B120. Spgsm. 2 af 24. maj 2013 processen for udarbejdelsen af Europarådets konvention CM(2011)49 om vold mod kvinder. Svar den 4. juni 2013.

Vist 68 gange.

Den 24. maj 2013 stillede Ligestillingsudvalget p√• foranledning af Pia Adelsteen (DF) sp√łrgsm√•l 2 – Samling 2012-13 – om processen for udarbejdelsen af Europar√•dets konvention om forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmetCM(2011)49 ogs√• betegnet Istanbulkonventionen – til justitsminister Morten B√łdskov, der svarede den 4. juni 2013.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for processen for udarbejdelsen af Europar√•dets konvention om vold mod kvinder, herunder Danmarks rolle og engagement i forhandlingerne op til vedtagelsen i Europar√•dets ministerkomit√© i april 2011?

Svar

1. Europar√•dets Ministerkomit√© besluttede i oktober 2006 at f√• unders√łgt behovet for et juridisk instrument i Europar√•ds regi om partnervold.

P√• baggrund af den gennemf√łrte unders√łgelse konkluderede Europar√•dets Styringskomit√© for Strafferet (CDPC), at et s√•dant instrument var n√łdvendigt.

Stedfortr√¶derkomit√©en besluttede herefter i december 2008 at neds√¶tte en ad hoc-komit√© (CAHVIO) med den opgave at forberede et eller flere juridisk bindende instrumenter om forebyggelse og bek√¶mpelse af vold i hjemmet, herunder vold mod kvinder, beskyttelse og st√łtte til ofrene og retsforf√łlgning af gerningsm√¶ndene. Stedfortr√¶derkomit√©en anmodede samtidig CAHVIO om inden den 30. juni 2009 at forel√¶gge en forel√łbig rapport om indholdet af det eller de foresl√•ede instrumenter, komit√©ens arbejdsmetoder og en tidsplan for komit√©ens arbejde.

CAHVIOs forel√łbige rapport afspejlede komit√©ens holdning, at konventionens fokus skulle v√¶re p√• at udrydde vold mod kvinder. Stedfortr√¶derkomit√©en besluttede herefter i juli 2009 at anmode CAHVIO om at forts√¶tte sit arbejde i overensstemmelse med arbejdsprogrammet og tidsplanen i den forel√łbige rapport.

P√• dette grundlag begyndte CAHVIO i december 2009 forhandlingerne om Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Forhandlingerne strakte sig over seks m√łder, i december 2009 og i februar, juni/juli, september, november og december 2010. CAHVIO godkendte et udkast til konventionstekst p√• sit m√łde i december 2010. P√• et yderligere m√łde i januar 2011 godkendte CAHVIO endvidere et udkast til den forklarende rapport til konventionen.

I marts 2011 afgav Den Parlamentariske Forsamling en udtalelse om udkastet til konvention.

Konventionsteksten blev herefter vedtaget af Ministerkomitéen den 7. april 2011, og konventionen blev åbnet for undertegnelse den 11. maj 2011.

2. Danmark har som medlem af Europar√•det ‚Äď p√• linje med Europar√•dets √łvrige 46 medlemsstater ‚Äď deltaget i det arbejde med udarbejdelsen af Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, som er beskrevet i pkt. 1 ovenfor.

Som det fremgår, foregik de egentlige forhandlinger om udarbejdelsen af konventionsteksten i en ad hoc-komité benævnt CAHVIO. CAHVIO var en ekspertkomité bestående af eksperter fra navnlig medlemsstaternes justitsministerier, socialministerier og/eller ligestillingsministerier. Danmark var primært repræsenteret i CAHVIOs arbejde af Justitsministeriet.

3. Det bem√¶rkes, at sagen har v√¶ret omtalt i regeringens √•rlige redeg√łrelse til Folketinget om Europar√•dets virksomhed og Danmarks deltagelse heri. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til pkt. 9.1. i Redeg√łrelse nr. R 12 af 5. maj 2010[1], der er optrykt i Folketingstidende G fra 2009-10.

Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format.

Note af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Folketingstidende G. Redeg√łrelse nr. R 12 af 5. maj 2010. Folketinget 2009-10.
  9.1. Menneskerettigheder. (Side 9).
  Europarådets fremme af menneskerettighederne har ofte et diskriminationsperspektiv. Fokus er således ofte rettet mod en befolkningsgruppe, som vurderes at være særlig udsat.
  Som eksempler på indsatsområder i 2009 kan nævnes:
  • Beskyttelse af personer, hvis v√¶rdighed og integritet trues: Der er sket gode fremskridt i udviklingen af konventionen om at forebygge og bek√¶mpe vold mod kvinder. Konventionen har rejst sp√łrgsm√•l, som ogs√• h√łrer under EU kompetence, s√• der har v√¶ret behov for en afklaring af disse forhold, men konventionen forventes f√¶rdig i 2010. Udarbejdelsen af en konvention p√• dette omr√•de har baggrund i en beslutning truffet p√• Warszawa-topm√łdet i 2005. Man nedsatte herefter en ad hoc komit√© (CAHVIO) til udarbejdelsen af et udkast til konventionen. Komit√©en har arbejdet siden april 2009, og Ministerkomit√©en har haft lejlighed til at g√łre sine synspunkter g√¶ldende.
  • K√łnsligestilling: Der er i Europar√•det en √łget opm√¶rksomhed p√• ligestilling mellem k√łnnene i et menneskerettighedsperspektiv og behovet for at vedtage juridiske standarder p√• omr√•det. Den senest vedtagne tekst p√• omr√•det er erkl√¶ringen fra Ministerm√łdet i maj 2009: ¬ĽMaking gender equality a reality¬ę, hvori regeringerne blandt andet opfordres til at identificere de strukturelle grunde bag ulighed mellem k√łnnene, bek√¶mpe alle former for vold mod kvinder, og vise et synligt politisk engagement ved at skabe de n√łdvendige juridiske og politiske rammer for at komme problemet til livs. Sp√łrgsm√•let forventes dr√łftet igen p√• Ministerkonferencen i Baku 2010. P√• sin tredje delsession i 2009 vedtog Forsamlingen en rekommandation til Ministerkomit√©en om det presserende behov for at bek√¶mpe de s√•kaldte ¬Ľ√¶resforbrydelser¬ę (Rec1881, 2009). I rekommandationen genfremsatte Forsamlingen sin anmodning om at der til Menneskerettighedskonventionen udarbejdes en till√¶gsprotokol, der fastl√¶gger retten til lighed mellem k√łnnene som en menneskeret. I svaret til Forsamlingen henviser Ministerkomit√©en p√• ny til, at lighedsaspektet allerede er d√¶kket af Menneskerettighedskonventionen og dens protokoller, men st√łtter samtidig Forsamlingen i at opfordre medlemsstaternes regeringer til at f√• disse aspekter ordentligt implementeret. Ministerkomit√©en vedtog endvidere at evaluere implementeringen af rekommandationen tre √•r efter vedtagelsen.
  • LGBT ‚Äď bek√¶mpelse af diskrimination p√• baggrund af seksuel orientering: Ministerkomit√©en igangsatte arbejdet med en rekommandation til medlemsstaterne i medf√łr af statuttens art. 15b. Ministerkomiteen √łnskede st√łrre ensartethed mellem medlemsstaterne p√• omr√•det, da menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i Menneskerettighedskonventionen, skal g√¶lde lige for alle. Ministerkomit√©en anbefalede i en rekommandation vedtaget 31. marts 2010 derfor medlemsstaterne at gennemg√• deres lovgivning med henblik p√• at bek√¶mpe diskrimination og sikre respekt for lesbiskes, b√łssers, biseksuelles og transseksuelles menneskerettigheder.

  Folketingstidendes journal vedr√łrende redeg√łrelsen.
  Redeg√łrelsen p√• Folketingstidende.