EF-Domstolen traf den 27. april 2006 afg√łrelse om, at en MtK k√łnsskifteopereret fra England var berettiget til pension fra kvinders pensionsalder. Sag C-423/04.

Vist 251 gange.
Sagen vedr√łrer Sarah Margaret Richards, der har gennemg√•et en mand til kvinde k√łnsskifteoperation, men som de engelske myndigheder n√¶gtede pension fra hun fyldte 60 √•r, hvilket er normal pensionsalder for kvinder. Myndighederne ville f√łrst tildele hende pension, fra hun fyldte 65 √•r, som er normal pensionsalderen for m√¶nd.
EF-Domstolen fik forelagt sagen og fremsatte den 15. december 2005 forslag til afg√łrelse og den 27. april 2006 endelig dom i sagen.
S√•vel forslaget til afg√łrelse og selve dommen g√•r i korthed ud p√•, at Sarah Margaret Richards var berettiget til pension fra hun var 60 √•r, normal pensionsalder for kvinder.

Indhold
EF-domstolens domsreferat af 27. april 2006
Dommens ordlyd
Generaladvokatens sagsreferat med forslag til afg√łrelse af 15. december 2005
Generaladvokatens forslag til afg√łrelse

[Til indhold]


DOMSTOLENS DOM (F√łrste Afdeling)
27. april 2006 [*]
¬ĽLigebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til social sikring – direktiv 79/7/E√ėF – afslag p√• at udbetale alderspension fra det fyldte 60. √•r til en transseksuel, der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation fra mand til kvinde¬ę

I sag C-423/04,
ang√•ende en anmodning om pr√¶judiciel afg√łrelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Social Security Commissioner (Det Forenede Kongerige) ved afg√łrelse af 14. september 2004, indg√•et til Domstolen den 4. oktober 2004, i sagen:
Sarah Margaret Richards
mod
Secretary of State for Work and Pensions,
har

DOMSTOLEN (F√łrste Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne K. Schiemann, N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues (refererende dommer) og E. Juh√°sz,
generaladvokat: F.G. Jacobs
justitssekretær: ekspeditionssekretær L. Hewlett,
p√• grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsm√łdet den 20. oktober 2005,
efter at der er afgivet indlæg af:
– Sarah Margaret Richards ved barristers J. Sawyer og T. Eicke
РDet Forenede Kongeriges regering ved R. Caudwell, som befuldmægtiget, bistået af barrister T. Ward
РKommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved D. Martin og N. Yerrell, som befuldmægtigede,
og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afg√łrelse i retsm√łdet den 15. december 2005,
afsagt f√łlgende

