Udkast til forslag til lov om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister. Juridisk k√łnsskifte for personer under 18 √•r uden nedre aldersgr√¶nse og oph√¶velse af reflektionsperioden for personer over 18 √•r. 25. maj 2022.

Vist 277 gange.
H√łringsportalen offentliggjorde i dag den 25. maj 2022 udkast forslag til til lov om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til mindre√•rige, som oplever at tilh√łre det andet k√łn, og oph√¶velse af refleksionsperioden som betingelse for tildeling af nyt personnummer til voksne, som oplever at tilh√łre det andet k√łn).

Indenrigs- og Boligministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag er ministeriet i hænde senest torsdag den 23. juni 2022.
Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til gk@cpr.dk med kopi til cpr@cpr.dk.

Lovudkastet hos H√łringsportalen.

* * *
Herunder gengives lovudkastet.

UDKAST
Forslag
til
Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til mindre√•rige, som oplever at tilh√łre det andet k√łn, og
ophævelse af refleksionsperioden som betingelse for tildeling af nyt personnummer til voksne,
som oplever at tilh√łre det andet k√łn)

§ 1

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1297 af 3. september 2020, som √¶ndret ved lov nr. 1834 af 8. december 2020, lov nr. 2604 af 28. december 2021 og ¬ß 7 i lov nr. 227 af 15. februar 2022, foretages f√łlgende √¶ndring:

1. § 3, stk. 7, 2. og 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
¬ĽTildeling af nyt personnummer er betinget af, at ans√łgeren afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. For personer, som p√• ans√łgningstidspunktet er under 18 √•r, er det endvidere en betingelse, at ans√łgeren efter indgivelse af ans√łgningen modtager alderssvarende juridisk vejledning om konsekvenserne af personnummertildelingen hos en af ministeriet udpeget organisation, som efterf√łlgende indsender dokumentation for gennemf√łrelse heraf til ministeriet. For personer, som p√• ans√łgningstidspunktet er under 15 √•r, er det herudover en betingelse, at de eller den, der har for√¶ldremyndigheden over ans√łgeren, skriftligt giver samtykke til personnummertildelingen.¬ę

§ 2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2023.
Stk. 2. Indenrigs- og Boligministeriet tildeler efter lovens ikrafttr√¶den nyt personnummer til en person, som inden for de seneste 6 m√•neder inden lovens ikrafttr√¶den har ans√łgt om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, hvis vedkommende efter ministeriets skriftlige orientering om bortfald af kravet om en refleksionsperiode over for ministeriet bekr√¶fter, at vedkommende √łnsker et nyt personnummer

§ 3
Stk. 1. Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland.
Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for
Gr√łnland med de √¶ndringer, som de gr√łnlandske forhold tilsiger.

Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

Indholdsfortegnelse
1. Indledning
2. Lovforslagets baggrund
3. Lovforslagets hovedpunkter
3.1. Indf√łrelse af mulighed for, at mindre√•rige kan f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn
3.1.1. Gældende ret
3.1.2. Arbejdsgruppens overvejelser
3.1.3. Indenrigs- og Boligministeriets overvejelser
3.1.4. Den foreslåede ordning
3.2. Oph√¶velse af refleksionsperioden som betingelse for tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn
3.2.1. Gældende ret
3.2.2. Arbejdsgruppens overvejelser
3.2.3. Indenrigs- og Boligministeriets overvejelser
3.2.4. Den foreslåede ordning
4. Forholdet til EMRK
5. √ėkonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige
6. √ėkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
7. Administrative konsekvenser for borgerne
8. Klimamæssige konsekvenser
9. Milj√ł- og naturm√¶ssige konsekvenser
10. Forholdet til EU-retten
11. H√łrte myndigheder og organisationer m.v.
12. Sammenfattende skema

1. Indledning
Form√•let med lovforslaget er at g√łre det muligt for mindre√•rige, som oplever at tilh√łre det andet k√łn, at f√• tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det k√łn, som de oplever at tilh√łre. Det har siden 1. januar 2016 v√¶ret muligt for transk√łnnede b√łrn og unge med et k√łnsligt ubehag at modtage behandling i sundhedsv√¶senet f√łrst og fremmest i form af stophormoner og efterf√łlgende behandling med det modsatte k√łns hormoner, ligesom det gennem en l√¶ngere √•rr√¶kke har v√¶ret muligt for b√łrn og unge at skifte fornavn til et navn, som betegner det andet k√łn. B√łrn og unge kan s√•ledes i dag have et navn, som betegner det andet k√łn og et k√łnsudtryk og en fysisk fremtoning, der ikke stemmer overens med deres personnummer. Det giver s√•danne b√łrn og unge en r√¶kke udfordringer i m√łdet med deres omverden.
Som det mindre i det mere √łnsker regeringen derfor at give mulighed for, at mindre√•rige, som oplever at tilh√łre det andet k√łn, kan f√• tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det oplevede k√łn samt f√• √¶ndret afledte dokumenter, s√• som pas, sundhedskort m.v. Tildeling af nyt personnummer m.v. er udelukkende en administrativ foranstaltning, som samtidig er reversibel. Tildeling af nyt personnummer indeb√¶rer, at der automatisk udstedes nyt sundhedskort, ligesom det giver adgang til at f√• √¶ndret dokumenter s√• som pas, k√łrekort m.v.

Det foresl√•s, at adgangen for mindre√•rige til tildeling af nyt personnummer sker efter samme model ‚Äď den s√•kaldte erkl√¶ringsmodel ‚Äď som allerede er g√¶ldende for personer over 18 √•r. Det foresl√•s s√•ledes som en grundl√¶ggende betingelse, at den mindre√•rige afgiver en erkl√¶ring om, at ans√łgningen om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Der foresl√•s indf√łrt nogle supplerende betingelser for, at personnummertildeling til mindre√•rige kan finde sted. Det foresl√•s s√•ledes, at den mindre√•rige efter indgivelse af ans√łgning om tildeling af nyt personnummer skal modtage alderssvarende juridisk vejledning hos en af ministeriet udpeget organisation. Der foresl√•s herudover, at der for mindre√•rige, som er under 15 √•r, stilles betingelse om, at de eller den, der har for√¶ldremyndigheden over den p√•g√¶ldende, giver samtykke til personnummertildelingen. Modellen tager i videst muligt omfang hensyn til den mindre√•riges ret til selvbestemmelse, privatliv og identitet, samt til ud√łvelsen af for√¶ldreansvaret.

Form√•let med lovforslaget er herudover at oph√¶ve kravet om en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder, som efter den g√¶ldende bestemmelse i CPR-lovens 3, stk. 7, er en betingelse for tildeling af nyt personnummer til personer over 18 √•r, som oplever at tilh√łre det andet k√łn.

2. Lovforslagets baggrund
I en handlingsplan fra juni 2018 til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer for 2018-2021 besluttede den dav√¶rende regering at neds√¶tte en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe til fremme af lige muligheder for LGBTI-personer (lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner og interk√łnnede) best√•ende af Ligestillingsafdelingen i det dav√¶rende Udenrigsministerium (formand), det dav√¶rende Sundheds- og √Üldreministerium, Kulturministeriet, Besk√¶ftigelsesministeriet, det dav√¶rende B√łrne- og Undervisningsministerium, det dav√¶rende Social- og Indenrigsministerium, Udl√¶ndinge- og Integrationsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet. Arbejdsgruppen fik bl.a. til opgave at foretage en gennemgang af lovgivningen p√• tv√¶rs af ressortomr√•der med henblik p√• at vurdere, om der eventuelt var behov for justeringer af eksisterende lovgivning eller ny lovgivning, og herunder bl.a. unders√łge, om der burde √•bnes for tildeling af nyt personnummer til transk√łnnede b√łrn og unge under 18 √•r. I august 2020 afgav arbejdsgruppen en rapport, hvori arbejdsgruppen bl.a. opstillede og vurderede mulige modeller for tildeling af nyt personnummer til mindre√•rige, og fremkom med sine overvejelser vedr√łrende en oph√¶velse af det g√¶ldende krav om en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder som betingelse for tildeling af nyt personnummer for personer over 18 √•r, som oplever at tilh√łre det andet k√łn.

P√• baggrund af arbejdsgruppens rapport fremkom regeringen i et politisk udspil ‚ÄĚFrihed til forskellighed ‚Äď styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer‚ÄĚ fra august 2020 med en r√¶kke forslag til initiativer p√• omr√•det, herunder forslag om, at b√łrn og unge under 18 √•r f√•r mulighed for at f√• tildelt nyt personnummer efter samme ordning som voksne ved at indgive en erkl√¶ring om, at √łnsket om at f√• tildelt nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Det blev foresl√•et, at alle b√łrn og unge under 18 √•r forud for tildeling af nyt personnummer skulle modtage alderssvarende juridisk r√•dgivning, s√• barnet eller den unge inddrages, og beslutningen tr√¶ffes p√• et oplyst grundlag. For b√łrn og unge under 15 √•r blev det foresl√•et at indf√łre krav om samtykke fra de eller den, der har for√¶ldremyndigheden. Ligeledes har regeringen i udspillet foresl√•et, at den nuv√¶rende refleksionsperiode p√• 6 m√•neder afskaffes.

Med lovforslaget gennemf√łres de n√¶vnte forslag, som er indeholdt i regeringens politiske udspil p√• omr√•det, og som har baggrund i anbefalingerne og overvejelserne i den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe for LGBTI.

3. Lovforslagets hovedpunkter
3.1. Indf√łrelse af mulighed for, at mindre√•rige kan f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn
3.1.1. Gældende ret
Efter CPR-lovens § 3, stk. 9, fastsætter indenrigs- og boligministeren regler om personnummerets opbygning.

N√¶rmere regler er fastsat i bekendtg√łrelse nr. 1167 af 13. september 2018 om folkeregistrering m.v. Det fremg√•r af ¬ß 1, stk. 1, i bekendtg√łrelsen, at personnummeret best√•r af 10 cifre, hvoraf de f√łrste seks angiver personens f√łdselsdag, begyndende med f√łdselsdatoen, derefter f√łdselsm√•neden og til slut f√łdsels√•ret uden angivelse af √•rhundrede. De sidste fire cifre i personnummeret er et l√łbenummer, hvis sidste ciffer er lige for kvinder og ulige for m√¶nd, jf. bekendtg√łrelsens ¬ß 1, stk. 2.

