Billigere entrepris for g√¶ster ikl√¶dt piget√łj end for andre til et diskotek er ulovligt konstaterede Ligebehandlingsn√¶vnet den 18. oktober 2012. KEN 10044.

Vist 140 gange.

Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet
Klagen drejede sig om forskelsbehandling p√• grund af k√łn i forbindelse med, at et diskotek opkr√¶vede forskellige entr√©priser for g√¶ster, der var ikl√¶dt piget√łj, og for g√¶ster, der ikke var ikl√¶dt piget√łj. N√¶vnet fandt, at indklagede havde overtr√•dt lov om ligestilling af m√¶nd og kvinder ved at tilbyde en lavere entr√©pris for g√¶ster, der m√łdte op i piget√łj. N√¶vnet lagde v√¶gt p√•, at det overvejende er kvinder, der g√•r i piget√łj, hvorfor der er tale om et tilbud, der i al v√¶sentlighed er rettet mod kvinder. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtg√łrelse p√• 2.500 kr.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse nr. 380 / 2012
Truffet den 18. oktober 2012
J.nr. 7100421-12
Klagen drejer sig om p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łn i forbindelse med, at et diskotek opkr√¶vede forskellige entr√©priser for g√¶ster, der var ikl√¶dt piget√łj, og for g√¶ster, der ikke var ikl√¶dt piget√łj.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek kr√¶vede h√łjere entr√©pris af klager, fordi han ikke var ikl√¶dt piget√łj.

Det indklagede diskotek skal inden 14 dage betale en godtg√łrelse til klageren p√• 2.500 kr. med procesrente fra den 13. april 2012, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsn√¶vnet.

Sagsfremstilling
Der er klaget over, at et diskotek reklamerede med, at det kostede 175 kr. i entr√©. G√¶ster, der var ikl√¶dt piget√łj, skulle dog kun betale 125 kr.

Parternes bemærkninger
Klager p√•st√•r, at han var blevet forskelsbehandlet p√• grund af k√łn, da han i april m√•ned bes√łgte et “fri bar arrangement” p√• det indklagede diskotek.

Han m√•tte betale 175 kr. for at komme ind p√• diskoteket, mens det kun kostede 125 kr., hvis g√¶sterne var if√łrt “piget√łj”.

Klager mener, at der er tale om k√łnsdiskrimination, selvom der ikke direkte gives rabat til kvinder.

Klager √łnsker en godtg√łrelse.

Indklagede har ikke svaret på nævnets henvendelser.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremg√•r af ligestillingsloven, at ingen m√• uds√¶tte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Forbuddet mod forskelsbehandling g√¶lder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilg√¶ngelige for offentligheden.

Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

Ligebehandlingsn√¶vnet finder, at indklagede har overtr√•dt lov om ligestilling af m√¶nd og kvinder ved at tilbyde en lavere entr√©pris for g√¶ster, der m√łdte op i “piget√łj”.

Ligebehandlingsn√¶vnet har lagt v√¶gt p√•, at det overvejende er kvinder, der g√•r i “piget√łj”, hvorfor der er tale om et tilbud, der i al v√¶sentlighed er rettet mod kvinder.

Klager får derfor medhold i sin klage.

Godtg√łrelse
Klager tilkendes en godtg√łrelse, der passende sk√łnsm√¶ssigt kan fasts√¶ttes til 2.500 kr.

Ligebehandlingsn√¶vnet har ved fasts√¶ttelse af godtg√łrelsens st√łrrelse taget udgangspunkt i praksis samt et sk√łn over sagens faktiske omst√¶ndigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete h√¶ndelse.

Indklagede skal herefter betale 2.500 kr. til klager med procesrente fra den 13. april 2012, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsn√¶vnet. Bel√łbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler
Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:
Lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet

  1. § 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1. om nævnets kompetence
  2. § 9, stk. 1, om klagebehandling
  3. § 12, stk. 2, om klagebehandling

Lov nr. 388 af 30. maj 2000 om ligestilling af m√¶nd og kvinder, som senest bekendtgjort ved lovbekendtg√łrelse nr. 1095 af 19. september 2007 og med senere √¶ndringer som f√łlge af lov nr. 387 af 27. maj 2008, lov nr. 484 af 12. juni 2009 og lov nr. 182 af 8. marts 2011

  1. § 1a, stk. 1, om lovens anvendelsesområde
  2. ¬ß 2, stk. 1-3, om forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn
  3. § 2, stk. 4, om delt bevisbyrde
  4. ¬ß 3c om godtg√łrelse

Afg√łrelsen hos Retsinformation. (KEN nr 10044 af 18/10/2012).