Dom

 1. Anmodningen om pr√¶judiciel afg√łrelse vedr√łrer fortolkningen af R√•dets direktiv 79/7/E√ėF af 19. december 1978 om gradvis gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til social sikring (EFT 1979 L 6, s. 24).
 2. Anmodningen er blevet indgivet under en sag anlagt af Sarah Margaret Richards, der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, mod Secretary of State for Work and Pensions (herefter ¬ĽSecretary of State¬ę) vedr√łrende sidstn√¶vntes afslag p√• at udbetale alderspension til hende fra hendes fyldte 60. √•r.
  Retsforskrifter
  Fællesskabsbestemmelser
 3. Artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7 har f√łlgende ordlyd:
  ¬ĽPrincippet om ligebehandling indeb√¶rer, at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted p√• grundlag af k√łn, hverken direkte eller indirekte, under henvisning s√¶rlig til √¶gteskabelig eller familiem√¶ssig stilling, is√¶r for s√• vidt ang√•r:
  Рanvendelsesområdet for ordningerne samt betingelserne for adgang til disse
  – bidragspligt og beregning af bidrag
  – beregningen af ydelserne, herunder √¶gtef√¶lle- eller fors√łrgertill√¶g, og betingelserne for varigheden og bevarelsen af retten til ydelserne.¬ę
 4. Det bestemmes i samme direktivs artikel 7, stk. 1, at dette ikke er til hinder for, at medlemsstaterne kan undtage f√łlgende fra direktivets anvendelsesomr√•de:
  ¬Ľa) fasts√¶ttelse af pensionsalderen for ydelse af alders- og arbejdsoph√łrspensioner og eventuelle f√łlger heraf for andre ydelser
  […]¬ę
  De nationale bestemmelser
 5. Ved section 29, paragraph 1 og 3, i lov af 1953 om registrering af f√łdsler og d√łdsfald (Births and Deaths Registration Act 1953) forbydes enhver √¶ndring i f√łdselsregisteret, bortset fra tilf√¶lde af skrivefejl eller materielle fejl.
 6. Section 44 i lov af 1992 om sociale sikringsbidrag og ydelser (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) fastsl√•r, at en person er berettiget til en alderspension i kategori A (¬Ľnormal¬ę pension), n√•r denne n√•r pensionsalderen og opfylder forskellige betingelser vedr√łrende bidrag.
 7. I henhold til Schedule 4, Part 1, paragraph 1, til lov af 1995 om alderspension (Pensions Act 1995) n√•s pensionsalderen for en mand som 65-√•rig, og for en kvinde, der er f√łdt f√łr den 6. april 1950, som 60-√•rig.
 8. Den 1. juli 2004 blev lov af 2004 om k√łnsanerkendelse (Gender Recognition Act 2004, herefter ¬Ľlov af 2004¬ę) vedtaget, og den tr√•dte i kraft den 4. april 2005.
 9. Denne lov giver personer, som allerede har gennemg√•et et k√łnsskifte, eller dem, der planl√¶gger en s√•dan operation, mulighed for at ans√łge om udstedelse af en k√łnsanerkendelsesattest (¬Ľgender recognition certificate¬ę), p√• grundlag af hvilken de kan opn√• en n√¶sten fuldst√¶ndig anerkendelse af deres nye k√łn.
 10. I henhold til section 2, paragraph 1, i lov af 2004, skal der udstedes en k√łnsanerkendelsesattest, n√•r ans√łgeren bl.a. opfylder f√łlgende betingelser:
  ¬Ľa) lider af eller har lidt af k√łnsdysfori
  b) i de seneste to √•r forud for indgivelsen af ans√łgningen har levet i overensstemmelse med sit nye k√łn
  […]¬ę
 11. Section 9, paragraph 1, i lov af 2004 bestemmer:
  ¬ĽN√•r en komplet k√łnsanerkendelsesattest er udstedt til en person, bliver denne persons k√łn det erhvervede k√łn (s√•ledes at ved et nyt k√łn som mand, anses personen for at v√¶re en mand, og ved et nyt k√łn som kvinde, anses personen for at v√¶re kvinde).¬ę
 12. If√łlge section 9, paragraph 2, i lov af 2004, har k√łnsanerkendelsesattesten ingen indflydelse p√• handlinger, der er foretaget, eller begivenheder, der er indtruffet, f√łr udstedelsen heraf.
 13. Hvad angår pensionsydelser fastslår Schedule 5, Part 2, paragraph 7, point 3, i lov af 2004:
  ¬Ľ[…] hvis den p√•g√¶ldende person (umiddelbart inden attestens udstedelse)
  a) er en mand, der har nået den alder, hvor en kvinde når pensionsalderen, men
  b) ikke er fyldt 65 år,
  skal vedkommende anses for […] at n√• pensionsalderen p√• tidspunktet for attestens udstedelse.¬ę
  Tvisten i hovedsagen og de pr√¶judicielle sp√łrgsm√•l
 14. Sarah Margaret Richards er f√łdt den 28. februar 1942 og er i f√łdselsattesten registreret som mand. Efter at have f√•et stillet diagnosen k√łnsdysfori gennemgik hun den 3. maj 2001 en k√łnsskifteoperation.
 15. Den 14. februar 2002 ans√łgte Sarah Margaret Richards Secretary of State om tildeling af alderspension fra og med den 28. februar 2002, hvor hun fyldte 60 √•r, hvilket i medf√łr af national ret er den alder, hvor en kvinde, der er f√łdt f√łr den 6. april 1950, kan opn√• alderspension.
 16. Ved afg√łrelse af 12. marts 2002 fik hun afslag p√• ans√łgningen med den begrundelse, at ans√łgningen ¬Ľer fremsat mere end fire m√•neder f√łr, ans√łgeren fylder 65 √•r¬ę, som er pensionsalderen for m√¶nd i Det Forenede Kongerige.
 17. Da den af Sarah Margaret Richards for Social Security Appeal Tribunal indbragte klage blev afvist, indbragte hun sagen for Social Security Commissioner, idet hun gjorde g√¶ldende, at afslaget p√• at udbetale hende alderspension fra hendes 60. √•r i medf√łr af Domstolens dom af 7. januar 2004, K.B. (sag C-117/01, Sml. I, s. 541) udg√łr en tilsides√¶ttelse af artikel 8 i den europ√¶iske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder samt udg√łr forskelsbehandling i strid med artikel 4 i direktiv 79/7.
 18. For den forel√¶ggende ret har Secretary of State anf√łrt, at sags√łgeren i hovedsagens p√•stand ikke henh√łrer under dette direktivs anvendelsesomr√•de. If√łlge Secretary of State fasts√¶tter f√¶llesskabsretten nemlig kun harmoniseringsforanstaltninger vedr√łrende aldersydelser uden i √łvrigt at give ret til at opn√• disse ydelser. Desuden er Sarah Margaret Richards ikke blevet forskelsbehandlet i forhold til de personer, som udg√łr det hensigtsm√¶ssige sammenligningsgrundlag, nemlig m√¶nd, der ikke har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation.