Ved lov nr. 752 af 25. juni 2014 blev der i CPR-lovens ¬ß 3, stk. 6, der nu er stk. 7, indf√łrt hjemmel til, at √ėkonomi- og Indenrigsministeriet (nu Indenrigs- og Boligministeriet) efter skriftlig ans√łgning tildeler nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn. Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning.
Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.

Det er ikke efter g√¶ldende ret muligt for personer under 18 √•r at f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

N√•r der tildeles et nyt personnummer til erstatning for et tidligere tildelt personnummer, vil det oprindelige personnummer blive st√•ende i CPR med en henvisning til det nye nummer. Det f√łlger af bilag 1, nr. 1, til CPR-loven, og g√¶lder i alle tilf√¶lde, hvor der tildeles et nyt personnummer. Det nye nummer vil ligeledes indeholde en henvisning til det oprindelige personnummer. Oplysningerne fra det oprindelige nummer vil blive overf√łrt til det nye personnummer, hvorunder nye oplysninger fremover vil blive registreret.

Det f√łlger af for√¶ldreansvarslovens ¬ß 1, at b√łrn og unge under 18 √•r er under for√¶ldremyndighed, medmindre de har indg√•et √¶gteskab. Efter for√¶ldreansvarslovens ¬ß 2, skal for√¶ldremyndighedens indehaver drage omsorg for barnet og kan tr√¶ffe afg√łrelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Har for√¶ldre f√¶lles for√¶ldremyndighed, kr√¶ver v√¶sentlige beslutninger vedr√łrende barnets forhold enighed mellem for√¶ldrene, jf. for√¶ldreansvarslovens ¬ß 3, stk. 1, 1. pkt.

Efter for√¶ldreansvarslovens ¬ß 5 skal der i alle forhold vedr√łrende barnet tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed. Reglen har udgangspunkt i artikel 12 i FN¬īs B√łrnekonvention, der udtrykker barnets ret til at blive h√łrt.

Selvom b√łrn og unge under 18 √•r er under for√¶ldremyndighed og umyndige, og derfor som udgangspunkt ikke p√• egen h√•nd kan tr√¶ffe afg√łrelse om hverken personlige eller √łkonomiske forhold, kan der i s√¶rlovgivningen v√¶re s√¶rlige bestemmelser, som giver b√łrn og unge forskellige grader af selvst√¶ndige rettigheder ‚Äď i nogle tilf√¶lde ogs√• uden for√¶ldremyndighedsindehaverens godkendelse. Efter sundhedslovens ¬ß 17, stk. 1, kan en patient, der er fyldt 15 √•r, selv give informeret samtykke til behandling. For√¶ldremyndighedens indehaver skal tillige have information, og inddrages i den mindre√•riges stillingtagen.

3.1.2. Arbejdsgruppens overvejelser
Den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe for LGBTI har i afsnit 4.1. i arbejdsgruppens gennemgang af lovgivningen p√• LGBTI-omr√•det overvejet sp√łrgsm√•let om tildeling af nyt personnummer til mindre√•rige begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Arbejdsgruppens rapport er tilg√¶ngelig p√• www.trm.dk under punktet Ligestilling, LGBTI.

Arbejdsgruppen har som grundlag for sine overvejelser henvist til, at der i sundhedsv√¶senet siden 1. januar 2016 har v√¶ret tilbud om k√łnsmodificerende behandling for b√łrn og unge under 18 √•r i form af stophormoner, som ofte, men ikke p√• alle omr√•der er reversibel, og krydshormoner, som ofte er irreversibel. Der er ikke i Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold en nedre aldersgr√¶nse for den medicinske k√łnsmodificerende behandling. Behandlingen tilbydes dog f√łrst, n√•r den mindre√•rige begynder at g√• i pubertet, hvilket i praksis typisk er omkring 10 √•r eller derover for piger og 11-12 √•r eller derover for drenge.

Justitsministeriet har som led i arbejdsgruppens overvejelser vurderet, at det p√• baggrund af seneste praksis fra Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol og oplysningerne om behandlingstilbuddene, der gives til mindre√•rige i sundhedsv√¶senet, er mest n√¶rliggende at antage, at hvis en transk√łnnet person under 18 har f√•et tilbudt og har underg√•et k√łnsmodificerende behandling, vil den p√•g√¶ldende ogs√• have en ret til at f√• tildelt nyt personnummer samt f√• √¶ndret afledte dokumenter. Det er endvidere vurderingen, at det ikke kan udelukkes, at det vil blive fundet i strid med EMRK artikel 8, hvis der uden for den f√łrstn√¶vnte situation ikke er mulighed for efter en konkret vurdering at dispensere for kravet om at v√¶re fyldt 18 √•r for at f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. G√¶lder en dispensationsadgang alene for personer, der har gennemf√łrt hormonbehandling eller √łvrig k√łnsmodificerende behandling, kan der rejses sp√łrgsm√•l om, hvorvidt der indirekte indf√łres et krav om behandling for at kunne f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Der henvises i den forbindelse til, at Justitsministeriet i 2014 vurderede, at det ikke kunne udelukkes, at Danmark ville blive d√łmt for overtr√¶delse af EMRK artikel 8, hvis der blev indf√łrt en ordning med krav om hormonbehandling for personer over 18 √•r for at f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Det m√• antages, at et s√•dant krav ogs√• vil rejse sp√łrgsm√•l i forhold til EMRK artikel 8 for personer under 18 √•r
Arbejdsgruppen har p√• den baggrund anbefalet, at der indf√łres en ret til tildeling af nyt personnummer m.v. for personer under 18 √•r, der har f√•et tilbudt og underg√•r eller har underg√•et k√łnsmodificerende behandling, fx hormonbehandling. Arbejdsgruppen har tilsvarende fundet, at der b√łr indf√łres en dispensationsadgang til tildeling af nyt personnummer m.v. for personer under 18 √•r, der ikke har f√•et tilbudt og underg√•r eller har underg√•et k√łnsmodificerende behandling, men som i l√¶ngere tid i √łvrigt har v√¶ret igennem en k√łnsmodificerende proces og har haft og har en fysisk fremtr√¶den og/eller social identitet, som ikke stemmer overens med deres biologiske k√łn.
Der henvises herved for en nærmere beskrivelse af arbejdsgruppens overvejelser navnlig til afsnit 4.1.10. og 4.1.11. i arbejdsgruppens rapport.

Arbejdsgruppen har opstillet to mulige modeller for tildeling af nyt personnummer til mindre√•rige, som oplever at tilh√łre det andet k√łn; en vurderingsmodel og en erkl√¶ringsmodel. Arbejdsgruppen har endvidere overvejet, men forkastet yderligere to modeller: en behandlingsmodel og en diagnosemodel.

For s√•vel en vurderingsmodel som en erkl√¶ringsmodel har arbejdsgruppen fundet, at der for b√łrn og unge under 15 √•r skal v√¶re samtykke fra for√¶ldremyndighedsindehaverne. Arbejdsgruppen bem√¶rker, at det b√łr sikres, at den mindre√•rige i overensstemmelse med sin alder og modenhed kan give udtryk for sin holdning, f.eks. ved en medunderskrift p√• ans√łgningen. Arbejdsgruppen har s√•ledes anbefalet, at mindre√•rige over 15 √•r selvst√¶ndigt skal kunne indgive en ans√łgning om tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, hvilket svarer til aldersgr√¶nsen for informeret samtykke til behandling i sundhedslovens ¬ß 17. Arbejdsgruppen har herved henvist til, at en beslutning om √¶ndring af personnummer er reversibel og mindre indgribende end behandling.

Vurderingsmodellen indeb√¶rer, at der indf√łres en ret til tildeling af nyt personnummer for personer under 18 √•r, der har f√•et tilbudt og underg√•r eller har underg√•et k√łnsmodificerende behandling. Desuden indf√łres der en dispensationsadgang for b√łrn og unge, der ikke er i k√łnsmodificerende behandling ved, at en offentlig myndighed tr√¶ffer afg√łrelse om tildeling af nyt personnummer p√• baggrund af en konkret vurdering af, om den enkelte har en k√łnsidentitet, der ikke passer med det biologiske k√łn.

Arbejdsgruppen har om modellen navnlig anf√łrt, at den giver myndighederne mulighed for en form for efterpr√łvelse af, om en ans√łgning er begrundet i, at den mindre√•rige har en k√łnsidentitet, som ikke passer med det biologiske k√łn. Omvendt finder arbejdsgruppen, at modellen kan blive opfattet som en barriere for ud√łvelsen af for√¶ldremyndighedsansvaret og ikke harmonerer med, at det er for√¶ldrene, der skal drage omsorg for den mindre√•rige og tr√¶ffe afg√łrelse om den mindre√•riges personlige forhold ud fra den p√•g√¶ldendes interesse og behov. Modellen adskiller sig desuden fra den model, der g√¶lder for personer over 18 √•r, der er baseret p√• afgivelse af en erkl√¶ring. Endelig har arbejdsgruppen henvist til, at modellen ikke tager hensyn til, at oplevelsen af k√łnsidentitet er subjektiv, hvilket vil g√łre det vanskeligt for en myndighed at tr√¶ffe afg√łrelse om den enkeltes k√łnsidentitet og deraf f√łlgende mulighed for at f√• tildelt et nyt personnummer. Arbejdsgruppen har endvidere henvist til, at der ikke umiddelbart kan peges p√• en egnet myndighed, der skal forest√• vurderingen og tr√¶ffe afg√łrelse, herunder en passende klageinstans. Modellen vil derfor v√¶re omkostningstung. Henset til disse omst√¶ndigheder har arbejdsgruppen fundet, at vurderingsmodellen ikke er hensigtsm√¶ssig. Arbejdsgruppen har herved henvist til, at der kan stilles sp√łrgsm√•lstegn ved, om de eventuelle konsekvenser ved, at den mindre√•rige eventuelt fortryder personnummertildelingen begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn og √łnsker at skifte tilbage til det oprindelige personnummer, er proportionale med modellens indgriben i s√•vel den mindre√•riges selvbestemmelse, ud√łvelsen af for√¶ldremyndighedsansvaret samt omfanget af ressourcer forbundet med modellen for s√•vel den mindre√•rige og det offentlige. Der henvises for en n√¶rmere beskrivelse af arbejdsgruppens overvejelser til afsnit 4.1.11.3.1. i arbejdsgruppens rapport.

