B 65. SUU bilag 20. Trans-Danmarks henvendelse af 24. september 2008 med nyrevideret bilag til lov om s√¶rlige forhold for personer med k√łnsidentitetsforstyrrelse.

Vist 256 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Trans-Danmark fremsendte den 24. september 2008 en henvendelsen til Sundhedsudvalget med et nyrevideret bilag om foreningens √łnsker til en lov om s√¶rlige forhold for personer med k√łnsidentitetsforstyrrelse, der som bilag 20 – SUU, Alm. del (Samling 2008-09) – blev omdelt til udvalgsmedlemmerne den 16. oktober 2008.

Henvendelsen
Bilag 1 – revideret udgave
Kilder

* * *
[Retur] Sundhedsudvalget.
Christiansborg
1240 K√łbenhavn K.

Karup den 24. september 2008

Vedr. Beslutningsforslag B 65 om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder

Trans-Danmark fremsendte dateret den 14. april 2008 skrivelse til Sundhedsudvalget (Sundhedsudvalget (2. samling) B 65Bilag 3), hvor foreningen i det medf√łlgende bilag 1 bl.a. anf√łrte √łnske om en ny lov om s√¶rlige forhold for personer med k√łnsidentitetsforstyrrelse.
Denne skrivelse blev suppleret af en skrivelse dateret 11. juni 2008 Рbilag 9 Рder kom med nogle supplerende betragtninger i forhold til Ministeren for Sundhed og Forebyggelses svar på vores skrivelse. Sidstnævnte skrivelse foranledigede et svar fra ministeren dateret 27. juni 2008.
Til svaret af 27. juni 2008 m√• vi gl√¶de os over, at der trods alt sker en opbl√łdning i forhold til at observationsforl√łbet inden en k√łnsskifteoperation skulle udg√łre 2 √•r. Vi m√• dog fastholde,
at observationsforl√łbet meget betydeligt ligger over 2 √•r, idet vi ikke har kendskab til en eneste, der har gennemg√•et observationsforl√łbet p√• denne tid. Desuden er observationsforl√łbet klart af l√¶ngere varighed end i Norge og Sverige.

Baggrunden for vores nye henvendelse er, at amerikaneren Thomas Beatie torsdag den 3. juli 2008 f√łdte en velskabt datter p√• et hospital i USA. S√•vel f√łdslen som den forudg√•ende graviditet skabte megen omtale verden over, idet Thomas Beatie var f√łdt som kvinde, men havde g√•et myndighedernes tilladelse til at skifte k√łn fra kvinde til mand.
Det specielle ved sagen er, at det efter den nationale lovgivning i staten, hvor Thomas Beatie bor, ikke kr√¶ves, at de reproduktive organer fjernes som en betingelse for at f√• godkendt et kvinde til mand k√łnsskifte juridisk.

I Trans-Danmarks bestyrelse kunne vi straks se, at der var tale om et punkt, som vi ikke havde v√¶ret opm√¶rksomme p√•, idet sagen er den f√łrste af sin art. Det har aldrig v√¶ret vores hensigt med formulering af vores √łnske om en speciel lov for personer med k√łnsidentitetsforstyrrelse, at noget s√•dant skulle kunne finde sted.
Vi finder det derimod meget uheldigt og etisk forkert, og √łnsker ikke, at det skal forekomme i Danmark.

Derfor gav sagen anledning til dr√łftelse i foreningens bestyrelse og resulterede i en revision af foreningens √łnsker til en ny lov.

De reviderede √łnsker fremg√•r af det nye bilag 1.

Det er foreningens √łnske og h√•b, at Sundhedsudvalget s√•vel som Folketinget vil se positivt p√• foreningens reviderede √łnsker til en ny lov og kan se, at de er rimelige og velafbalancerede.

På foreningens vegne
Med venlig hilsen.

Karin Astrup, formand
Trans-Danmark
Landsforeningen for transvestitter og transseksuelle.