 19. Social Security Commissioner har, for at kunne afg√łre denne tvist, besluttet at uds√¶tte sagen og forel√¶gge Domstolen f√łlgende pr√¶judicielle sp√łrgsm√•l:
  ¬Ľ1) Er direktiv 79/7 til hinder for et afslag p√• tildeling af alderspension inden det 65. √•r til en transseksuel, som har gennemg√•et et k√łnsskifte fra mand til kvinde, og som ville have v√¶ret berettiget til en s√•dan pension ved det 60. √•r, hvis hun efter national ret var blevet anset for at v√¶re en kvinde?
  2) S√•fremt sp√łrgsm√•l 1 besvares bekr√¶ftende, fra hvilken dato har Domstolens svar p√• sp√łrgsm√•l 1 da virkning?¬ę
  Om det f√łrste sp√łrgsm√•l
 20. Med sit f√łrste sp√łrgsm√•l √łnsker den forel√¶ggende ret n√¶rmere bestemt oplyst, om artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7 er til hinder for en lovgivning, som n√¶gter alderspension til en person, som har gennemg√•et et k√łnsskifte fra mand til kvinde, fordi denne ikke er fyldt 65 √•r, uanset at samme person ville have v√¶ret berettiget til en s√•dan pension ved det 60. √•r, hvis hun efter national ret var blevet anset for at v√¶re en kvinde.
 21. Indledningsvis skal det fastsl√•s, at det tilkommer medlemsstaterne at fasts√¶tte betingelserne for den juridiske anerkendelse af en persons k√łnsskifte (jf. i denne retning K.B.-dommen, pr√¶mis 35).
 22. Ved besvarelsen af det f√łrste sp√łrgsm√•l skal det straks understreges, at direktiv 79/7 p√• omr√•det for social sikring er udtryk for princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder, som er et af f√¶llesskabsrettens grundl√¶ggende principper.
 23. Det f√łlger af Domstolens faste praksis, at det i √łvrigt er en af menneskets grundl√¶ggende rettigheder, som Domstolen skal sikre overholdt, ikke at blive udsat for forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn (jf. dom af 15.6.1978, sag 149/77, Defrenne, Sml. s. 1365, pr√¶mis 26 og 27, og af 30.4.1996, sag C-13/94, P./S., Sml. I, s. 2143, pr√¶mis 19).
 24. Direktiv 79/7’s anvendelsesomr√•de kan s√•ledes ikke indskr√¶nkes til blot at omfatte forskelsbehandling, som f√łlger af, at den p√•g√¶ldende tilh√łrer det ene eller det andet k√łn. N√•r henses til direktivets form√•l og karakteren af de rettigheder, det tilsigter at beskytte, kan dette direktiv ogs√• finde anvendelse p√• den forskelsbehandling, der udspringer af den p√•g√¶ldendes k√łnsskifte (jf. vedr√łrende R√•dets direktiv 76/207/E√ėF af 9.2.1976 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder for s√• vidt ang√•r adgang til besk√¶ftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilk√•r (EFT L 39, s. 40), P./S.-dommen, pr√¶mis 20).
 25. Det Forenede Kongeriges regering har anf√łrt, at de faktiske omst√¶ndigheder, der ligger til grund for tvisten i hovedsagen, f√łlger af, at den nationale lovgiver har valgt at fasts√¶tte pensionsalderen forskelligt for m√¶nd og kvinder. Da en s√•dan mulighed udtrykkeligt er tillagt medlemsstaterne i medf√łr af artikel 7, stk. 1, litra a), i direktiv 79/7, kan de if√łlge denne regering p√• alderspensionsomr√•det fravige princippet om lige behandling af m√¶nd og kvinder. Regeringen mener ikke, at den omst√¶ndighed i hovedsagen, at k√łnssondringen i pensionsordningen p√•virker transseksuelles rettigheder, har nogen relevans.
 26. Denne argumentation kan ikke tiltrædes.
 27. Sarah Margaret Richards har argumenteret for, at hun er blevet forhindret i at modtage alderspension fra hun fyldte 60 √•r, hvilket er den alder, hvor kvinder, som er f√łdt f√łr den 6. april 1950, kan modtage en s√•dan pension i Det Forenede Kongerige.
 28. Den i hovedsagen omhandlede forskelsbehandling er en f√łlge af, at Sarah Margaret Richards nye k√łn, som hun har f√•et efter en k√łnsskifteoperation, ikke anerkendes med henblik p√• anvendelsen af lov af 1995 om alderspension.
 29. I mods√¶tning til kvinder, hvis k√łn ikke er resultatet af en k√łnsskifteoperation, og som har ret til alderspension som 60-√•rige, kan Sarah Margaret Richards ikke opfylde en af betingelserne for retten til denne pension, i det foreliggende tilf√¶lde betingelsen om pensionsalder.
 30. Den ulige behandling, som Sarah Margaret Richards har v√¶ret udsat for, m√• anses for en ulovlig forskelsbehandling efter artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7, eftersom den udspringer af k√łnsskiftet.
 31. Domstolen har nemlig allerede fastsl√•et, at en national lovgivning, som er til hinder for, at en transseksuel – i mangel p√• anerkendelse af dennes nye k√łn – kan opfylde en n√łdvendig betingelse for at opn√• en af f√¶llesskabsretten beskyttet rettighed, principielt skal anses for at v√¶re uforenelig med f√¶llesskabsrettens krav (jf. K.B.-dommen, pr√¶mis 30 – 34).
 32. Det Forenede Kongeriges regering har gjort g√¶ldende, at der ikke er blevet kr√¶nket nogen rettighed i henhold til f√¶llesskabsretten med afslaget p√• pension af 12. marts 2002, eftersom retten til alderspension alene f√łlger af national ret.
 33. Hertil er det tilstr√¶kkeligt at bem√¶rke, at det f√łlger af fast retspraksis, at f√¶llesskabsretten ikke begr√¶nser medlemsstaternes kompetence til selv at udforme deres sociale sikringsordninger, og at det i mangel af en harmonisering p√• f√¶llesskabsplan tilkommer hver medlemsstat i lovgivningen at fasts√¶tte dels vilk√•rene for retten eller forpligtelsen til at blive tilsluttet en social sikringsordning, dels de betingelser, som en person skal opfylde for at v√¶re berettiget til ydelser. Det forholder sig imidlertid s√•ledes, at medlemsstaterne skal overholde f√¶llesskabsretten ved ud√łvelsen af denne kompetence (dom af 12.7.2001, sag C-157/99, Smits og Peerbooms, Sml. I, s. 5473, pr√¶mis 44-46, og af 4.12.2003, sag C-92/02, Kristiansen, Sml. I, s. 14597, pr√¶mis 31).
