B 114. 26. februar 2009. Beslutningsforslag om ændring af forretningsorden for Folketinget ved nedsættelse af et ligestillingsudvalg.

Vist 156 gange.
Beslutningsforslag B 114 – Samling: 2008-09 – fremsat den 26. februar 2009 af Lone Dybkj√¶r (RV), Margrethe Vestager (RV), Julie Rademacher (S), Benny Engelbrecht (S), Pernille Vigs√ł Bagge (SF), Ole Sohn (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Line Barfod (EL) om √¶ndring af forretningsorden for Folketinget ved neds√¶ttelse af et ligestillingsudvalg.

Resumé
Beslutningsforslaget havde til form√•l at tilvejebringe et egnet forum til diskussion af ligestillingssp√łrgsm√•l. Et ligestillingsudvalg ville give mulighed for at skabe et fokuseret og samlet overblik over ligestillingsomr√•det.
Forslaget var en revideret genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 83 fra folketingsåret 2005-06.
Beslutningsforslaget blev efter 1. behandlingen den 24. marts 2009 henvist til Udvalget for Forretningsordenen (UFO). Den 26. maj 2009 blev der afgivet betænkning og den 29. maj 2009 blev det 2. behandlet i Folketinget, hvor det blev forkastet, idet 47 (S, SF, RV, EL og LA) stemte for, 56 (V, DF og KF) imod.

Beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning
om ændring af forretningsorden for Folketinget
(Nedsættelse af et ligestillingsudvalg)

§ 1


I forretningsorden for Folketinget, som vedtaget den 17. december 1953 og senest √¶ndret den 1. juni 2007, foretages f√łlgende √¶ndringer:
1. I § 7, stk. 1, indsættes efter nr. 13 som nyt nummer:
“14) Ligestillingsudvalget.”
Nr. 14-25 bliver herefter nr. 15-26.

2. I ¬ß 7, stk. 5, √¶ndres to steder “25” til: “26”.

§ 2

Folketingsbeslutningen træder i kraft fra begyndelsen af folketingsåret 2009-10.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er en revideret genfremsættelse af B 83 fra folketingsåret 2005-06, jf. Folketingstidende, forhandlingerne side 5244 og tillæg A side 5088 og 5092.

Nedsættelse af et Ligestillingsudvalg

Forslaget har til form√•l at tilvejebringe et egnet forum til dr√łftelse af ligestillingssp√łrgsm√•l – et forum, som efter forslagsstillernes opfattelse ikke er til stede i dag. I dag er ligestillingsforslag henvist til behandling i diverse udvalg, hvor ligestillingsordf√łrerne ikke n√łdvendigvis er medlemmer eller stedfortr√¶dere. Hermed bliver der tale om en fragmenteret behandling af ligestillingssp√łrgsm√•lene, som g√łr det vanskeligt for de involverede medlemmer at erhverve sig den faglige dybde og indsigt i ligestillingsforholdene s√•vel her i landet som i udlandet. Neds√¶ttelse af udvalget vil derfor give mulighed for at skabe et fokuseret og samlet overblik over ligestillingsomr√•det.

De st√•ende udvalg blev etableret over en l√¶ngere periode i 1960’erne for at finde deres endelige etablering i begyndelsen af 1970’erne. I et notat om √¶ndringer af Folketingets forretningsorden fra den 3. december 1964 udarbejdet af den dav√¶rende formand for Folketinget skrives der om en udvidelse fra 6 til 12 st√•ende udvalg: “Til fordel for en s√•dan ordning taler ikke mindst, at den vil kunne bidrage til, at lovforslagene under deres behandling i folketinget ses i et videre perspektiv, end det kan ventes, n√•r sp√łrgsm√•l af ensartet karakter behandles af forskellige grupper af medlemmer. Skal helhedssynspunkterne kunne tr√¶nge igennem, vil det v√¶re af stor betydning, at medlemmerne p√• hver sit felt opn√•r den indsigt og det overblik, der gennem √•rene erhverves ved stadig besk√¶ftigelse med et bestemt, ikke for sn√¶vert afgr√¶nset lovgivningsomr√•de.” (Side 3 i beretning afgivet den 10. august 1965). Dengang var situationen, at stort set alle lovforslag blev henvist til et specielt udvalg nedsat til lejligheden. Imod udvidelsen talte, at man frygtede, at folketingsmedlemmer herved blev for specialiserede, og ogs√• at et lovforslag kunne r√¶kke ind over flere udvalgsomr√•der. Det blev derfor ogs√• forudset, at der kunne blive tale om, at “hovedudvalget” bad om kommentarer fra et andet udvalg. Men den helt store debat om netop denne vigtige √¶ndring var der ikke. Det var helt √•benbart, at det eksisterende system ikke kunne forts√¶tte. Til geng√¶ld var der lange debatter om forhold, som i dag er helt selvf√łlgelige: bevilling af orlov for en kortere periode, elektronisk afstemning, tale fra ens plads osv.

