LGBT Danmarks h√łringskrivelse af 10. juni 2011 vedr. revision af lov om Ligebehandlingsn√¶vnet.

Vist 105 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Dateret den 10. juni 2011 sendte LGBT Danmark h√łringssvar til Besk√¶ftigelsesministeriet med bem√¶rkning om, at k√łnsidentitet b√łr indf√łres som beskyttelsesgrund i Lov om Ligebehandlingsn√¶vnet.

Skrivelsen i sin helhed

Beskæftigelsesministeriet
pjaicenter@bm.dk

Bidrag til brug for revision af Lov om Ligebehandlingsnævnet

K√łbenhavn, 10. juni 2011

Tak for inddragelse i h√łringsprocessen.

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner [1] finder anledning til at p√•pege n√łdvendigheden af at pr√¶cisere beskyttelse mod forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet og anbefaler, at k√łnsidentitet inkluderes som beskyttelsesgrund i Lov om Ligebehandlingsn√¶vnet i forbindelse med lovens revision.

Ligebehandlingsn√¶vnet har eksempelvis behandlet en sag, 14/2009 [2], hvori der i afg√łrelsen st√•r:
Klubben har ud√łvet forskelsbehandling mellem de to k√łn ved at opkr√¶ve en entr√® pris p√• 100 kr. for m√¶nd, der ikke er transvestitter, og lade kvinder og transvestitter f√• fri entr√®.

Hvis denne s√¶tning skal v√¶re logisk konsistent, m√• “m√¶nd” referere til biologisk k√łn.
Sagen blev efterf√łlgende afgjort i K√łbenhavns byret, BS 99-6808/2009 [3], hvori der i dommen st√•r:
. det er i strid med ligestillingslovens ¬ß 2 [4], at sags√łgte opkr√¶ver entr√©priser, der er h√łjere for enlige m√¶nd, der ikke er transvestitter, end for kvinder, par og transvestitter.

De to afg√łrelse skelner ikke blot mellem “m√¶nd, der ikke er transvestitter” og “kvinder”, men ogs√• mellem “m√¶nd, der ikke er transvestitter” og “kvinder og transvestitter“. Dermed fortolkes, at ligestillingsloven beskytter mod forskelsbehandling mellem “m√¶nd, der ikke er transvestitter” og “m√¶nd, der √©r transvestitter“.
Eller med andre ord, at k√łnsidentitet falder ind under k√łn i diskriminationssammenh√¶ng.

I sin besvarelse den 31. maj 2011 af sp√łrgsm√•l 1 [5] vedr√łrende B 129 – Samling 2010-11, bilag 1 – afviste justitsminister, Lars Barfoed, at tilf√łje ordene “k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk” til straffelovens ¬ß 81, nr. 6 med begrundelsen
Baggrunden herfor er, at en fortolkning af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, med baggrund i bestemmelsens forarbejder medf√łrer, at bestemmelsen allerede omfatter strafbare forhold, der eksempelvis har baggrund i, at forurettede er transk√łnnet, selv om det ikke udtrykkeligt fremg√•r af bestemmelsens ordlyd.

Forarbejderne til bestemmelserne må på dette punkt anses for forældede, og Justitsministeren har da også undladt at oplyse nærmere om dem.

For s√• vidt ang√•r straffelovens ¬ß 266 b kan Justitsministeriet oplyse, at den eksisterende antidiskriminationslovgivning blev udvidet ved lov nr. 357 af 3. juni 1987 om √¶ndring af borgerlig straffelov og lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race mv. til ogs√• at omfatte seksuel orientering. De tilh√łrende lovforarbejder – herunder lovforslag nr. 196, som fremsat den 12. februar 1987 – findes ikke umiddelbart p√• hverken retsinformation eller Folketingets hjemmeside. Der vedl√¶gges derfor en kopi til Deres orientering.

Som det fremg√•r af ovenst√•ende, vedr√łrer forarbejderne bestemmelserne

Forslag til Lov om ændring af borgerlig straffelov,
kriminallov for Gr√łnland og
lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.
(Forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering)
LFF 1986-1987.1.196

Lovforslag nr 196 i pdf-format.

Det kan deraf ses, at der under “KOMMISSIONENS KONKLUSION” – i 3. sidste afsnit anf√łres:
Ogs√• andre former for “seksuel orientering” end den homoseksuelle, f.eks. transvestitisme, vil efter udkastet blive beskyttet mod diskrimination og forskelsbehandling.

Andet og mere findes der ikke med relation til k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og transk√łnnethed.

I “Kjole-Ole”-sagen vedtog og betalte en butiksindehaver i 2007 et b√łdeforl√¶g og erkendte sig dermed skyldig for overtr√¶delse af lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race m.v., ved i 2006 at have n√¶gtet at betjene en mandlig transvestit, der indfandt sig i butikken ikl√¶dt kjole, p√• samme vilk√•r som andre. [6] Denne lov vedr√łrer ikke k√łn men seksuel orientering.

Der hersker s√•ledes stor forvirring i den juridiske verden om, hvordan diskrimination og forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet er beskyttet.

Da imidlertid netop transk√łnnede er i stor risiko for diskrimination og forskelsbehandling, jf. levevilk√•rsunders√łgelsen Lige og Ulige [7], b√łr det pr√¶ciseres s√¶rskilt, at kategorien k√łnsidentitet er beskyttet. Kun p√• den m√•de, vil der v√¶re en nutidig forankring af beskyttelsen.

