B 76. Spgsm. 8 af 3. maj 2007 om teknisk bistand og notat med udkast til lovforslag. Svar 19. september 2007.

Vist 151 gange.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget sp√łrgsm√•l 5 – B 76 Samling: 2006-07 – om teknisk bistand til udarbejdelse af √¶ndringsforslag til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der afgav forel√łbigt svar den 13. august 2007 og endeligt svar den 19. september 2007.

Indhold
Sp√łrgsm√•l
Forel√łbigt svar af 13. august 2007
Udkast til lovforslag af 20. juli 2007 fra Familiestyrelsen
Endeligt svar af 19. september 2007
Revideret udkast til lovforslag af 7. september 2007

[Til indhold] Sp√łrgsm√•l
I forl√¶ngelse af ministerens svar p√• sp√łrgsm√•l 5 bedes ministeren yde teknisk bistand til udformning √¶ndringsforslag til √¶gteskabslovgivningen, hvorefter to personer af samme k√łn f√•r mulighed for at indg√• √¶gteskab, s√•ledes at alle √¶gtepar stilles lige, det vil sige at alle √¶gtepar p√•l√¶gges samme pligter og nyder samme rettigheder. Bistanden skal s√•ledes omfatte retsvirkningerne, s√•dan at to personer af samme k√łn er omfattet de samme retsvirkninger som to af forskelligt k√łn. Ved udformningen af √¶ndringsforslaget opfordres til, at der ikke bruges termerne hetero- og homoseksualitet, s√• der ikke fokuseres p√• seksualitet.

Med hensyn til opl√łsning af √¶gteskabet skal det v√¶re muligt at opl√łse √¶gteskaber mellem personer af samme k√łn i samme omfang, som det i dag er muligt at opl√łse registrerede partnerskaber.

For s√• vidt ang√•r trossamfundet, s√• skal √¶ndringsforslaget omfatte alle anerkendte og godkendte trossamfund, hvor det skal v√¶re den enkelte pr√¶st, der bestemmer, om han/hun vil vie to personer af samme k√łn

[Til indhold] Forel√łbigt svar af 13. august 2007
Familiestyrelsen har i vedlagte notat udarbejdet et udkast til lovforslag om indf√łrelse af mulighed for √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn med de samme retsvirkninger som √¶gteskab mellem to personer af forskelligt k√łn.

Jeg kan henholde mig til notatet.

Jeg vil vende tilbage til sagen, n√•r der foreligger et udkast til bestemmelser, hvorefter reglerne om kirkelig vielse, herunder lysning og m√¶gling ved pr√¶st, i lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning ikke skal finde anvendelse, n√•r den enkelte pr√¶st ikke √łnsker at vie to personer af samme k√łn.

Jeg er indstillet på at udarbejde et revideret udkast til lovforslag, når udvalget har taget stilling til de problemstillinger, der er skitseret i notatets pkt. 3.2.

Jeg skal for god ordens skyld g√łre opm√¶rksom p√•, at jeg ikke kan st√łtte forslaget.

Carina Christensen

* * *
[Til indhold] Udkast til lovforslag af 20. juli 2007 fra Familiestyrelsen

Notat
om
indf√łrelse af √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn

1. Indledning
Ved sp√łrgsm√•l nr. 8 til forslag B 76 til folketingsbeslutning om at indf√łre en √¶gteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle har Folketingets Retsudvalg anmodet om teknisk bistand til udformning af √¶ndringsforslag til √¶gteskabslovgivningen, hvorefter to mennesker af samme k√łn f√•r mulighed for at indg√• √¶gteskab, s√•ledes at alle √¶gtepar stilles lige, det vil sige, at alle √¶gtepar p√•l√¶gges samme pligter og nyder samme rettigheder.

Familiestyrelsen har udarbejdet et udkast til et s√•dant lovforslag, jf. pkt. 2. Udkastet er udarbejdet ud fra de retningslinier, der er angivet dels i bem√¶rkningerne til beslutningsforslaget dels i sp√łrgsm√•l nr. 8.

Udformning af et lovforslag, der indf√łrer mulighed for √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn, foruds√¶tter imidlertid l√łsning af enkelte problemer, som hverken beslutningsforslaget eller sp√łrgsm√•let tager stilling til. Disse problemer er beskrevet i pkt. 3.2.

Det bem√¶rkes endvidre, at der endnu ikke er udarbejdet udkast til regler om kirkelig vielse af to personer af samme k√łn, jf. pkt. 3.1.

