B 50. Baggrundsmateriale fra justitsministeren for at betegne k√łnsidentitet som en seksuel orientering. 11. marts 2010.

Vist 213 gange.
Tidligere justitsminister Brian Mikkelsen betegnede den 26. januar 2010 under 1. behandlingen af beslutningsforslag B 50 k√łnsidentitet som v√¶rende en seksuel orientering og henviste senere til, at det fremgik af forarbejderne til straffelovens ¬ß 266 b.
Det viser sig, at den daværende justitsministers henvisning skal findes i bemærkningerne til et forslag om ændring af straffelovens bestemmelser om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v., som blev fremsat den 12. februar 1987. I disse bemærkninger hedder det bl.a.:

Ogs√• andre former for “seksuel orientering” end den homoseksuelle, f.eks. transvestitisme, vil efter udkastet blive beskyttet mod diskrimination og forskelsbehandling.

Den citerede bem√¶rkning fra lovforslaget hidh√łrer fra den dengang ikke f√¶rdiggjorte bet√¶nkning nr. 1127 om homoseksuelles vilk√•r fra 1988 afgivet af den i 1984 nedsatte Kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet [1].

Det skal bem√¶rkes, at lovforslaget fra 1987, som den dav√¶rende justitsminister henviste til, specifikt handlede om at f√• indf√łrt begrebet “seksuel orientering“, s√•ledes at homoseksuelle blev n√¶vnt som en gruppe, der ikke m√•tte diskrimineres imod.

I sit svar henviste den daværende justitsminister også til, at det af forarbejderne til straffelovens § 81, nr. 6 [2a] fremgår, at anvendelsesområdet skal forstås i overensstemmelse med anvendelsesområdet for straffelovens § 266 b.
I forarbejderne til straffelovens ¬ß 81, nr. 6 er der ingen omtale af k√łnsidentitet, transk√łnnede (transvestisme eller transseksualisme).

Justitsministerens henvisning f√łrer dermed alene tilbage til bet√¶nkning nr. 1127 om homoseksuelles vilk√•r fra 1988.

At Kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet op til udgivelsen af sin bet√¶nkning i 1988 gjorde sig skyldig i betegne transvestisme som en seksuel orientering er dybt beklageligt, men kan nok finde begrundelse i manglende viden om emnet. Det skal erindres, at kommissionsarbejdet foregik for knap 25 √•r siden. Yderligere, s√• indgik k√łnsidentitet, transk√łnnethedtransvestisme og transseksualisme – ikke i deres kommisorium og er derfor ogs√• kun er n√¶vnt periferisk.

Det er for s√• vidt udm√¶rket, at den dav√¶rende justitsminister, Brian Mikkelsen pointerede, at transk√łnnede er omfattet af straffelovens ¬ß 81, nr. 6 og ¬ß 266 b, men det er besk√¶mmende, at han tilsyneladende ikke vil anerkende, at k√łnsidentitet ikke er en seksuel orientering, og at det er forkert og n√¶rmest diskriminerende, at transk√łnnede skal s√łge den lovm√¶ssige beskyttelse mod diskrimination under begrebet “seksuel orientering“.

Herunder gengives den dav√¶rende justitsminister, Brian Mikkelsens udtalelse og Justitsministeriets svar til Tina Thranesen, og anf√łres forskellige henvisninger.

Den 11. marts 2010.
Tina Thranesen.

* * *
Under 1. behandlingen af beslutningsforslag B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelser tirsdag den 26. januar 2010 udtalte den daværende justitsminister, Brian Mikkelsen bl.a.

For s√• vidt ang√•r forslaget om at tilf√łje k√łn, er det anf√łrt i bem√¶rkningerne til forslaget, at der hermed sigtes til at medtage forbrydelser rettet mod transk√łnnede. Hertil skal jeg bem√¶rke, at straffelovens ¬ß 81, nr. 6 allerede henviser til forurettedes seksuelle orientering som en strafsk√¶rpende omst√¶ndighed. Det skal s√•ledes allerede i dag indg√• i sk√¶rpende retning, at en forbrydelse er motiveret i, at ofret er transk√łnnet eller transseksuel. S√• der er alts√• ikke nogen merv√¶rdi p√• det her punkt i forslaget.

Det fik Trans-Danmark og LGBT Danmark til at rette henvendelse til Retsudvalget og g√łre opm√¶rksom p√•, at k√łnsidentitet ikke har noget med seksuel orientering at g√łre.
Justitsministeren henviste i sine svar til sine bem√¶rkninger ved besvarelse af sp√łrgsm√•l 2 stillet af Retsudvalget, hvoraf den del af svaret, der vedr√łrer k√łnsidentitet/seksuel orientering gengives herunder

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at det efter straffelovens ¬ß 81, nr. 6, i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed ved straffens fasts√¶ttelse, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende. Opregningen er ikke udt√łmmende, jf. ordene “eller lignende”.