 34. De former for forskelsbehandling, som er i strid med artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7, er i √łvrigt kun omfattet af undtagelsen i samme direktivs artikel 7, stk. 1, litra a), p√• den betingelse, at de er n√łdvendige for at n√• de m√•l, som dette direktiv tilsigter ved at give medlemsstaterne ret til at opretholde forskellig pensionsalder for m√¶nd og kvinder (dom af 7.7.1992, sag C-9/91, Equal Opportunities Commission, Sml. I, s. 4297, pr√¶mis 13).
 35. Selv om det i betragtningerne til direktiv 79/7 ikke pr√¶ciseres, hvad der er grunden til disse undtagelser, kan det af karakteren af de i dette direktivs artikel 7, stk. 1, fastsatte undtagelser udledes, at f√¶llesskabslovgiver havde til hensigt at tillade medlemsstaterne midlertidigt at opretholde de fordele, der var tildelt kvinder med hensyn til arbejdsoph√łr, for gradvist at s√¶tte dem i stand til at indrette deres pensionsordninger i den henseende, uden at bringe ordningernes komplekse √łkonomiske ligev√¶gt i fare, et forhold man ikke kunne undg√• at tage hensyn til. Disse fordele omfatter kvindelige arbejdstageres mulighed for at f√• udbetalt pension p√• et tidligere tidspunkt end mandlige arbejdstagere, s√•ledes som fastsat i samme direktivs artikel 7, stk. 1, litra a), (dommen i sagen Equal Opportunities Commission, pr√¶mis 15).
 36. If√łlge Domstolens faste praksis skal undtagelsen fra forbuddet mod forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn i artikel 7, stk. 1, litra a), i direktiv 79/7 fortolkes strengt (jf. domme af 26.2.1986, sag 152/84, Marshall, Sml. s. 723, pr√¶mis 36, og sag 262/84, Beets-Proper, Sml. s. 773, pr√¶mis 38, samt dom af 30.3.1993, sag C-328/91, Thomas m.fl., Sml. I, s. 1247, pr√¶mis 8).
 37. Denne bestemmelse skal derfor fortolkes s√•ledes, at den kun vedr√łrer fasts√¶ttelse af en pensionsalder, der er forskellig for m√¶nd og kvinder. Tvisten i hovedsagen drejer sig imidlertid ikke om en s√•dan foranstaltning.
 38. Det f√łlger af ovenn√¶vnte, at artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7 skal fortolkes s√•ledes, at den er til hinder for en lovgivning, som n√¶gter alderspension til en person, som i overensstemmelse med de i national ret opstillede betingelser har gennemg√•et et k√łnsskifte fra mand til kvinde, fordi denne ikke er fyldt 65 √•r, uanset at samme person ville have v√¶ret berettiget til en s√•dan pension ved det 60. √•r, hvis hun efter national ret var blevet anset for at v√¶re en kvinde.
  Om det andet sp√łrgsm√•l
 39. Forudsat at Domstolen fastsl√•r, at direktiv 79/7 er til hinder for den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning, √łnsker den forel√¶ggende ret med sit andet sp√łrgsm√•l oplyst, om virkningerne af en s√•dan dom skal begr√¶nses i tid.
 40. Domstolen vil kun undtagelsesvis under anvendelse af et almindeligt retssikkerhedsprincip, der er knæsat i Fællesskabets retsorden, finde anledning til at begrænse borgernes mulighed for at påberåbe sig den således fortolkede bestemmelse med henblik på anfægtelse af tidligere i god tro stiftede retsforhold (dom af 2.2.1988, sag 24/86, Blaizot, Sml. s. 379, præmis 28, og af 23.5.2000, sag C-104/98, Buchner m.fl., Sml. I, s. 3625, præmis 39).
 41. Det fremg√•r desuden af fast retspraksis, at de √łkonomiske f√łlger, som en pr√¶judiciel dom kan f√• for en medlemsstat, ikke i sig selv kan begrunde en begr√¶nsning af dommens tidsm√¶ssige virkninger (dom af 20.9.2001, sag C-184/99, Grzelczyk, Sml. I, s. 6193, pr√¶mis 52, og af 15.3.2005, sag C-209/03, Bidar, Sml. I, s. 2119, pr√¶mis 68).
 42. Domstolen har kun truffet en s√•dan bestemmelse under ganske bestemte omst√¶ndigheder, hvor der ellers var risiko for alvorlige √łkonomiske f√łlger, navnlig fordi der var stiftet mange retsforhold i god tro i henhold til de p√•g√¶ldende retsforskrifter, som blev anset for at v√¶re lovligt i kraft, og fordi det fremgik, at borgerne og de nationale myndigheder var blevet tilskyndet til at f√łlge en adf√¶rd, som ikke var i overensstemmelse med F√¶llesskabets retsforskrifter, p√• grund af en objektiv og betydelig usikkerhed vedr√łrende f√¶llesskabsforskrifternes r√¶kkevidde, en usikkerhed, som de √łvrige medlemsstater eller Kommissionen for De Europ√¶iske F√¶llesskaber eventuelt selv havde bidraget til med den af dem fulgte adf√¶rd (jf. Bidar-dommen, pr√¶mis 69).
 43. I det foreliggende tilf√¶lde kan ikrafttr√¶delsen af lov af 2004 den 4. april 2005 bringe tvister som den, der ligger til grund for hovedsagen, til oph√łr. Desuden har Det Forenede Kongeriges regering hverken i de skriftlige indl√¶g for Domstolen eller under retsm√łdet fastholdt den p√•stand, som den fremsatte under hovedsagen vedr√łrende dommens begr√¶nsning i tid.
 44. Det andet sp√łrgsm√•l skal f√łlgelig besvares med, at det er uforn√łdent at begr√¶nse denne doms tidsm√¶ssige virkning.
  Sagens omkostninger
 45. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udg√łr et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at tr√¶ffe afg√łrelse om sagens omkostninger. Bortset fra n√¶vnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indl√¶g for Domstolen, ikke erstattes.
  P√• grundlag af disse pr√¶misser kender Domstolen (F√łrste Afdeling) for ret:
  1. 1) Artikel 4, stk. 1, i R√•dets direktiv 79/7/E√ėF af 19. december 1978 om gradvis gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til social sikring skal fortolkes s√•ledes, at den er til hinder for en lovgivning, som n√¶gter alderspension til en person, som i overensstemmelse med de i national ret opstillede betingelser har gennemg√•et et k√łnsskifte fra mand til kvinde, fordi denne ikke er fyldt 65 √•r, uanset at samme person ville have v√¶ret berettiget til en s√•dan pension ved det 60. √•r, hvis hun efter national ret var blevet anset for at v√¶re en kvinde.
  2. 2) Det er uforn√łdent at begr√¶nse denne doms tidsm√¶ssige virkning.
  Underskrifter

