Navneloven. LBK nr. 1815 af 14. september 2021.

Vist 1.535 gange.
Navneloven – LBK nr. 1815 af 14. september 2021 er udstedt af og h√łrer under Social- og √Üldreministeriet.

I navneloven er der specielt taget hensyn til transseksuelles navneforhold, idet ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler derom.
Navneloven regulerer alle forhold omkring personnavne – fornavne, mellemnavne og efternavne.
If√łlge loven m√• et fornavn ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet.

* * *
Her gengives de dele af loven, som er væsentlige for transpersoner.

Efternavn ved f√łdslen

¬ß 1. De eller den, der har for√¶ldremyndigheden over et barn, skal senest 6 m√•neder efter barnets f√łdsel v√¶lge et efternavn, som barnet er berettiget til efter ¬ß¬ß 2-4 eller 6-8.
[…]

Slægtsmæssig eller lignende tilknytning til efternavnet

¬ß 4. Et navn kan tages som efternavn, hvis en af f√łlgende betingelser er opfyldt:
[Der er herefter anf√łrt 7 betingelser]
[…]
Stk. 4. Et navn kan endvidere ikke tages i medf√łr af stk. 1, nr. 6, hvis det betegner det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. 1. pkt. g√¶lder ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset[1] erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.

Patronymnavne og andre efternavne

§ 7. Som efternavn kan endvidere tages
[Der er herefter anf√łrt 3 betingelser]
Stk. 2. Et efternavn efter stk. 1, nr. 1 og 2, m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. 1. pkt. g√¶lder ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset[2] erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.
Stk. 3. Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte forhold.

Mellemnavne

§ 11. Som mellemnavn kan tages:
[…]
4) Et navn, der kan tages som fornavn efter ¬ß 13, stk. 1, uanset hvilket k√łn det p√•g√¶ldende navn betegner.
[…]

Fornavne

§ 12. Enhver skal have mindst et fornavn.
Stk. 2. De eller den, der har for√¶ldremyndigheden over et barn, skal senest 6 m√•neder efter barnets f√łdsel give barnet et fornavn, som barnet er berettiget til efter ¬ß¬ß 13 og 14.

§ 13. Som fornavn kan tages et navn, der er optaget på den liste, der er nævnt i § 14, stk. 1, eller som er godkendt efter § 14, stk. 3.

Stk. 2. Et fornavn m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. 1. pkt. g√¶lder ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset[3] erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.

¬ß 14. Familieretshuset offentligg√łr en liste over drenge- og pigenavne, der kan tages uden godkendelse efter stk. 3.

Stk. 2. På den i stk. 1 nævnte liste optages navne, der er eller har været almindeligt udbredt her i landet, samt navne, der er godkendt efter stk. 3.
Stk. 3. Efter ans√łgning godkendes et navn, der
1) er et egentligt fornavn,
2) ikke er uegnet til at blive anvendt som fornavn her i landet og
3) ikke er upassende eller kan v√¶kke anst√łd.
Stk. 4. Social- og integrationsministeren kan fasts√¶tte n√¶rmere regler om offentligg√łrelse og udformning af den liste, der er n√¶vnt i stk. 1, og om de forhold, der er n√¶vnt i stk. 2 og 3.

§ 15. Et fornavn kan bortkastes, såfremt den pågældende beholder eller tager et andet fornavn.

Kapitel 4
Kompetenceregler, klageadgang og domstolspr√łvelse m.v.
Fremgangsmåden ved navngivning og ændring af navne

¬ß 16. Ans√łgning om navngivning og navne√¶ndring indgives til personregisterf√łreren i sognet. I de s√łnderjyske landsdele indgives ans√łgningen til personregisterf√łreren i kommunen.
Stk. 2. Personregisterf√łreren tr√¶ffer afg√łrelse i sagen, jf. dog stk. 3 og 5. Skal afg√łrelse i sagen tr√¶ffes i medf√łr af stk. 3 og 5, videresender personregisterf√łreren ans√łgningen til Familieretshuset.
Stk. 3. Familieretshuset eller familieretten, jf. ¬ß 20 a, stk. 2, tr√¶ffer afg√łrelse i sager om navne√¶ndring eller navngivning i medf√łr af f√łlgende bestemmelser:
1) Efternavne efter § 4, stk. 1, nr. 7, § 6, § 7, stk. 1, nr. 2 og 3, samt ændringer i efternavne efter § 4, stk. 1, nr. 6,
2) mellemnavne efter ¬ß 11, stk. 1, nr. 2, hvis navnet tages i medf√łr af en af de i nr. 1 n√¶vnte bestemmelser,
3) fornavne efter § 14, stk. 3, og
4) navne efter § 24.
[…]

Gebyr

¬ß 25 a. Ved ans√łgning om navne√¶ndring betales et gebyr p√• 430 kr., jf. dog stk. 2. Gebyret reguleres en gang √•rligt pr. 1. januar med pris- og l√łnudviklingen.
Stk. 2. Der betales ikke gebyr ved ans√łgning om navne√¶ndring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ans√łgningen er indgivet senest 3 m√•neder efter vielsen, eller for b√łrn under 18 √•r som f√łlge af for√¶ldrenes navne√¶ndring.
Stk. 3. S√łges der om navne√¶ndring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ans√łger. Der skal dog kun betales √©t gebyr, hvis ans√łgningerne om navne√¶ndring omfatter √¶gtef√¶ller, ugifte samlevende, s√łskende eller plejeb√łrn under 18 √•r.
Stk. 4. Social- og integrationsministeren fastsætter regler om betaling af gebyr.