Det fremgår af bestemmelsens forarbejder, at anvendelsesområdet skal forstås i overensstemmelse med anvendelsesområdet for straffelovens § 266 b. Bestemmelsen er imidlertid ikke begrænset til bestemte forbrydelsestyper eller tilfælde, hvor gerningsmandens motiv har været at true, forhåne eller nedværdige.

Efter straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1, straffes den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Straffen er b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r. Ved straffens udm√•ling skal det betragtes som en s√¶rligt sk√¶rpende omst√¶ndighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed, jf. ¬ß 266 b, stk. 2.

Med “seksuelle orientering” menes if√łlge forarbejderne til ¬ß 266 b ikke blot homoseksualitet, men ogs√• andre former for seksuelle orientering. Som eksempel p√• en s√•dan anden form for seksuelle orientering er n√¶vnt “transvestitisme“.

Det m√• p√• den baggrund antages, at ‘seksuelle orientering‘, s√•ledes som dette udtryk m√• forst√•s med hensyn til anvendelsesomr√•det for straffelovens ¬ß 266 b – og dermed ogs√• for ¬ß 81, nr. 6, jf. ovenfor – ogs√• omfatter “k√łnsidentitet“.

Dette er ogs√• baggrunden for, at jeg under 1. behandlingen af B 50 med henvisning til straffelovens ¬ß 81, nr. 6, gav udtryk for, at lovgivningen allerede i dag fastsl√•r, at det i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, at en forbrydelse er motiveret af, at den forurettede er transk√łnnethed/transperson.

Foranlediget af Justitsministerens bemærkning rettede Tina Thranesen den 23. februar 2010 henvendelse til Justitsministeriet og bad om henvisning til/kopi af relevant materiale til belysning af udtalelsen.

Justitsministeriets svar af 11. marts 2010 til Tina Thranesen:

Civil- og Politiafdelingen
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
Politikontoret
S√łs Carstensen
2010-955-4282
SSC40021
Slotsholmsgade 10
1216 K√łbenhavn K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

JUSTITSMINISTERIET
Dato: 11. marts 2010

Tina Thranesen
tina@transviden.dk

Justitsministeriet har modtaget Deres e-mail af 31. januar 2010 om svar p√• sp√łrgsm√•l nr. 2 (B 50) fra Folketingets Retsudvalg om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet mv. (hadforbrydelser).

I Deres e-mail beder De om en henvisning til et sted, hvor forarbejderne til straffelovens § 81, stk. 1, nr. 6, samt forarbejderne til straffelovens § 266 b findes online.

Justitsministeriet kan i den anledning oplyse, at forarbejderne til straffelovens ¬ß 81, stk. 1 nr. 6, er tilg√¶ngelige via www.retsinformation.dk [2b] ved at s√łge p√• lov nr. 218 af 31. marts 2004 om √¶ndring af straffeloven og retsplejeloven (√Ündring af strafferammer og bestemmelser om straffasts√¶ttelse m.v.), og det dertil h√łrende lovforslag nr. 99 [3], som blev fremsat den 26. november 2003.

For s√• vidt ang√•r straffelovens ¬ß 266 b kan Justitsministeriet oplyse, at den eksisterende antidiskriminationslovgivning blev udvidet ved lov nr. 357 af 3. juni 1987 om √¶ndring af borgerlig straffelov og lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race mv. til ogs√• at omfatte seksuel orientering. De tilh√łrende lovforarbejder – herunder lovforslag nr. 196, som fremsat den 12. februar 1987 – findes ikke umiddelbart p√• hverken retsinformation eller Folketingets hjemmeside. Der vedl√¶gges derfor en kopi til Deres orientering [4].

Med venlig hilsen
Thomas Klyver
Civil- og Politiafdelingen

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Justitsministeriets svar i pdf-format.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur 1]
  Titel: Betænkning nr. 1127 om homoseksuelles vilkår
  Forfatter: Kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet
  Forlag: Statens informationstjeneste
  Udgivet: 1988
  Sprog: Dansk
  Antal sider: 212
  ISBN: 87-503-7120-7
 2. [Retur 2a] [Retur 2b]
  Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven.
  (Ændring af strafferammer og bestemmelser om straffastsættelse m.v.) LOV nr 218 af 31/03/2004. Historisk.
 3. [Retur 3]
  Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven.
  (Ændring af strafferammer og bestemmelser om straffastsættelse m.v.). 2003/1 LF 99.
 4. [Retur 4]
  Forslag til Lov om ændring af borgerlig straffelov og lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.
  (Forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering). LFF 1986-1987.1.196. Fremsat den 12. februar 1987.