Note
* [Retur] Processprog: engelsk.

[Til indhold]


FORSLAG TIL AFG√ėRELSE FRA GENERALADVOKAT
F. G. JACOBS
fremsat den 15. december 2005 [1]

Sag C-423/04

Sarah Margaret Richards
mod
Secretary of State for Work and Pensions

(anmodning om pr√¶judiciel afg√łrelse indgivet af Social Security Commissioner (Det Forenede Kongerige))

1. Transseksuelle er if√łlge Det Forenede Kongeriges h√łjesteret, House of Lords, ¬Ľf√łdt med anatomien af en person af √©t k√łn, men med en urokkelig tro p√• eller overbevisning om, at de er personer af et andet k√łn¬ę [2]. Denne overbevisning om at tilh√łre et andet k√łn er s√• dyb, at den transseksuelle bev√¶ges til at anmode om foretagelse af den tilsvarende kropslige ¬Ľkorrektion¬ę [3] ved hormonbehandling og k√łnsskifteoperation [4]. Denne tilstand betegnes ogs√• som k√łnsdysfori eller k√łnsidentitetsforstyrrelse.
2. Efter at den engelsk-walisiske journalist og rejseforfatter Jan Morris (tidligere James Morris) i 1972 fik foretaget en k√łnsskifteoperation for at fuldende justeringen af sit ydre til at blive den kvinde, som hun altid havde f√łlt at v√¶re [5], fort√¶ller hun, hvordan ¬Ľen h√łflig funktion√¶r i ministeriet […] p√• undskyldende vis forklarede, at sagen om min alderspension ville blive behandlet i betimelig tid¬ę [6]. Mere end 30 √•r senere blev lov af 2004 om k√łnsanerkendelse (Gender Recognition Act 2004) vedtaget i Det Forenede Kongerige, hvorved transseksuelles civilretlige stilling, herunder pensionsforhold, blev reguleret [7]. Loven tr√•dte i kraft den 4. april 2005, uden dog at have tilbagevirkende kraft.
3. Med den foreliggende anmodning, som er indgivet af Social Security Commissioner, London, f√łr lov af 2004 om k√łnsanerkendelse tr√•dte i kraft, √łnskes oplyst, om direktiv 79/7/E√ėF [8] er til hinder for, at en medlemsstat afsl√•r at tildele alderspension til en transseksuel, som har gennemg√•et et k√łnsskifte fra mand til kvinde, fordi denne ikke er fyldt 65 √•r, uanset at samme person ville have v√¶ret berettiget til en s√•dan pension ved det 60. √•r, hvis hun efter national ret var blevet anset for at v√¶re en kvinde.
Fællesskabsbestemmelser
4. Artikel 1 i direktiv 79/7 bestemmer:
¬ĽDette direktiv tilsigter gradvis gennemf√łrelse for s√• vidt ang√•r den i artikel 3 omhandlede sociale sikring og anden social beskyttelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til social sikring, i det f√łlgende ben√¶vnt princippet om ligebehandling.¬ę
5. Artikel 2 bestemmer, at direktivet finder anvendelse på den erhvervsaktive befolkning.
6. I artikel 3, stk. 1, litra a), anf√łres, at direktivet finder anvendelse p√• lovbestemte ordninger, der sikrer beskyttelse mod risici s√•som alderdom.
7. Artikel 4, stk. 1, bestemmer:
¬ĽPrincippet om ligebehandling indeb√¶rer, at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted p√• grundlag af k√łn, hverken direkte eller indirekte […], is√¶r for s√• vidt ang√•r:
[…]
– beregningen af ydelserne, herunder […], og betingelserne for varigheden og bevarelsen af retten til ydelserne.¬ę
8. Artikel 7, stk. 1, bestemmer:
¬ĽDette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan undtage f√łlgende fra direktivets anvendelsesomr√•de:
a) fasts√¶ttelse af pensionsalderen for ydelse af alders- og arbejdsoph√łrspensioner […]
[…]¬ę
Nationale bestemmelser f√łr Goodwin-dommen
9. I England og Wales bestemmes det i section 1 i lov af 1953 om registrering af f√łdsler og d√łdsfald (Births and Deaths Registration Act 1953), at enhver barnef√łdsel skal registreres af Registrar of Births and Deaths for det omr√•de, hvor barnet f√łdes. Barnets k√łn skal angives p√• f√łdselsattesten. Loven af 1953 giver Registrar of Births and Deaths mulighed for at √¶ndre f√łdselsattesten i tilf√¶lde af skrivefejl eller materielle fejl. Den officielle holdning er, at √¶ndringer udelukkende foretages, s√•fremt fejlen opstod p√• det tidspunkt, da f√łdslen blev registreret. Den omst√¶ndighed, at det senere i en persons liv m√•tte forekomme, at hans eller hendes ¬Ľpsykologiske¬ę k√łn strider mod det registrerede k√łn, anses ikke for at medf√łre, at registreringen ved f√łdslen udgjorde en materiel fejl. S√•ledes accepteres det ikke, at der er en fejl i f√łdselsregistreringen for en person, som gennemg√•r en medicinsk og kirurgisk behandling for at g√łre det muligt for denne person at indtage rollen som en person af det andet k√łn.
10. Department for Work and Pensions (herefter ¬ĽDWP¬ę) – tidligere Department of Social Security – registrerer enhver britisk statsborger i den nationale sikringsordning p√• grundlag af oplysningerne p√• f√łdselsattesten. I relation til pensionsalderen fasts√¶ttes en persons k√łn p√• grundlag af det biologiske k√łn ved f√łdslen.