Erkl√¶ringsmodellen indeb√¶rer, at der indf√łres en ret til tildeling af nyt personnummer for personer under 18 √•r p√• baggrund af en erkl√¶ring om, at ans√łgningen er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Dette svarer til erkl√¶ringsmodellen for personer over 18 √•r. Arbejdsgruppen har peget p√•, at modellen kan kombineres med en refleksionsperiode p√• f.eks. 3-6 m√•neder og/eller et krav eller tilbud om, at den mindre√•rige forud for tildeling af nyt personnummer skal gennemf√łre en alderssvarende juridisk r√•dgivende samtale. R√•dgivningen kan f.eks. best√• i, hvad √¶ndringen af personnummeret indeb√¶rer og vedkommendes rettigheder som f√łlge af personnummer√¶ndringen. Der vil ikke i r√•dgivningen skulle indg√• elementer af vurdering af den mindre√•rige, men r√•dgivningen skal give den mindre√•rige mulighed for at f√• oplysninger om proces og konsekvenser m.v. R√•dgivningen kan enten v√¶re et obligatorisk led i processen og dermed eventuelt fungere som et alternativ til en refleksionsperiode eller som et tilbud, der kan g√łres brug af.

Arbejdsgruppen har om modellen navnlig anf√łrt, at modellen tager hensyn til den mindre√•riges ret til selvbestemmelse, privatliv og identitet, samt ud√łvelsen af for√¶ldreansvaret. Modellen kan endvidere gennem en afkobling fra sundhedsv√¶senet bidrage til ikke at sygeligg√łre den mindre√•rige, eller til utilsigtet at skubbe den mindre√•rige over mod behandling. Stilles der krav om alderssvarende juridisk r√•dgivning som betingelse forud for tildeling af nyt personnummer, sikres det s√¶rligt for de yngre b√łrn, at de inddrages, og beslutningen tr√¶ffes p√• et oplyst grundlag. Endvidere vil den r√•dgivende instans kunne give underretning ved en fagligt begrundet bekymring for den mindre√•riges trivsel til familiens bop√¶lskommune. Endelig er ressourceforbruget for s√•vel ans√łgeren som det offentlige begr√¶nset. Omvendt g√łr modellen det ikke muligt for en myndighed at foretage en form for efterpr√łvelse af den enkeltes k√łnsidentitet og √łnske om tildeling af nyt personnummer. Da det generelt m√• antages at v√¶re vanskeligt at efterpr√łve dette, idet oplevelsen af k√łnsidentitet i udgangspunktet er individuel og subjektiv, og da √¶ndringen af personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn er reversibel, vurderes en eventuel skadevirkning for den enkelte at v√¶re begr√¶nset. P√• den baggrund har arbejdsgruppen fundet, at erkl√¶ringsmodellen giver et afbalanceret forhold mellem p√• den ene side den mindre√•riges ret til selvbestemmelse, ud√łvelsen af for√¶ldremyndighedsansvaret og ressourceforbruget for s√•vel ans√łgeren som for det offentlige, og p√• den anden side konsekvenserne ved, at den mindre√•rige eventuelt fortryder personnummertildelingen, idet dette kan omg√łres. Der henvises for en n√¶rmere beskrivelse af arbejdsgruppens overvejelser til afsnit 4.1.11.3.2. i arbejdsgruppens rapport.

Arbejdsgruppen har endvidere overvejet, men fundet det vanskeligt at fasts√¶tte en nedre aldersgr√¶nse for tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Arbejdsgruppen har i forhold til en model med en absolut nedre aldersgr√¶nse ved gennemsnitspubertetsalderen, f.eks. 10 √•r, herved bl.a. anf√łrt, at det ikke kan udelukkes, at der er mindre√•rige under 10 √•r, der har f√•et tilbudt og underg√•r k√łnsmodificerende behandling i sundhedsv√¶senet, og som dermed ikke vil kunne f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Arbejdsgruppen har i stedet overvejet, om der kan peges p√• sundhedsfaglige forhold, f.eks. i relation til pubertetsudvikling m.v., som kan give en indikation af en alder, hvor man med rimelighed kan konkludere, at det i praksis vil blive vurderet at v√¶re for tidligt for en mindre√•rig at p√•begynde k√łnsmodificerende behandling, som en eventuel nedre aldersgr√¶nse vil kunne fasts√¶ttes ud fra. Da alderen for pubertetsstart er stadigt faldende, og da der ikke er sat en nedre aldersgr√¶nse for k√łnsmodificerende behandling, har arbejdsgruppen imidlertid ikke fundet, at definitionen af for tidligt pubertet ud fra en sundhedsfaglig vurdering vil v√¶re en hensigtsm√¶ssig indikator for at s√¶tte en nedre aldersgr√¶nse for tildeling af nyt personnummer. Arbejdsgruppen har endvidere overvejet, om det s√•kaldte Tanner stadie 2, der anvendes til at vurdere, om et barn eller en ung er udviklingsm√¶ssig moden til at p√•begynde k√łnsmodificerende behandling, ville kunne anvendes som en eventuel nedre ‚ÄĚudviklingsm√¶ssig‚ÄĚ gr√¶nse for, hvorn√•r en mindre√•rig kan tildeles nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.
Arbejdsgruppen har imidlertid ikke fundet grundlag herfor og har herved henvist til, at Sundhedsstyrelsen har oplyst, at en unders√łgelse af en mindre√•rigs pubertetsudvikling indeb√¶rer klinisk unders√łgelse af den p√•g√¶ldendes k√łnsorganer, k√łnsbeh√•ring, udvikling af bryster mv., og at der er tale om unders√łgelser, der potentielt kan opleves som stigmatiserende og kr√¶nkende af den mindre√•rige, hvilket m√•ske s√¶rligt vil g√łre sig g√¶ldende hos mindre√•rige med k√łnsidentitetsforhold. Arbejdsgruppen har endelig dr√łftet, om der kan peges p√• sundhedsfaglige forhold, der g√łr, at man med rimelighed kan konkludere, at der kan s√¶ttes en aldersgr√¶nse ved skolestart knyttet til det √•r, et barn fylder seks, idet arbejdsgruppen dog har bem√¶rket, at for b√łrn f√łdt i efter√•ret, vil barnet dog kunne starte i skole som fem√•rig.
P√• den ene side m√• det sundhedsfagligt antages, at det vil v√¶re yderst sj√¶ldent, at et barn under fem-seks √•r g√•r i pubertet og dermed vil kunne p√•begynde i k√łnsmodificerende behandling. P√• den anden side vurderes det v√¶sentligt at forholde sig til, hvorvidt det er proportionalt at fasts√¶tte en nedre aldersgr√¶nse for at kunne √¶ndre sit personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, n√•r det ikke er tilf√¶ldet for k√łnsmodificerende behandling, som m√• betegnes som et mere indgribende samt potentiel irreversibelt indgreb. I den forbindelse har arbejdsgruppen fundet, at der kan henvises til de betragtninger, som var baggrunden for, at der ikke blev fastsat en nedre aldersgr√¶nse for k√łnsmodificerende medicinsk behandling, da man indf√łrte muligheden herfor, bl.a. de etiske aspekter ved, at mindre√•rige ligesom voksne kan have behov for sundhedsfaglig hj√¶lp til at underst√łtte deres k√łnsidentitet og afhj√¶lpe k√łnsligt ubehag, og at dette b√łr bero p√• en individuel vurdering af den enkeltes biologiske, sociale og psykologiske udvikling. Arbejdsgruppen har konkluderende henvist til, at der hverken i Sundhedsstyrelsens vejledning eller med sundhedsfagligt bel√¶g kan udledes en absolut nedre aldersgr√¶nse for, hvorn√•r en mindre√•rig tidligst kan p√•begynde k√łnsmodificerende behandling. Dermed vurderes det heller ikke i arbejdsgruppens rapport, at der inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser kan fasts√¶ttes en absolut nedre aldersgr√¶nse for tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn for personer under 18 √•r. Det er s√•ledes arbejdsgruppens vurdering, at en eventuel nedre aldersgr√¶nse g√•r h√•nd i h√•nd med en evt. nedre aldersgr√¶nse for k√łnsmodificerende behandling. Der henvises for en n√¶rmere beskrivelse af arbejdsgruppens overvejelser til afsnit 4.1.11.1. i arbejdsgruppens rapport.

3.1.3. Indenrigs- og Boligministeriets overvejelser
Ministeriet kan tilslutte sig arbejdsgruppens overvejelser om behovet for p√• baggrund af det eksisterende behandlingstilbud i sundhedsv√¶senet for mindre√•rige at tilvejebringe hjemmel til tildeling af nyt personnummer for personer under 18 √•r, der oplever at tilh√łre det andet k√łn. Som anf√łrt i arbejdsgruppens rapport er det p√• baggrund af seneste praksis fra Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol og oplysningerne om behandlingstilbuddene, der gives til mindre√•rige i sundhedsv√¶senet, mest n√¶rliggende at antage, at hvis en transk√łnnet person under 18 har f√•et tilbudt og har underg√•et k√łnsmodificerende behandling, vil den p√•g√¶ldende ogs√• have en ret til at f√• tildelt nyt personnummer samt f√• √¶ndret afledte dokumenter. Det er endvidere vurderingen, at det ikke kan udelukkes, at det vil blive fundet i strid med EMRK artikel 8, hvis der uden for den f√łrstn√¶vnte situation ikke er mulighed for efter en konkret vurdering at dispensere for kravet om at v√¶re fyldt 18 √•r for at f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

Ministeriet kan endvidere tilslutte sig arbejdsgruppens overvejelser vedr√łrende fordele og ulemper forbundet med en erkl√¶ringsmodel henholdsvis en vurderingsmodel. Ministeriet finder, at en erkl√¶ringsmodel i videst muligt omfang tager hensyn til den mindre√•riges ret til selvbestemmelse, til den omst√¶ndighed, at oplevelsen af k√łnsidentitet er subjektiv og individuel, samt til ud√łvelsen af for√¶ldreansvaret.

