Ulovligt at fyre en transperson pga. dennes k√łnsudtryk fastslog byretten i Aarhus den 9. juni 2015.

Vist 1.661 gange.

Michelle Holst-Fischer
Michelle Holst-Fischer
Af Tina Thranesen.
Det er den f√łrste dom i Danmark om fyring af en transperson p√• grund af dennes k√łnsudtryk – det vil sige dennes p√•kl√¶dning og udseende.

Kort om sagen og dens forl√łb frem til dommen
Den 12. marts 2012 p√•begyndte Michelle Holst-Fischer, der er transkvinde, et jobpr√łvningsarbejde med mulighed for et fleksjob hos Jysk Mandskabsservice, der leverede arbejdskraft til F√łtex (Dansk Supermarked A/S) i Aarhus, hvor Michelle skulle arbejde p√• lageret.
Efter to dage blev Michelle fyret – eller mere korrekt betegnet, s√• blev jobpr√łvningen bragt til oph√łr af Jysk Mandskabsservice.
Begrundelsen var if√łlge en ansat i det kommunale jobcenter, at driftschefen fra F√łtex til Jysk Mandskabsservice havde sagt, at de ikke kunne have Michelle g√•ende, pga. hendes fremtoning.
Jysk Mandskabsservice havde ikke haft noget at uds√¶tte p√• Michelles arbejdsindsats, men valgte at bringe jobpr√łvningen til oph√łr.

Den 17. marts 2012 gennemgik jeg n√łje sagen med Michelle og udf√¶rdigede et notat derom. Herefter forelagde jeg sagen for S√łren Laursen, forperson for LGBT Danmark, der besluttede at LGBT Danmark skulle g√• ind i sagen.
LGBT Danmark forelagde sagen for fagforbundet 3F, som Michelle var medlem af.
3F meldte kort efter tilbage, at de ville f√łlge op p√• sagen og stille advokatbistand til r√•dighed.

3F indbragte sagen for Ligebehandlingsn√¶vnet, der imidlertid den 28. august 2013 (afgørelse nr. 171/2013) afviste at behandle sagen, da den kr√¶vede afgivelse af vidneforklaringer, hvilket Ligebehandlingsn√¶vnet ikke har mandat til. Ligebehandlingsn√¶vnet lavede p√• trods deraf alligevel en grundig gennemgang af klagen ud fra det skriftlige materiale, som n√¶vnet havde modtaget.

3F indbragte herefter sagen for domstolen.
Inden sagen kom for retten blev der f√łrt en omfattende korrespondance mellem advokaten for 3F og modpartens advokat.
LGBT Danmark var herunder advokaten for 3F behjælpelig med referencer til relevant dansk og europæisk lovgivning, udtalelser fra menneskerettighedsorganisationer, definitioner m.v.

Byretten i Aarhus behandlede sagen den 12. maj 2015 (sag nr. BS 72-45/2014) i et dagslangt retsm√łde. Retsm√łdet sluttede med, at dommeren oplyste, at dommen ville blive afsagt den 9. juni 2015 kl. 1300.

Dommen den 9. juni 2015 fra Byretten i Aarhus fastslog, at afbrydelsen af jobpr√łvningen (fyringen) var begrundet i Michelles “p√•kl√¶dning og udseende” – alts√• Michelles k√łnsudtryk.

Dansk Supermarked A/S blev frikendt, idet der ikke var tilstr√¶kkeligt grundlag for at anse det for bevist, at det var Dansk Supermarked A/S, der foranledigede, at arbejdspr√łvningen af Michelle blev afbrudt.

I dommen anf√łres, at afbrydelsen af jobpr√łvningen (fyringen) var begrundet i Michelles “p√•kl√¶dning og udseende” – alts√• Michelles k√łnsudtryk, og at den dermed skete diskrimination af Michelle var omfattet af s√•vel ligebehandlingsloven som af forskelsbehandlingsloven, hvorfor Jysk Mandskabesservice blev kendt skyldige og p√•lagt at betale en erstatning til Michelle p√• 30.000 kr.

Advokaten for Dansk Supermarked A/S havde under sagen bl.a. fremf√łrt, at Michelle slet ikke var omfattet af de beskyttelsesgrunde, som var anf√łrt i de to love, idet hverken transseksualitet eller transvestisme var anf√łrt som beskyttelsesgrunde i lovene. Advokaten fremf√łrte endvidere, at F√łtex (Dansk Supermarked A/S) ikke havde noget med hverken ans√¶ttelsen eller fyringen af Michelle at g√łre.

Jysk Mandskabsservice, der efterf√łlgende var g√•et konkurs, var ikke repr√¶senteret af en advokat. Indehaveren tilsluttede sig argumentationerne fremf√łrt af advokaten for Dansk Supermarked A/S.

