Ligestilling af kvinder og mænd, Lov om. (Ligestillingsloven) LBK nr. 751 af 26. april 2021.

Vist 376 gange.
Lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd – LBK nr. 751. af 26. april 2021 (Ligestillingsloven) h√łrer under Besk√¶ftigelsesministeriet.
Lovens form√•l er at fremme ligestilling mellem m√¶nd og kvinder og modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn og modvirke chikane og sexchikane.
Det fremgår ikke at loven, om transpersoner er omfattet af bestemmelserne, men det er de. Den 22. september 2008 meddelte daværende beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, i et brev til Trans-Danmark, at transpersoner også er omfattet af loven Рog af de EU-retslige forhold.

Herunder gengives de dele af loven, der er mest væsentlige for transpersoner.

Kapitel 1
Lovens formål og anvendelsesområde

¬ß 1. Lovens form√•l er at fremme ligestilling mellem kvinder og m√¶nd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og m√¶nds lige v√¶rd. Lovens form√•l er desuden at modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn samt at modvirke chikane og sexchikane.

§ 1 a. Kapitel 2 gælder for
1) enhver arbejdsgiver, myndighed og organisation inden for offentlig forvaltning og almen virksomhed og
2) myndigheder og organisationer og alle personer, som leverer varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden inden for både den offentlige og den private sektor, herunder offentlige organer, og som tilbydes uden for privat- og familielivet, samt transaktioner i den forbindelse.
Stk. 2. Lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til besk√¶ftigelse m.v., barselloven, lov om lige l√łn til m√¶nd og kvinder og lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger anvendes p√• de omr√•der, der er omfattet af disse love.

Kapitel 2
Forbud mod forskelsbehandling p√• grund af k√łn (k√łnsdiskrimination)

¬ß 2. Ingen m√• uds√¶tte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. En instruktion om at forskelsbehandle en person p√• grund af k√łn betragtes som forskelsbehandling.
Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, n√•r en person p√• grund af k√łn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.
Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, n√•r en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene k√łn s√¶rlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet k√łn, medmindre den p√•g√¶ldende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt form√•l og midlerne til at opfylde dette form√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.
Stk. 4. Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

¬ß 2 a. Chikane som defineret i stk. 2 og sexchikane som defineret i stk. 3 betragtes som forskelsbehandling p√• grund af k√łn og er derfor forbudt. En persons afvisning af eller accept af en s√•dan adf√¶rd m√• ikke anvendes som grundlag for en beslutning, der vedr√łrer den p√•g√¶ldende.
Stk. 2. Der foreligger chikane, n√•r der udvises u√łnsket adf√¶rd i relation til en persons k√łn med det form√•l eller den virkning at kr√¶nke en persons v√¶rdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedv√¶rdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
Stk. 3. Der foreligger sexchikane, n√•r der udvises enhver form for u√łnsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adf√¶rd med seksuelle undertoner i relation til en persons k√łn med det form√•l eller den virkning at kr√¶nke denne persons v√¶rdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedv√¶rdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

¬ß 2 b. Ingen m√• uds√¶ttes for ugunstig behandling eller ugunstige f√łlger som reaktion p√• en klage eller nogen form for retsforf√łlgning, der iv√¶rks√¶ttes med det form√•l at sikre, at princippet om ligebehandling iagttages.

Undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling

¬ß 3. Ressortministeren kan uanset bestemmelsen i ¬ß 2 p√• eget omr√•de tillade foranstaltninger til fremme af ligestilling, der har til form√•l at forebygge eller opveje forskelsbehandling p√• grund af k√łn.
Stk. 2. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan fasts√¶tte regler for, i hvilke tilf√¶lde der kan iv√¶rks√¶ttes foranstaltninger til fremme af ligestilling uden tilladelse efter stk. 1.
Stk. 3. § 13 i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. finder anvendelse på områder, der er omfattet af denne lov.

¬ß 3 a. [1] Uanset ¬ß 2 er denne lov ikke til hinder for forskelsbehandling af det ene k√łn, hvis det er begrundet i et legitimt m√•l og midlerne til at opfylde dette m√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.
Stk. 2. Lovens bestemmelser er ikke til hinder for indf√łrelse eller opretholdelse af gunstigere bestemmelser om beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet og moderskab.

Ugyldighed

§ 3 b. Bestemmelser, der strider mod §§ 2 og 2 a, og som indgår i individuelle eller kollektive kontrakter, virksomheders interne reglementer og vedtægter for foreninger og fonde m.v., er ugyldige.
Stk. 2. Lovens bestemmelser kan fraviges ved aftale, medmindre det vil v√¶re til ugunst for den, der uds√¶ttes for forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

Godtg√łrelse

¬ß 3 c. Personer, hvis rettigheder efter ¬ß¬ß 2, 2 a og 2 b kr√¶nkes, kan tilkendes en godtg√łrelse.
[…]

Lov om ligestilling af kvinder og mænd РLov nr. 751. af 26. april 2021 (Ligestillingsloven) på Retsinformation.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Skrivelse (SKR nr. 9846) af 23. august 2016 fra b√łrne- undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane N√łrby (Ministeriet for B√łrn, Undervisning og Ligestilling) om fortolkning af ligestillingslovens ¬ß 3 a.

* * *
Histotik
Lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd – LBK nr. 751. af 26. april 2021 afl√łste Lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd – LBK nr. 1147 af 3. juli 2020
Lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd – LBK nr. 1147 af 3. juli 2020 afl√łste Lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd – LKB nr. 1678 af 19. december 2013.