Som anf√łrt har arbejdsgruppen ikke under lovgivningsgennemgangen kunnet pege p√• en offentlig myndighed, der har den relevante viden om k√łnsidentitetsforhold til at foretage en specialiseret og helhedsorienteret vurdering af, om den mindre√•rige har en k√łnsidentitet, som ikke passer med det biologiske k√łn for s√• vidt ang√•r mindre√•rige, som ikke har f√•et tilbudt og underg√•r eller har underg√•et k√łnsmodificerende behandling. Ministeriet skal i relation hertil bem√¶rke, at en vurderingsmodel efter ministeriets opfattelse vil kunne implementeres ved, at der oprettes et n√¶vn, som forsynes med de n√łdvendige kompetencer, og som f√•r til opgave at tr√¶ffe afg√łrelse om tildeling af nyt personnummer p√• baggrund af en konkret vurdering af, om den enkelte har en k√łnsidentitet, der ikke passer med det biologiske k√łn for s√• vidt ang√•r mindre√•rige, som ikke har f√•et tilbudt og underg√•r eller har underg√•et k√łnsmodificerende behandling. Implementeringen af en s√•dan model vurderes imidlertid ‚Äď af de grunde som arbejdsgruppen har anf√łrt som ulemper forbundet med en vurderingsmodel ‚Äď ikke at v√¶re hensigtsm√¶ssig.
Ministeriet finder s√•ledes, at modellen medf√łrer ekstra udgifter til oprettelse af en ny myndighed, hvilket ikke vurderes at v√¶re hensigtsm√¶ssigt henset til, at det m√• forventes, at relativt f√• mindre√•rige, som ikke har f√•et tilbudt og underg√•r eller har underg√•et k√łnsmodificerende behandling i sundhedsv√¶senet, vil s√łge om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Hertil kommer, at en s√•dan model kan opfattes som un√łdigt bureaukratisk, og at oplevelsen af k√łnsidentitet i udgangspunktet m√• anses for at v√¶re individuel og subjektiv, hvorfor en model, som indeb√¶rer, at en myndighed skal foretage en vurdering heraf, som er afg√łrende for, om tildeling af nyt personnummer kan tillades, giver anledning til principielle bet√¶nkeligheder, herunder i forhold til den mindre√•riges oplevelse af en s√•dan sagsbehandlingsproces. Det m√• herved ogs√• tages i betragtning, at tildeling af nyt personnummer er en administrativ procedure, som let kan omg√łres, s√•fremt den mindre√•rige √łnsker det.

For s√• vidt ang√•r sp√łrgsm√•let om indf√łrelse af en nedre aldersgr√¶nse for tildeling af nyt personnummer, skal ministeriet bem√¶rke, at ministeriet kan tilslutte sig arbejdsgruppens vurdering af, at det ikke er muligt at indf√łre en absolut nedre aldersgr√¶nse som betingelse for tildeling af nyt personnummer begrundet i at tilh√łre det andet k√łn. Det m√• s√•ledes antages, at Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol (EMD) vil anse sp√łrgsm√•let om en nedre aldersgr√¶nse for tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn for at v√¶re omfattet af Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8. Det er i den forbindelse, som anf√łrt i arbejdsgruppens rapport, Justitsministeriets vurdering, at der ikke er holdepunkter i EMD‚Äôs praksis for at fastsl√•, at der er en generel ret for alle mindre√•rige til at f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Derimod er det ‚Äď p√• baggrund af EMD‚Äôs seneste praksis og oplysningerne om de behandlingstilbud, der gives til mindre√•rige ‚Äď mest n√¶rliggende at antage, at hvis en transk√łnnet mindre√•rig under f.eks. 10 √•r har f√•et tilbudt og har underg√•et k√łnsmodificerende behandling, vil den p√•g√¶ldende endvidere have en ret til tildeling af nyt personnummer og udstedelse af heraf afledte dokumenter efter EMRK artikel 8. Det kan endvidere ikke udelukkes, at det vil blive fundet i strid med EMRK artikel 8, hvis der uden for den f√łrstn√¶vnte situation ikke er mulighed for efter en konkret vurdering at dispensere for alderskravet. Der vil imidlertid p√• den anf√łrte baggrund efter ministeriets opfattelse kunne indf√łres en form for aldersgr√¶nse p√• f.eks. 10 √•r, men det foruds√¶tter, at der samtidig indf√łres dispensationsmuligheder i forhold til aldersgr√¶nsen. Der vil s√•ledes skulle indf√łres en dispensationsadgang for mindre√•rige under f.eks. 10 √•r, som underg√•r eller har underg√•et k√łnsmodificerende behandling. Det skyldes, at der ikke i sundhedsv√¶senet er en nedre aldersgr√¶nse for k√łnsmodificerende behandling. Der vil ogs√• skulle indf√łres en dispensationsadgang for mindre√•rige under 10 √•r, som ikke underg√•r eller har underg√•et k√łnsmodificerende behandling, med udgangspunkt i en vurdering af, om den mindre√•rige i l√¶ngere tid har haft en fysisk fremtr√¶den og/eller social identitet, som ikke passer med det biologiske k√łn. En s√•dan model har ikke v√¶ret behandlet af arbejdsgruppen.

For en s√•dan model g√¶lder, at der skal findes en myndighed, der kan administrere den n√¶vnte dispensationsadgang for mindre√•rige under 10 √•r, som ikke har f√•et tilbudt og underg√•r eller har underg√•et k√łnsmodificerende behandling. Ministeriet finder, at en s√•dan model vil kunne implementeres ved, at der oprettes et n√¶vn, som forsynes med de n√łdvendige kompetencer, og som f√•r til opgave at vurdere, om der skal gives dispensationer til tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn for mindre√•rige under 10 √•r. I forhold til oprettelse af et s√•dant n√¶vn g√¶lder imidlertid de samme bet√¶nkeligheder, som er anf√łrt ovenfor under ministeriets overvejelser herom i forhold til en vurderingsmodel. P√• den baggrund finder ministeriet ikke, at indf√łrelse af en form for aldersgr√¶nse p√• f.eks. 10 √•r med de anf√łrte dispensationsmuligheder vil v√¶re hensigtsm√¶ssig.

I tilknytning til det anf√łrte bem√¶rkes, at Det Etiske R√•d den 8. marts 2021 efter anmodning fra Folketingets Ligestillingsudvalg har afgivet en udtalelse om tildeling af nyt personnummer til mindre√•rige begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, hvorefter 16 ud af 17 r√•dsmedlemmer anbefaler en s√¶nkning af aldersgr√¶nsen for tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. 14 ud af 17 r√•dsmedlemmer anbefaler, at aldersgr√¶nsen s√¶nkes til 10-12 √•rs alderen. Der henvises herved til, at det m√• anses for tvivlsomt, om mindre√•rige f√łr puberteten kan gennemskue de grundl√¶ggende √•rsager til og overskue konsekvenser af en mulig √¶ndring af personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at 10-12 √•r er alderen, hvor eventuel behandling med stophormoner ofte vil kunne besluttes og iv√¶rks√¶ttes. 11 ud af 17 medlemmer anbefaler en erkl√¶ringsmodel, men med et krav om b√łrnefaglig r√•dgivning, uanset hvilken aldersgr√¶nse der m√•tte blive besluttet.

Det bem√¶rkes, at Det Etiske R√•d i sin udtalelse ikke forholder sig til de juridiske problemstillinger vedr√łrende indf√łrelse af en eventuel aldersgr√¶nse i forhold til EMRK som er n√¶vnt ovenfor. Udtalelsen m√• s√•ledes l√¶ses i lyset heraf. Det er s√•ledes ikke muligt at indf√łre en absolut aldersgr√¶nse p√• 10-12 √•r. Som anf√łrt ovenfor vil det v√¶re muligt at indf√łre en form for aldersgr√¶nse p√• f.eks. 10 √•r, men det vil foruds√¶tte indf√łrelsen af de ovenfor beskrevne dispensationsmuligheder, som ikke vurderes hensigtsm√¶ssige at indf√łre. Hertil kommer, at en ordning uden en aldersgr√¶nse harmonerer bedre med den omst√¶ndighed, at oplevelsen af k√łnsidentitet er subjektiv og individuel og med retten til selvbestemmelse og ud√łvelsen af for√¶ldreansvaret. Disse forhold taler s√•ledes for at overlade det til den enkelte mindre√•rige og dennes for√¶ldre at tr√¶ffe den beslutning, der vurderes at v√¶re bedst for den mindre√•rige. Der er herved ogs√• henset til, at tildeling af nyt personnummer er en administrativ proces, som fuldt ud er reversibel.

3.1.4. Den foreslåede ordning
Ved lovforslaget foresl√•s, at det fremover bliver muligt under visse betingelser at tildele nyt personnummer til mindre√•rige, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn.

Det foresl√•s, at adgangen hertil sker efter den s√•kaldte erkl√¶ringsmodel, som allerede er g√¶ldende for personer over 18 √•r. Det vil s√•ledes ‚Äď svarende til den g√¶ldende ordning for voksne ‚Äď v√¶re en grundl√¶ggende betingelse ogs√• for mindre√•rige, at den mindre√•rige indgiver en skriftlig ans√łgning om nyt personnummer til Indenrigs- og Boligministeriet, hvori den mindre√•rige erkl√¶rer, at ans√łgningen om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Ans√łgningen m√• ikke v√¶re begrundet i andre forhold, s√• som andres, herunder for√¶ldrenes, √łnsker i forhold til den mindre√•riges k√łn.

Det vil ikke v√¶re muligt at foretage en egentlig efterpr√łvelse af, om ans√łgningen vitterligt er begrundet i den mindre√•riges oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Hvis Indenrigs- og Boligministeriet senere, eksempelvis gennem omtale i pressen, bliver opm√¶rksomt p√•, at den afgivne erkl√¶ring er urigtig, vil tilladelsen til at skifte personnummer kunne oph√¶ves efter de almindelige forvaltningsretlige regler. Konsekvensen heraf vil v√¶re, at den p√•g√¶ldende gentildeles det oprindelige personnummer.

Der foresl√•s indf√łrt nogle supplerende betingelser for, at personnummertildeling til mindre√•rige, som oplever at tilh√łre det andet k√łn, kan finde sted.
Det foresl√•s s√•ledes at stille krav om, at alle mindre√•rige ‚Äď efter skriftlig ans√łgning om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn er indgivet ‚Äď skal modtage alderssvarende juridisk vejledning om konsekvenserne af personnummertildelingen hos en af ministeriet udpeget organisation, som efterf√łlgende indsender dokumentation for gennemf√łrelse heraf til Indenrigs- og Boligministeriet. Den juridiske vejledning vil ske i form af en samtale, som skal tilpasses den mindre√•riges alder og forst√•elsesniveau. Vejledningen vil s√•ledes v√¶re forskellig alt efter, om den mindre√•rige er n√¶sten myndig og m√• foruds√¶ttes i h√łj grad at kunne forst√• de juridiske konsekvenser af at f√• tildelt et personnummer i overensstemmelse med det oplevede k√łn, eller er et yngre barn og derfor i h√łjere grad har brug for vejledning, som er m√•lrettet den mindre√•riges forst√•elsesm√¶ssige niveau.