De st√•ende udvalg har gennem √•rene v√¶ret af forskelligt antal og indhold. Der er tale om en l√łbende justering af forretningsordenen. Der har ikke tidligere v√¶ret nogen s√¶rlig diskussion, n√•r et nyt udvalg skulle etableres, og sp√łrgsm√•let har ikke i n√¶vnev√¶rdig grad v√¶ret politiseret.

Den f√łrste minister for ligestilling blev udn√¶vnt af statsministeren den 1. juli 1999, men dette blev ikke fulgt op med neds√¶ttelse af et ligestillingsudvalg. Folketinget har derfor ikke – knap 10 √•r efter at den f√łrste minister for ligestilling blev udn√¶vnt – et egnet udvalg til at behandle forslag eller f√łlge udviklingen p√• omr√•det. I H√•ndbog i folketingsarbejdet st√•r desuden f√łlgende om st√•ende udvalg: “De [udvalgene, red.] betegnes som st√•ende, fordi de eksisterer, uanset om de har aktuelle sager at besk√¶ftige sig med. Det mest almindelige er, at udvalgenes sagsomr√•der svarer til ministerens sagsomr√•der. De fleste udvalg har derfor en fagminister, hvis ansvarsomr√•de svarer til udvalgets. Der er dog ikke noget i vejen for, at et udvalgs sagsomr√•der d√¶kker flere ministres sagsomr√•der.” (H√•ndbog i folketingsarbejdet, oktober 2005, 4.1., s. 42) I dette tilf√¶lde har Folketinget omvendt praksis. Der er en minister for omr√•det, men intet udvalg.

I Folketingets omvisningsvejledning st√•r: “I Folketingssalen foreg√•r de overordnede politiske dr√łftelser, og det er her, de formelle beslutninger bliver truffet. Men det er i de 24 faste eller st√•ende udvalg, beslutningerne bliver forberedt og pudset af. Man kan derfor p√• en vis m√•de sige, at udvalgene er Folketingets v√¶rksteder.” (Omvisningsvejledning, Folketinget, marts 2008, 3.9. Ved udvalgstavlen, s. 16).

Neds√¶ttelsen af et st√•ende ligestillingsudvalg skal derfor skabe et arbejdsorgan eller v√¶rksted, hvor en faglighed for ligestillingsordf√łrerne i Folketinget kan samles, og hvor de gennem deres arbejde kan √łge bevidstheden om, at ligestilling endnu ikke er en realitet i Danmark.

En gennemgang af lov- og beslutningsforslag i folketings√•ret 2007-08 (2. samling) og i indev√¶rende folketings√•r viser, at der var f√łlgende ligestillingsrelaterede forslag:

Folketingsåret 2008-09 (indeværende folketingsår)

L 1 ? om √¶ndring af tronf√łlgeloven. (Ligestilling mellem k√łnnene i arvef√łlgen).

L 91 ? om √¶ndring af lov om finansiel virksomhed, lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger (vedr. bl.a. regler om forskelsbehandling p√• baggrund af k√łn i forbindelse med forsikringer m.v.)

L 93 ? om √¶ndring af ligestillingsloven, k√łnssammens√¶tning i offentlige udvalg m.v.

2007-08, 2. samling

L 41 ? om nedsættelse af et ligebehandlingsnævn.

B 49 ? om ligestilling mellem kvinder og mænd ved ansættelse som præster i folkekirken.

L 102 – om √¶ndring af lov om finansiel virksomhed og gennemf√łrelse af direktiv om ligebehandling m.v.

B 128 ? om flere kvinder på topposter.

L 150 ? om √¶ndring af lov om lige l√łn til m√¶nd og kvinder.

Disse forslag har været henvist til behandling i diverse udvalg i Folketinget. Ovenstående lov- og beslutningsforslag inkluderer oplagte ligestillingsforslag, men også forslag som B 123 om at beskytte kvinder mod seksuelle overgreb m.v., som var henvist til behandling i Folketingets Retsudvalg i folketingsåret 2007-08 (2. samling), indeholder ligestillingsaspekter.

Kaster man et blik p√• de stillede sp√łrgsm√•l i f.eks. Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, er det klart, at der her stilles en del ligestillingsrelaterede sp√łrgsm√•l. Der kan henvises til udvalgets sp√łrgsm√•l nr. 46, 48, 49, 52, 196 og 199 i folketings√•ret 2007-08 (2. samling). Som et andet eksempel p√• det √łgede fokus p√• ligestillingsaspektet i udvalgsarbejdet kan det n√¶vnes, at det i Arbejdsmarkedsudvalget er praksis, at besk√¶ftigelsesministeren sender udvalget et notat om de ligestillingsm√¶ssige virkninger af fremsatte lovforslag.

