ¬ß 18. Institut for Menneskerettigheder har til opgave at fremme, evaluere og overv√•ge samt st√łtte ligebehandling af kvinder og m√¶nd uden forskelsbehandling p√• grund af k√łn, herunder ved at bist√• ofre for forskelsbehandling med deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, foretage uafh√¶ngige unders√łgelser af forskelsbehandling og offentligg√łre rapporter og frems√¶tte henstillinger om sp√łrgsm√•l vedr√łrende forskelsbehandling.¬ę

§ 3
Minister for ligestilling
I lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1095 af 19. september 2007, som √¶ndret ved ¬ß 15 i lov nr. 387 af 27. maj 2008 og lov nr. 484 af 12. juni 2009, foretages f√łlgende √¶ndring:
1. Efter § 13 indsættes:
¬ĽKapitel 5
Institut for Menneskerettigheder
¬ß 14. Institut for Menneskerettigheder har til opgave at fremme, evaluere og overv√•ge samt st√łtte ligebehandling af kvinder og m√¶nd uden forskelsbehandling p√• grund af k√łn, herunder ved at give ofre for forskelsbehandling uvildig bistand til at f√• behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, foretage uvildige unders√łgelser af forskelsbehandling og offentligg√łre uvildige rapporter og frems√¶tte henstillinger om ethvert sp√łrgsm√•l vedr√łrende forskelsbehandling.¬ę

§ 4
Loven træder i kraft den 1. februar 2011.

§ 5
Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men ¬ß 1 kan ved kongelig anordning s√¶ttes helt eller delvis i kraft for F√¶r√łerne og Gr√łnland med de √¶ndringer, som de f√¶r√łske eller gr√łnlandske forhold tilsiger.

Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger
Indholdsfortegnelse
 1. Indledning
 2. Baggrund for indf√łrelse af et uafh√¶ngigt ligestillingsorgan for k√łnsomr√•det
 3. Gældende ret
 4. Lovforslagets udformning
  1. Beskæftigelsesministeriets overvejelser
  2. Lovforslagets indhold
 5. Ligestillingsmæssige konsekvenser
 6. Lovforslagets √łkonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
 7. Lovforslagets √łkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
 8. Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne
 9. Lovforslagets milj√łm√¶ssige konsekvenser
 10. Forholdet til EU-retten
 11. H√łring
 12. Sammenfattende skema

[Til indhold] 1. Indledning
Dette lovforslag har til form√•l at sikre, at Institut for Menneskerettigheder f√•r kompetence til at varetage forpligtelserne i artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlings direktiv 2006/54/EF og i artikel 12 i k√łnsligestillings direktivet om varer og tjenesteydelser 2004/113/EF.

I artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlings direktiv 2006/54/EF stilles krav om, at medlemsstaterne sikrer ofre for forskelsbehandling bistand i forbindelse med deres klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łn. K√łnsligestillings direktivet om varer og tjenesteydelser stiller i artikel 12 samme krav. Lovforslaget indeholder derfor ogs√• en bestemmelse, der gennemf√łrer dette direktiv.

Efter de n√¶vnte direktiver skal medlemsstaterne sikre, at der er organer, der har kompetence til at foretage uafh√¶ngige unders√łgelser af forskelsbehandling p√• grund af k√łn, offentligg√łre uafh√¶ngige rapporter og frems√¶tte henstillinger om sp√łrgsm√•l vedr√łrende forskelsbehandling p√• k√łnsomr√•det.

Institut for Menneskerettigheder er oprettet ved lov nr. 411 af 6. juni 2002 om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder med senere ændringer. Instituttet er allerede tillagt kompetence i forbindelse med forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse.

Henlæggelsen af kompetencen til Institut for Menneskerettigheder vil ske ved ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. og lov om ligestilling af kvinder og mænd.