Ved udpegningen af den organisation, der skal varetage vejledningsopgaven, vil ministeriet lægge vægt på, om organisationen har erfaring med og ekspertise i at yde konkret juridisk vejledning til mindreårige med udgangspunkt i den mindreåriges alder og forståelsesmæssige niveau.

Lovforslaget regulerer ikke sp√łrgsm√•let om for√¶ldremyndighedsindehavernes eller for√¶ldremyndighedsindehaverens deltagelse i den vejledende samtale hos den af ministeriet udpegede organisation, idet det er overladt til de eller den, der har for√¶ldremyndigheden, sammen med den mindre√•rige at forholde sig hertil ud fra hensynet til den mindre√•riges interesse og behov.

Det foresl√•s herudover, at der for mindre√•rige, som er under 15 √•r, stilles krav om, at den eller de, der har for√¶ldremyndigheden, giver samtykke til personnummertildelingen. Er der f√¶lles for√¶ldremyndighed, vil begge for√¶ldre skulle afgive samtykke til personnummertildelingen. Samtykke kan gives ved, at den eller de, der har for√¶ldremyndigheden, er underskrivere eller medunderskrivere p√• ans√łgningen eller i forbindelse med ans√łgningens indgivelse indsender s√¶rskilt samtykke til personnummertildelingen f.eks. ved Digital Post. Den mindre√•riges holdning vil med udgangspunkt i den mindre√•riges alder og modenhed kunne komme til udtryk ved den mindre√•riges medunderskrift p√• ans√łgningen.

Det er en konsekvens af den foresl√•ede bestemmelse, at mindre√•rige p√• 15 √•r eller derover selv vil kunne beslutte at indgive ans√łgning om nyt personnummer uden for√¶ldremyndighedsindehavernes samtykke. Der er herved henset til, at en patient, der er fyldt 15 √•r, efter sundhedsloven som udgangspunkt selv kan give informeret samtykke til sundhedsm√¶ssig behandling.
Som det mindre i det mere vurderes det derfor, at mindre√•rige, der er fyldt 15 √•r, ogs√• selvst√¶ndigt og uden for√¶ldremyndighedsindehavernes samtykke kan indgive ans√łgning om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, som er en ren administrativ foranstaltning.
Indenrigs- og Boligministeriet vil tilrettel√¶gge sagsbehandlingen s√•ledes, at ministeriet ‚Äď n√•r ans√łgningen er modtaget, og det er konstateret, at den indeholder de n√łdvendige oplysninger ‚Äď anviser ans√łgeren at tage kontakt til den af ministeriet udpegede organisation for modtagelse af alderssvarende juridisk vejledning. Den af ministeriet udpegede organisation indsender efterf√łlgende dokumentation for gennemf√łrelse heraf til Indenrigs- og Boligministeriet. Herefter vil ministeriet tildele den mindre√•rige nyt personnummer og give meddelelse om dette til den mindre√•rige og de eller den, der har for√¶ldremyndigheden.

Svarende til den g√¶ldende ordning for voksne indeb√¶rer forslaget, at det bliver muligt for mindre√•rige, som opfylder de anf√łrte betingelser, at f√• tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det oplevede k√łn uden krav om nogen form for vurdering af den mindre√•riges oplevelse af k√łnstilh√łrsforhold eller f.eks. sundhedsm√¶ssig behandling.

N√•r nyt personnummer er tildelt, vil den mindre√•rige automatisk modtage nyt sundhedskort med oplysning om det nye personnummer. Det nye personnummer giver endvidere adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter som f.eks. pas, k√łrekort og f√łdselsattest i overensstemmelse med det nye personnummer. Den p√•g√¶ldendes fornavn vil ligeledes i henhold til navneloven om n√łdvendigt skulle √¶ndres, s√• det bliver k√łnskorrekt i forhold til det nye personnummer.

Med forslaget om at give mindre√•rige mulighed for at f√• tildelt et nyt personnummer svarende til det k√łn, som de p√•g√¶ldende oplever at tilh√łre, vil der ske behandling af personoplysninger omfattet af lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af s√•danne oplysninger (databeskyttelsesloven, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018) og forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af s√•danne oplysninger m.v. (databeskyttelsesforordningen, jf. Europa-Parlamentets og R√•dets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016).

Der vil ‚Äď som tilf√¶ldet er i dag efter den g√¶ldende ordning for personnummertildeling til personer over 18 √•r ‚Äď v√¶re tale om oplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6, som f.eks. navn samt ‚Äď i sagens natur ‚Äď oplysninger om k√łnsidentitet, som m√• betragtes som en oplysning omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6. Den foresl√•ede behandling vurderes at v√¶re omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, hvorefter personoplysninger lovligt kan behandles, hvis behandlingen er n√łdvendig til udf√łrelse af en opgave i samfundets interesse eller henh√łrer under offentlig myndighedsud√łvelse, som den dataansvarlige har f√•et p√•lagt. Der vil endvidere blive behandlet oplysninger om personnummer, hvilket efter ministeriets opfattelse kan ske efter ¬ß 11, stk. 1, i databeskyttelsesloven.

Indenrigs- og Boligministeriet finder s√•ledes, at den foresl√•ede videregivelse af personoplysninger kan ske inden for rammerne af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen, og at behandlingen er saglig og n√łdvendig og st√•r i rimeligt forhold til de m√•l, der forf√łlges med lovforslaget.
Der henvises i √łvrigt til lovforslagets ¬ß 1, nr. 1, og bem√¶rkningerne hertil.

3.2. Oph√¶velse af refleksionsperioden som betingelse for tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn
3.2.1. Gældende ret
Efter CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, er tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn for personer over 18 √•r bl.a. betinget af, at ans√łgeren afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning.

CPR-loven ¬ß 3, stk. 7, der blev indf√łrt ved lov nr. 752 af 25. juni 2014, er en gennemf√łrelse af den erkl√¶ringsmodel, som blev opstillet af en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe nedsat under Justitsministeriet i januar 2013 af den dav√¶rende regering med repr√¶sentanter fra det dav√¶rende Social-, B√łrne- og Integrationsministerium, det dav√¶rende ministerium for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, det dav√¶rende Ministerium for Ligestilling og Kirke samt det dav√¶rende √ėkonomi- og Indenrigsministerium.

Den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe nedsat i januar 2013 anf√łrte om erkl√¶ringsmodellen, at denne kunne gennemf√łres med eller uden en refleksionsperiode. Af bem√¶rkningerne til lovforslaget, der ligger til grund for indf√łrelsen af CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, (Folketingstidende 2013-14, A, L 182 som fremsat, side 3), fremg√•r bl.a. vedr√łrende arbejdsgruppens overvejelser om indf√łrelse af en refleksionsperiode, at tiden fra √łnsket om tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn opst√•r, og til personnummertildelingen er effektueret, med erkl√¶ringsmodellen kan v√¶re meget kortvarig. Det fremg√•r ogs√• af bem√¶rkningerne til lovforslaget, at arbejdsgruppen ‚Äď for at minimere risikoen for, at de p√•g√¶ldende fortryder deres beslutning og ans√łger om at f√• gentildelt det tidligere personnummer svarende til det biologiske k√łn ‚Äď har peget p√•, at modellen med fordel kan kombineres med et krav om en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet, hvorefter den p√•g√¶ldende skal bekr√¶fte sin ans√łgning, inden den kan im√łdekommes. Af bem√¶rkningerne til lovforslaget fremg√•r endvidere, at arbejdsgruppen nedsat i januar 2013 i rapporten peger p√•, at en s√•dan refleksionsperiode vil kunne sikre, at √łnsket om tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn ikke er udtryk for en impulsiv beslutning, og at ans√łgeren i √łvrigt vil kunne benytte refleksionsperioden til at leve som det √łnskede k√łn ‚Äď det vil f.eks. sige kl√¶de sig og fremst√•/pr√¶sentere sig som dette k√łn ‚Äď inden vedkommende tr√¶ffer endelig beslutning om at skifte personnummer. Arbejdsgruppen nedsat i januar 2013 har i den forbindelse bem√¶rket, at personer, som gennem l√¶ngere tid har √łnsket at f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn og m√•ske tillige har levet som det andet k√łn, vil kunne opfatte ordningen som un√łdig formynderisk, men at det imidlertid er arbejdsgruppens opfattelse, at en generel ‚Äď og dermed let administrerbar ‚Äď ordning med en refleksionsperiode p√• blot 6 m√•neder er rimelig og proportional.

Baggrunden for at indf√łre et krav om en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder er s√•ledes hensynet til at sikre, at √łnsket om tildeling af nyt personnummer ikke er udtryk for en impulsiv beslutning, som ans√łgeren sidenhen fortryder.
Ans√łgeren vil kunne benytte refleksionsperioden til at leve som det √łnskede k√łn ‚Äď det vil f.eks. sige kl√¶de sig som det k√łn, den p√•g√¶ldende oplever sig som tilh√łrende og identificerer sig med ‚Äď inden vedkommende bekr√¶fter sin ans√łgning om nyt personnummer. Der stilles dog ikke krav om, at refleksionsperioden benyttes s√•ledes.

3.2.2. Arbejdsgruppens overvejelser
Den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe for LGBTI har i afsnit 4.2. i sin gennemgang af lovgivningen p√• LGBTI-omr√•det fra august 2020 overvejet sp√łrgsm√•let om oph√¶velse af betingelsen om en refleksionsperiode ved tildeling af nyt personnummer til personer over 18 √•r begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

Arbejdsgruppen har bl.a. henvist til, at organisationer p√• LGBTI-omr√•det har tilkendegivet, at kravet om en refleksionsperiode opleves som en overfl√łdig og generende administrativ procedure.

I arbejdsgruppens rapport er anf√łrt, at en fjernelse af refleksionsperioden vil kunne betyde, at flere personer fortryder tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. I rapporten er i den forbindelse henvist til, at det dav√¶rende Social- og Indenrigsministerium under den nuv√¶rende lovgivning har gentildelt det oprindelige personnummer i 24 tilf√¶lde (vedr√łrende 22 forskellige personer), hovedsageligt som f√łlge af, at de p√•g√¶ldende personer havde fortrudt personnummertildelingen. Dertil kommer, at nogle ans√łgere har trukket deres ans√łgning tilbage, ligesom nogle ans√łgere har ventet l√¶ngere end 6 m√•neder, f√łr de bekr√¶ftede ans√łgningen. Endelig er der nogle sager, hvor ministeriet ikke har modtaget tilbagemelding fra ans√łgere efter refleksionsperiodens udl√łb. Der er ikke nogen selvst√¶ndig opg√łrelse over, hvor mange sager det drejer sig om, men det vurderes at v√¶re en mindre andel.