Endelig bem√¶rkes, at der ikke er foretaget h√łring over udkastet.

2. Udkast til forslag til lovgivning om √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn

Forslag
til
lov om √¶ndring af lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige andre love
(√Ügteskab mellem to personer af samme k√łn)

§ 1

I lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 38 af 15. januar 2007, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. F√łr kapitel 1 inds√¶ttes:

“Kapitel 1
Lovens anvendelsesområde

¬ß 1. Loven finder anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af forskelligt k√łn og mellem to personer af samme k√łn.” [Note 1]
Kapitel 1 bliver kapitel 1 a, og § 1 bliver § 1 a.

2. I § 66 indsættes som nyt stk. 2:
“Stk. 2. Bestemmelser om √¶gteskab i internationale traktater finder ikke anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn eller p√• registreret partnerskab, medmindre dette f√łlger af traktaten, eller medkontrahenterne tilslutter sig dette.” [Note 2]

§ 2

I lov om √¶gteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 37 af 5. januar 1995, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. I ¬ß 1 √¶ndres “Mand og hustru” til: “√Ügtef√¶llerne”.

2. I ¬ß 2 √¶ndres “mand og hustru” til: “√¶gtef√¶llerne”.

3. § 53, stk. 1-2, affattes således:
“¬ß 53. Denne lovs bestemmelser kommer ogs√• til anvendelse p√• √¶gtepagter, som indg√•s uden for landet, n√•r en af √¶gtef√¶llerne har bop√¶l her. √Ügtef√¶llernes myndighed til at indg√• √¶gtepagten skal bed√łmmes efter deres hjemsteds lovgivning.

Stk. 2. En √¶gtepagt, der er oprettet af en √¶gtef√¶lle, der ikke har bop√¶l her i landet, og som er gyldig efter √¶gtef√¶llens hjemsteds lovgivning, er, n√•r √¶gtef√¶llen bos√¶tter sig her i landet, gyldig her, for s√• vidt den ikke strider mod denne lov. I forhold til tredjemand er gyldigheden dog betinget af, at √¶gtepagten inden 1 m√•ned, efter at √¶gtef√¶llen har taget bop√¶l her, anmeldes til personbogen. Sker anmeldelsen senere, regnes retsvirkningen f√łrst fra anmeldelsesdagen.”

§ 3

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1001 af 5. oktober 2006, foretages f√łlgende √¶ndring:

1. I § 448 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
“Stk. 2. Uanset stk. 1 kan sag om opl√łsning af √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn eller om opl√łsning af registreret partnerskab, der er omfattet af lov om registreret partnerskab, behandles her, hvis √¶gteskabet eller partnerskabet ikke anerkendes i det land, hvor parterne bor.”
Stk. 2-3 bliver stk. 3-4.

§ 4

1. Loven træder i kraft den XX.XX.XXXX. [Note 3]

2. Lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab oph√¶ves, men finder fortsat anvendelse for registreret partnerskab indg√•et f√łr lovens ikrafttr√¶den.
3. Et registreret partnerskab, der er omfattet af lov om registreret partnerskab, kan ændres til et ægteskab, jf. § 1, efter anmodning fra begge partnere. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fastsætte regler herom.

§ 5

Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland. ¬ß¬ß 1 – 2 og 4 kan ved kongelig anordning helt eller delvist s√¶ttes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de s√¶rlige f√¶r√łske og gr√łnlandske forhold tilsiger.

Bemærkninger:
[Retur] Note 1:
Den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 1 medf√łrer, at definitionen i dansk ret af et √¶gteskab udvides til ogs√• at omfatte √¶gteskab indg√•et mellem to personer af samme k√łn. Et s√•dant √¶gteskab vil have de samme retsvirkninger som et √¶gteskab mellem to personer af forskelligt k√łn, medmindre andet bestemmes, jf. de uafklarede problemstillinger i pkt. 3.2.

[Retur] Note 2:
¬ß 4, stk. 4, i lov om registreret partnerskab indeholder f√łlgende bestemmelse: “Bestemmelser i internationale traktater finder ikke anvendelse p√• det registrerede partnerskab, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.”. Baggrunden for bestemmelsen er, at registreret partnerskab hverken findes eller anerkendes i en r√¶kke lande, fordi dette strider mod fundamentale retsprincipper (ordre public) i de p√•g√¶ldende lande. Danmark kan derfor ikke ensidigt bestemme, at bestemmelser om √¶gteskab i internationale traktater ogs√• skal omfatte registreret partnerskab, medmindre dette f√łlger af traktaten, eller de medkontraherende stater tilslutter sig dette. Det samme g√łr sig g√¶ldende i relation til √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn. Den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 1, nr. 2, videref√łrer s√•ledes med visse redaktionelle √¶ndringer den g√¶ldende bestemmelse i partnerskabslovens ¬ß 4, stk. 4.

