Trans-Danmarks h√łringssvar 23. august 2004 til Justitsministeriet vedr. navnelovsbet√¶nkningen.

Vist 268 gange.
Foreningen trans-danmark.dk fremsendte den 23. august 2004 sit h√łringssvar om Navnelovsudvalgets bet√¶nkning nr. 1446 til Justitsministeriet.
I h√łringssvaret redeg√łr foreningen for sine √łnsker til den nye navnelov.

H√łringsskrivelsen

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10,
1216 K√łbenhavn K.

23. august 2004

H√łringssvar vedr. Navnelovsudvalgets bet√¶nkning nr. 1446.
Foreningen – trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle – kan i det store og hele tilslutte sig Navnelovsudvalgets bet√¶nkning og det deri anf√łrte lovudkast.

Dog har foreningen enkelte bem√¶rkninger og √łnsker.

1. Om fornavne.
Udvalget har som anf√łrt i navnelovsudvalgets lovudkast ¬ß 13 stk. 2, 2. pkt. foresl√•et, at (bet√¶nkningens side 221 og 248)Justitsministeren kan fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsen i 1. pkt.” – alts√• fra kravet om fornavnes k√łnskorrekthed.

Navnelovsudvalget har lagt v√¶gt p√•, at Civilretsdirektoratet i februar 2002 i samr√•d med Sexologisk Klinik ved Rigshospitalet etablerede en fors√łgsordning, hvorefter det var muligt for transseksuelle, der venter p√• en tilladelse til operation, samt for visse transseksuelle, der ikke kan eller vil opereres, at opn√• tilladelse til at f√• et fornavn, der normalt kun gives til personer af det modsatte k√łn.
I bet√¶nkningen anf√łres videre, at Civilretsdirektoratet har oplyst, at (bet√¶nkningens side 196)det er direktoratets opfattelse, at ordningen ikke har givet anledning til praktiske problemer, at den i vidt omfang im√łdekommer det eksisterende behov for navne√¶ndringer for transseksuelle personer“.

Foreningen deler ikke Civilretsdirektoratets opfattelse.
Det er derimod foreningens opfattelse, at ordningen er yderst bureaukratisk, og at der er adskillige, som p√• forh√•nd opgiver at s√łge fornavneskift efter fors√łgsordningen.

Det, at Civilretsdirektoratet kræver en udtalelse fra Sexologisk Klinik, betyder,
  1. at potentielle ans√łgere til fornavneskift skal henvises til Sexologisk Klinik af deres praktiserende l√¶ge,
  2. at Amtet, hvori de er bosiddende, skal afgive kautionserklæring til konsultationerne, samt
  3. at ans√łgerne skal til flere konsultationer p√• Sexologisk Klinik, og d√©r redeg√łre detaljeret for hele deres liv, deres seksuelle orientering og erfaringer, om baggrunden for deres √łnske om fornavneskift,
  4. alt for at Sexologisk Klinik kan vurdere, om de er transseksuelle, om deres √łnske er dybtf√łlt og sk√łnnes at v√¶re et vedvarende √łnske, og om det vil betyde en forbedret livskvalitet for dem, og
  5. at ordningen tager alt for lang tid – is√¶r i det tilf√¶lde, hvor ans√łgningen forel√¶gges for Retsl√¶ger√•det.
Det er foreningens opfattelse, at Sexologisk Klinik
  1. er for tilbageholdende med at afgive en “positiv erkl√¶ring” til st√łtte for √łnsket om fornavneskift,
  2. at de tilsyneladende n√łdigt g√łr det, hvis ans√łgeren ikke √łnsker “k√łnsskifteoperation”, og
  3. at Civilretsdirektoratet helt og holdent baserer deres afg√łrelse p√• udtalelsen fra Sexologisk Klinik.

Endvidere og v√¶sentligst g√łr ordlyden i navnelovsudvalgets lovudkast ¬ß 13, stk. 2, 2. pkt. , at Justitsministeren alene kan fasts√¶tte regler om undtagelse af fornavnes k√łnskorrekthed for transseksuelle.

Navnelovsudvalget anf√łrer da ogs√•, at de er opm√¶rksomme p√•, (bet√¶nkningens side 197)at sondringen mellem transvestitter og transseksuelle i praksis i s√¶rlige tilf√¶lde kan give anledning til betydelig tvivl, ogs√• for den p√•g√¶ldende selv. Det g√¶lder navnlig i forholdet mellem transseksuelle, der ikke √łnsker en k√łnsskifteoperation, og transvestitter, der overvejende eller udelukkende kl√¶der sig som personer af det modsatte k√łn“.

Det er videre foreningens opfattelse, at den foresl√•ede ordlyd i ¬ß 13, stk. 2, 2. pkt. b√łr flyttes til et nyt stk. 3, hvorved det vil f√• en mere tydelig placering og v√¶re lettere at henvise til.

Sammenfattende mener foreningen derfor, at teksten ¬ß 13, stk. 2, 2. pkt. i navnelovsudvalgets lovudkast b√łr flyttes og have f√łlgende formulering:
¬ß 13, stk. 3. Justitsministeren kan fasts√¶tte regler, der for transseksuelle og transvestitter g√łr undtagelse fra bestemmelsen i stk. 2.“.