I arbejdsgruppens rapport er herudover anf√łrt, at det ikke er muligt at foretage en egentlig efterpr√łvelse af, om ans√łgningen vitterlig er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. En fjernelse af refleksionsperioden vil kunne betyde, at det vil kunne v√¶re mere attraktivt at ans√łge om tildeling af nyt personnummer for personer, hvis ans√łgning ikke er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, men f.eks. et √łnske om at sl√łre sin identitet eller at skifte k√łn for sjov. Det er herved bem√¶rket, at det i realiteten ikke vil v√¶re muligt at foretage en efterpr√łvelse af, om ans√łgningen er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn ‚Äď eller i andre motiver.
I arbejdsgruppens rapport er herudover anf√łrt, at der ikke er noget i lovgivningen, der er til hinder for at fjerne refleksionsperioden, og en fjernelse af refleksionsperioden ikke vil have n√¶vnev√¶rdige administrative eller √łkonomiske konsekvenser.

3.2.3. Indenrigs- og Boligministeriets overvejelser
Ministeriet kan tilslutte sig arbejdsgruppens overvejelser vedr√łrende en oph√¶velse af refleksionsperioden. Som anf√łrt i arbejdsgruppens rapport har Indenrigs- og Boligministeriet kun i ganske f√• tilf√¶lde under den nuv√¶rende lovgivning, som tr√•dte i kraft den 1. september 2014, gentildelt det oprindelige personnummer hovedsageligt som f√łlge af, at de p√•g√¶ldende personer havde fortrudt personnummertildelingen. Ministeriet har s√•ledes gentildelt det oprindelige personnummer i 47 tilf√¶lde (vedr√łrende 41 forskellige personer), hovedsageligt som f√łlge af, at de p√•g√¶ldende personer havde fortrudt personnummertildelingen. Det skal sammenholdes med, at Indenrigsog Boligministeriet i 1550 sager har tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

Bl.a. som f√łlge heraf finder Indenrigs- og Boligministeriet ikke, at oph√¶velsen af kravet om en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder giver anledning til bet√¶nkeligheder i forhold til antallet af personer, som fortryder personnummertildelingen. Ministeriet har herved ogs√• henset til, at tildeling af nyt personnummer er en administrativ procedure, som let kan omg√łres, hvis den p√•g√¶ldende √łnsker det.

Selvom det i realiteten ikke vil v√¶re muligt for ministeriet at foretage en efterpr√łvelse af, om en ans√łgning er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn ‚Äď eller i andre motiver, finder ministeriet endvidere ikke, at ministeriets administration siden 2014 har givet anledning til bet√¶nkeligheder i forhold hertil. Ministeriet har herved ogs√• henset til, at organisationerne p√• LGBTI-omr√•det har tilkendegivet, at kravet om en refleksionsperiode opleves som en overfl√łdig og generende administrativ procedure.

3.2.4. Den foreslåede ordning
Ved lovforslaget foresl√•s det, at kravet om en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder som betingelse for tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn oph√¶ves.

Forslaget vil medf√łre, at den, der ans√łger om personnummertildeling begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, ikke vil skulle bekr√¶fte ans√łgningen over for Indenrigs- og Boligministeriet 6 m√•neder efter, at ans√łgningen er indgivet. Tildeling af nyt personnummer vil derfor kunne ske umiddelbart efter, at ans√łgning er indgivet, og Indenrigs- og Boligministeriet har konstateret, at betingelserne for tildeling af nyt personnummer er opfyldt.

4. Forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK)
Den foresl√•ede model for tildeling af nyt personnummer til mindre√•rige, som oplever at tilh√łre det andet k√łn, henholdsvis en afskaffelse af refleksionsperioden som betingelse for tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn for personer over 18 √•r, rejser ikke sp√łrgsm√•l i relation til EMRK.

5. √ėkonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige
Lovforslaget vurderes samlet set ikke at f√• √łkonomiske konsekvenser eller implementeringskonsekvenser af betydning for det offentlige.

Forslaget om at give mindre√•rige mulighed for at f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn vurderes ikke at f√• √łkonomiske konsekvenser eller implementeringskonsekvenser af betydning for CPR-Administrationen, som skal forest√• behandlingen af ans√łgninger og personnummertildeling efter forslaget. Der er herved henset til, at der m√• forventes at blive tale om forholdsvis f√• sager p√• √•rsbasis, og at der vil v√¶re tale om velkendte og enkle sagsgange, som i vidt omfang svarer til de sagsgange, der er etableret for s√• vidt ang√•r sager om tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn for personer over 18 √•r, som CPR-Administrationen allerede i dag behandler. Omkostningerne forbundet med sagsbehandlingen vil blive afholdt af CPR-Administrationen. S√¶rligt for s√• vidt ang√•r den foresl√•ede betingelse om, at mindre√•rige skal modtage alderssvarende juridisk vejledning i form af en samtale om konsekvenserne m.v. af personnummertildelingen hos en af ministeriet udpeget organisation, bem√¶rkes, at dette vil medf√łre udgifter til etablering og drift af en s√•dan funktion. Det er estimeret, at udgifterne til etablering og drift heraf hos kan ansl√•s til i alt 0,8 mio. kr. i 2023 og herefter √•rligt 0,6 mio. kr. varigt.

I relation til principperne for digitaliseringsklar lovgivning opfylder forslaget princippet om klare og enkle regler, men forslaget opfylder ikke princippet om automatisk sagsbehandling. Selvom der foresl√•s indf√łrt objektive kriterier om bl.a. afgivelse af en erkl√¶ring om, at ans√łgningen er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, betingelse om samtykke fra den eller de, der har for√¶ldremyndigheden over mindre√•rige under 15 √•r, samt krav om gennemf√łrelse af alderssvarende juridisk vejledning, vil kontrollen af, om disse kriterier er opfyldt, ske ved manuel sagsbehandling, herunder i forbindelse med, at den mindre√•rige anvises i at tage kontakt til en af ministeriet udpeget organisation for alderssvarende juridisk vejledning. Sagsbehandlingen forventes i vidt omfang ‚Äď svarende til sagsbehandlingen for s√• vidt ang√•r den g√¶ldende ordning for voksne ‚Äď at ske ved digital kommunikation. CPR-Administrationen vil udarbejde en formular, som kan anvendes til brug for mindre√•riges ans√łgning om tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, som ans√łgerne kan indsende med Digital Post. Ligeledes vil CPR-Administrationen udarbejde en formular for modtagelse af juridisk vejledning hos den af ministeriet udpegede organisation, som skal underskrives af s√•vel ans√łgeren og/eller de eller den, der har for√¶ldremyndigheden, som den p√•g√¶ldende medarbejder hos organisationen, der har forest√•et den juridiske vejledning, herefter indsender til CPR-Administrationen, hvilket ligeledes foruds√¶ttes at ske digitalt og krypteret. Forslaget opfylder s√•ledes principperne om digital kommunikation henholdsvis tryg og sikker datah√•ndtering.

De √łvrige principper for digitaliseringsklar lovgivning vurderes ikke relevante for forslaget.

Forslaget om at oph√¶ve det g√¶ldende krav om en refleksionsperiode som betingelse for tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn for personer over 18 √•r forventes ikke at f√• √łkonomiske konsekvenser eller implementeringskonsekvenser af betydning for CPR-Administrationen eller digitaliseringsrelaterede konsekvenser. Selvom der er tale om en forenkling af sagsbehandlingen, idet CPR-Administrationen som f√łlge af forslaget ikke vil skulle modtage og behandle bekr√¶ftelser efter udl√łbet af refleksionsperioden, er der i dag ikke n√¶vnev√¶rdige konsekvenser forbundet med dette sagsbehandlingsskridt, der i vidt omfang sker ved udfyldelse og digital indsendelse af en formular, som CPR-Administrationen har udarbejdet. Det er herved ogs√• taget i betragtning, at der p√• √•rsbasis i gennemsnit modtages og behandles lidt under 300 ans√łgninger om √•ret.

6. √ėkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv.
Lovforslaget har ikke √łkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

7. Administrative konsekvenser for borgerne
Forslaget om at give mindre√•rige mulighed for at f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn forventes at f√• positive administrative konsekvenser for mindre√•rige, som oplever at tilh√łre det andet k√łn, idet de f√•r mulighed for at f√• tildelt et nyt personnummer svarende til det oplevede k√łn. Herved bliver nogle situationer lettere som f√łlge af, at der er overensstemmelse mellem personnummeret og vedkommendes fysiske fremtr√¶den m.v., f.eks. i forbindelse med kontakt til offentlige myndigheder m.v.

Forslaget om at oph√¶ve kravet om en refleksionsperiode, hvorefter personer, der ans√łger om at f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, skal bekr√¶fte deres ans√łgning, har positive administrative konsekvenser for borgere, der √łnsker at s√łge om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, idet disse efter forslaget ikke skal bekr√¶fte deres ans√łgning efter udl√łbet af refleksionsperioden, hvilket udg√łr en administrativ lettelse.

8. Klimamæssige konsekvenser
Lovforslaget har ikke klimamæssige konsekvenser.

9. Milj√ł- og naturm√¶ssige konsekvenser
Lovforslaget har ikke milj√ł- og naturm√¶ssige konsekvenser.

10. Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

11. H√łrte myndigheder og organisationer mv.
Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 25. maj til den 23. juni 2022 v√¶ret sendt i h√łring hos f√łlgende myndigheder og organisationer m.v.:

Amnesty International DK, B√łrner√•det, B√łrnesagens F√¶llesr√•d, B√łrns Vilk√•r, Danske Patienter, Dansk Psykolog Forening, Danske Regioner, Datatilsynet, Det Etiske R√•d, Foreningen af Speciall√¶ger, Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn ‚Äď FSTB, Gr√łnlands Selvstyre (Naalakkersuisut), Institut for Menneskerettigheder, Intersex Danmark, KL, LGBT Danmark, LGBT komiteen, LGBT+ Ungdom, LGBT Asylum, L√¶geforeningen, Patientforeningen, Patientforeningernes Samvirke, Praktiserende L√¶gers Organisation, Red Barnet, Rigsombudsmanden i Gr√łnland, Sabaah, TiD ‚Äď Transpersoner i Danmark, TransAktion og Transpolitisk Forum.

