Betænkning nr. 1546 af 15. august 2014 om inkorporering m.v. inden for menneskeretsområdet.

Vist 133 gange.

Betænkning nr. 1546
Betænkning nr. 1546

Titel Betænkning nr. 1546 af 15. august 2014
om inkorporering m.v.
inden for menneskeretsområdet.
Forfatter Udvalget om inkorporering mv. inden for
menneskeretsområdet, der bestod
af 16 personer med h√łjesteretsdommer
Hanne Schmidt som formand
Udgivet af Justitsministeriet
Udgivet 15. august 2014
Antal sider 527
Sprog Dansk
ISBN-13 978-87-92760-75-3
ISBN-13 978-87-92760-76-0 (e-udgave)

Den 21. december 2012 nedsatte regeringen udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet (Menneskeretsudvalget).
Udvalget skulle gennemgå og beskrive hvilke konventioner, Danmark har tilsluttet sig (inkorporeret i dansk lovgivning) på menneskerettighedsområdet, og komme med anbefaling om, hvilke konventioner Danmark yderligere burde tilslutte sig (inkorporere i dansk lovgivning).

Seks medlemmer af udvalget anbefaler, at Danmark inkorporerer:
* FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder,
* FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination,
* FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedv√¶rdigende behandling eller straf,
* FN’s konvention om barnets rettigheder,
* FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder og
* FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

De seks medlemmer af udvalget har også anbefalet, at Danmark tiltræder den 12. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Herunder gengives uddrag af indholdsfortegnelsens kapiteloverskrifter og i enkelte kapitler også dets underpunkter.

Indholdsfortegnelse Side
Kapitel 1. Indledning 1
1. Udvalgets kommissorium 1
2. Udvalgets sammensætning 3
3. Udvalgets arbejde 4
4. Resumé af betænkningen 4
Kapitel 2. Tidligere overvejelser og udviklingen siden betænkning nr. 1407/2001 21
Kapitel 3. Gennemf√łrelse og anvendelse af internationale konventioner mv. 32
Kapitel 4. Danske domstoles anvendelse af internationale konventioner om menneskerettigheder 46
1. Indledning 46
2. Danske domstoles anvendelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 47
3. Danske domstoles anvendelse af andre konventioner om menneskerettigheder siden 2001 50
  3.1. FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder 51
  3.2. FN’s konvention om √łkonomiske, sociale og kulturelle rettigheder 56
  3.3. FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination 57
  3.4. FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedv√¶rdigende behandling eller straf 59
  3.5. FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder 60
  3.6. FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap 61
  3.7. FN’s konvention om barnets rettigheder 62
  3.8. Andre internationale konventioner 75
Kapitel 5. Menneskerettighedskonventionernes status i andre lande 79
1. Indledning 79
2. De enkelte lande 79
  2.1. Finland 80
  2.2. Frankrig 81
  2.3. Island 82
  2.4. Nederlandene 83
  2.5. Norge 84
  2.6. Storbritannien 87
  2.7. Sverige 88
  2.8. Tyskland 89
  2.9. √ėstrig 90
3. Udvalgets bemærkninger 91
Kapitel 6. Hensyn der b√łr indg√• ved vurderingen af, om en konvention skal inkorporeres i dansk ret 94
Kapitel 7. Hvilke konventioner b√łr inkorporeres 112
1. Indledning 112
2. FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder 112
3. FN‚Äôs konvention om √łkonomiske, sociale og kulturelle rettigheder 129
4. FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination 148
5. FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf 175
6. FN’s konvention om barnets rettigheder 192
7. FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder 218
8. FN’s handicapkonvention 242
9. Udvalgets overvejelser og konklusion 255
Kapitel 8. Den individuelle klageadgang til FN’s komitéer 268
Kapitel 9. Den 12. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 304
1. Indledning 304
2. Den 12. tillægsprotokol 304
  2.1. Forbuddets indhold og r√¶kkevidde 305
  2.2. Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols anvendelse af den 12. till√¶gsprotokol 307
  2.3. Erfaringer fra andre lande 316
3. Diskriminationsforbuddet i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 14 320
4. Diskriminationsforbuddet i EU’s Charter om grundl√¶ggende rettigheder 322
  4.1. Danske domstoles anvendelse af Charterets diskriminationsforbud 324
  4.2. EU-Domstolens praksis vedr√łrende Charterets diskriminationsforbud 325
  4.3. Erfaringer fra andre lande med Charterets diskriminationsforbud 327
5. Diskriminationsforbuddet i artikel 26 i FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder 328
  5.1. FN’s Menneskerettighedskomit√©s praksis vedr√łrende forbuddet mod diskrimination i artikel 26 329
6. Retlige konsekvenser af en tiltrædelse 333
7. Hensyn der b√łr indg√• ved vurderingen af, om Danmark b√łr tiltr√¶de den 12. till√¶gsprotokol 334
  7.1. Styrkelse af borgernes retsstilling 335
  7.2. Internationale opfordringer og signalv√¶rdi 336
  7.3. Samspillet mellem lovgivningsmagten og domstolene 337
  7.4. Indholdet og r√¶kkevidden af diskriminationsforbuddet 338
8. Sammenfatning og argumenter for og imod en tiltrædelse af den 12. tillægsprotokol 340
9. Udvalgets anbefalinger 341
Kapitel 10. √ėkonomiske konsekvenser 346
Kapitel 11. Lovudkast med bemærkninger 356
  1. Lovudkast 356
  2. Bem√¶rkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 360
Bilag 363
1. Bekendtg√łrelse nr. 30 af 29. marts 1976 af international konvention af 16. december
1966 om borgerlige og politiske rettigheder med tilh√łrende valgfri protokol (Lovtidende C)
363
2. Bekendtg√łrelse nr. 5 af 14. januar 1976 af international konvention af 16. december
1966 om √łkonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
389
3. Bekendtg√łrelse nr. 55 af 4. august 1972 af international konvention af 21. december
1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination (Lovtidende C)
399
4. Bekendtg√łrelse nr. 88 af 23. oktober 1998 af konvention af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedv√¶rdigende behandling eller straf 412
5. Bekendtg√łrelse nr. 6. af 16. januar 1992 af FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder 438
6. Bekendtg√łrelse nr. 83 af 9. september 1983 af konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder 472
7. Bekendtg√łrelse nr. 35 af 15. september 2009 af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap 484
8. Protokol nr. 12 til Konventionen for beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder (uofficiel oversættelse) 511

* * *
Betænkningen i pdf-format hos Justitsministeriet.
Betænkningen i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende bet√¶nkningen hos Retsudvalget den 15. august 2014 – REU, Alm. del 2013-14 – bilag 341 den 15. august 2014 – REU, Alm. del 2013-14 – bilag 341.
Folketingets journal vedr√łrende bet√¶nkningen hos Retsudvalget den 10. november 2014 – REU, Alm. del 2014-15 – bilag 53 – med h√łringssvar.
Folketingets journal vedr√łrende bet√¶nkningen hos Socialudvalget den 15. august 2014 – SOU, Alm. del 2013-14 – bilag 340.
Folketingets journal vedr√łrende bet√¶nkningen hos Udvalget for Udl√¶ndinge- og Integrationspolitik den 15. august 2014 – UUI, Alm. del 2013-14 – bilag 124.