[Retur] Note 3:
Indf√łrelse af √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn vil kr√¶ve en r√¶kke administrative √¶ndringer, bl.a. af kommunernes vielsessystemer. For at give mulighed for at gennemf√łre disse √¶ndringer inden lovens ikrafttr√¶den b√łr lovforslaget tidligst s√¶ttes i kraft 3-4 m√•neder efter vedtagelsen.

3. Uafklarede problemstillinger
3.1. Kirkelig vielse m.v.
I sp√łrgsm√•l nr. 8 er det tilkendegivet, at reglerne om kirkelig vielse i lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning ikke skal finde anvendelse, n√•r den enkelte pr√¶st ikke √łnsker at vie to personer af samme k√łn. Familiestyrelsen g√•r ud fra, at dette ogs√• omfatter lysning og m√¶gling ved pr√¶st, jf. lovens ¬ß¬ß 14 og 40. Bestemmelser herom skal udarbejdes i samarbejde med Kirkeministeriet, som st√•r for reglerne om kirkelig vielse. Styrelsen har kontaktet Kirkeministeriet herom.

3.2. Bestemmelser i lovgivningen, der er defineret som “mand” og “hustru”
¬ß 4, stk. 3, i lov om registreret partnerskab indeholder f√łlgende bestemmelse:

“Bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder s√¶rlige regler om den ene part i et √¶gteskab bestemt ved dennes k√łn, finder ikke anvendelse p√• det registrerede partnerskab.”
Denne bestemmelse finder anvendelse p√• f√łlgende regels√¶t:
  1. Reglerne om faderskab og moderskab i b√łrneloven, lov nr. 460 af 7. juni 2001
  2. Hustruens ret til p√• begge √¶gtef√¶llers ansvar at indg√• retshandler til fyldestg√łrelse af sine s√¶rlige behov, jf. ¬ß 11, stk. 1, 2. pkt., i lov om √¶gteskabets retsvirkninger.

Faderskab
Det skal afklares, om reglerne om faderskab i b√łrneloven ogs√• skal finde anvendelse p√• b√łrn, der f√łdes af en kvinde, der har indg√•et √¶gteskab med en anden kvinde. Den centrale bestemmelse i den henseende er lovens ¬ß 1, stk. 1, 1. pkt.: “F√łdes et barn af en gift kvinde, anses √¶gtemanden som far til barnet.”

Hvis faderskabsreglerne ogs√• skal finde anvendelse p√• √¶gteskab mellem to kvinder, er det n√łdvendigt at foretage en gennemgribende revision af loven, herunder overveje om termen “far” kan opretholdes.

Samtidigt skal det overvejes, om der som konsekvens af disse eventuelle ændringer er behov for at ændre reglerne om domstolenes behandling af faderskabssager i retsplejelovens kapitel 42 a.

Hvis faderskabsreglerne ikke skal finde anvendelse p√• √¶gteskab mellem to kvinder, b√łr dette pr√¶ciseres, enten i √¶gteskabsloven eller i b√łrneloven.

§ 11 i lov om ægteskabets retsvirkninger
Retsvirkningslovens ¬ß 11, stk. 1, har f√łlgende ordlyd:
“Under samlivet er hver af √¶gtef√¶llerne i forhold til tredjemand berettiget til p√• begges ansvar at indg√• s√•danne retshandler til fyldestg√łrelse af den daglige husholdnings eller b√łrnenes forn√łdenheder, som s√¶dvanlig foretages i dette √łjemed. Samme ret har hustruen med hensyn til s√¶dvanlige retshandler til fyldestg√łrelse af sit s√¶rlige behov. De her n√¶vnte retshandler anses for indg√•ede p√• begge √¶gtef√¶llers ansvar, hvis ikke andet fremg√•r af omst√¶ndighederne.”
Lovens ¬ß 11, stk. 1, 2. pkt. giver hustruen mulighed at foretage indk√łb p√• kredit til sine egne s√¶rlige behov med den virkning, at manden ogs√• h√¶fter for indk√łbene. Hustruens “s√¶rlige behov” omfatter efter retspraksis og den juridiske teori bl.a. t√łj, kosmetik, medicin, fris√łr m.v.