11. Bidrag til den nationale sikringsordning betales ved arbejdsgiverens tilbageholdelse af en del af arbejdstagerens l√łn, som derefter videregives til Inland Revenue (for derefter at blive overf√łrt til DWP). Arbejdsgiveren skal for n√¶rv√¶rende foretage s√•danne l√łntilbageholdelser for kvindelige arbejdstagere, indtil de n√•r pensionsalderen ved det 60. √•r, og for mandlige arbejdstagere, indtil de n√•r pensionsalderen ved det 65. √•r. DWP har en ordning for transseksuelle, som har gennemg√•et et k√łnsskifte fra mand til kvinde, hvorefter de kan indg√• en aftale med DWP om at betale bidrag til den nationale sikringsordning direkte til DWP, som m√•tte v√¶re forfaldne, efter at arbejdsgiveren ved den transseksuelles fyldte 60. √•r ikke l√¶ngere foretager l√łntilbageholdelse i den tro, at arbejdstageren er en kvinde. I relation til transseksuelle, som har gennemg√•et et k√łnsskifte fra kvinde til mand, kan arbejdstageren forlange l√łntilbageholdelser foretaget af arbejdsgiveren efter det 60. √•r tilbagebetalt direkte af DWP [9].
12. I henhold til schedule 4, paragraph 1, i lov af 1995 om alderspension (Pensions Act 1995) n√•s pensionsalderen for en mand som 65-√•rig. I henhold til paragraph 2 i samme schedule n√•s pensionsalderen for en kvinde, der er f√łdt f√łr den 6. april 1950, som 60-√•rig [10].
Goodwin-dommen og lov af 2004 om k√łnsanerkendelse
13. Den 11. juli 2002 afsagde Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol dom i Goodwin-sagen [11]. Sags√łgeren i denne sag – en transseksuel, som havde gennemg√•et et k√łnsskifte fra mand til kvinde – havde nedlagt p√•stand om, at der forel√• tilsides√¶ttelse af Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention i relation til transseksuelles retsstilling i Det Forenede Kongerige og is√¶r i relation til behandlingen af disse med hensyn til ans√¶ttelse, social sikring, pensioner og √¶gteskab.
14. Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol fastslog, at der forel√• en tilsides√¶ttelse afartikel 8 (respekt for privatliv) og af artikel 12 (ret til at gifte sig). I relation til artikel 8 henviste Menneskerettighedsdomstolen til den manglende juridiske anerkendelse af klagerens nye k√łn og bem√¶rkede is√¶r, at den omst√¶ndighed, at sags√łgeren i juridisk forstand forblev en mand, havde indvirkning p√• hendes liv, ¬Ľfor s√• vidt ang√•r de forhold, hvor k√łn er af juridisk betydning, og hvor der sondres mellem mand og kvinde som f.eks. i relation til pension og pensionsalder¬ę. I relation til artikel 12 er der if√łlge Menneskerettighedsdomstolen intet, som kan retf√¶rdigg√łre at hindre transseksuelle i at benytte sig af retten til at gifte sig efter k√łnsskiftet under alle omst√¶ndigheder [12].
15. For at opfylde Goodwin-dommen har Det Forenede Kongeriges lovgiver vedtaget lov af 2004 om k√łnsanerkendelse, som tr√•dte i kraft den 4. april 2005. Denne lov giver transseksuelle (uanset om de har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation) mulighed for at ans√łge om udstedelse af en k√łnsanerkendelsesattest (¬Ľgender recognition certificate¬ę), p√• grundlag af hvilken de – if√łlge den forel√¶ggende ret – ¬Ľkan opn√• en n√¶sten fuldst√¶ndig anerkendelse af deres nye k√łn¬ę.
16. Loven bestemmer, at der skal oprettes et k√łnsanerkendelsesudvalg (Gender Recognition Panel). I medf√łr af lovens section 2 skal dette udvalg udstede en k√łnsanerkendelsesattest, s√•fremt det er godtgjort, at ans√łgeren:
¬Ľa) lider af eller har lidt af k√łnsdysfori
b) i de seneste to √•r forud for indgivelsen af ans√łgningen har levet i overensstemmelse med sit nye k√łn
c) har til hensigt at leve i overensstemmelse med sit nye k√łn indtil sin d√łd¬ę
og opfylder visse betingelser, som er fastsat i lovens section 3, vedr√łrende freml√¶ggelse af tilstr√¶kkelig dokumentation.
17. Section 13 og schedule 5 i lov af 2004 om k√łnsanerkendelse indeholder bestemmelser om adgangen til at modtage sociale ydelser og pension. Paragraph 7, point 3, i schedule 5 bestemmer:
¬Ľ[…] hvis den p√•g√¶ldende person (umiddelbart inden attestens udstedelse)
a) er en mand, der har nået den alder, hvor en kvinde når pensionsalderen, men
b) ikke er fyldt 65 år,
skal vedkommende anses for […] at n√• pensionsalderen p√• tidspunktet for attestens udstedelse¬ę [13].
De faktiske omstændigheder og tvisten i hovedsagen
18. Sags√łgeren er f√łdt i 1942 og er i f√łdselsattesten registreret som mand.
19. Efter at have f√•et stillet diagnosen k√łnsdysfori gennemgik sags√łgeren den 3. maj 2001 en k√łnsskifteoperation. Sags√łgeren beskrives af den forel√¶ggende ret som en transseksuel, der har gennemg√•et et k√łnsskifte fra mand til kvinde.
20. I februar 2002 ans√łgte sags√łgeren om tildeling af alderspension fra sin 60-√•rs f√łdselsdag.
21. Ans√łgningen blev afsl√•et med den begrundelse, at ans√łgningen blev fremsat mere end fire m√•neder f√łr, ans√łgeren fyldte 65 √•r, som er pensionsalderen for m√¶nd i Det Forenede Kongerige.
22. Sags√łgeren indbragte sagen for Social Security Appeal Tribunal. Sagen, som udelukkende blev afgjort i henhold til national lovgivning, blev afvist.
23. Sags√łgeren indbragte herefter sagen for Social Security Commissioner, idet hun gjorde g√¶ldende, at afslaget p√• at udbetale hende alderspension fra det tidspunkt, hvor andre kvinder ville kunne opn√• alderspension, udgjorde forskelsbehandling i strid med direktiv 79/7.
24. Det er ubestridt, at sags√łgeren tilh√łrer den persongruppe, som er omfattet af direktiv 79/7’s anvendelsesomr√•de, og at den omhandlede statslige pensionsordning henh√łrer under direktivets materielle anvendelsesomr√•de.
