Ændringsforslag 1 – 45 til forslag om EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling pÃ¥ grund af seksuel orientering fremlagt den 19. november 2013.

Vist 133 gange.

EU-flaget
EU-flaget
Den 19. november 2013 fremlagde Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender en skrivelse med 45 ændringsforslag til om forslaget til EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.

Ændringsforslagene gengives herunder

̠ndringsforslag 1 Р45
til forslag om EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering
Ændringsforslag 1 Jean-Pierre Audy
Forslag til beslutning
Led 9
Forslag til beslutning
– der henviser til retningslinjerne for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for LGBTI-personer, som blev vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union på samlingen den 24. juni 2013,
Ændringsforslag
– der henviser til retningslinjerne for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interkønnede (LGBTI-personer), som blev vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union på samlingen den 24. juni 2013,
Ændringsforslag 2
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt C
Forslag til beslutning
C. der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union i juni 2013 vedtog nogle stærke retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for LGBTI-personer i Den Europæiske Unions optræden udadtil og kun vil kunne argumentere overbevisende for LGBTI-personers rettigheder, hvis de er beskyttet internt;
Ændringsforslag
C. der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union i juni 2013 vedtog nogle stærke retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for LGBTI-personer uden for Den Europæiske Union og bør sikre, at de beskyttes effektivt i EU;
Ændringsforslag 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris
Forslag til beslutning
Punkt D
Forslag til beslutning
D. der henviser til, at Den Europæiske Union allerede koordinerer sin indsats gennem omfattende politikker pÃ¥ ligestillingsomrÃ¥det gennem “strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015”, pÃ¥ handicapomrÃ¥det gennem “den europæiske handicapstrategi 2010-2020” og pÃ¥ omrÃ¥det ligestilling for romaer gennem “EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020”;
Ændringsforslag
D. der henviser til, at Den Europæiske Union allerede koordinerer sin indsats gennem omfattende politikker pÃ¥ omrÃ¥det ligestilling og ikke-forskelsbehandling gennem “rammestrategien for ikkeforskelsbehandling og lige muligheder for alle”, pÃ¥ ligestillingsomrÃ¥det gennem “strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015”, pÃ¥ handicapomrÃ¥det gennem “den europæiske handicapstrategi 2010-2020” og pÃ¥ omrÃ¥det ligestilling for romaer gennem “EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020”;
Ændringsforslag 4
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt H
Forslag til beslutning
D. der henviser til, at Den Europæiske Union allerede koordinerer sin indsats gennem omfattende politikker pÃ¥ ligestillingsomrÃ¥det gennem “strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015”, pÃ¥ handicapomrÃ¥det gennem “den europæiske handicapstrategi 2010-2020” og pÃ¥ omrÃ¥det ligestilling for romaer gennem “EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020”;
Ændringsforslag
D. der henviser til, at Den Europæiske Union allerede koordinerer sin indsats gennem omfattende politikker pÃ¥ omrÃ¥det ligestilling og ikke-forskelsbehandling gennem “rammestrategien for ikkeforskelsbehandling og lige muligheder for alle”, pÃ¥ ligestillingsomrÃ¥det gennem “strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015”, pÃ¥ handicapomrÃ¥det gennem “den europæiske handicapstrategi 2010-2020” og pÃ¥ omrÃ¥det ligestilling for romaer gennem “EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020”;
Ændringsforslag 4
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt H
Forslag til beslutning
H. der henviser til, at elleve ligestillingsministre [5] i maj 2013 opfordrede Kommissionen til at udarbejde en omfattende EU-politik for LGBTligestilling, og at ti medlemsstater allerede har vedtaget eller diskuterer lignende politikker på nationalt og regionalt plan;
Ændringsforslag
H. der henviser til, at elleve ligestillingsministre [5] i maj 2013 opfordrede Kommissionen til at udarbejde en omfattende EU-politik for LGBTligestilling, og at ti medlemsstater [6] allerede har vedtaget eller diskuterer lignende politikker på nationalt og regionalt plan;
5 Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Kroatien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Sverige, Østrig. 5 Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Kroatien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Sverige, Østrig.
6 Belgien, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Italien, Kroatien, Malta, Nederlandene, Portugal, Spanien, Tyskland.