Denne √¶ndring vil betyde, at de personer om hvem, der kan v√¶re tvivl om, hvorvidt de er transseksuelle eller transvestitter, men som overvejende eller udelukkende kl√¶der sig som personer af det modsatte k√łn, vil f√• mulighed for at f√• et fornavn, som er i overensstemmelse med det k√łn, som de √łnsker at leve som.
Da Justitsministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler, findes det ikke betænkeligt at lave denne udvidede adgang til fornavneskift, idet det i Justitsministerens regler nærmere kan beskrives, hvilke kriterier, der skal være opfyldt.

Foreningen finder videre, at der b√łr ske en kraftig forenkling af reglerne for fornavneskift og ser gerne, at Sexologisk Klinik ikke indblandes i disse ans√łgninger.
I den forbindelse vil foreningen henlede opm√¶rksomheden p√• de norske regler, som navnelovsudvalget har beskrevet i sin bet√¶nkning og fremh√¶ve f√łlgende (bet√¶nkningens side 89): “Det er muligt for transseksuelle personer, der er i gang med en k√łnsskifteproces, at tage et k√łnsukorrekt navn, uanset om k√łnsskiftet er afsluttet, hvis dog hormonbehandling er p√•begyndt.

Det samme g√¶lder personer med “transgender identitet” (transpersoner), uanset om den p√•g√¶ldende er i gang med en k√łnsskifteproces. Ogs√• transvestitter antages at v√¶re omfattet af dette begreb. Der kr√¶ves ikke nogen s√¶rlig dokumentation for at ans√łgeren er transseksuel eller transvestit. Det er s√•ledes tilstr√¶kkeligt, at den p√•g√¶ldende erkl√¶rer at v√¶re dette i forbindelse med ans√łgningen.
(Den fede fremh√¶vning er foreningens) Endvidere kan enhver tage et k√łnsneutralt fornavn“.

2. Om f√łlgerne af transpersoners navneskift.
Foreningen foreslog over for navnelovsudvalget, at “der skal v√¶re en lovbestemt ret til p√• grundlag af en navne√¶ndring til et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, at f√• √¶ndret alle legitimationspapirer, eksamensbeviser, svendebreve, kursusbeviser og andre papirer og dokumenter, som er relevante for den p√•g√¶ldendes virke s√•vel professionelt som i fritiden i overensstemmelse med det nye navn“.

Dette afviste navnelovsudvalget med begrundelsen (bet√¶nkningens side 194): “Da dette √łnske vedr√łrer sp√łrgsm√•l, der ikke er reguleret i navneloven, har navnelovsudvalget dog ikke fundet at burde tage stilling hertil“.

Foreningen finder, at der er et stort behov for at sikre, at personer, der har skiftet til et k√łnsbestemt navn – fornavn og/eller efternavn, har et behov for at f√• √¶ndret de n√¶vne dokumenter.

Imidlertid kan foreningen tilslutte sig, at dette forhold ikke h√łrer hjemme i navneloven.
I stedet burde det være at finde i en særlig lov for transpersoners forhold.
Der findes imidlertid ikke en sådan lov, og p.t. er der ikke taget skridt til lave en sådan.

Foreningen foresl√•r derfor, at der i navnelovsudvalgets navnelovsforslag ¬ß 13 indf√łres et nyt stk. 4 med f√łlgende ordlyd:
¬ß 13, stk. 4. Justitsministeren bemyndiges til at fasts√¶tte regler om i hvilket omfang personer, der jf. stk. 3 har f√•et tilladelse til at g√łre undtagelse fra stk. 2, skal have krav p√• at f√• √¶ndret relevante legitimationspapirer, dokumenter m.v.“.

P√• denne m√•de er det som √łnsket af navnelovsudvalget ikke medtaget i loven, men alligevel give de ber√łrte personer sikkerhed for at kunne f√• √¶ndret de relevante legitimationspapirer, dokumenter m.v..

3. Om regler fastsat af Justitsministeren i medf√łr af foreningens forslag til den ny navnelovs ¬ß 13, stk. 3 og 4.
Som navnelovsudvalget har anf√łrt i sin bet√¶nkning giver ¬ß 13 stk. 2, 1. pkt. (foreningens ¬ß 13, stk. 3), s√• vil der blive (bet√¶nkningens side 197)en ganske vid adgang for Justitsministeren til at fasts√¶tte regler om transseksuelles og transvestitters navneforhold i lyset af de til enhver tid eksisterende forhold. Der vil i den forbindelse bl.a. kunne fasts√¶ttes regler om, hvilket krav til dokumentation der b√łr stilles for at v√¶re omfattet af de s√¶rlige regler om transseksuelle, herunder om der fortsat b√łr stilles krav om en udtalelse fra Sexologisk Klinik og evt. Retsl√¶ger√•det, eller om det b√łr v√¶re tilstr√¶kkeligt med en erkl√¶ring fra ans√łgeren.

Og med foreningens forslag til stk. 4 vil Justitsministerens tilsvarende få en ganske vid adgang til at fastsætte regler for, hvorledes offentlige myndigheder, skoler, gymnasier, universiteter, virksomheder, private arbejdsgivere m.fl. skal have pligt til at udstede nye legitimationspapirer til personer, der har fået tilladelse til navneskift jf. foreningens forlag til § 13, stk. 3, således at eksamensbeviser, svendebreve, kursusbeviser og andre papirer og dokumenter, som er relevante for de pågældendes virke såvel arbejdsmæssigt som i fritiden, er i overensstemmelse med de pågældendes nye navn.

Foreningen anmoder derfor Justitsministeren om at blive taget med på råd ved udformning af disse regler.

Med venlig hilsen
Karin Astrup

* * *
H√łringsskrivelsen fra trans-danmark.dk til Justitsministeriet i pdf-format.