Straffebestemmelser m.v.

¬ß 26. Den, der uberettiget benytter et navn, straffes med b√łde. P√•tale finder kun sted, n√•r en forurettet beg√¶rer det, eller hvis almene hensyn kr√¶ver det.

Stk. 2. Overtr√¶delse af ¬ß 12, stk. 2, straffes med b√łde.

¬ß 27. Den, der kan godtg√łre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en s√•dan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom f√• den anden tilpligtet at oph√łre med brugen af navnet.
[…]

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

¬ß 30. Loven tr√¶der i kraft den 1. april 2006. […]

* * *
Navneloven på Retsinformation.

 1. Navneloven blev til på baggrund af Navnelovsudvalgets betænkning nr. 1446, der blev fremlagt den 9. juni 2004. Navnelovsudvalg blev nedsat af justitsminister Lene Espersen den 18. september 2002.
  Inden navneloven blev endelig vedtaget i Folketinget, skete der en ændring i ministeriernes ansvarsområder.
  Navneloven overgik således fra Justitsministeriet til det nyoprettede ministerie for familie- og forbrugeranliggender, der fik Lars Barfoed (konservativ) som minister.
 2. Den 24. juni 2005 blev den nye navnelov – lov nr. 524 (Historisk – ikke g√¶ldende) vedtaget. Dermed inf√łrtes ordet transseksuel for f√łrste gang i dansk lovgivning med formuleringen af ¬ß 13, stk. 2: Et fornavn m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsen i 1. pkt. (Samme dag blev ordet “transseksuel
  ogs√• indf√łrt i den samme dag vedtagne Sundhedslov.
  Såvel under Navnelovsudvalgets arbejde med betænkningen som under folketingets udvalgsbehandling af navnelovsforslaget var foreningen Trans-Danmark aktiv, idet foreningen både kom med skriftligt indlæg og havde foretræde for Navnelovsudvalget.
  Det m√• ogs√• konstateres, at Trans-Danmark har sat tydelige fingeraftryk i den nye navnelov, idet foreningens √łnsker i dens h√łringssvar i vid udstr√¶kning er im√łdekommet.
  Loven tråder i kraft den 1. april 2006.
 3. Den 8. maj 2007 indf√łrte Folketinget et navne√¶ndringsgebyr p√• 430 kr. Gebyret er efterf√łlgende h√¶vet flere gange. Se st√łrrelsen p√• det aktuelle gebyr.
  Navneloven – LBK nr. 392 af 1. maj 2012 (Historisk – ikke g√¶ldende) blev af l√łst 7. oktober 2014 af LBK 1098.
 4. Lov nr. 350 af 6. maj 2009 indsatte i ¬ß 13 et stk. 3, der l√łd:
  Justitsministeren fasts√¶tter n√¶rmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske m√• ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2. Loven er senere oph√¶vet, men bestemmelsen er fortsat anf√łrt i navneloven.
 5. Lovbekendtg√łrelse – LBK nr. 1816 af 23. december 2015 – afl√łste LBK nr. 1098 af 7. oktober 2014.
 6. Lovbekendtg√łrelse – LBK 767 af 7. august 2019 afl√łste Lovbekendtg√łrelse – LBK nr. 1816 af 23. december 2015.
 7. LBK nr. 1815 af 14. september 2021 afl√łste Lovbekendtg√łrelse – LBK 767 af 7. august 2019.
 8. Folketinget vedtog den 10. februar 2022 under 3. behandling lovforslag L 65 om √¶ndring af b√łrneloven, navneloven og forskellige andre love. Efter vedtagelsen blev det til lov nr. 227 af 15. februar 2022.
  Loven tr√•dte i kraft den 1. april 2022 og √¶ndrede i ¬ß¬ß 4, 7 og 13. De √¶ndrede og dermed g√¶ldende tekster er anf√łrt i gengivelsen herover.
  F√łr √¶ndringerne var der ¬ß¬ß 4, 7 og 13 indsat denne tekst: “Social- og indenrigsministeren fasts√¶tter n√¶rmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske m√• ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2.” Denne tekst blev med lovvedtagelsen √¶ndret til “1. pkt. g√¶lder ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.”.

* * *
Navnebekendtg√łrelsen og Vejledning om navnesagers behandling. Via Personregistrering.dk er det muligt at foretage navne√¶ndring online.