Ændringsforslag 5
Paolo Bartolozzi, Marco Scurria
Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
3a. understreger, at der herved ikke må gøres indgreb i retten til at udtrykke og vise ens tro og meninger i overensstemmelse med princippet om idépluralisme, forudsat at der ikke tilskyndes til had, vold eller diskrimination;
Ændringsforslag 6
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4
Forslag til beslutning
4. opfordrer Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante agenturer til at arbejde sammen om en omfattende politik til beskyttelse af de grundlæggende rettigheder for LGBTI-personer over en periode på fem til ti år, dvs. en køreplan, en strategi eller en handlingsplan med nedenstående temaer og mål;
Ændringsforslag
4. opfordrer Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante agenturer til at arbejde sammen om en omfattende flerårig politik til beskyttelse af de grundlæggende rettigheder for LGBTIpersoner, dvs. en køreplan, en strategi eller en handlingsplan med nedenstående temaer og mål;
Ændringsforslag 7
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit A – nr. III
II) de relevante EU-agenturer, herunder Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE), Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Det Europæiske Politiakademi (Cepol) og Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), bør integrere spørgsmål angående seksuel orientering og kønsidentitet i deres arbejde og give Kommissionen og medlemsstaterne evidensbaseret rådgivning om de grundlæggende rettigheder for LGBTI-personer; Ændringsforslag
II) de relevante EU-agenturer, herunder Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE), Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Det Europæiske Politiakademi (Cepol), Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust), Det Europæiske Retlige Netværk (EJN) og Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), bør integrere spørgsmål angående seksuel orientering og kønsidentitet i deres arbejde og fortsat give Kommissionen og medlemsstaterne evidensbaseret rådgivning om de
grundlæggende rettigheder for LGBTIpersoner;
Ændringsforslag 8
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit A – nr. IV
Forslag til beslutning
(IV) Kommissionen og medlemsstaterne bør sammen med de relevante agenturer og Eurostat regelmæssigt indsamle relevante og sammenlignelige data om situationen for LGBTI-personer i EU;
Ændringsforslag
(IV) Kommissionen og medlemsstaterne bør opfordres til regelmæssigt at indsamle relevante og sammenlignelige data om situationen for LGBTI-personer i EU sammen med de relevante agenturer og Eurostat under fuld iagttagelse af EU’s databeskyttelsesregler;
Ændringsforslag 9
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit A – nr. v
Forslag til beslutning
V) Kommissionen og medlemsstaterne bør sammen med de relevante agenturer støtte og fremme uddannelse og kapacitetsopbygning for nationale ligestillingsorganer, nationale menneskerettighedsinstitutioner og andre organisationer, der har til opgave at fremme og beskytte de grundlæggende rettigheder for LGBTI-personer;
Ændringsforslag
V) Kommissionen og medlemsstaterne bør sammen med de relevante agenturer tilskynde til uddannelse og kapacitetsopbygning for nationale ligestillingsorganer, nationale menneskerettighedsinstitutioner og andre organisationer, der har til opgave at fremme og beskytte de grundlæggende rettigheder for LGBTI-personer;
Ændringsforslag 10
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit B – nr. i (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) medlemsstaterne bør konsolidere de eksisterende EU-regler ved at arbejde for en vedtagelse af det foreslåede direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, og herved præcisere bestemmelsernes rækkevidde og de omkostninger, der er forbundet med dem;
Ændringsforslag 11
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit C – nr. i (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen bør bl.a. særlig fokusere på seksuel orientering ved kontrollen med gennemførelsen af direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv og på kønsidentitet ved kontrollen med gennemførelsen af direktiv 2006/54/EF om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv;
Ændringsforslag 12
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit C – nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen bør sammen med de relevante agenturer udstede retningslinjer, der præciserer, at transpersoner og interkønnede er omfattet af begrebet “køn” i direktiv 2006/54/EF om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv;
Ændringsforslag 13
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit C – nr. iii (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) ligestillingsorganer bør tilskyndes til at informere LGBTI-personer og fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer om deres rettigheder;
Ændringsforslag 14
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit D – nr. I (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen bør fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i alle sine ungdoms- og uddannelsesprogrammer;-{}-
Ændringsforslag 15
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit D – nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen bør lette udvekslingen af god praksis inden for formel uddannelse, herunder undervisningsmateriale og politikker til bekæmpelse af mobning og forskelsbehandling, mellem medlemsstaterne gennem den åbne koordinationsmetode;
Ændringsforslag 16
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit D – nr. III (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Kommissionen bør lette udvekslingen af god praksis i alle medlemsstaternes ungdoms- og uddannelsessektorer, herunder ungdomsforsorg og socialt arbejde, mellem medlemsstaterne gennem den åbne koordinationsmetode;