Manden har ikke en tilsvarende mulighed for at foretage indk√łb p√• kredit til sine egne s√¶rlige behov med den virkning, at hustruen ogs√• h√¶fter for indk√łbene.

Der skal tages stilling til sammenh√¶ngen mellem bestemmelsen og indf√łrelse af mulighed for √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn. Familiestyrelsen kan pege p√• f√łlgende tre muligheder:
  1. Begge √¶gtef√¶ller f√•r mulighed for at foretage indk√łb til egne s√¶rlige behov p√• kredit p√• begges ansvar.
  2. Hustruens mulighed for at foretage indk√łb til egne s√¶rlige behov p√• kredit oph√¶ves.
  3. Bestemmelsen bibeholdes, og det pr√¶ciseres, at den alene g√¶lder for √¶gteskab mellem to personer af forskelligt k√łn.

Det bemærkes, at bestemmelsen næppe har praktisk betydning i dag.

4. √ėkonomiske og administrative konsekvenser
Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere de √łkonomiske og administrative konsekvenser af forslaget. Umiddelbart er det Familiestyrelsens vurdering, at der hovedsageligt vil v√¶re tale om √łkonomiske og administrative konsekvenser ved implementeringen af forslaget. Det vil is√¶r dreje sig om udarbejdelse af administrative forskrifter og blanketter, is√¶r hvis forslaget ogs√• helt eller delvist skal omfatte reglerne om faderskab og moderskab i b√łrneloven. Hertil kan komme udgifter for kommunerne til √¶ndring af registreret partnerskab til √¶gteskab.

* * *
[Til indhold] Endeligt svar af 19. september 2007

Ved min besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 3 den 13. august 2007 oplyste jeg, at jeg ville vende tilbage til sagen, n√•r der forel√• et udkast til bestemmelser, hvorefter reglerne om kirkelig vielse, herunder lysning og m√¶gling ved pr√¶st, i lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning ikke skal finde anvendelse, n√•r den enkelte pr√¶st ikke √łnsker at vie to personer af samme k√łn.

Familiestyrelsen har i samarbejde med Kirkeministeriet udarbejdet s√•danne bestemmelser om kirkelig vielse. Bestemmelserne er indarbejdet i vedlagte reviderede notat af 7. september 2007 om indf√łrelse af √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn.

Jeg kan henholde mig til notatet.

Jeg skal endvidere g√łre opm√¶rksom p√•, at regeringen, som tidligere n√¶vnt, fortsat ikke kan st√łtte forslaget.

Carina Christensen

* * *
[Til indhold] Revideret notat af 7. september 2007

2. reviderede notat
om
indf√łrelse af √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn

1. Indledning
Dette notat er revideret i forhold til det reviderede notat af 7. september 2007 om indf√łrelse af √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn. √Ündringerne best√•r i inds√¶ttelse af bestemmelser om, at reglerne om faderskab ogs√• finder anvendelse p√• et √¶gteskab mellem to kvinder samt oph√¶velse af bestemmelsen om hustruens mulighed for at foretage indk√łb til egne s√¶rlige behov p√• kredit efter retsvirkningslovens ¬ß 11. Der er endvidere indf√łrt konsekvensrettelser af de p√•g√¶ldende √¶ndringer.

Ved sp√łrgsm√•l nr. 8 til forslag B 76 til folketingsbeslutning om at indf√łre en √¶gteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle, har Folketingets Retsudvalg anmodet om teknisk bistand til udformning af √¶ndringsforslag til √¶gteskabslovgivningen, hvorefter to mennesker af samme k√łn f√•r mulighed for at indg√• √¶gteskab, s√•ledes at alle √¶gtepar stilles lige, det vil sige, at alle √¶gtepar p√•l√¶gges samme pligter
og nyder samme rettigheder. Ved sp√łrgsm√•l nr. 9 har udvalget bedt om yderligere √¶ndringer.

Familiestyrelsen har udarbejdet et udkast til et s√•dant lovforslag, jf. pkt. 2. Udkastet er udarbejdet ud fra de retningslinier, der er angivet dels i bem√¶rkningerne til beslutningsforslaget dels i sp√łrgsm√•l nr. 8 og nr. 9.

Bestemmelserne i udkastet om kirkelig vielse er udarbejdet i samarbejde med Kirkeministeriet.

Endelig bem√¶rkes, at der ikke er foretaget h√łring over udkastet.