At tilf√łje k√łnsidentitet vil ogs√• betyde en efterlevelse af Europar√•dets Ministerkomit√©s anbefaling af 31. marts 2010, CM/Rec(2010)5 [8] om foranstaltninger til bek√¶mpelse af diskrimination p√• grund af seksuel
orientering
og k√łnsidentitet, hvori blandt andet anf√łres:

V. Ansættelse. Pkt. 29.
Medlemsstaterne b√łr sikre, at der fasts√¶ttes og gennemf√łres passende foranstaltninger, der yder effektiv beskyttelse mod diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet ved ans√¶ttelse og besk√¶ftigelse i b√•de den offentlige og den private sektor. Disse foranstaltninger b√łr d√¶kke betingelserne for adgang til ans√¶ttelse og forfremmelse, afskedigelse, l√łn og andre arbejdsvilk√•r, herunder at chikane og andre former for forulempelse forebygges, bek√¶mpes og straffes.

VIII. Bolig. Pkt. 37.
Der b√łr tr√¶ffes foranstaltninger til at sikre, at alle effektivt og p√• lige fod kan f√• adgang til en passende bolig uden diskrimination p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; disse foranstaltninger b√łr is√¶r have til form√•l at yde beskyttelse mod diskriminerende uds√¶ttelser og garantere lige ret til at erhverve og bevare ejerskab til jord og anden ejendom.

Der er s√•ledes meget, der taler for at inkludere k√łnsidentitet som beskyttelsesgrund, og man b√łr benytte lejligheden i forbindelsen med revisionen af Lov om Ligebehandlingsn√¶vnet til at g√łre dette.

Det kan afslutningsvis bemærkes, at det må sikres, at nævnet har den tilstrækkelige viden og kompetence på de forskellige beskyttelsesområder, hvilket for eksempel kunne ske ved at have andre end jurister med i nævnet for eksempel i form af repræsentanter for foreninger. Det skal i den sammenhæng også bemærkes, at finansieringen af nævnet må betragtes som minimal.

Endelig burde funktionsbeskrivelserne i lovteksten v√¶re k√łnsneutrale, for eksempel forperson i stedet for formand.

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

S√łren Laursen
Retspolitisk talsperson
Sebastian Svegaard
Transpolitisk talsperson

Noter
 1. [Retur] Bem√¶rk navneskift fra Landsforeningen for b√łsser og lesbiske
 2. [Retur] Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse nr. 14/2009
  http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk/naevnsdatabase/afgoerelse.aspx?aid=91&type=Afgoerelse
 3. [Retur] K√łbenhavns Byrets dom af 25. januar 2010 i sag nr. BS 999-6808/2009
  http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk/page_pic/pdf/KBH_byret_2500024_09_03_06_2010_14_43.pdf
 4. [Retur] Lovbekendtg√łrelse om ligestilling af kvinder og m√¶nd
  ¬ß 2, stk. 1. Ingen m√• uds√¶tte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. En instruktion om at forskelsbehandle en person p√• grund af k√łn betragtes som forskelsbehandling.
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20929
 5. [Retur] Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret:
  http://www.ft.dk/samling/20101/beslutningsforslag/b129/spm/1/svar/811171/index.htm
  Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf?-format p√• Folketingets hjemmeside:
  http://www.ft.dk/samling/20101/beslutningsforslag/b129/spm/1/svar/811171/1005660.pdf
 6. [Retur] Rigsadvokatens redeg√łrelse – J.nr. RA-2006-120-0033 – af april 2008 om anvendelse af straffelovens ¬ß 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtr√¶delse af lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race m.v.
  Pkt. 4.4.1. Sager, hvor der er rejst tiltale/endeligt afgjorte sager (Side 14 – 15)
  I sagen havde en direkt√łr, der samtidig var bestyrelsesmedlem i et aktieselskab, som drev en “Bang & Olufsen”- forretning, overtr√•dt lovens ¬ß 1, stk. 1, ved at have n√¶gtet at betjene en mandlig transvestit, der indfandt sig i butikken ikl√¶dt kjole, p√• samme vilk√•r som andre, idet han oplyste prisen p√• en pladespiller til 10.000 kr. og bl.a. udtalte: “det er alts√• prisen, og s√• er du i √łvrigt ikke velkommen i butikken, s√• lange du har det t√łj p√•” og “hvis du g√•r hjem og tager din mors t√łj af, kan det v√¶re vi finder en bedre pris”. Direkt√łren har den 24. august 2007 vedtaget et b√łdeforel√¶g pa 2.000 kr. i anledning af overtr√¶delsen, og aktieselskabet har den 14. september 2007 vedtaget en b√łde p√• 1.000 kr., jf. lovens ¬ß 3.
  [Ny adresse til redeg√łrelsen: Rigsadvokatens redeg√łrelse hos Anklagemyndigheden i pdf-format. Den 28. april 2018. Tina Thranesen.]
 7. [Retur] Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkonnedes levevilkår, Leyla Gransell og Henning Hansen, CASA, Juni 2009
  https://www.transviden.dk/artikler/LevevilkaarLGBTUdv240609.pdf
 8. [Retur] Justitsministeriets oversættelse
  http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/andre_publ/ministerkomitéens%20rekommandation.pdf
  Council of Europe
  Recommendation CM/Rec(2010)5
  https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1606669

* * *
H√łringskrivelsen i pdf-format.