Ligestilling af kvinder og m√¶nd, Bekendtg√łrelse af lov om. (Ligestillingsloven) LBK nr. 1575 af 19. december 2022.

Vist 499 gange.
Bekendtg√łrelse af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd – LBK nr. 1575 af 19. december 2022 (Ligestillingsloven).
Lovens form√•l er at fremme ligestilling mellem m√¶nd og kvinder og modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn og modvirke chikane og sexchikane.

Herunder gengives de dele af loven, der er mest væsentlige for transpersoner.

Kapitel 1
Lovens formål og anvendelsesområde

§ 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd.

Stk. 2. Lovens form√•l er desuden at modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika og at modvirke chikane og sexchikane.

§ 1 a. Kapitel 2 gælder for
1) enhver arbejdsgiver, myndighed og organisation inden for offentlig forvaltning og almen virksomhed og
2) myndigheder og organisationer og alle personer, som leverer varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden inden for både den offentlige og den private sektor, herunder offentlige organer, og som tilbydes uden for privat- og familielivet, samt transaktioner i den forbindelse.
Stk. 2. Lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til besk√¶ftigelse m.v., barselsloven, lov om lige l√łn til m√¶nd og kvinder, lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser og lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v. anvendes p√• de omr√•der, der er omfattet af disse love.

Kapitel 2
Forbud mod forskelsbehandling p√• grund af k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika

¬ß 2. Ingen m√• uds√¶tte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika. En instruktion om at forskelsbehandle en person p√• grund af k√łn betragtes som forskelsbehandling.
Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, n√•r en person p√• grund af k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.
Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, n√•r en bestemmelse, en betingelse eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene k√łn s√¶rlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet k√łn, eller hvis det vil stille personer s√¶rlig ufordelagtigt p√• grund af deres seksuelle orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika i forhold til andre personer. Dette g√¶lder dog ikke, hvis den p√•g√¶ldende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt form√•l og midlerne til at opfylde dette form√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.
Stk. 4. Forbuddet mod forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika indeb√¶rer ikke en pligt til at stille s√¶rlige fysiske faciliteter til r√•dighed.
Stk. 5. Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

¬ß 2 a. Chikane som defineret i stk. 2 og sexchikane som defineret i stk. 3 betragtes som forskelsbehandling p√• grund af k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika og er derfor forbudt. En persons afvisning af eller accept af en s√•dan adf√¶rd m√• ikke anvendes som grundlag for en beslutning, der vedr√łrer den p√•g√¶ldende.
Stk. 2. Der foreligger chikane, n√•r der udvises u√łnsket adf√¶rd i relation til en persons k√łn, seksuelle orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika med det form√•l eller den virkning at kr√¶nke en persons v√¶rdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedv√¶rdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
Stk. 3. Der foreligger sexchikane, n√•r der udvises enhver form for u√łnsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adf√¶rd med seksuelle undertoner i relation til en persons k√łn med det form√•l eller den virkning at kr√¶nke denne persons v√¶rdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedv√¶rdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

¬ß 2 b. Ingen m√• uds√¶ttes for ugunstig behandling eller ugunstige f√łlger som reaktion p√• en klage eller nogen form for retsforf√łlgning, der iv√¶rks√¶ttes med det form√•l at sikre, at princippet om ligebehandling iagttages.


Undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling

¬ß 3. Ressortministeren kan uanset bestemmelsen i ¬ß 2 p√• eget omr√•de tillade foranstaltninger til fremme af ligestilling, der har til form√•l at forebygge eller opveje forskelsbehandling p√• grund af k√łn.
Stk. 2. Ministeren for ligestilling kan fastsætte regler for, i hvilke tilfælde der kan iværksættes foranstaltninger til fremme af ligestilling uden tilladelse efter stk. 1.
Stk. 3. § 13 i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. finder anvendelse på områder, der er omfattet af denne lov.

¬ß 3 a. [1] Uanset ¬ß 2 er denne lov ikke til hinder for forskelsbehandling, hvis levering af varer og tjenesteydelser udelukkende eller f√łrst og fremmest til personer af det ene k√łn er begrundet i et legitimt m√•l og midlerne til at opfylde dette m√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.
Stk. 2. Uanset ¬ß 2 er denne lov ikke til hinder for forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, hvis det er begrundet i et legitimt m√•l og midlerne til at opfylde dette m√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.
Stk. 3. Uanset ¬ß 2 er denne lov ikke til hinder for, at specifikke foranstaltninger, der har til form√•l at forebygge eller opveje ulemper knyttet til seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, opretholdes eller vedtages.
Stk. 4. Specifikke foranstaltninger, der iværksættes i henhold til stk. 3, kan alene opretholdes, indtil formålet med foranstaltningerne er opfyldt.
Stk. 5. Lovens bestemmelser er ikke til hinder for indf√łrelse eller opretholdelse af gunstigere bestemmelser om beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet og moderskab.


Ugyldighed

§ 3 b. Bestemmelser, der strider mod §§ 2 og 2 a, og som indgår i individuelle eller kollektive kontrakter, virksomheders interne reglementer og vedtægter for foreninger og fonde m.v., er ugyldige.
Stk. 2. Lovens bestemmelser kan fraviges ved aftale, medmindre det vil v√¶re til ugunst for den, der uds√¶ttes for forskelsbehandling p√• grund af k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika.


Godtg√łrelse

¬ß 3 c. Personer, hvis rettigheder efter ¬ß¬ß 2, 2 a og 2 b kr√¶nkes, kan tilkendes en godtg√łrelse.


Klagebehandling

¬ß 3 d. Klager over overtr√¶delse af forbuddet mod forskelsbehandling p√• grund af k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, jf. ¬ß¬ß 2 og 2 b, behandles af Ligebehandlingsn√¶vnet, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Manglende overholdelse af § 4 a, stk. 1, kan ikke påklages til Ligebehandlingsnævnet.
[…]
Kapitel 5
Institut for Menneskerettigheder ‚Äď Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

¬ß 14. Institut for Menneskerettigheder ‚Äď Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution har til opgave at fremme, evaluere og overv√•ge samt st√łtte ligebehandling af kvinder og m√¶nd uden forskelsbehandling p√• grund af k√łn og af personer uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, herunder ved at give ofre for forskelsbehandling uvildig bistand til at f√• behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, foretage uvildige unders√łgelser af forskelsbehandling og offentligg√łre uvildige rapporter og frems√¶tte henstillinger om ethvert sp√łrgsm√•l vedr√łrende forskelsbehandling.

* * *
Bekendtg√łrelse af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd p√• Retsinformation

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Skrivelse (SKR nr. 9846) af 23. august 2016 fra b√łrne- undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane N√łrby (Ministeriet for B√łrn, Undervisning og Ligestilling) om fortolkning af ligestillingslovens ¬ß 3 a.

* * *
Histotik

Bekendtg√łrelse af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd afl√łste Lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd – Lov nr. 751 af 26. april 2021 (Ligestillingsloven).
K√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika blev indsat med LOV nr 2591 af 28/12/2021.
Inden da, fremgik det ikke at loven, om transpersoner var omfattet af bestemmelserne, men det er de. Den 22. september 2008 meddelte daværende beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, i et brev til Trans-Danmark, at transpersoner også er omfattet af loven Рog af de EU-retslige forhold.
Lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd – LBK nr. 751. af 26. april 2021 afl√łste Lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd – LBK nr. 1147 af 3. juli 2020
Lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd – LBK nr. 1147 af 3. juli 2020 afl√łste Lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd – LKB nr. 1678 af 19. december 2013.