[Retur] Bilag 1 revideret udgave

Ny lov om s√¶rlige forhold for personer med k√łnsidentitetsforstyrrelse
Der b√łr udformes en ny lov, der fasts√¶tter de n√¶rmere vilk√•r for personer med k√łnsidentitetsforstyrrelse, transk√łnnedes s√¶rlige forhold. En s√•dan lov b√łr kun indeholde de overordnede forhold med bemyndigelse til, at ministeren kan fasts√¶tte n√¶rmere vilk√•r. Da den videnskabelige indsigt i k√łnsidentitet konstant udvides og de samfundsm√¶ssige forhold ogs√• √¶ndrer sig, vil en s√•dan bemyndigelse g√łre det lettere at justere vilk√•rene i en bekendtg√łrelse, end hvis det kr√¶ver en lov√¶ndring.

Sexologisk Klinik skal fratages behandlingen af transseksuelle, der √łnsker k√łnsskifte.
Rundt om i landet findes der adskillige l√¶ger med relevant uddannelse, hvoraf ganske mange har v√¶ret p√• Sexologisk Klinik tidligere i deres karriereforl√łb. Disse er fuldt ud kvalificeret til at tage transseksuelle i behandling og vurdere, om de b√łr indstilles til en k√łnsskifteoperation.
De b√łr derfor gives kompetence til at behandle transseksuelle med henblik p√• k√łnsskifte.

En yderligere begrundelse for at fratage Sexologisk Klinik behandling af transseksuelle kan findes i at klinikken ingen forskning har foretaget, hvilket fremg√•r af ministerforesp√łrgsel til Sundheds- og Forebyggelsesminister Jakob Axel Nielsen den 14. februar 2008 foranlediget af Folketingets sundhedsudvalg sp√łrgsm√•l nr. 223.

Afg√łrelsen om tilladelse eller afslag p√• et k√łnsskifte b√łr flyttes fra Sundhedsstyrelsen til Statsforvaltningerne. Da det prim√¶rt er en kontrol af, at de faktuelle forhold er i orden, og der reelt ikke skal foreg√• nogen l√¶gelig vurdering af sagerne, kan der ikke v√¶re nogen bet√¶nkelighed ved dette.

Der findes ikke noget behov for, at sager om k√łnsskifte skal forel√¶gges for Retsl√¶ger√•det. Baggrunden for dette er, at de godkendte behandlere med Sundhedsstyrelsen som ankeinstans og styrelsens mulighed for at forel√¶gge ankesagerne for Sundhedsstyrelsen har de forn√łdne kvalifikationer til at afg√łre, om der skal anbefales et k√łnsskifte eller ej.

Denne nye lov skal selvf√łlgelig ikke indeholde forhold, der naturligt er reguleret i anden lovgivning som f.eks. navneloven.