[Til indhold] 2. Baggrund for indf√łrelse af et uafh√¶ngigt ligestillingsorgan for k√łnsomr√•det
I √•bningsskrivelse nr. 2006/2525 K(2007)1039 af 21. marts 2007 gjorde Kommissionen g√¶ldende, at Danmark ikke havde gennemf√łrt en r√¶kke bestemmelser i det √¶ndrede ligebehandlings direktiv (2002/73) korrekt.

Kommissionen anf√łrte bl.a., at artikel 8a i det √¶ndrede ligebehandlings direktiv 2002/73 om udpegning af organ til fremme af ligebehandling ikke var gennemf√łrt korrekt.

Fra den 15. august 2009 er ligebehandlings direktivet 76/207/E√ėF, herunder det √¶ndrede ligebehandlings direktiv 2002/73/EF oph√¶vet, og afl√łst af det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF. Artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlings direktiv omhandler udpegning af organ til fremme af ligebehandling.

Efter forhandlinger med Kommissionen har Kommissionen frafaldet en række punkter i åbningsskrivelsen.

Imidlertid har Kommissionen ved begrundet udtalelse af 23. november 2009 fastholdt, at artikel 20, stk. 2, litra a til c, i det omarbejdede ligebehandlings direktiv 2006/54/EF ikke er korrekt implementeret i dansk ret. Kommissionen fandt, at Danmark havde tilsidesat sin forpligtelse efter det n√¶vnte direktiv, dels ved at der ikke ydes ofre for forskelsbehandling tilstr√¶kkelig beskyttelse i forbindelse med det n√¶vn, der har ansvaret for ligebehandling af alle personer uden forskelsbehandling p√• grund af k√łn, dels ved ikke at s√łrge for, at det eller de n√¶vn, der har ansvaret for fremme af analyse, tilsyn og st√łtte i forbindelse med ligebehandling af alle personer uden forskelsbehandling p√• grund af k√łn, b√łr foretage uafh√¶ngige unders√łgelser af forskelsbehandling, offentligg√łre uafh√¶ngige rapporter og frems√¶tte henstillinger om emner i forbindelse med en s√•dan forskelsbehandling.

Regeringen har meddelt Kommissionen, at den vil efterkomme den begrundede udtalelse og henlægge kompetencen efter artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlings direktiv til Institut for Menneskerettigheder.

[Til indhold] 3. Gældende ret
Siden oktober 2005 har der p√•hvilet Danmark en forpligtelse til at udpege et eller flere organer til at fremme ligebehandling af alle uanset k√łn. Af forarbejderne til lov om Ligebehandlingsn√¶vnet i december 2007 fremg√•r, at forpligtelsen p√• omr√•det i praksis varetages af en r√¶kke organer. Ligebehandlingsn√¶vnet er et uafh√¶ngigt administrativt klageorgan, der kan tr√¶ffe afg√łrelser om forskelsbehandling p√• de omr√•der, hvor der i dag g√¶lder et forbud mod forskelsbehandling.

Det har v√¶ret regeringens opfattelse, at artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlings direktiv var gennemf√łrt, idet Institut for Menneskerettigheder, universiteter, sektorforskningsinstitutioner og KVINFO, som er et videnscenter og et forskningsbibliotek for k√łn, ligestilling og etnicitet, kan foretage uafh√¶ngige unders√łgelser, frems√¶tte henstillinger og offentligg√łre uafh√¶ngige rapporter.

Med hensyn til at bist√• ofre for forskelsbehandling i forbindelse med deres klager over forskelsbehandling har det v√¶ret regeringens opfattelse, at Ligebehandlingsn√¶vnet (indtil 1. januar 2009 Ligestillingsn√¶vnet) er en korrekt gennemf√łrelse af direktivet, da det er en administrativ og uafh√¶ngig klageinstans, som behandler klager over k√łnsrelateret forskelsbehandling og bist√•r klagerne med r√•dgivning om, hvor og hvordan en sag om forskelsbehandling kan anl√¶gges og f√łres. Civilstyrelsen kan give oplysninger om, hvordan personer, der er blevet afvist af n√¶vnet, kan ans√łge om retshj√¶lp.

Artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlings direktiv og k√łnsligestillings direktivet om varer og tjenesteydelser i artikel 12 stiller krav til udpegning af organ til fremme af ligebehandling p√• k√łnsomr√•det b√•de p√• arbejdsmarkedet og uden for arbejdsmarkedet. Der foresl√•s derfor, at der b√•de indf√łjes en bestemmelse i ligebehandlingsloven og i ligestillingsloven, s√•ledes at det klart kommer til at fremg√•, at Institut for Menneskerettigheder har kompetence for s√• vidt ang√•r udarbejdelse af uafh√¶ngige unders√łgelser, frems√¶ttelse af henstillinger, offentligg√łrelse af uafh√¶ngige rapporter og bistand til ofre for forskelsbehandling.

[Til indhold] 4. Lovforslagets udformning
[Til indhold] 4.1. Beskæftigelsesministeriets overvejelser
Regeringen har som svar p√• Kommissionens begrundede udtalelse i november 2009 meddelt, at gennemf√łrelsen kunne tydeligg√łres ved at udpege Institut for Menneskerettigheder som specialiseret ligebehandlingsorgan i Danmark for s√• vidt ang√•r ligebehandling uanset k√łn. Institut for Menneskerettigheder har allerede denne kompetence i forhold til race og etnisk oprindelse. R√•dets direktiv om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse af 29. juni 2000 (2000/43/EF) indeholder i artikel 13 en bestemmelse svarende til artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlings direktiv og artikel 12 i k√łnsligestillings direktivet om varer og tjenesteydelser direktiv 2004/113/EF.

Det omarbejdede ligebehandlings direktiv svarer i vidt omfang til direktivet om ligebehandling uanset race og etnisk oprindelse, hvorfor det er nærliggende at tage udgangspunkt i det hidtidige arbejde i Institut for Menneskerettigheder med at bekæmpe forskelsbehandling. Instituttets årlige statusrapporter har siden 2002 omfattet et afsnit om kvinders rettigheder.

I det hele l√¶gger regeringen v√¶gt p√• at samle bek√¶mpelsen af forskelsbehandling i forhold til alle beskyttede kriterier i de samme institutioner, hvilket ogs√• er sket ved oprettelsen af Ligebehandlingsn√¶vnet. Det er i √łvrigt en tendens, der g√łr sig g√¶ldende i flere europ√¶iske lande. Her kan s√¶rligt fremh√¶ves Norge og Sverige.

Institut for Menneskerettigheder er Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution. En national menneskerettighedsinstitution skal i henhold til internationale principper vedr√łrende status for nationale institutioner til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne etableres ved lov eller tilsvarende, og den skal nyde fuld uafh√¶ngighed, herunder skal institutionen sikres tilstr√¶kkelige √łkonomiske ressourcer til at kunne udfylde sin rolle effektivt. Udover at v√¶re uafh√¶ngig skal institutionen have pluralisme i de styrende organer. Det betyder typisk, at der i bestyrelsen eller som kommiss√¶rer er udpeget repr√¶sentanter fra de folkelige organisationer, fra minoritetsgrupper, fra forskellige trossamfund, fagforeninger, universiteter m.v.

Det kan anf√łres, at nationale menneskerettighedsinstitutioner kan have ansvaret for regelm√¶ssigt at foretage en evaluering af resultaterne af nationale politikker til forebyggelse af forskelsbehandling. Endvidere b√łr de regelm√¶ssigt indg√• i en fornuftig dialog med organisationer, der repr√¶senterer personer, der risikerer at blive udsat for forskelsbehandling p√• grund af de forhold, der er omfattet af forslaget. Det er forudsat, at Institut for Menneskerettigheder samarbejder med √łvrige ligestillingsakt√łrer, herunder KVINFO.