Ændringsforslag 17
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit E – nr. I (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen bør medtage sundhedsspørgsmÃ¥l i relation til LGBTI i de relevante bredere strategiske sundhedspolitikker, herunder spørgsmÃ¥lene om adgang til sundhedspleje, ligestilling pÃ¥ sundhedsomrÃ¥det og EU’s globale stemme inden for sundhedsrelaterede emner;
Ændringsforslag 18
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit E – nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen bør fortsat inden for Verdenssundhedsorganisationen arbejde på at fjerne problemer med kønsidentitet fra listen over mentale og adfærdsmæssige sygdomme og sikre, at de omklassificeres som ikke-patologiske under forhandlingerne om den 11. udgave af det internationale klassifikationssystem for sygdomme (ICD-11);
Ændringsforslag 19
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit E – nr. III (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Kommissionen bør støtte medlemsstaterne i uddannelsen af sundhedspersonale;
Ændringsforslag 20
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit E – nr. IV (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
IV) Kommissionen og medlemsstaterne bør iværksætte forskning om særlige sundhedsspørgsmål vedrørende LGBTI-personer;
Ændringsforslag 21
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit E – nr. V (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
V) medlemsstaterne bør tage hensyn til LGBTI-personer i de nationale sundhedsplaner og -politikker og sikre, at uddannelsesplaner, sundhedspolitikker og sundhedsundersøgelser tager hensyn til særlige sundhedsspørgsmål vedrørende LGBTI-personer;
Ændringsforslag 22
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit E – nr. VI (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
VI) medlemsstaterne bør indføre eller revidere procedurer for juridisk anerkendelse af køn, så de fuldt ud respekterer transpersoners ret til værdighed og fysisk integritet;
Ændringsforslag 23
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit F – nr. I (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen bør bl.a. særlig fokusere på transpersoners adgang til varer og tjenesteydelser ved kontrollen med gennemførelsen af direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser;
Ændringsforslag 24
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit G – nr. I (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen bør sikre, at kønsidentitet medtages blandt de forbudte grunde til forskelsbehandling i al fremtidig lovgivning om ligestilling, herunder alle omarbejdninger;
Ændringsforslag 25
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit G – nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen bør integrere særlige spørgsmål vedrørende transpersoner og interkønnede i alle relevante EUpolitikker efter samme fremgangsmåde som i ligestillingsstrategien;
Ændringsforslag 26
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit G – nr. III (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Medlemsstaterne bør sikre, at ligestillingsorganerne får oplysninger om og uddannelse i de rettigheder og særlige spørgsmål, der gør sig gældende for transpersoner og interkønnede;
Ændringsforslag 27
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit H – nr. I (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen bør udarbejde retningslinjer for at sikre, at gennemførelsen af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område og direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring respekterer alle former for familier, der anerkendes juridisk i henhold til medlemsstaternes nationale lovgivninger;
Ændringsforslag 28
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit H – nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen bør som prioritet fremsætte forslag om gensidig anerkendelse af alle civilstandsdokumenters virkninger i hele EU, herunder registrerede partnerskaber, ægteskaber og retlig kønsanerkendelse, med henblik på at reducere diskriminerende retlige og administrative barrierer for de borgere og deres familier, der udøver deres ret til fri bevægelighed;
Ændringsforslag 29
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit H – nr. III (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Kommissionen og medlemsstaterne bør undersøge, om gældende restriktioner for ændring af civilstands- og identitetsdokumenter for transpersoner skader deres muligheder for at udnytte deres ret til fri bevægelighed;
Ændringsforslag 30
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit H – nr. IV (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
IV) de medlemsstater, der har vedtaget lovgivning om samliv, registreret partnerskab eller ægteskab for par af samme køn, bør anerkende lignende bestemmelser vedtaget af andre medlemsstater;
Ændringsforslag 31
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit I – nr. I (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) medlemsstaterne bør sikre retten til ytrings- og forsamlingsfrihed, især med hensyn til pride-parader og lignende arrangementer, ved at sikre, at disse arrangementer afholdes på lovlig vis, og ved at sikre deltagerne effektiv beskyttelse;
Ændringsforslag 32
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit I – nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) medlemsstaterne bør afholde sig fra at vedtage love og genoverveje eksisterende love, der begrænser ytringsfriheden i forhold til seksuel orientering og kønsidentitet;
Ændringsforslag 33
