B 114. Bilag 4. Betænkning af 26. maj 2009 om nedsættelse af et ligestillingsudvalg.

Vist 75 gange.
Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 26. maj 2009

Betænkning
over
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget
(Nedsættelse af et ligestillingsudvalg)

[af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV), Julie Rademacher (S), Benny Engelbrecht (S),
Pernille Vigs√ł Bagge (SF), Ole Sohn (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Line Barfod (EL)]

1. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2009 og var til 1. behandling den 24. marts 2009. Forslaget blev efter 1. behandlingen henvist til behandling i Udvalget for Forretningsordenen.

M√łder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 m√łder.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra S√łren Laursen p√• vegne af en r√¶kke organisationer. Henvendelsen er optrykt som bilag til bet√¶nkningen.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger
Et flertal i udvalget (V, DF og KF) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse ved 2. behandling.
Flertallet √łnsker ikke at foregribe de overordnede dr√łftelser om udvalgsstrukturen, der er indledt i Pr√¶sidiet. Heri indg√•r overvejelser om antallet af udvalg, de enkelte udvalgs opgaver og antallet af medlemmer i udvalgene. Flertallet st√•r naturligvis inde for, at Folketingets opgaver p√• ligestillingsomr√•det ogs√• fortsat er sikret varetaget i fremtiden.

Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller forslaget til vedtagelse ved 2. behandling.
Siden 1999 har de skiftende regeringer – inklusive den nuv√¶rende regering – ment, at det var n√łdvendigt med en ligestillingsminister. Ligestillingsministeren har det overordnede ansvar for at koordinere regeringens ligestillingsarbejde og udstikke rammen for den overordnede ligestillingspolitik for at sikre arbejdet med ligestilling p√• tv√¶rs af ministeromr√•derne.

F√łr kunne vi v√¶re stolte af at v√¶re nummer et p√• ligestilling i verden, men flere unders√łgelser viser, at Danmark har mistet sin f√łrerposition, og b√•de nordiske lande og andre europ√¶iske lande udvikler sig nu mere p√• ligestillingsomr√•det. Ogs√• EU har kritiseret Danmark for ikke at leve op til krav om et uafh√¶ngigt organ, der kan vurdere ligestillingen i Danmark. Der er derfor et meget stort behov for, at vi som politikere tager teten ved at etablere et ligestillingsudvalg, for at der kan komme bredt politisk fokus p√• at fremme ligestillingen og Danmark igen kan blive et foregangsland.

Beslutningsforslaget har til form√•l at tilvejebringe et egnet forum til dr√łftelse af ligestillingssp√łrgsm√•l – et forum, som efter mindretallets opfattelse ikke er til stede i dag. I dag er ligestillingsforslag henvist til behandling i diverse udvalg, hvor ligestillingsordf√łrerne ikke n√łdvendigvis er medlemmer eller stedfortr√¶dere. Hermed bliver der tale om en fragmenteret behandling af ligestillingssp√łrgsm√•lene, som g√łr det vanskeligt for de involverede medlemmer at erhverve sig den faglige dybde og indsigt i ligestillingsforholdene s√•vel her i landet som i udlandet. Neds√¶ttelse af udvalget vil derfor give mulighed for at skabe et fokuseret og samlet overblik over ligestillingsomr√•det og dermed give baggrund for en mere kvalificeret indsats p√• omr√•det.

Heller ikke en lang r√¶kke mere langsigtede dr√łftelser af konkrete tiltag i relation til Folketinget er mulige med den nuv√¶rende struktur. Mindretallet skal her blot give tre eksempler:

En l√łbende opf√łlgning og dr√łftelse i udvalgsregi af den √•rlige redeg√łrelse og den perspektiv- og handlingsplan for det kommende ligestillingsarbejde, som ligestillingsministeren hvert √•r inden den 1. marts afgiver til Folketinget, finder ikke sted i dag. Det reducerer klart betydningen af ministerens og ministeriets arbejde. Det g√¶lder ogs√• ligestillingsrelaterede sp√łrgsm√•l stillet som ¬ß 20-sp√łrgsm√•l.

Endvidere kan n√¶vnes en r√¶kke tiltag inden for satspuljemidlerne p√• ligestillingsomr√•det, som ikke f√•r en samlet behandling og opf√łlgning.

