CEDAW/C/DNK/CO/8. Afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark fremlagt den 11. marts 2015 af Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder.

Vist 103 gange.
Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder, som er nedsat i medf√łr af Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), fremlagde den 11. marts 2018 sine afsluttende bem√¶rkninger – CEDAW/C/DNK/CO/8 – til den ottende periodiske rapport for Danmark.

Herunder gengives i dansk oversættelse udvalgte afsnit af rapporten. Der tages forbehold for oversættelsens rigtighed. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske tekst, som der findes link til i bunden af denne omtale.
Tina Thranesen.

* * *
Afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark

C. Vigtigste problemområder og anbefalinger
10. Det anbefales, at staten:
(a) udbreder kendskabet til og omtaler omtale til konventionen, den tilh√łrende valgfrie protokol og udvalgets generelle anbefalinger i alle dele af samfundet og letter adgangen til information bl.a. gennem en dansk overs√¶ttelse af udvalgets synspunkter og anbefalinger vedr√łrende individuel kommunikation og foresp√łrgsler, herunder gennem opbygning af informationsprogrammer for advokater, dommere, anklagere, politifolk og andre retsh√•ndh√¶vende myndigheder,
(b) styrker kvinders kendskab til deres rettigheder i henhold til konventionen og retsmidler på nationalt og lokalt plan, herunder gennem oplysningskampagner og medierne.

Lovgivningsmæssige rammer
11. Udvalget beklager, at uanset sin tidligere anbefaling (CEDAW/C/DEN/CO/7, pkt. 15), besluttede staten i oktober 2014 ikke at indarbejde konventionen i sin nationale lovgivning. I denne forbindelse er udvalget bekymret over, at statens h√łjesteret har fastsl√•et, at ikke-inkorporerede traktater ikke har samme status i den nationale lovgivning, som indarbejdede traktater. Udvalget gentager, at trods den s√¶rlige selvstyrende og autonome status for Gr√łnland og F√¶r√łerne p√•hviler det prim√¶re ansvar for at sikre gennemf√łrelsen af konventionen staten. Udvalget er ogs√• bekymret over, at der ikke findes et generelt forbud mod alle de former for diskrimination mod kvinder, som konventionen omfatter, og at der ikke findes en samlet lov om forbud mod forskelsbehandling, der omfatter alle internationalt anerkendte grunde. Udvalget er bekymret for, at dette kan f√łre til retlig tvetydighed og inkonsistens i h√•ndteringen af rettighederne for de d√•rligst stillede eller marginaliserede kvinders, som uds√¶ttes for forskellige samtidige former for forskelsbehandling.

12. Udvalget gentager sin opfordring til staten om at genoverveje sin beslutning om ikke at indarbejde konventionen i sin nationale lovgivning, eller ved i det mindste at vedtage en omfattende lov om forbud mod k√łnsdiskrimination d√¶kkende alle de omr√•der, som er omfattet af konventionen. Udvalget anbefaler ogs√•, at staten overvejer vedtagelsen af en omfattende lov om forbud forskelsbehandling, der omfatter alle internationalt anerkendte grunde og etablering af institutionaliserede strukturer til at udveksle og koordinere information blandt sine forskellige organer til bek√¶mpelse af forskelsbehandling med henblik p√• at sikre juridisk klarhed og konsistens, is√¶r for kvinder, der er ofre flere samtidige former for forskelsbehandling.

Vold mod kvinder
17. Udvalget bifalder de fortsatte fremskridt staten gennemf√łrer i bek√¶mpelsen af vold mod kvinder, herunder etablering af en systematisk uddannelse til sundhedspersoner, politifolk, l√¶rere, p√¶dagoger og andre fagfolk, der besk√¶ftiger sig s√•danne voldssager. [‚Ķ]

18. Udvalget anbefaler, at staten:
(a) vedtager lovgivning om indsamling af data, opdelt efter alder, etnicitet, nationalitet og forholdet mellem offeret og gerningsmanden, omfattende alle former for vold mod kvinder og etablere en procedure med et klart mandat og med passende menneskelige, tekniske og finansielle ressourcer til at analyse oplysningerne;

Udsatte kvindegrupper
35. Udvalget bem√¶rker de utilstr√¶kkelige st√łtteordninger til og herunder til at sikre ikke-forskelsbehandling af lesbiske, biseksuelle og transk√łnnede kvinder.