Henlæggelsen af kompetencen til Institut for Menneskerettigheder vil ske ved ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. og lov om ligestilling af kvinder og mænd.

[Til indhold] 4.2. Lovforslagets indhold
Med lovforslaget foreslås det:
 1. At lov nr. 411 af 6. juni 2002 om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder √¶ndres, s√•ledes at Institut for Menneskerettigheder f√•r kompetence til at overv√•ge k√łnsomr√•det p√• samme m√•de, som Instituttet i dag har kompetence i forhold til race eller etnisk oprindelse.
 2. At der i lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til besk√¶ftigelse og barselorlov m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 734 af 28. juni 2006 inds√¶ttes en ny bestemmelse, der angiver, at Institut for Menneskerettigheder har til opgave at fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v. p√• grund af k√łn, herunder ved at bist√• ofre for forskelsbehandling med at f√• behandlet deres klager over forskelsbehandling.
 3. At der i lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1095 af 19. september 2007, som senere √¶ndret ved lov nr. 387 af 27. maj 2008 om oprettelse af Ligebehandlingsn√¶vnet, inds√¶ttes en ny bestemmelse, der angiver, at Institut for Menneskerettigheder har til opgave at fremme ligebehandling inden for ligestillingslovens omr√•de af alle uden forskelsbehandling p√• grund af k√łn, herunder ved at bist√• ofre for forskelsbehandling med at f√• behandlet deres klager over forskelsbehandling.

Det foreslås, at ændringerne skal træde i kraft den 1. februar 2011.
Der henvises i √łvrigt til bem√¶rkninger nedenfor til de enkelte bestemmelser.

[Til indhold] 5. Ligestillingsmæssige konsekvenser
Lovforslaget vurderes at have positive ligestillingsmæssige konsekvenser, idet formålet med loven er at styrke det uafhængige ligestillingsarbejde uden for regeringens regi.

[Til indhold] 6. Lovforslagets √łkonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Lovforslaget indeb√¶rer, at Institut for Menneskerettigheder skal varetage nye opgaver inden for k√łnsomr√•det, hvilket forventes at medf√łre statslige merudgifter p√• 6,0 mio. kr. √•rligt heraf 2,6 mio. kr. i l√łnsum. Der er afsat bevilling hertil p√• ¬ß 06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder p√• forslag til finanslov for 2011. Lovforslaget forventes derudover ikke at have offentlige √łkonomiske konsekvenser.

[Til indhold] 7. Lovforslagets √łkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
Lovforslaget sk√łnnes ikke at have √łkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.

[Til indhold] 8. Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne
Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.

[Til indhold] 9. Lovforslagets milj√łm√¶ssige konsekvenser
Lovforslaget har ingen milj√łm√¶ssige konsekvenser.

[Til indhold] 10. Forholdet til EU-retten
Lovforslaget er en opf√łlgning p√• en begrundet udtalelse vedr√łrende det √¶ndrede ligebehandlings direktiv 2002/73/EF (nu det omarbejdede ligebehandlings direktiv 2006/54/EF) om utilstr√¶kkelig gennemf√łrelse af bestemmelsen om udpegning af ligestillingsorgan p√• k√łnsomr√•det. Da k√łnsligestillings direktivet om varer og tjenesteydelser i artikel 12 stiller samme krav til udpegning af organ til fremme af ligebehandling som artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlings direktiv, indeholder lovforslaget ogs√• en bestemmelse, der gennemf√łrer dette direktiv.

[Til indhold] 11. H√łring
Lovforslaget har v√¶ret sendt i h√łring hos f√łlgende organisationer og myndigheder m.v.:

Dansk Arbejdsgiverforening, Personalestyrelsen, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Landsorganisationen i Danmark, FTF, Akademikernes Centralorganisation, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Ledernes Hovedorganisation, KL, Danske Regioner, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbev√¶gelse, Centralorganisationernes F√¶llesudvalg, Kommunale Tjenestem√¶nd og Overenskomstansatte, Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, Institut for Menneskerettigheder, Ligebehandlingsn√¶vnet, Kvinder√•det, Kvinfo, SFI og Foreningen for K√łnsforskning i Danmark.