2. Udkast til forslag til lovgivning om √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn

Forslag
til
lov om √¶ndring af lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige andre love
(√Ügteskab mellem to personer af samme k√łn)

§ 1

I lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 38 af 15. januar 2007, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. F√łr kapitel 1 inds√¶ttes:

“Kapitel 1
Lovens anvendelsesområde

¬ß 1. Loven finder anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af forskelligt k√łn og mellem to personer af samme k√łn.” [Note 1]
Kapitel 1 bliver kapitel 1 a, og § 1 bliver § 1 a.

2. § 14, 2. pkt., ophæves og i stedet indsættes:
“Pr√¶sten kan afvise at foretage lysning for to personer af samme k√łn. Regler om lysning fasts√¶ttes af kirkeministeren.”

3. § 15, stk. 2, 2. pkt., ophæves og i stedet indsættes:
“En pr√¶st kan afvise at velsigne en borgerlig vielse mellem to personer af samme k√łn. Regler om velsignelse fasts√¶ttes af kirkeministeren.”

4. Efter § 17 indsættes:
“¬ß 17 a. En pr√¶st kan afvise at foretage en kirkelig vielse, jf. ¬ß 16, af to personer af samme k√łn.”

5. § 40, 2. pkt., ophæves og i stedet indsættes:
“En pr√¶st kan afvise at foretage m√¶gling mellem to personer af samme k√łn. Regler om m√¶gling fasts√¶ttes af kirkeministeren efter forhandling med ministeren for familie- og forbrugeranliggender.”

6. I § 66 indsættes som nyt stk. 2:
Stk. 2. Bestemmelser om √¶gteskab i internationale traktater finder ikke anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn eller p√• registreret partnerskab, medmindre dette f√łlger af traktaten, eller medkontrahenterne tilslutter sig dette.” [Note 2]

§ 2

I lov om √¶gteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 37 af 5. januar 1995, foretages f√łlgende √¶ndringer:
1. I ¬ß 1 √¶ndres “Mand og hustru” til: “√Ügtef√¶llerne”.
2. I ¬ß 2 √¶ndres “mand og hustru” til: “√¶gtef√¶llerne”.
3. § 11, stk. 1, 2. pkt., ophæves.
4. § 53, stk. 1-2, affattes således:
“¬ß 53. Denne lovs bestemmelser kommer ogs√• til anvendelse p√• √¶gtepagter, som indg√•s uden for landet, n√•r en af √¶gtef√¶llerne har bop√¶l her. √Ügtef√¶llernes myndighed til at indg√• √¶gtepagten skal bed√łmmes efter deres hjemsteds lovgivning.
Stk. 2. En √¶gtepagt, der er oprettet af en √¶gtef√¶lle, der ikke har bop√¶l her i landet, og som er gyldig efter √¶gtef√¶llens hjemsteds lovgivning, er, n√•r √¶gtef√¶llen bos√¶tter sig her i landet, gyldig her, for s√• vidt den ikke strider mod denne lov. I forhold til tredjemand er gyldigheden dog betinget af, at √¶gtepagten inden 1 m√•ned, efter at √¶gtef√¶llen har taget bop√¶l her, anmeldes til personbogen. Sker anmeldelsen senere, regnes retsvirkningen f√łrst fra anmeldelsesdagen.”

§ 3

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1001 af 5. oktober 2006, foretages f√łlgende √¶ndring:

1. I § 448 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
Stk. 2. Uanset stk. 1 kan sag om opl√łsning af √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn eller om opl√łsning af registreret partnerskab, der er omfattet af lov om registreret partnerskab, behandles her, hvis √¶gteskabet eller partnerskabet ikke anerkendes i det land, hvor parterne bor.”
Stk. 2-3 bliver stk. 3-4.

§ 4

I b√łrneloven, lov nr. 460 af 7. juni 2001, fortages f√łlgende √¶ndringer:
1. Efter § 35 indsættes:
“Kapitel 8
Ægteskab mellem to kvinder

¬ß 35 a [Note 3] Reglerne i loven finder tilsvarende anvendelse for et barn, der f√łdes i et √¶gteskab mellem to kvinder.
Stk. 2. Den kvinde, der ikke f√łder barnet, betegnes som medmoder til barnet. Betegnelsen anvendes i loven i stedet for betegnelsen far i de tilf√¶lde, hvor et barn f√łdes i et √¶gteskab mellem to kvinder. [Note 4]

§ 5

1. Loven træder i kraft den XX.XX.XXXX. [Note 5]
2. Lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab oph√¶ves, men finder fortsat anvendelse for registreret partnerskab indg√•et f√łr lovens ikrafttr√¶den.
3. Et registreret partnerskab, der er omfattet af lov om registreret partnerskab, kan ændres til et ægteskab, jf. § 1, efter anmodning fra begge partnere. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fastsætte regler herom.