25. Social Security Commissioner har f√łlgelig udsat sagen og forelagt Domstolen f√łlgende pr√¶judicielle sp√łrgsm√•l:
¬Ľ1] Er direktiv 79/7 til hinder for et afslag p√• tildeling af alderspension inden det 65. √•r til en transseksuel, som har gennemg√•et et k√łnsskifte fra mand til kvinde, og som ville have v√¶ret berettiget til en s√•dan pension ved det 60. √•r, hvis hun efter national ret var blevet anset for at v√¶re en kvinde?
2] S√•fremt sp√łrgsm√•l 1 besvares bekr√¶ftende, fra hvilken dato har Domstolens svar p√• sp√łrgsm√•l 1 da virkning?¬ę
26. Sags√łgeren, Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen, som alle var repr√¶senteret i retsm√łdet, har indgivet skriftlige indl√¶g.
Domstolens retspraksis vedr√łrende transseksuelle og forskelsbehandling
27. Domstolen har afsagt to domme i sager, hvori en transseksuel har nedlagt p√•stand om, at der forel√• forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn. Begge sager vedr√łrte anmodninger om pr√¶judiciel afg√łrelse forelagt af retter i Det Forenede Kongerige.
28. I sagen P. mod S. [14] blev Domstolen i det v√¶sentlige spurgt, om afskedigelse af en transseksuel arbejdstager p√• grund af et k√łnsskifte udgjorde en forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn i henhold til direktivet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder [15].
29. Domstolen fulgte generaladvokat Tesauros opfordring til at tr√¶ffe en ¬Ľmodig¬ę afg√łrelse og fastslog f√łlgende:
¬Ľ[…] princippet om ligebehandling ¬Ľaf m√¶nd og kvinder¬ę, hvortil der henvises i direktivets titel, pr√¶ambel og bestemmelser, indeb√¶rer, ¬Ľat der ikke m√• finde nogen forskelsbehandling sted p√• grundlag af k√łn¬ę […]
Direktivet giver således på det pågældende område kun udtryk for det lighedsprincip, som er et af fællesskabsrettens grundlæggende principper.
Som Domstolen allerede adskillige gange har fastsl√•et, er det i √łvrigt en af menneskets grundl√¶ggende rettigheder, som Domstolen skal sikre overholdt, ikke at blive udsat for forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn […]
Under disse omst√¶ndigheder kan direktivets anvendelsesomr√•de ikke skulle indskr√¶nkes til blot at omfatte forskelsbehandling, som f√łlger af, at den p√•g√¶ldende tilh√łrer det ene eller det andet k√łn. N√•r henses til direktivets form√•l og karakteren af de rettigheder, det skal beskytte, m√• direktivet ogs√• finde anvendelse p√• den forskelsbehandling, der – som i dette tilf√¶lde – udspringer af den p√•g√¶ldendes k√łnsskifte.
En s√•dan forskelsbehandling finder nemlig v√¶sentligst, hvis ikke udelukkende, sted p√• grundlag af den p√•g√¶ldendes k√łn. N√•r en person s√•ledes afskediges med den begrundelse, at den p√•g√¶ldende har til hensigt at gennemg√• eller har gennemg√•et et k√łnsskifte, uds√¶ttes vedkommende for en behandling, som er mindre gunstig set i forhold til personer af det k√łn, som vedkommende ans√•s for at tilh√łre f√łr operationen.
S√•fremt en s√•dan forskelsbehandling var tilladt, ville den ret til personlig v√¶rdighed og frihed, som Domstolen skal beskytte, blive kr√¶nket i forhold til den p√•g√¶ldende¬ę [16].
30. P√• denne baggrund konkluderede Domstolen, at direktivet var til hinder for afskedigelse af en transseksuel p√• grund af den p√•g√¶ldendes k√łnsskifte.
31. Sags√łgeren i K.B.-sagen [17] var en kvinde, som levede sammen med R – en transseksuel, som havde gennemg√•et et k√łnsskifte fra kvinde til mand – men som ikke kunne indg√• lovformeligt √¶gteskab med R. K.B. fik meddelelse om, at i tilf√¶lde af, at hun afgik ved d√łden f√łr R, ville R ikke kunne oppeb√¶re enkemandspension i henhold til K.B.’s pensionsordning, idet denne ydelse var forbeholdt en efterlevende √¶gtef√¶lle, samt at ingen bestemmelse i den nationale lovgivning tillagde en person status som ¬Ľ√¶gtef√¶lle¬ę, uden der er indg√•et et lovformeligt √¶gteskab. K.B. anlagde sag med p√•stand om, at der forel√• forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn. Sp√łrgsm√•let, som blev forelagt Domstolen, var, om udelukkelse af en person i R’s situation fra pensionsordningen udgjorde forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn i strid med f√¶llesskabsretten [18].
32. Efter at Domstolen havde fastsl√•et, at efterladtepension udbetalt i henhold til en pensionsordning som den omhandlede udgjorde ¬Ľl√łn¬ę if√łlge artikel 141 EF og ligel√łnsdirektivet, afsagdes f√łlgende dom:
¬ĽArtikel 141 EF er i princippet til hinder for en lovgivning, der i strid med EMRK hindrer et par som K.B. og R i at opfylde den n√łdvendige betingelse om √¶gteskab for, at den ene kan nyde godt af en del af den andens l√łn. Det p√•hviler den nationale ret at efterpr√łve, om en person i K.B.’s situation i et tilf√¶lde som det i hovedsagen omhandlede kan st√łtte ret p√• artikel 141 EF med henblik p√• at opn√•, at dennes partner f√•r tillagt ret til efterladtepension¬ę [19].
Det f√łrste sp√łrgsm√•l