Endelig kan n√¶vnes implementering af direktiver, aktioner og handlingsplaner m.v. udsprunget fra EU, som selvf√łlgelig formelt passerer Folketingets Europaudvalg, men som p√• grund af Europaudvalgets sammens√¶tning og store sagsm√¶ngde i realiteten ikke f√•r en s√¶rlig grundig behandling. Hertil kommer, at der hverken er en naturlig kontaktmulighed med Europa-Parlamentets eller med andre landes ligestillingsudvalg, hvilket vanskeligg√łr deltagelse i forskellige netv√¶rk. Herved er der megen vigtig information fra udlandet, som ikke naturligt indg√•r i den danske debat, og det mindsker selvf√łlgelig ogs√• mulighederne for at pr√¶ge debatten i andre lande.

Et ligestillingsudvalg vil ogs√• skabe bedre mulighed for en dialog med den danske omverden, hvad enten det er universiteterne, de faglige organisationer eller andre. De mennesker, der arbejder med disse sp√łrgsm√•l, oplever, at de ikke har et sted, hvor de politisk kan f√• en samlet diskussion af udviklingen. De er i dag tvunget til at henvende sig til de enkelte politiske partier, hvilket netop ikke giver basis for en bredere dialog og under alle omst√¶ndigheder er ganske tidkr√¶vende. Frem for alt betyder det, at der ikke bliver en f√¶lles opfattelse og forst√•else af de eksisterende data. En bred f√¶lles indsats p√• dette omr√•de vanskeligg√łres hermed ogs√•, fordi dialogen om problemerne og deres l√łsningsmuligheder ikke har et forum at udfolde sig i – netop det, der var form√•let med neds√¶ttelse af de st√•ende udvalg tilbage i tiden.

De st√•ende udvalg blev etableret over en l√¶ngere periode i 1960’erne for at finde deres endelige etablering i begyndelsen af 1970’erne. I et notat fra den 3. december 1964 om √¶ndringer af Folketingets forretningsorden udarbejdet af den dav√¶rende formand for Folketinget skrives der om en udvidelse fra 6 til 12 st√•ende udvalg: ¬ĽTil fordel for en s√•dan ordning taler ikke mindst, at den vil kunne bidrage til, at lovforslagene under deres behandling i folketinget ses i et videre perspektiv, end det kan ventes, n√•r sp√łrgsm√•l af ensartet karakter behandles af forskellige grupper af medlemmer. Skal helhedssynspunkterne kunne tr√¶nge igennem, vil det v√¶re af stor betydning, at medlemmerne p√• hver sit felt opn√•r den indsigt og det overblik, der gennem √•rene erhverves ved stadig besk√¶ftigelse med et bestemt, ikke for sn√¶vert afgr√¶nset lovgivningsomr√•de.¬ę (Side 3 i beretning afgivet den 10. august 1965).

De st√•ende udvalg har gennem √•rene v√¶ret af forskelligt antal og indhold. Der er tale om en l√łbende justering af forretningsordenen. Der har ikke tidligere v√¶ret nogen s√¶rlig diskussion, n√•r et nyt udvalg skulle etableres, og sp√łrgsm√•let har ikke i n√¶vnev√¶rdig grad v√¶ret politiseret.

Mindretallet finder ikke, at de argumenter, der er fremf√łrt fra regeringspartiernes side, er s√¶rlig underbyggede. Hovedlinjen i regeringspartiernes argumentation er, at ligestillingspolitik skal indg√• i alle beslutninger, og at ligestillingen n√¶rmest ville lide under at f√• et udvalg, for s√• ville den enkelte politiker ikke l√¶ngere t√¶nke over det problem, men overlade det til ligestillingsordf√łrerne. N√łjagtig det samme kunne vel siges om milj√łpolitikken og andre tv√¶rg√•ende omr√•der, men derfor er der alligevel et milj√łudvalg i Folketinget, som skal sikre, at der er en overordnet fagdiskussion.

Endelig mener mindretallet, at arbejdsomr√•det for udvalget ogs√• skal omfatte ligebehandling som anf√łrt i henvendelsen fra bl.a. Danske Handicaporganisationer, der er optrykt som bilag til bet√¶nkningen. (Udeladt i denne gengivelse, da der linkes til bilaget. Tina Thranesen.)

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tj√≥√įveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var p√• tidspunktet for bet√¶nkningens afgivelse ikke repr√¶senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i bet√¶nkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Folketingets journal vedr√łrende bet√¶nkningen.
Betænkningen i pdf-format hos Folketinget.