§ 6

Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland. ¬ß¬ß 1-2 og 4 kan ved kongelig anordning helt eller delvist s√¶ttes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de s√¶rlige f√¶r√łske og gr√łnlandske forhold tilsiger.

Bemærkninger:
[Retur] Note 1: Den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 1 medf√łrer, at definitionen i dansk ret af et √¶gteskab udvides til ogs√• at omfatte √¶gteskab indg√•et mellem to personer af samme k√łn. Et s√•dant √¶gteskab vil have de samme retsvirkninger som et √¶gteskab mellem to personer af forskelligt k√łn, medmindre andet bestemmes.

[Retur] Note 2: ¬ß 4, stk. 4, i lov om registreret partnerskab indeholder f√łlgende bestemmelse: “Bestemmelser i internationale traktater finder ikke anvendelse p√• det registrerede partnerskab, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.”. Baggrunden for bestemmelsen er, at registreret partnerskab hverken findes eller anerkendes i en r√¶kke lande, fordi dette strider mod fundamentale retsprincipper (ordre public) i de p√•g√¶ldende lande. Danmark kan derfor ikke ensidigt bestemme, at bestemmelser om √¶gteskab i internationale traktater ogs√• skal omfatte registreret partnerskab, medmindre dette f√łlger af traktaten, eller de medkontraherende stater tilslutter sig dette. Det samme g√łr sig g√¶ldende i relation til √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn. Den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 1, nr. 2, videref√łrer s√•ledes med visse redaktionelle √¶ndringer den g√¶ldende bestemmelse i partnerskabslovens ¬ß 4, stk. 4.

[Retur] Note 3: For at sikre, at faderskabsreglerne i b√łrneloven kan finde anvendelse p√• b√łrn, der f√łdes af en kvinde, der har indg√•et √¶gteskab med en anden kvinde, inds√¶ttes bestemmelsen i ¬ß 35 a. Det vil herefter v√¶re muligt for den kvinde der ikke er mor til barnet at blive registreret som barnets medmoder. Der vil som udgangspunkt v√¶re tale om de tilf√¶lde, hvor moderen til barnet er blevet kunstigt befrugtet.

[Retur] Note 4: Bestemmelsen i ¬ß 35 a vedr√łrer alene de tilf√¶lde, hvor et barn f√łdes i √¶gteskab mellem to kvinder. Der er s√•ledes ikke indsat bestemmelser, der vedr√łrer et barn, der f√łdes i et √¶gteskab mellem to m√¶nd. Dette vil i s√• fald n√łdvendigg√łre, at der involveres en rugemor (surrogatmoderskab) eller lignende. Efter reglerne i b√łrnelovens ¬ß 31, er dette ikke lovligt med den eksisterende lovgivning. Derimod omfatter bestemmelsen s√•vel lesbiske, der bliver gravide ved insemination, som de tilf√¶lde, hvor moderen bliver gravid ved et seksuelt forhold.

[Retur] Note 5: Indf√łrelse af √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn vil kr√¶ve en r√¶kke administrative √¶ndringer, bl.a. af kommunernes vielsessystemer. For at give mulighed for at gennemf√łre disse √¶ndringer inden lovens ikrafttr√¶den b√łr lovforslaget tidligst s√¶ttes i kraft 3-4 m√•neder efter vedtagelsen.

3. √ėkonomiske og administrative konsekvenser
Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere de √łkonomiske og administrative konsekvenser af forslaget. Umiddelbart er det Familiestyrelsens vurdering, at der hovedsageligt vil v√¶re tale om √łkonomiske og administrative konsekvenser ved implementeringen af forslaget. Det vil is√¶r dreje sig om udarbejdelse af administrative forskrifter og blanketter, is√¶r hvis forslaget ogs√• helt eller delvist skal omfatte reglerne om faderskab og moderskab i b√łrneloven. Hertil kan komme udgifter for kommunerne til √¶ndring af registreret partnerskab til √¶gteskab.

[Til indhold]

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Ministerens forel√łbige svar af 13. august 2007.
Forslag til lovudkast af 20. juli 2007 fra Familiestyrelsen.
Endeligt svar af 19. september 2007.

Det 2. reviderede notat er ikke mere tilgængeligt på Folketingets hjemmeside.