Forslag til den nye lovs indhold:
 1. Definition p√• et k√łnsskifte
  Et k√łnsskifte best√•r af:
  1. Et kirurgisk indgreb i form af en kastration og eventuelt tildannelse af k√łnsorganer svarende til det k√łns, der skiftes til,
   1. Kriterier for mand til kvinde k√łnsskifte
    Fjernelse af k√łnskirtlerne (kastration), og eventuelt fjernelse af penis og tildannelse af skede og k√łnsl√¶ber.
   2. Kriterier for kvinde til mand k√łnsskifte
    Fjernelse af bryster, livmoder og begge æggestokke. Der kræves ikke tildannelse af en penis.
  2. En juridisk proces i form af √¶ndring af fornavn, personnummer og k√łnsbetegnelse, s√•ledes at disse svarer til det k√łn, der skiftes til.
 2. Tilladelse til k√łnsskifte
  En person har retskrav p√• at f√• myndighedernes tilladelse til et k√łnsskifte, hvis en af f√łlgende betingelser er opfyldt.
  1. Personen har levet i l√¶ngere tid som det modsatte k√łn, og
   1. pågældende er myndig,
   2. har levet fuldtids som det √łnskede k√łn i to √•r eller mere
   3. har v√¶ret i en kontrolleret behandling med det modsatte k√łns k√łnshormoner i et √•r eller mere, og
   4. kan fremvise en l√¶geerkl√¶ring om, at p√•g√¶ldende sk√łnnes at kunne t√•le en k√łnsskifteoperation eller
   5. accepterer en kastration, hvis en k√łnsskifteoperation ikke √łnskes.
  2. Personen har været i behandling hos en godkendt behandler, og
   1. af denne diagnosticeres som v√¶rende transseksuel og indstilles af til et k√łnsskifte, efter at p√•g√¶ldende i behandlingsperioden
   2. har levet fuldtids som det √łnskede k√łn i et √•r eller mere,
   3. har v√¶ret i en kontrolleret behandling med det modsatte k√łns k√łnshormoner i et √•r eller mere, og
   4. accepterer en kastration, hvis en k√łnsskifteoperation ikke √łnskes.
  3. Særligt for ikke-myndige personer
   Unge under myndighedsalderen og umyndiggjorte kan dog kun f√• tilladelse til et k√łnsskifte,
   1. hvis de af en godkendt behandler diagnosticeres som v√¶rende transseksuel og indstilles af denne til et k√łnsskifte, og
   2. særlige omstændigheder taler for det, og yderligere at
   3. der foreligger samtykke fra forældremyndighedsindehaveren/værgen.
 3. Hvem kan indstille til k√łnsskifte
  Ministeren bemyndiges til at fasts√¶tte n√¶rmere regler om, hvilke krav der stilles for at blive godkendt som behandler af transseksuelle med kompetence til at indstille til k√łnsskifteoperation.
 4. Hvem kan give tilladelse til et k√łnsskifte
  Tilladelse til et k√łnsskifte med eller uden k√łnsskifteoperation gives af Statsforvaltningen.
  Statsforvaltningen kan n√¶gte tilladelse til et k√łnsskifte, hvis kriterierne ikke er opfyldt, eller personen af helbredsm√¶ssige grunde sk√łnnes ikke at kunne t√•le en k√łnsskifteoperation.
  I tilf√¶lde af afslag skal afslaget n√łje begrundes.
  Statsforvaltningen bemyndiges til at give tilladelse til ændring af fornavn og personnummer, når der foreligger en indstilling fra en godkendt behandler..
 5. Behandlings- og tidsplan
  Den godkendte behandler skal danne sig et overblik over den persons forhold, der √łnsker et k√łnsskifte, og derefter i samarbejde med denne udf√¶rdige en behandlings- og tidsplan.
  Behandlings- og tidsplanen skal indeholde oplysninger om, hvad der skal fremskaffes af relevant dokumentation til belysning af personens k√łnsidentitet, hvilke behandlinger og unders√łgelser den p√•g√¶ldende skal igennem samt den tidsm√¶ssige horisont for gennemf√łrelse af behandlingen.
  Behandleren skal sikre, at p√•g√¶ldende inden behandlingsforl√łbets afslutning har v√¶ret i k√łnshormonbehandling og har levet som det √łnskede k√łn i en sammenh√¶ngende periode af ikke under et √•rs varighed.
  Diagnosen om, hvorvidt personen er transseksuel skal afgives senest et år efter behandlingens påbegyndelse.
  Den samlede behandlingsperiode må som udgangspunkt ikke vare mere end to år.