36. Det anbefales, at staten overvejer at vurdere lesbiske, biseksuelle og transk√łnnede kvinders vanskeligheder med det form√•l at sikre, at de f√•r fuldt udbytte af deres rettigheder.

Lighed for loven
39. Udvalget er bekymret for, at statens stigende anvendelse af k√łnsneutralt sprog og politikker utilsigtet kan resultere i en stigning af materiel ulighed mellem kvinder og m√¶nd. Is√¶r er udvalget bekymret over, at k√łnsneutral anvendelse af straffeloven kan f√łre til manglende k√łnsopdelte data om vold i hjemmet, og dermed tilsl√łre det faktum, at det i voldsom grad er kvinder, som er ofre for s√•dan vold, og i et fald i finansiering af programmer og tilbud forbeholdt disse kvinder.

40. Udvalget opfordrer staten til omfattende vurdering af k√łnsneutral tilgang i lovgivningen og den politiske beslutningsproces med v√¶gt p√• potentielt negative konsekvenser af k√łnsneutral politik for offentlig finansiering af programmer specielt for kvinder.

Dataindsamling og analyse
45. Udvalget er bekymret over de utilstr√¶kkelige k√łnsopdelte statistiske data og systemer til udarbejdelse og kryds-sammenligning af eksisterende data. Udvalget bem√¶rker, at data opdelt efter k√łn, alder, nationalitet, geografisk placering og socio√łkonomisk baggrund er n√łdvendige for pr√¶cist at vurdere situationen for kvinder for at afg√łre, om de lider af diskrimination, for informeret og m√•lrettet politik og for systematisk at overv√•ge og evaluere fremskridtene mod realiseringen af reel ligestilling af kvinder p√• alle omr√•der omfattet af konventionen.

46. Udvalget opfordrer staten til at udvikle et k√łns-indikations-system til at forbedre indsamlingen af data, der er p√• tv√¶rs af sammenlignelige k√łnsopdelte og andre relevante faktorer, som er n√łdvendige for at vurdere virkningen og effektiviteten af politikker og programmer, der tager sigte p√• at integrere k√łnsligestilling og forbedrer kvinders udbytte af deres menneskerettigheder. Udvalget henleder i denne henseende statens opm√¶rksomhed p√• udvalgets generelle anbefaling No. 9 om statistiske data vedr√łrende situationen for kvinder.

Opf√łlgning af de afsluttende observationer
52. Udvalget anmoder staten til inden for to √•r at levere skriftlig information om de tagne skridt til at gennemf√łre henstillingerne indeholdt i ovenn√¶vnte punkt 18.

Udarbejdelsen af den næste rapport
53. Udvalget opfordrer staten til at forelægge sin niende periodiske rapport til marts 2019.

54. Udvalget anmoder staten til at f√łlge de harmoniserede retningslinjer for rapportering under de internationale menneskerettighedskonventioner, inklusive retningslinjerne for et f√¶lles kernedokument og traktatspecifikke dokumenter (HRI/GEN/2/Rev.6, kap. I).

* * *
Rapporten i pdf-format hos FN‘s, Office of the High Commissioner for Human Rights.
Journal med adgang til dokumenter relateret til rapporten hos FN‘s, Office of the High Commissioner for Human Rights.
Rapporten i forskellige formater og sprog

Rapporter m.v. om Danmark hos FN‘s, Office of the High Commissioner for Human Rights.