Betingelserne for transseksuelle, Europarådets Parlamentariske Forsamlings Anbefaling 1117(1989) af 29. september 1989.

Vist 194 gange.

Recommendation 1117(1989) of the Parliamentary Assembly – The conditions of transsexuals

Vedtaget af Europarådets Parlamentariske Forsamling den 29. september 1989
 1. I betragtning af at transseksualitet er et syndrom karakteriseret ved en dobbelt personlighed, √©n fysisk, de andre psykologiske, sammen med en s√• gennemgribende overbevisning om at tilh√łre det andet k√łn, at den transseksuelle person er foranlediget til at bede om en korrektion af kroppen, s√• den svarer dertil.
 2. I betragtning af, at moderne medicinske fremskridt, og navnlig anvendelse af k√łnsskiftekirurgi, soms g√łr det muligt for transseksuelle at f√•et udseende og i stor udstr√¶kning de s√¶rlige k√łnslige kendetegn fra det modsatte k√łn i forhold til det, der fremtr√¶der af deres f√łdselsattest.
 3. Bem√¶rker, at denne behandling er beregnet til at bringe det fysiske og psykologiske k√łn i harmoni med hinanden og derved give disse personer en k√łnsidentitet, som i √łvrigt udg√łr et afg√łrende element i deres personlighed.
 4. Som mener, at under hensyn til de √¶ndringer, det medf√łrer, b√łr der foretages √¶ndring af den transseksuelles civilstandsregistrering ved at tilf√łje oplysninger i den oprindelige registrering, s√• som at ajourf√łre oplysninger om k√łn i f√łdselsattest og identitetspapirer og ved at tillade en efterf√łlgende √¶ndring af fornavn.
 5. I betragtning af, at en afvisning af en s√•dan √¶ndring af civilstandspapirer uds√¶tter personer i denne situation for risikoen for at blive tvunget til over for mange mennesker at afsl√łre √•rsagerne til uoverensstemmelsen mellem deres fysiske udseende og retlige status.
 6. Noterer sig, at transseksualitet rejser relativt nye og komplekse sp√łrgsm√•l, som opfordres til at finde svar, der er forenelige med respekt for menneskets rettigheder.
 7. Observere, at i mangel af specifikke regler er transseksuelle ofte ofre for forskelsbehandling og krænkelse af deres privatliv.
 8. Det tages yderligere i betragtning, at lovgivningen i mange medlemsstater er alvorligt mangelfuld på dette område ved ikke at tillade, at transseksuelle, især dem, der har gennemgået en operation, kan få ændret deres civilstand ændringer, så der tages hensyn til deres udseende, ydre morfologi, psykologiske og sociale adfærd.
 9. I betragtning af retspraksis i Europa-Kommissionen og Menneskerettighedsdomstolen.
 10. Henviser til den resolution, som Europa-Parlamentet vedtog den 12. september 1989, hvori blandt andet Europarådet opfordredes til at vedtage en konvention til beskyttelse af transseksuelle.
 11. Anbefaler, at Ministerkomiteen udarbejde en henstilling, som opfordrer medlemsstaterne til at indf√łre lovgivning, som i tilf√¶lde af vedvarende transseksualitet:
  1. henvisning til den p√•g√¶ldende persons k√łn skal berigtiges i register over f√łdsler og i identitetspapirer,
  2. ændring af fornavn skal tillades,
  3. personens privatliv skal beskyttes,
  4. enhver forskelsbehandling i nydelsen af de grundlæggende rettigheder og friheder er forbudt i henhold til artikel 14 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Anbefalingen findes ikke mere på Europarådets hjemmeside.

* * *
Ministerkomitéens svar på henstilling 1117(1989) РBetingelserne for transseksuelle
(Vedtaget af Ministerkomit√©en den 17. februar 1994 p√• det 508. m√łde mellem ministrenes stedfortr√¶dere)

Committee of Ministers reply to Recommendation 1117(1989) – The conditions of transsexuals (Adopted by the Committee of Ministers on 17 February 1994 at the 508th meeting of the Ministers’ Deputies)

Ministerkomit√©en, der (to gange) har konsulteret the Det europ√¶iske udvalg for Retsligt samarbejde (European Committee on Legal Co-operation (CDCJ))[1] og Styregruppen for menneskerettigheder (Steering Committee for Human Rights (CDDH))[2] og grundigt har overvejet anbefaling 1117(1989), giver f√łlgende supplerende svar til Europar√•dets Parlamentariske Forsamling:

 1. Ministerkomit√©en deler forsamlingens opfattelse, at transseksualitet rejser komplicerede sp√łrgsm√•l, der kr√¶ver l√łsninger forenelig med respekt for grundl√¶ggende rettigheder. Det erkl√¶rer sig bevidste om de alvorlige problemer for transseksuelle, som ofte er ofre for diskrimination.
  Det bem√¶rkes dog, at usikkerheden om de underliggende √•rsager til transseksualitet desv√¶rre ikke helt er forsvundet, selv om holdninger er √¶ndret, og videnskaben har udviklet sig. Det konstaterer i denne forbindelse med tilfredshed, at den seneste retspraksis fra Europa-Kommissionen og Menneskerettighedesdomstolen har udvist en positiv udvikling i den retslige praksis over for visse medlemsstater om anerkendelse af transseksuelles nye k√łnsidentitet.
  Den understreger ogs√•, at de juridiske forhold, der opst√•r i forbindelse med transseksualitet, is√¶r i forhold til √¶gteskab og familie, er meget komplekse og kr√¶ver detaljerede og omfattende unders√łgelser (herunder juridisk anerkendelse af transseksuelles nye k√łnsidentitet).
 2. Ministerkomit√©en noterer sig, at beslutninger vedr√łrende den juridiske status for transseksuelle stadig ofte er overladt til de administrative eller retslige myndigheder i medlemsstaterne, selv om nogle stater allerede har vedtaget s√¶rlig lovgivning, der g√łr det muligt for transseksuelle at gennemg√• k√łnsskifteoperation og f√• deres nye k√łnsidentitet anerkendt.
  I denne forbindelse konkluderer Ministerkommit√©en p√• baggrund af retspraksis hos Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol, at Domstolen finder, at medlemsstaternes praksis og den national lovgivning bl.a. tillader √¶ndringer i f√łdselsregistre efter k√łnsskifteoperation for at v√¶re et v√¶sentligt element i bed√łmmelsen af, om konventionen er blevet kr√¶nket. Udvalget er ogs√• klar over, at Domstolen er bevidst om de problemer, transseksuelle m√łder og finder det vigtigt, at v√¶re opm√¶rksomme p√• behovet for eventuel revision af de juridiske forhold.
  Ministerkomitéen noterer sig ligesom Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
  i sagen B mod Frankrig, at der ikke er bred enighed om dette sp√łrgsm√•l blandt Europar√•dets medlemslande, og finder, at der er en tendens i retning af anerkendelse af transseksuelle, der har gennemf√łrt k√łnsskifteoperation, hvilket f.eks. manifesterer sig i godkendelse af √¶ndringer af f√łdselsattester.
 3. Ministerkomiteen er derfor af den opfattelse, at:
  1. for en transseksuel er k√łnsskiftet, han eller hun s√łger at opn√• med l√¶gelig bistand, f√łrst gennemf√łrt, n√•r hans eller hendes nyerhvervede k√łns identitet er anerkendt ved lov;
  2. det betyder ikke mindre end en juridisk gyldighed af en forhåndstilladelse baseret på en lægelig vurdering og handling, som er irreversibel;
  3. med henblik p√• at tilvejebringe retssikkerhed for b√•de den enkelte og samfundet, og at give de bedst mulige retningslinjer for domstolene og administrative myndigheder, vil minimumskrav til k√łnsskifteoperation og den juridiske anerkendelse af den nye k√łnsidentitet v√¶re klart at foretr√¶kke frem for beslutninger af en ad hoc-karakter.
 4. Ministerkomit√©en minder om, at alle medlemsstater b√łr tage hensyn til retspraksis fra Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol med hensyn til den retlige anerkendelse af transseksuelle, den v√¶gt, Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol l√¶gger p√• alvoren af transseksuelles problemer, og vigtigheden af at holde √łje med behovet for passende retlige foranstaltninger p√• dette omr√•de.
 5. Ministerkomit√©en mener, ogs√• i betragtning af resultaterne af 23. universitetsforel√¶sning om europ√¶isk lov [3], at den juridiske situation for transseksuelle er utilfredsstillende, og at der er et presserende behov information er et p√• dette omr√•de. Det noteres derfor med tilfredshed, at Den Europ√¶iske Komit√© for Retligt Samarbejde (European Committee on Legal Co-operation (CDCJ))[4] har √¶ndret mandat for ekspertudvalget Eksperter i Familieret (Experts on Family Law (CJ-FA))[5] s√• det bliver muligt at unders√łge hele sp√łrgsm√•let om transseksuelle i detaljer. CJ-FA har s√•ledes f√•et f√łlgende mandat: “Unders√łge sp√łrgsm√•l vedr√łrende transseksuelle med henblik p√• at bist√• medlemsstaterne i forbindelse med juridiske problemer vedr√łrende transseksuelle og udarbejdelse af en rapport indeholdende kriterier og mulige midler til at l√łse disse problemer.” P√• baggrund af denne rapport vil CDCJ frems√¶tte passende forslag til mulige udarbejdelse af et internationalt instrument for dette sp√łrgsm√•l.

Svaret er ikke mere at finde på Europarådets hjemmeside.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDcj/default_en.asp Det europæiske udvalg for Retsligt samarbejde (European Committee on Legal Co-operation (CDCJ))
 2. [Retur] http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/ Styregruppen for menneskerettigheder (Steering Committee for Human Rights (CDDH))
 3. [Retur] 23. universitetsforelæsning om europæisk lov
  Hele m√łdet er udgivet i bogform: Transsexualism, Medicine and Law: Proceedings of the 23rd Colloquy on European Law.
 4. [Retur] http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/default_en.asp Den Europæiske Komité for Retligt Samarbejde (European Committee on Legal Co-operation (CDCJ))
 5. [Retur] http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/family/cj_fa_EN.asp Eksperter i Familieret (Experts on Family Law (CJ-FA))