12. Sammenfattende skema
  Positive konsekvenser/mindreudgifter
(hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, anf√łr ¬ĽIngen¬ę)
Negative konsekvenser/merudgifter
(hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, anf√łr ¬ĽIngen¬ę)
√ėkonomiske konsekvenser for
stat, kommuner og regioner
Ingen af betydning. Udgifter til etablering og drift af en rådgivende funktion hos en af ministeriet udpeget organisation , hvilket kan anslås til i alt 0,8 mio. kr. i 2023 og herefter årligt 0,6 mio. kr.
Implementeringskonsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen af betydning. Mindre betydelige konsekvenser for CPR-Administrationen forbundet med sagsbehandling af sager om personnummertildeling til mindre√•rige begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, som afholdes af CPR-Administrationen.
√ėkonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser for mindre√•rige, der f√•r mulighed for at f√• tildelt nyt personnummer i overensstemmelse med det oplevede k√łn.
Administrativ lettelse forbundet med ophævelse af kravet om en refleksionsperiode for personer over 18 år
Ingen
Klimamæssige konsekvenser Ingen Ingen
Milj√ł- og naturm√¶ssige konsekvenser Ingen Ingen
Forholdet til EUretten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.
Er i strid med de principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering/ Ja Nej
G√•r videre end minimumskrav i EU-regulering (s√¶t X)   X

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1

Til nr. 1
Efter CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, der blev indf√łrt ved lov nr. 752 af 25. juni 2014, tildeler Indenrigs- og Boligministeriet efter skriftlig ans√łgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn.
Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.

Der er ikke i CPR-loven eller i lovgivningen i √łvrigt hjemmel til, at mindre√•rige kan f√• tildelt et nyt personnummer som f√łlge af en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

Det foresl√•s, at 2. og 3. pkt. i lovens ¬ß 3, stk. 7, oph√¶ves, og at der i stedet inds√¶ttes nye affattelser af 2. og 3. pkt. samt et nyt 4. pkt. i bestemmelsen, hvorefter ¬Ľtildeling af nyt personnummer er betinget af, at ans√łgeren afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. For personer, som p√• ans√łgningstidspunktet er under 18 √•r, er det endvidere en betingelse, at ans√łgeren efter indgivelse af ans√łgningen modtager alderssvarende juridisk vejledning om konsekvenserne af personnummertildelingen hos en af ministeriet udpeget organisation, som efterf√łlgende indsender dokumentation for gennemf√łrelse heraf til ministeriet. For personer, som p√• ans√łgningstidspunktet er under 15 √•r, er det herudover en betingelse, at de eller den, der har for√¶ldremyndigheden over ans√łgeren skriftligt giver samtykke til personnummertildelingen.¬ę.

Den foresl√•ede oph√¶velse af det g√¶ldende 2. og 3. pkt. i stk. 7, indeb√¶rer, at det g√¶ldende krav om en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder som betingelse for personnummertildelingen henholdsvis det g√¶ldende krav om, at ans√łgeren p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r, oph√¶ves. Inds√¶ttelsen af nye affattelser af 2. og 3. pkt. samt et nyt 4. pkt. i stk. 7, indeb√¶rer, at reglerne om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn herved samles i CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, for personer over 18 √•r s√•vel som for mindre√•rige.

Oph√¶velse af kravet om en refleksionsperiode indeb√¶rer, at tildeling af nyt personnummer vil kunne ske umiddelbart efter, at Indenrigs- og Boligministeriet har konstateret, at betingelserne for tildeling af nyt personnummer er opfyldt. For personer over 18 √•r vil personnummertildelingen s√•ledes kunne finde sted, n√•r ministeriet har konstateret, at personen er over 18 √•r og har afgivet en erkl√¶ring om, at ans√łgningen er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. For mindre√•rige vil personnummertildelingen kunne finde sted, n√•r ministeriet har konstateret, at de yderligere betingelser, der er g√¶ldende for mindre√•rige, jf. det foresl√•ede 3. og 4. pkt. i stk. 7, er opfyldt.

Personer, som s√łger om tildeling af nyt personnummer efter bestemmelsen, vil kunne fortryde personnummertildelingen p√• et hvilket som helst tidspunkt. Sker fortrydelsen, efter at personnummertildelingen har fundet sted, er konsekvensen heraf, at det oprindelige personnummer svarende til det biologiske k√łn gentildeles.
Oph√¶velsen af det g√¶ldende 3. pkt. i stk. 7, indeb√¶rer, at ogs√• mindre√•rige under de betingelser, der foresl√•s fastsat, kan ans√łge om og f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

Det foresl√•s at inds√¶tte et nyt 2. pkt. i CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, hvorefter tildeling af nyt personnummer fortsat er betinget af, at ans√łgeren afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

Den grundl√¶ggende betingelse for tildeling af nyt personnummer efter den foresl√•ede affattelse af 2. pkt. i ¬ß 3, stk. 7, er s√•ledes afgivelsen af en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om et nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Herved videref√łres lovf√¶stelsen af den s√•kaldte erkl√¶ringsmodel, som har v√¶ret g√¶ldende for personer over 18 √•r siden 2014, og som med den foresl√•ede nyaffattelse af CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, fremover ogs√• vil g√¶lde for personer under 18 √•r.

Erkl√¶ringsmodellen indeb√¶rer, at ans√łgeren skriftligt skal erkl√¶re, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Ans√łgningen m√• ikke v√¶re begrundet i andre forhold, s√• som et √łnske om at sl√łre sin identitet eller for at opn√• k√łnsrelaterede fordele. Ans√łgningen m√• heller ikke v√¶re begrundet i andres, herunder for√¶ldrenes, √łnsker i forhold til den mindre√•riges k√łn.

Det er i sagens natur ikke muligt at foretage en egentlig efterpr√łvelse af, om en ans√łgning vitterlig er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.
Indenrigs- og Boligministeriet l√¶gger derfor den afgivne erkl√¶ring til grund uden en egentlig efterpr√łvelse af ans√łgerens oplevede k√łnstilh√łrsforhold og uden inddragelse af andre myndigheder i forhold til dette sp√łrgsm√•l.

Hvis Indenrigs- og Boligministeriet senere, eksempelvis gennem omtale i pressen, bliver opmærksomt på, at den afgivne erklæring er urigtig, vil tilladelsen til nyt personnummer kunne ophæves efter de almindelige forvaltningsretlige regler. Konsekvensen heraf vil være, at den pågældende gentildeles det oprindelige personnummer.

Det foresl√•s at inds√¶tte et nyt 3. pkt. i CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, hvorefter det for personer, som p√• ans√łgningstidspunktet er under 18 √•r, endvidere er en betingelse, at ans√łgeren efter indgivelse af ans√łgningen modtager alderssvarende juridisk vejledning om konsekvenserne af personnummertildelingen hos en af ministeriet udpeget organisation, som efterf√łlgende indsender dokumentation for gennemf√łrelse heraf til ministeriet.

Betingelsen g√¶lder for alle ans√łgere, som p√• ans√łgningstidspunktet er under 18 √•r, og er udtryk for en fravigelse af den almindelige forvaltningsretlige vejledningsforpligtelse navnlig ved, at vejledningen g√łres obligatorisk for alle ans√łgere under 18 √•r, og ved at vejledningen ikke finder sted hos den myndighed, der har afg√łrelseskompetencen, men hos en organisation ‚Äď som har erfaring med at yde juridisk r√•dgivning og vejledning til mindre√•rige. Baggrunden herfor er hensynet til at sikre, at den mindre√•rige forud for tildeling af nyt personnummer p√• et s√• fuldst√¶ndigt og alderssvarende grundlag som muligt er gjort bekendt med konsekvenserne af personnummertildelingen, og dermed tr√¶ffer sin beslutning p√• et oplyst grundlag. Lovforslaget regulerer ikke sp√łrgsm√•let om for√¶ldremyndighedsindehavernes deltagelse i den juridiske vejledning, der gennemf√łres i form af en samtale hos den af ministeriet udpegede organisation. Det er s√•ledes overladt til for√¶ldremyndighedsindehaveren henholdsvis for√¶ldremyndighedsindehaverne selv sammen med den mindre√•rige at tage stilling hertil med udgangspunkt i den mindre√•riges interesse og behov.

S√•fremt en mindre√•rig ans√łger efter at have modtaget alderssvarende juridisk vejledning om konsekvenserne af personnummertildelingen, ikke √łnsker at opretholde sin ans√łgning, vil den p√•g√¶ldende kunne tilbagekalde sin ans√łgning ved henvendelse til ministeriet. Da det imidlertid ikke er en betingelse, at en mindre√•rig ans√łger efter modtagelse af alderssvarende juridisk vejledning bekr√¶fter sin ans√łgning over for ministeriet, vil ans√łgeren skulle foretage en aktiv handling for at kunne tilbagekalde sin ans√łgning.
S√•fremt den mindre√•rige er under 15 √•r, vil en tilbagekaldelse skulle ske med samtykke fra den eller de, der har for√¶ldremyndigheden. Tilsvarende g√¶lder, hvis den mindre√•rige, efter at personnummertildelingen har fundet sted, fortryder tildelingen og √łnsker sit oprindelige personnummer gentildelt.

Den juridiske vejledning, som forest√•s af den af ministeriet udpegede organisation, skal tilpasses den mindre√•riges alder og vil s√•ledes v√¶re forskellig alt efter, om den mindre√•rige er n√¶sten myndig og m√• foruds√¶ttes i h√łj grad at kunne forst√• de juridiske konsekvenser af at f√• tildelt et personnummer i overensstemmelse med det oplevede k√łn, eller er et yngre barn og derfor i h√łjere grad har brug for vejledning, som er m√•lrettet den p√•g√¶ldendes forst√•elsesm√¶ssige niveau. Det er overladt til den p√•g√¶ldende organisation, som foruds√¶ttes i forvejen at have erfaring med at yde juridisk r√•dgivning til mindre√•rige i forskellige aldersgrupper og sammenh√¶nge, at tilrettel√¶gge vejledningsindsatsen med udgangspunkt i den mindre√•riges forst√•elsesniveau. Indenrigs- og Boligministeriet vil til brug for organisationens tilrettel√¶ggelse af opgaven tilsende organisationen den vejledende information om de juridiske konsekvenser af personnummertildelingen, som ministeriet fremsender til personer over 18 √•r, som s√łger om tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn med henblik p√•, at vejledningsindsatsen indholdsm√¶ssigt kan tage udgangspunkt i de heri anf√łrte emner.

