B 10. Spgsm. 2 den 4. nov. 2021 om at udarbejde og oversende en juridisk udredning og -vurdering af borgerforslaget om ændring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark. Svar 4. november 2021.

Vist 36 gange.
Retsudvalget stillede den 20. oktober 2021 sp√łrgsm√•l nr. 2 – Samling: 2021-22 – om at udarbejde og oversende en juridisk udredning og -vurdering af borgerforslaget “√Ündring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark” til justitsminister, Nick H√¶kkerup, der svarede den 4. november 2021.

* * *
Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren udarbejde og oversende en juridiske udredning og -vurdering af borgerforslaget om √¶ndring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark ved i straffelovens ¬ß¬ß 81, nr. og 266 b at tydeligg√łre, at en hadforbrydelse helt eller delvist kan v√¶re motiveret af had, jf. ogs√• bilag 1.

Sp√łrgsm√•let √łnskes besvaret senest den 9. november 2021.

* * *
Svar
1. Med beslutningsforslaget foreslås det, at regeringen pålægges at foretage en række ændringer af straffelovens § 81, nr. 6, og § 266 b.

Det bem√¶rkes i den forbindelse, at de √łnskede √¶ndringer vedr√łrende handicap og k√łnsidentitet (pkt. 2 og 3 i beslutningsforslaget) allerede er vedtaget eller under behandling i Folketinget.

Straffelovens § 81, nr. 6, blev således ændret ved lov nr. 709 af 26. april 2021 om ændring af straffeloven (Strafskærpelse for forbrydelser med baggrund i offerets handicap). Det fremgår dermed i dag af bestemmelsen, at det ved straffens fastsættelse i almindelighed skal indgå som en skærpende omstændighed, at gerningen har baggrund i bl.a. andres handicap.

Endvidere har regeringen med forslag nr. L 18 til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer samt beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer) foreslået yderligere ændringer af straffelovens § 81, nr. 6, og § 266 b.

Hvis lovforslaget vedtages, vil det fremg√• udtrykkeligt af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, at det i almindelighed er en sk√¶rpende omst√¶ndighed, hvis gerningen har baggrund i andres k√łnsidentitet, k√łnstrudtryk eller k√łnskarakteristika.
Endvidere vil det fremg√• af straffelovens ¬ß 266 b, at den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af bl.a. sin k√łnsidentitet, sit k√łnstrudtryk, sine k√łnskarakteristika eller sit handicap, straffes med b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r.

Nedenfor vil der således alene blive foretaget en juridisk vurdering af de ændringer, der fremgår af pkt. 1 i beslutningsforslaget.

2. Straffelovens ¬ß 81 indeholder en ikke-udt√łmmende opregning af forhold, der ved straffens fasts√¶ttelse i almindelighed skal indg√• som sk√¶rpende omst√¶ndigheder. Straffelovens ¬ß 81, nr. 6, fastsl√•r, at det i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, hvis gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering eller lignende.

Justitsministeriet har forst√•et pkt. 1 i beslutningsforslaget s√•ledes, at forslagsstillerne √łnsker, at det udtrykkeligt skal fremg√• af bestemmelsen, at det i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, hvis gerningen helt eller delvis har baggrund i de i bestemmelsen opregnede forhold.

Justitsministeriet skal i den forbindelse bemærke, at det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at bestemmelsen sigter på tilfælde, hvor forbrydelsens motiv helt eller delvis kan tilskrives de forhold, der er opregnet i bestemmelsen, jf. Folketingstidende 2003-04, tillæg A, side 3322.

Det bemærkes i den forbindelse, at bemærkningerne til et vedtaget lovforslag i almindelighed tillægges væsentlig betydning ved bl.a. domstolenes og andre myndigheders fortolkning og anvendelse af den pågældende lov.
Inds√¶ttelse af en henvisning til ‚ÄĚhelt eller delvis‚ÄĚ i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, som foresl√•et i beslutningsforslagets pkt. 1, vil s√•ledes v√¶re en videref√łrelse af g√¶ldende ret.

3. Efter straffelovens ¬ß 266 b straffes den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, med b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r.

Justitsministeriet har forst√•et pkt. 1 i beslutningsforslaget s√•ledes, at det √łnskes, at det indskrives direkte i straffelovens ¬ß 266 b, at udtalelsen eller meddelelsen helt eller delvis kan v√¶re motiveret af had.

Justitsministeriet skal i den forbindelse bem√¶rke, at bestemmelsen i dag finder anvendelse, hvis gerningsindholdet objektivt set er opfyldt, og gerningspersonen har det forn√łdne fors√¶t. Det er s√•ledes bl.a. en betingelse, at den fremsatte udtalelse mv. har et indhold, hvorved en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af gruppens hudfarve, tro, seksuelle orientering mv. Gerningspersonen skal have fors√¶t til, at udtalelsen har dette indhold (og at den frems√¶ttes offentligt eller med henblik p√• udbredelse i en videre kreds), men det er ikke afg√łrende, hvilket motiv gerningspersonen har haft.

Efter Justitsministeriets opfattelse vil en gennemf√łrelse af beslutningsforslagets pkt. 1 for s√• vidt ang√•r straffelovens ¬ß 266 b hverken lovteknisk eller med hensyn til muligheden for at opn√• domf√¶ldelser v√¶re hensigtsm√¶ssig.
I det omfang gerningspersonens motiv indskrives i bestemmelsen, vil det ‚Äď uanset om det affattes som en betingelse for opfyldelse af gerningsindholdet eller alene som en eksemplificering af gerningspersonens mulige motiv ‚Äď sende et signal til domstolene om, at der i sager om overtr√¶delse af bestemmelsen skal l√¶gges v√¶gt p√• motivet. Efter Justitsministeriets opfattelse kan det ikke udelukkes, at en s√•dan lov√¶ndring vil f√łre til f√¶rre domf√¶ldelser end i dag.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 2 til beslutningsforlag B 10 og svaret.
Sp√łrgsm√•l 2 til beslutningsforlag B 10 og svaret i pdf-format hos Folketinget.