I dommen vurderes det ikke, om Michelle p√• dav√¶rende tidspunkt m√•tte betegnes som transseksuel eller transvestit, idet ejeren af Jysk Mandskabsservice og driftschefen i F√łtex begge i retten forklarede, at de ikke kendte forskel p√• transseksualitet og transvestisme.

Ankefristen er udl√łbet, og ingen af parterne har anket sagen. Dommen er dermed endelig.

Retten i Aarhus
Retten i Aarhus
Rettens begrundelse og resultat
Kommunens notat om sagen, der er udarbejdet af Ronnie Vilstrup Andersen, er udarbejdet p√• baggrund af samtaler, som Ronnie Vilstrup Andersen har haft med enten Claus Nielsen og/eller Jan Steen Johansen fra dav√¶rende Jysk Mandskabsservice. Ronnie Vilstrup Andersen har ikke selv talt med nogen fra F√łtex eller fra Dansk Supermarked A/S. Herefter, og efter de for klaringer, der i √łvrigt er afgivet, er der ikke tilstr√¶kkeligt grundlag for at anse det for bevist, at det var sags√łgte 1, Dansk Supermarked A/S, der foranledigede, at arbejdspr√łvningen af sags√łgeren blev afbrudt. Allerede af den grund, tages sags√łgte 1, Dansk Supermarked A/S’ frifindelsesp√•stand til f√łlge.

Det m√• herefter, jf. ogs√• forklaringerne fra Claus Nielsen og Jan Steen Johansen, bevism√¶ssigt l√¶gges til grund, at det var Dansk Mandskabsservice, der foranledigede jobpr√łvningen afbrudt. Det m√• efter de afgivne forklaringer endvidere l√¶gges til grund, at det ikke var sags√łgerens arbejdsindsats, der var grunden til, at arbejdspr√łvningen blev afbrudt. Efter det, der er forklaret om bekl√¶dningsreglementet, herunder de modstridende forklaringer om, hvorvidt sags√łgeren fik udleveret en personaleh√•ndbog, er der heller ikke grundlag for at fastsl√•, at afbrydelsen skyldtes, at sags√łgeren ikke fulgte bekl√¶dningsreglementet. Afbrydelsen findes derfor at v√¶re sket alene p√• grund af sags√łgerens p√•kl√¶dning og udseende. S√•vel Claus Nielsen som Jan Steen Johansen har forklaret, at de ikke kendte forskel p√• transseksualitet og transvestisme, og den (forskels)behandling, som Dansk Mandskabsservice udsatte sags√łgeren for, berettiger sags√łgeren til samme godtg√łrelse uanset, om sags√łgeren p√• dav√¶rende tidspunkt m√•tte betegnes som transseksuel eller transvestit.

Af de grunde, som sags√łgeren har anf√łrt, er forskelsbehandlingen af sags√łgeren omfattet af s√•vel ligebehandlings– som forskelsbehandlingsloven og af en s√• diskriminerende og kr√¶nkende karakter, at godtg√łrelsen b√łr fasts√¶ttes til 30.000 kr., ogs√• selv om sags√łgeren var 2 dage henne i et arbejdspr√łvningsforl√łb, som kunne have f√łrt til et flexjob. Godtg√łrelsen skal forrentes s√•ledes, som sags√łgeren har p√•st√•et.

Med hensyn til sagens omkostninger skal 3F som mandatar for sags√łgeren erstatte Dansk Erhvervs udgifter til advokatbistand som mandatar for Dansk Supermarked A/S med 20.000 kr. og til vidnef√łrsel med 114,80 kr., og sags√łgte Claus Nielsen skal erstatte 3F’s advokatudgifter med 20.000 kr.

Dansk Erhverv og Claus Nielsen skal efter omstændighederne ikke betale sagsomkostninger til hinanden.

Retten bem√¶rker ang√•ende Claus Nielsen, at sags√łgeren og 3F, selv om retten fasts√¶tter fuldbyrdelsesfrist for og forrentning af godtg√łrelseskravet og sagsomkostningerne, b√łr unders√łge, om kravet, herunder sagsomkostningerne, skal indg√• i g√¶ldssaneringsagen.

Thi kendes for ret:
Sags√łgte, Dansk Supermarked A/S, frifindes.
Sags√łgte, Claus Nielsen, skal inden 14 dage til 3F som mandatar for sags√łgeren, Gry Michelle Holst-Fischer, betale 30.000 kr. med procesrente fra den 31. oktober 2012.
[…]

* * *
Dommen af 9. juni 2015 fra Retten i Aarhus i pdf-format.
Notat af 17. marts 2012 udfærdiget af Tina Thranesen.