For s√• vidt ang√•r personer over 18 √•r vil vejledningsindsatsen ogs√• fremover tage udgangspunkt i den allerede g√¶ldende procedure herfor. Ministeriet vedl√¶gger s√•ledes vejledende information til ans√łgeren om konsekvenserne af personnummertildelingen i forbindelse med bekr√¶ftelse af ans√łgningen.

Som f√łlge af den foresl√•ede afskaffelse af refleksionsperioden vil den vejledende information fremover blive tilsendt ans√łgeren samtidig med ministeriets afg√łrelse om personnummertildelingen. Den vejledende information vil ogs√• ‚Äď som det er tilf√¶ldet i dag ‚Äď v√¶re tilg√¶ngelig p√• www.cpr.dk, s√•ledes at alle, der overvejer at indsende en ans√łgning, forinden kan orientere sig i det vejledende materiale. Herudover vil ministeriet fortsat yde vejledning om konsekvenserne af personnummertildeling begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn i forbindelse med konkrete henvendelser til ministeriet.

Processuelt foresl√•s sagsbehandlingen for s√• vidt ang√•r mindre√•rige tilrettelagt s√•ledes, at organisationen ‚Äď efter at ans√łgeren har gennemf√łrt den alderssvarende juridiske vejledning ‚Äď sender dokumentation til ministeriet i form af en bekr√¶ftelse p√•, at vejledningen har fundet sted. Bekr√¶ftelsen skal v√¶re underskrevet af s√•vel ans√łgeren som den medarbejder hos organisationen, som har ydet vejledningen. Er den mindre√•rige under 15 √•r, vil de eller den, der har for√¶ldremyndigheden, kunne underskrive alene eller sammen med den mindre√•rige afh√¶ngigt af dennes alder og modenhed. Det er af kontrolm√¶ssige hensyn fundet hensigtsm√¶ssigt, at indsendelsen til ministeriet foretages af organisationen og ikke af ans√łgeren. Ans√łgerens og/eller for√¶ldremyndighedsindehaverens henholdsvis for√¶ldremyndighedsindehavernes underskrift p√• bekr√¶ftelsen vil imidlertid tjene som dokumentation for modtagelsen af alderssvarende juridisk vejledning.

Efter den foresl√•ede affattelse af ¬ß 3, stk. 7, 4. pkt., foresl√•s der herudover for mindre√•rige, som p√• ans√łgningstidspunktet er under 15 √•r, fastsat betingelse om, at de eller den, der har for√¶ldremyndigheden over ans√łgeren, skriftligt giver samtykke til personnummertildelingen. Idet den mindre√•rige fortsat er under for√¶ldremyndighed, er det s√•ledes fundet rigtigst at foresl√•, at for√¶ldremyndighedsindehaverne skal give samtykke til personnummertildelingen. Forslaget indeb√¶rer, at s√•fremt der er f√¶lles for√¶ldremyndighed, skal begge for√¶ldre afgive samtykke til personnummertildelingen. Det er s√•ledes ikke tilstr√¶kkeligt, at den ene for√¶lder, f.eks. den for√¶lder, der er bop√¶lsfor√¶lder for den mindre√•rige, afgiver samtykke. Det skyldes, at tildeling af nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, m√• anses for at v√¶re en v√¶sentlig og indgribende beslutning, der kr√¶ver begge for√¶ldremyndighedsindehaveres accept.

Samtykke fra de eller den, der har for√¶ldremyndigheden, kan tilvejebringes ved, at for√¶ldremyndighedsindehaveren henholdsvis for√¶ldremyndighedsindehaverne er underskrivere eller medunderskrivere p√• ans√łgningen eller i forbindelse med ans√łgningens indgivelse indsender s√¶rskilt samtykke til personnummertildelingen f.eks. ved Digital Post. Den mindre√•riges holdning vil med udgangspunkt i den mindre√•riges alder og modenhed kunne komme til udtryk ved den mindre√•riges medunderskrift p√• ans√łgningen.

Det er en konsekvens af den foresl√•ede bestemmelse, at mindre√•rige p√• 15 √•r eller derover selv vil kunne beslutte at indgive ans√łgning om nyt personnummer uden for√¶ldremyndighedsindehavernes samtykke. Der er herved henset til, at en patient, der er fyldt 15 √•r, efter sundhedsloven som udgangspunkt selv kan give informeret samtykke til sundhedsm√¶ssig behandling.
Som det mindre i det mere vurderes det derfor, at mindre√•rige, der er fyldt 15 √•r, ogs√• selvst√¶ndigt og uden for√¶ldremyndighedsindehavernes samtykke kan indgive ans√łgning om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, som er en ren administrativ foranstaltning.
Der henvises i √łvrigt til pkt. 3.1. og 3.2. i lovforslagets almindelige bem√¶rkninger.

Til § 2

Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar 2023.

Det foresl√•s i stk. 2, at Indenrigs- og Boligministeriet efter lovens ikrafttr√¶den tildeler nyt personnummer til en person, som inden for de seneste 6 m√•neder inden lovens ikrafttr√¶den har ans√łgt om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, hvis vedkommende efter ministeriets skriftlige orientering om bortfald af kravet om en refleksionsperiode over for ministeriet bekr√¶fter, at vedkommende √łnsker et nyt personnummer.

Form√•let med den foresl√•ede bestemmelse i stk. 2 er at sikre, at personer, som inden lovens ikrafttr√¶den har ans√łgt om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og som derved har ans√łgt i tiltro til, at det g√¶ldende krav om en refleksionsperiode medf√łrer, at ans√łgeren skal bekr√¶fte sin ans√łgning efter en periode p√• 6 m√•neder, ved ministeriets skriftlige orientering af ans√łgeren om bortfald af kravet om en refleksionsperiode f√•r mulighed for at bekr√¶fte √łnsket om personnummertildeling, som herefter umiddelbart vil kunne finde sted.

Den foresl√•ede bestemmelse i stk. 2 vedr√łrer alene personer, som inden for de seneste 6 m√•neder inden lovens ikrafttr√¶den har ans√łgt om nyt personnummer. Det indeb√¶rer, at den foresl√•ede skriftlige orientering kun vil blive iv√¶rksat over for ans√łgere, som ved lovens ikrafttr√¶den befinder sig i en 6 m√•neders refleksionsperiode regnet fra ans√łgningstidspunktet.

I enkelte tilf√¶lde har Indenrigs- og Boligministeriet modtaget ans√łgninger om personnummertildeling begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, hvor refleksionsperioden for l√¶ngst er udl√łbet, uden at ans√łgeren har bekr√¶ftet sin ans√łgning. I disse tilf√¶lde vil ministeriet ikke udsende den foresl√•ede orientering, idet ans√łgerens manglende bekr√¶ftelse m√• anses for at v√¶re udtryk for, at ans√łgeren ikke √łnsker at gennemf√łre tildelingen af nyt personnummer begrundet i et √łnske om at tilh√łre det andet k√łn. Det g√łr sig eksempelvis g√¶ldende, s√•fremt en ans√łger den 2. september 2014 har ans√łgt om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og herefter fra ministeriet har modtaget en bekr√¶ftelse p√• ans√łgningen med oplysning om, at refleksionsperioden udl√łber den 2. marts 2015, og at ans√łgeren herefter skriftligt over for ministeriet skal bekr√¶fte sin ans√łgning for, at personnummertildeling kan finde sted, men hvor ans√łgeren ikke p√• noget tidspunkt over for ministeriet har bekr√¶ftet ans√łgningen. Ministeriet finder ikke, at den manglende orientering i disse situationer giver anledning til bet√¶nkeligheder, idet ministeriet overfor alle ans√łgere i bekr√¶ftelsesbrevet, som fremsendes til ans√łgeren efter ministeriets modtagelse af ans√łgningen, udf√łrligt orienterer om, p√• hvilken dato refleksionsperioden udl√łber, ligesom ministeriet udf√łrligt orienterer om, at en tildeling af nyt personnummer herefter foruds√¶tter, at ans√łgeren efter udl√łbet af refleksionsperioden skriftligt indsender en bekr√¶ftelse til ministeriet. Ministeriet orienterer ligeledes om, at ans√łgeren kan benytte en formular, som er udarbejdet af ministeriet, til brug for bekr√¶ftelsen, og at denne formular kan findes p√• www.cpr.dk

Til § 3

Bestemmelsen vedr√łrer lovens territoriale gyldighed.

Lovens territoriale gyldighedsomr√•de f√łlger hovedlovens territoriale gyldighedsomr√•de. Efter CPR-lovens ¬ß 60, jf. lov nr. 426 af 31. maj 2000, g√¶lder CPR-loven ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men kan ved kongelig anordning s√¶ttes i kraft for Gr√łnland med de afvigelser, som de s√¶rlige gr√łnlandske forhold tilsiger. CPR-loven er med virkning fra den 1. januar 2007 sat i kraft for Gr√łnland ved kongelig anordning nr. 1198 af 29. november 2006 om ikrafttr√¶den for Gr√łnland af lov om Det Centrale Personregister.

Det foresl√•s ved stk. 1, at loven ikke g√¶lder for F√¶r√łerne og Gr√łnland.

Ved stk. 2 foresl√•s det, at loven ved kongelig anordning helt eller delvis kan s√¶ttes i kraft for Gr√łnland med de √¶ndringer, som de gr√łnlandske forhold tilsiger.

Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov
Gældende formulering Lovforslaget
I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1297 af 3. september 2020, som √¶ndret ved lov nr. 1834 af 8. december 2020, foretages f√łlgende √¶ndring:
¬ß 3. …
Stk. 2-6. …
Stk. 7. Social- og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ans√łgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn. Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.
1. § 3, stk. 7, 2. og 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
¬ĽTildeling af nyt personnummer er betinget af, at ans√łgeren afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. For personer, som p√• ans√łgningstidspunktet er under 18 √•r, er det endvidere en betingelse, at ans√łgeren efter indgivelse af ans√łgningen modtager alderssvarende juridisk vejledning om konsekvenserne af personnummertildelingen hos en af ministeriet udpeget organisation, som efterf√łlgende indsender dokumentation for gennemf√łrelse heraf til ministeriet. For personer, som p√• ans√łgningstidspunktet er under 15 √•r, er det herudover en betingelse, at de eller den, der har for√¶ldremyndigheden over ans√łgeren, skriftligt giver samtykke til personnummertildelingen.

* * *
Lovudkastet hos H√łringsportalen.