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit I – nr. III (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union bør indtage den holdning, at medlemsstater, der vedtager love, der begrænser ytringsfriheden i forhold til seksuel orientering og kønsidentitet, handler i strid med de værdier, som Den Europæiske Union bygger på, og reagere i overensstemmelse hermed;
Ændringsforslag 34
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit J – nr. i (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen bør overvåge og yde medlemsstaterne bistand i forbindelse med særlige spørgsmål vedrørende seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk ved gennemførelsen af direktiv 2012/29/EU om rettigheder for, beskyttelse af og støtte til ofre for kriminalitet, især når denne er begået på grund af fordomme eller ud fra et diskriminatorisk motiv, der kan have forbindelse med ofrenes personlige karakteristika;
Ændringsforslag 35
Robe rta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit J – nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
Ændringsforslag
II) Kommissionen bør foreslå en omarbejdning af Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen, der medtager andre former for forbrydelser mod en særlig persongruppe og tilskyndelse til had, herunder på grund af seksuel orientering og kønsidentitet;
Ændringsforslag 35
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit J – nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen bør foreslå en omarbejdning af Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen, der medtager andre former for forbrydelser mod en særlig persongruppe og tilskyndelse til had, herunder på grund af seksuel orientering og kønsidentitet;
Ændringsforslag 36
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit J – nr. iii (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Kommissionen bør sammen med de relevante agenturer fremme medlemsstaternes udveksling af god praksis i medlemsstaterne vedrørende undervisning og uddannelse af politi, anklagemyndigheder, dommere og hjælpetjenester for ofre mellem medlemsstaterne;
Ændringsforslag 37
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit J – nr. IV (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
IV) Agenturet for Grundlæggende Rettigheder bør bistå medlemsstaterne med at forbedre deres indsamling af sammenlignelige data om homofobiske og transfobiske hadforbrydelser;
Ændringsforslag 38
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit J – nr. V (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
V) medlemsstaterne bør registrere og efterforske hadforbrydelser mod LGBTIpersoner og vedtage straffelovgivning, der forbyder tilskyndelse til had på grund af seksuel orientering og kønsidentitet;
Ændringsforslag 39
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit K – nr. i (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen bør sammen med EASO og de relevante agenturer og inden for rammerne af den eksisterende EUlovgivning og -retspraksis medtage særlige spørgsmål med tilknytning til seksuel orientering og kønsidentitet ved gennemførelsen af og kontrollen med asyllovgivningen, herunder direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelsesstatus og direktiv 2011/95/EU om standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som berettigede til international beskyttelse;
Ændringsforslag 40
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit K – nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen og medlemsstaterne bør sammen med de relevante agenturer sikre passende uddannelse af fagfolk pÃ¥ asylomrÃ¥det – herunder ved tilpasning af den eksisterende uddannelse – sÃ¥ledes at det bl.a. sikres, at interviewere og tolke kan hÃ¥ndtere særlige spørgsmÃ¥l vedrørende LGBTI-personer;
Ændringsforslag 41
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit K – nr. III (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Kommissionen og medlemsstaterne bør sammen med EASO og i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten sikre, at LGBTI-personers retlige og sociale situation i hjemlandene dokumenteres systematisk, og at disse oplysninger stilles til rådighed for dem, der træffer afgørelse i asylsager, som en del af oplysningerne om hjemlandet;
Ændringsforslag 42
Cornelis de Jong
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit K – nr. iv (nyt)
Forslag til beslutning Forslag til beslutning Ændringsforslag
IV) Kommissionen bør sammen med EASO foreslå retningslinjer for, hvordan man bedst kan sikre sikkerheden for LGBTI-personer, der har ansøgt om asyl og opholder sig i et af medlemsstaternes modtagelsescentre, så de ikke bliver udsat for forskelsbehandling, intimidering eller vold;
Ændringsforslag 43
Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit L – nr. i (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
I) Kommissionen bør fortsætte sin nuværende overvågning af spørgsmål med tilknytning til seksuel orientering og kønsidentitet i tiltrædelseslandene;
Ændringsforslag 44
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit L – nr. II (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
II) Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder og medlemsstaterne bør systematisk benytte RÃ¥dets retningslinjer til at fremme og beskytte alle menneskerettigheder for LGBTIpersoner og indtage en fælles holdning, nÃ¥r de reagerer pÃ¥ krænkelser af disse rettigheder;
Ændringsforslag 45
Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til beslutning
Punkt 4 – afsnit L – nr. III (nyt)
Forslag til beslutning Ændringsforslag
III) Kommissionen og EUUdenrigstjenesten bør give oplysninger indhentet fra EU-delegationerne om situationen for LGBTI-personer i tredjelande til Det Europæiske Asylstøttekontor og medlemsstaterne;

Ændringsforslagene hos Europa-Parlamentet.
Sagens dokumentoversigt hos Europa-Parlamentet.