[Til indhold] 12. Sammenfattende skema
  Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter
√ėkonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen Ja. √Örlige merudgifter for staten p√• 6,0 mio. kr. heraf 2,6 mio. kr. i l√łnsum
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen af betydning Ingen
√ėkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen af betydning Ingen af betydning
Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen
Milj√łm√¶ssige konsekvenser Ingen Ingen
Forholdet til EU-retten Loven indeholder bestemmelser, der gennemf√łrer artikel 20 i R√•dets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv (omarbejdning) og artikel 12 i R√•dets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til § 1
(§ 2, stk. 2, nr. 4. )
Det foresl√•s, at k√łn inds√¶ttes som nyt beskyttet kriterium i lov nr. 411 af 6. juni 2002 med senere √¶ndringer om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, s√•ledes at Institut for Menneskerettigheder ud over opgaver i forbindelse med forskelsbehandling p√• grund af race eller etnisk oprindelse ogs√• kan behandle opgaver i forbindelse med forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

Det er hensigten, at ligebehandlingsomr√•det skal overv√•ges bl.a. ved l√łbende at udarbejde rapporter til relevante nationale og internationale organisationer med henblik p√• at sikre et godt overblik over ligestillingsindsatsen p√• k√łnsomr√•det i lighed med, hvad der allerede sker inden for omr√•det for race eller etnisk oprindelse.

Da ligestillingsopgaverne p√• k√łnsomr√•det skal varetages som et led i instituttets √łvrige virke vedr√łrende fremme af ligebehandling, er det fundet hensigtsm√¶ssigt at inds√¶tte k√łnskriteriet i lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier ¬ß 2, stk. 2, nr.4.

Til § 2
(§ 18)
Med bestemmelsen sikres, at Institut for Menneskerettigheder har kompetence til at fremme ligestilling p√• arbejdsmarkedet p√• k√łnsomr√•det. Derfor inds√¶ttes en s√¶rlig bestemmelse i lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til besk√¶ftigelse og barselorlov m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 734 af 28. juni 2006. Der er tale om en gengivelse af direktivteksten. Ved at inds√¶tte en bestemmelse i ligebehandlingsloven om Institut for Menneskerettigheders kompetence p√• k√łnsomr√•det p√• arbejdsmarkedet g√łres det klart, at regeringen mener, at Institut for Menneskerettigheders √łvrige opgaver viser, at Institut for Menneskerettigheder er egnet til ogs√• at l√łse opgaverne p√• k√łnsomr√•det.

Til § 3
(§ 14)
Med bestemmelsen sikres, at Institut for Menneskerettigheder har kompetence til at fremme ligestilling p√• k√łnsomr√•det inden for ligestillingslovens omr√•de. Derfor inds√¶ttes en s√¶rlig bestemmelse i lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1095 af 19. september 2007, som √¶ndret ved lov nr. 387 af 27. maj 2008 og lov nr. 484 af 12. juni 2009. Der er tale om en ordret gengivelse af direktivteksten. Ved at inds√¶tte en bestemmelse i ligestillingsloven om Institut for Menneskerettigheders kompetence p√• k√łnsomr√•det uden for arbejdsmarkedet g√łres det klart, at regeringen mener, at Institut for Menneskerettigheders √łvrige opgaver viser, at Institut for Menneskerettigheder er egnet til ogs√• at l√łse opgaverne p√• k√łnsomr√•det.

Til § 4
Bestemmelsen vedr√łrer lovens ikrafttr√¶den. Det foresl√•s, at loven skal tr√¶de i kraft den 1. februar 2011.