Endvidere kan n√¶vnes en r√¶kke tiltag inden for satspuljemidlerne p√• ligestillingsomr√•det, som ikke f√•r en samlet behandling og opf√łlgning. Det g√¶lder ogs√• ligestillingsrelaterede sp√łrgsm√•l stillet som ¬ß 20-sp√łrgsm√•l.

Det ville ligeledes v√¶re naturligt med en l√łbende opf√łlgning og dr√łftelse i udvalgsregi af den √•rlige redeg√łrelse og den perspektiv- og handlingsplan for det kommende ligestillingsarbejde, som ligestillingsministeren hvert √•r inden den 1. marts afgiver til Folketinget. Det finder heller ikke sted i dag.

Endelig kan det anf√łres, at den meget omfattende kommunalreform heller ikke blev ligestillingsbehandlet af Folketinget. Resultatet af reformen er, at andelen af kvinder p√• lederposter er reduceret markant. Tal for ligestillingen i tre af Danmarks store kommuner, K√łbenhavn, √Örhus og Odense, hvor langt de fleste topchefer er m√¶nd, vidner ligeledes om behov for et st√•ende ligestillingsudvalg. Af ligestillingsloven fremg√•r, at offentlige myndigheder inden for deres omr√•de skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planl√¶gning og forvaltning, men virkeligheden ser – til trods for loven – anderledes ud (jf. ogs√• de ligestillingsvurderinger, som kommunerne i fremtiden skal aflevere til Ligestillingsafdelingen).

Det er muligt, at et ligestillingsudvalg ikke havde √¶ndret disse fakta, men det kunne i hvert fald have sikret st√łrre opm√¶rksomhed p√• risikoen for, at det ville g√• s√•dan, og dermed √łge bevidstheden for en indsats ude i kommunerne. Under alle omst√¶ndigheder vil det v√¶re √łnskeligt, hvis der skal ske en reel ligestillingsvurdering af de kommunale redeg√łrelser, som kommunerne i fremtiden skal aflevere til ligestillingsministeren, at der er et udvalg i Folketinget med den n√łdvendige ekspertise, som kan behandle redeg√łrelserne. Vedr√łrende ligestillingsvurdering af lovforslag fremg√•r det af ligestillingsministerens notat af 20. juni 2005 (revideret den 8. oktober 2005), at alle relevante lovforslag skal vurderes for ligestillingsm√¶ssige konsekvenser.

Afsluttende kan det n√¶vnes, at en meget stor del af den lovgivning, som finder sted p√• ligestillingsomr√•det, er implementeringer af EF-direktiver, aktioner m.v., som behandles i Europaudvalget, men uden forudg√•ende behandling i et fagudvalg, da et s√•dant ikke eksisterer, om end det skal n√¶vnes, at forslagene formelt passerer Det Politisk-√ėkonomiske Udvalg i Folketinget.

Det er ikke givet, at alle forslag m.v. skal behandles i et ligestillingsudvalg som hovedudvalg, men for nogle forslags vedkommende vil det v√¶re naturligt. For de resterendes vedkommende vil det √łge det faglige indhold, hvis der kan indhentes udtalelser, stilles sp√łrgsm√•l, udformes √¶ndringsforslag og indhentes kommentarer fra et ligestillingsudvalg m.v. De ovenn√¶vnte ligestillingsvurderinger af relevante lovforslag b√łr dog tilg√• et kommende ligestillingsudvalg.

Da ligestillingsomr√•det s√•ledes omhandler en lang r√¶kke forskellige tiltag, som b√•de involverer lovgivning og andre indsatser, er det s√• meget mere p√•kr√¶vet, at en samlet og l√łbende vurdering og diskussion m.v. finder sted.

Med nedsættelse af et stående udvalg samler Folketinget et ansvar for og en faglighed på ligestillingsområdet. Således skal alle partier i Folketinget Рmed nedsættelse af et stående ligestillingsudvalg Рforholde sig til ligestillingsproblematikker. Hvis ligestilling bliver alles ansvar, bliver det ingens ansvar. Dette illustreres godt af, at ligestillingsloven bestemmer, at der placeres et ansvar hos alle, idet alle offentlige myndigheder skal indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Opgaver for et ligestillingsudvalg

Forslagsstillerne √łnsker med dette forslag, at der neds√¶ttes et permanent ligestillingsudvalg i Folketinget, og at dette fremg√•r af Folketingets forretningsorden, jf. forslagets tekst. Herudover √łnsker forslagsstillerne, s√•fremt forslaget vedtages, at Folketingets Udvalg for Forretningsordenen efter forretningsordenens ¬ß 7, stk. 2, tr√¶ffer beslutning om, at f√łlgende sagsomr√•der skal h√łre under ligestillingsudvalget:

“Ligestillingsforhold, herunder lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd og internationalt ligestillingsarbejde.”