  Hvis behandlings- og tidsplanen ikke kan overholdes, skal dette begrundes af behandleren, og en revideret plan udarbejdes.
 6. Anke/klagemulighed
  1. Hvis den godkendte behandler ikke vil st√łtte den transseksuelles √łnske om et k√łnsskifte, kan den transseksuelle klage til Sundhedsstyrelsen, der eventuelt kan forel√¶gge sagen for Sundhedsstyrelsen inden endelig afg√łrelse tr√¶ffes.
  2. Hvis Statsforvaltningen giver afslag p√• tilladelse til et k√łnsskifte, kan den transseksuelle klage til Sundhedsstyrelsen til endelig afg√łrelse.>
  3. En klage skal behandles uoph√łrligt. Den samlede tid for en klages behandling m√• ikke overstige seks m√•neder. Kan tidsfristen undtagelsesvis ikke overholdes, skal det begrundes over for klageren samtidig med den forventede tidshorisont for f√¶rdigg√łrelse af klagen.
  1. skal samle viden om og foretage forskning om k√łnsidentitet,
  2. tillægges rådgivningsfunktion for de godkendte behandlere,
  3. afholde seminarer, kurser og lignende for godkendte behandlere, √łvrigt sundhedspersonale samt andre relevante personer, samt
  4. efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen afgive udtalelse i ankesager indbragt for Sundhedsstyrelsen.
  5. Ved afgivelse af udtalelser til Sundhedsstyrelsen i ankesager, kan klinikken indkalde klageren til enkelte supplerende samtaler, test og unders√łgelser.
 7. Ændring af fornavn og personnummer
  Prim√¶rt √łnskes en √¶ndring af navneloven og bekendtg√łrelsen om personnumre vedr√łrende det k√łnsbestemte fornavn og det k√łnsbestemte endetal i personnummeret som anf√łrt senere i dette afsnit.
  Sekund√¶rt √łnsker foreningen, at den godkendte behandler bliver tillagt kompetence til at indstille til Statsforvaltningen, at personen, n√•r denne er diagnosticeret som transseksuel, og senest n√•r p√•g√¶ldende skal til at leve som det √łnskede k√łn (real life experience) skal have tilladelse til at √¶ndre fornavn, s√•ledes at det svarer til det √łnskede k√łn, og f√• et nyt personnummer med et endetal svarende til det nye k√łn.
 8. Registrering af ny k√łnsidentitet
  Registreringen af den nye k√łnsidentitet og udstedelse af nyt sundhedskort (tidligere sygesikringsbevis) skal ske uopholdeligt efter, at tilladelsen til k√łnsskiftet er givet.
 9. Hvor skal k√łnsskifteoperationerne foreg√•?
  K√łnsskifteoperationer b√łr, hvis de skal foreg√• i Danmark, kun udf√łres p√• Rigshospitalet. Der skal v√¶re fri adgang til, at k√łnsskifteoperationer kan foretages i udlandet – s√•vel indenfor og udenfor EU.
 10. Bestemmelse om yderligere behandlinger
  Mange transseksuelle, der er i et behandlingsforl√łb med henblik p√• et k√łnsskifte har et stort behov for epilering – fjernelse af u√łnsket sk√¶g- og h√•rv√¶kst – og ofte enkelte operationer som fjernelse af adams√¶blet (feminiseringsoperationer). S√•danne behandlinger vil ofte v√¶re en afg√łrende betingelse for, at disse personer f√•r et meningsfuldt liv. Der b√łr derfor fortsat v√¶re mulighed for at tilbyde disse behandlinger.
  Feminiseringsoperationer kan foregå flere stedet i Danmark samt i udlandet både indenfor g udenfor EU.
 11. Betaling
  Betaling for behandling hos godkendte behandlere, kastration og k√łnsskifteoperation og yderligere behandlinger, ogs√• hvis den foretages i udlandet, udredes af det offentlige.
 12. Ændring af dokumenter m.v.
  Af hensyn til besk√¶ftigelsesmulighederne er det vigtigt, at personer, der har f√•et foretaget et k√łnsskifte f√•r et retskrav p√• at f√• √¶ndret eksamensbeviser, kursusbeviser, anbefalinger og andre relevante dokumenter, uanset om de er udstedt af en offentlig myndighed/institution eller af private. Det tillades at opkr√¶ve et ekspeditionsgebyr for dette.

* * *
[Retur] Kilder
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen – SUU bilag 20.
Henvendelsen på Folketingets hjemmeside i pdf-format.