Til § 5
Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland. Da loven om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder har en hjemmelsbestemmelse til ved kongelig anordning helt eller delvis at s√¶tte loven i kraft for F√¶r√łerne og Gr√łnland, foresl√•s en tilsvarende bestemmelse indsat i forbindelse med lov√¶ndringen.

Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende love
Gældende formulering Lovforslaget
 

I lov nr. 411 af 6. juni 2002 om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, som √¶ndret ved ¬ß 2 i lov nr. 1156 af 19. december 2003, foretages f√łlgende √¶ndring:

¬ß 2. —
Stk. 2.Institut for Menneskerettigheder skal i sin virksomhed tage udgangspunkt i de af det internationale samfund til enhver tid anerkendte menneskerettigheder, herunder is√¶r de i FN’s verdenserkl√¶ring, FN’s konventioner og Europar√•dets konventioner omtalte menneskerettigheder, samt de i grundloven indeholdte frihedsrettigheder. Instituttet skal fremme arbejdet med forskning i og oplysning om menneskerettighederne i fredstid og under v√¶bnede konflikter, navnlig ved
1) —
2) —
3) —
 
4) at fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling p√• grund af race eller etnisk oprindelse, herunder ved at bist√• ofre for forskelsbehandling med at f√• behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, indlede uafh√¶ngige unders√łgelser af forskelsbehandling og offentligg√łre rapporter og frems√¶tte henstillinger om sp√łrgsm√•l vedr√łrende forskelsbehandling,
5) —
1. I ¬ß 2, stk. 2, nr. 4, inds√¶ttes efter ¬Ľat fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling p√• grund af ¬ę: ¬Ľk√łn,¬ę.
 

I lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til besk√¶ftigelse og barselorlov m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 734 af 28. juni 2006, foretages f√łlgende √¶ndring:

§ 18.
(Ophævet)
1. Efter § 17 indsættes i Kapitel 7:
¬Ľ¬ß 18. Institut for Menneskerettigheder har til opgave at fremme, evaluere og overv√•ge samt st√łtte ligebehandling af kvinder og m√¶nd uden forskelsbehandling p√• grund af k√łn, herunder ved at bist√• ofre for forskelsbehandling med deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, foretage uafh√¶ngige unders√łgelser af forskelsbehandling og offentligg√łre rapporter og frems√¶tte henstillinger om sp√łrgsm√•l vedr√łrende forskelsbehandling.¬ę

Minister for ligestilling
§ 3

I lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1095 af 19. september 2007, som √¶ndret ved ¬ß 15 i lov nr. 387 af 27. maj 2008 og lov nr. 484 af 12. juni 2009, foretages f√łlgende √¶ndring:

Kapitel 5

(Ophævet)

1. Efter § 13 indsættes:

¬ß 14. Institut for Menneskerettigheder har til opgave at fremme, evaluere og overv√•ge samt st√łtte ligebehandling af kvinder og m√¶nd uden forskelsbehandling p√• grund af k√łn, herunder ved at give ofre for forskelsbehandling uvildig bistand til at f√• behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, foretage uvildige unders√łgelser af forskelsbehandling og offentligg√łre uvildige rapporter og frems√¶tte henstillinger om ethvert sp√łrgsm√•l vedr√łrende forskelsbehandling.¬ę

§ 4

Loven træder i kraft den 1. februar 2011.

§ 5

Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men ¬ß 1 kan ved kongelig anordning s√¶ttes helt eller delvis i kraft for F√¶r√łerne og Gr√łnland med de √¶ndringer, som de f√¶r√łske eller gr√łnlandske forhold tilsiger.

Officielle noter
 1. [Retur] Loven indeholder bestemmelser, der gennemf√łrer artikel 20 i R√•dets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv (omarbejdning) (EU-Tidende, 26.7.2006 L. 204/23) og artikel 12, i R√•dets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. (EU-Tidende , 21.12.2004 L. 373/37).

Folketingets journal vedr√łrende lovforslaget.
Lovforslaget i Folketingstidende i pdf-format