Ligestillingsudvalget skal ligesom de √łvrige st√•ende udvalg i Folketinget behandle henviste forslag. Herudover kan udvalget af egen drift tage forslag op med henblik p√• dr√łftelse af ligestillingsm√¶ssige sp√łrgsm√•l og p√• baggrund heraf afgive en udtalelse eller komme med forslag til √¶ndringsforslag og lign. til det relevante udvalg, hvortil forslaget er blevet henvist. Endvidere foruds√¶ttes det, at udvalget i t√¶t kontakt med ligestillingsministeren holder sig ajour med udviklingen inden for ligestillingsomr√•det, og det kan i den forbindelse stille sp√łrgsm√•l til en minister. Endelig vil et ligestillingsudvalg skulle deltage i det europ√¶iske netv√¶rk af udvalg, der besk√¶ftiger sig med ligestilling i de nationale parlamenter. For √łjeblikket deltager Folketinget med repr√¶sentanter fra Arbejdsmarkedsudvalget og Det Politisk-√ėkonomiske Udvalg suppleret med ligestillingsinteresserede medlemmer i √łvrigt. Frem for alt vil det v√¶re naturligt med et t√¶t samarbejde med Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, eftersom ligestilling er en del af EU’s kompetenceomr√•de. Det vil ogs√• √łge muligheden for p√• et tidligt tidspunkt at f√• indflydelse, eftersom Kommissionen er forpligtet til et t√¶t samarbejde med Europa-Parlamentet.
Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling omfatter f√łlgende sagsomr√•der:

РFastlæggelse, fremme og beskyttelse af kvinders rettigheder i Unionen og hertil knyttede fællesskabsforanstaltninger.
– Fremme af kvinders rettigheder i tredjelande.
РLigestillingspolitik, herunder ligestilling mellem mænd og kvinder med hensyn til mulighederne på arbejdsmarkedet og lige behandling på arbejdet.
– Fjernelse af enhver form for forskelsbehandling p√• grund af k√łn.
– Gennemf√łrelse og videreudvikling af politikken med generel hensyntagen til k√łnsaspektet (“gender mainstreaming”) i alle sektorer.
– Opf√łlgning og gennemf√łrelse af internationale aftaler og konventioner af betydning for kvinders rettigheder.
– Informationspolitik vedr√łrende kvinder.

Et st√•ende ligestillingsudvalg i Folketinget skal arbejde efter samme sagsomr√•der, bortset fra at ordet kvinder under sidste punkt skal udskiftes med ordet k√łn.

Forslagsstillerne henviser i √łvrigt til EU’s Charter om Grundl√¶ggende Rettigheder. Her st√•r: “Der skal sikres ligestilling mellem m√¶nd og kvinder p√• alle omr√•der, herunder i forbindelse med besk√¶ftigelse, arbejde og l√łn. Princippet om ligestilling er ikke til hinder for opretholdelse eller vedtagelse af foranstaltninger, der giver det underrepr√¶senterede k√łn specifikke fordele.”

Efter forslagsstillernes opfattelse kan man herudover overveje, om lov om lige l√łn til m√¶nd og kvinder, lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til besk√¶ftigelse og barselorlov m.v. og lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger samt sager som vold mod kvinder, voldt√¶gt, prostitution, human trafficking, k√łnsneutral √¶gteskabslovgivning, kvinder og m√¶nd i forskning, uddannelse, politik, klerikale embeder, kunst og kultur ligeledes skal v√¶re omfattet af udvalgets sagsomr√•der.

Finansiering

Forslagsstillerne vurderer, at et st√•ende ligestillingsudvalg vil koste mellem 250.000 og 500.000 kr. i normalt rejsebudget plus diverse udgifter til m√łder m.v. Med hensyn til finansiering henviser forslagsstillerne til, at Folketingets √•rlige budget er p√• 800 mio. kr., og det er derfor forslagsstillernes opfattelse, at udgifterne m√• kunne afholdes inden for dette budget.

Skriftlig fremsættelse
Lone Dybkjær (RV):

Som ordf√łrer for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at frems√¶tte:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget. (Nedsættelse af et ligestillingsudvalg).
(Beslutningsforslag nr. B 114).
Jeg henviser i √łvrigt til de bem√¶rkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Folketingets journal vedr√łrende beslutningsforslaget.