33. Med sit f√łrste sp√łrgsm√•l √łnsker den forel√¶ggende ret oplyst, om det er uforeneligt med direktiv 79/7, at en medlemsstat afsl√•r at tildele alderspension til en transseksuel, som har gennemg√•et et k√łnsskifte fra mand til kvinde, fordi denne ikke er fyldt 65 √•r, uanset at samme person ville have v√¶ret berettiget til en s√•dan pension ved det 60. √•r, hvis hun efter national ret var blevet anset for at v√¶re en kvinde.
34. If√łlge sags√łgeren og Kommissionen skal sp√łrgsm√•let besvares bekr√¶ftende, hvorimod Det Forenede Kongeriges regering indtager det modsatte standpunkt.
35. Sags√łgeren og Kommissionen henviser til dommene i sagerne P. mod S. [20] og K.B. [21] til st√łtte for deres p√•stande.
36. I dommen i sagen P. mod S. fastslog Domstolen i det v√¶sentlige, at afskedigelse ¬Ľp√• grund af et k√łnsskifte¬ę udgjorde en forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn i strid med artikel 5, stk. 1, i direktivet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder [22].
37. Det er √•benbart, at ¬Ľligebehandlingsprincippet¬ę, der kommer til udtryk i artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7 i relation til forhold vedr√łrende social sikring, har samme r√¶kkevidde og samme virkning som ¬Ľligebehandlingsprincippet¬ę, der kommer til udtryk i artikel 5, stk. 1, i direktivet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i relation til arbejdsforhold. Artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7 fastsl√•r, at der ikke m√• finde nogen forskelsbehandling sted p√• grundlag af k√łn, hverken direkte eller indirekte, bl.a. for s√• vidt ang√•r betingelserne for varigheden af retten til lovbestemte alderspensionsydelser.
38. Sags√łgeren i den foreliggende sag n√¶gtes sin pension under omst√¶ndigheder, hvor hun ville have v√¶ret berettiget til pensionen, s√•fremt hun havde v√¶ret registreret som kvinde fra f√łdslen. Den p√•st√•ede forskelsbehandling best√•r s√•ledes i Det Forenede Kongeriges manglende anerkendelse af den transseksuelle med det erhvervede k√łn p√• samme vilk√•r som personer, der fra f√łdslen er registreret som v√¶rende af dette k√łn.
39. Domstolen fastslog i dommen i sagen P. mod S., at n√•r en person afskediges med den begrundelse, at den p√•g√¶ldende har til hensigt at gennemg√• eller har gennemg√•et et k√łnsskifte, uds√¶ttes vedkommende for en behandling, som er mindre gunstig set i forhold til personer af det k√łn, som vedkommende ans√•s for at tilh√łre f√łr k√łnsskiftet [23].
40. Hvis denne fremgangsm√•de blev fulgt i den foreliggende sag, ville det korrekte sammenligningsgrundlag for sags√łgeren s√•ledes v√¶re ¬Ľpersoner af det k√łn, som vedkommende blev anset for at tilh√łre f√łr k√łnsskiftet¬ę. Denne persongruppe ville omfatte mandlige pensionsans√łgere, som ikke er berettiget til pension, f√łrend de er fyldt 65 √•r, og der ville s√•ledes ikke v√¶re tale om forskelsbehandling.
41. Jeg er imidlertid enig med Kommissionen i, at den vurdering, som skal foretages for at fastsl√•, om der finder forskelsbehandling sted p√• grundlag af k√łn, for transseksuelle skal v√¶re forskellig fra den klassiske model, som altid er baseret p√• en simpel sammenligning mellem m√¶nd og kvinder.
42. Sagen P. mod S. var en s√¶rlig klar sag om forskelsbehandling, idet det blev anerkendt, at afskedigelsen skete ¬Ľp√• grund af k√łnsskiftet¬ę. Uanset om sammenligningsgrundlaget var en mand, som ikke havde til hensigt at gennemg√• en k√łnsskifteoperation, eller en kvinde, som ikke havde gennemg√•et en s√•dan operation, ville resultatet have v√¶ret det samme. I forhold til en s√•dan person var sags√łgeren udsat for en mindre gunstig behandling.
43. Det samme var tilf√¶ldet i afg√łrelsen truffet af House of Lords i sagen A mod Chief Constable of West Yorkshire Police [24], hvor retten ved vurderingen af det korrekte sammenligningsgrundlag fulgte samme fremgangsm√•de, som Domstolen havde fulgt i sagen P. mod S. [25]. Denne sag drejede sig ogs√• om direkte forskelsbehandling som f√łlge af et k√łnsskifte.
44. I K.B.-sagen var situationen en anden. Domstolen fastslog, at n√¶gtelse af pension til en transseksuel, som havde gennemg√•et et k√łnsskifte fra kvinde til mand, og som var partner til en kvinde, der var tilknyttet National Health Service Pension Scheme, udgjorde forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn i strid med artikel 141 EF, idet Domstolen sammenlignede parret med ¬Ľheteroseksuelle par, hvor den ene af parternes seksuelle identitet ikke er et resultat af en k√łnsskifteoperation, og som s√•ledes kan gifte sig¬ę [26]. Det korrekte sammenligningsgrundlag i relation til en transseksuel, som har gennemg√•et et k√łnsskifte fra kvinde til mand, var derfor en mand, hvis identitet ikke var et resultat af en k√łnsskifteoperation.
45. I den foreliggende sag synes dette ogs√• at v√¶re det korrekte sammenligningsgrundlag. Sags√łgeren n√¶gtes sin pension under omst√¶ndigheder, hvor hun ville have v√¶ret berettiget til pensionen, hvis hun var blevet registreret som kvinde ved f√łdslen. Den p√•st√•ede forskelsbehandling best√•r s√•ledes i Det Forenede Kongeriges manglende anerkendelse af den transseksuelle med det erhvervede k√łn p√• samme vilk√•r som personer, der fra f√łdslen er registreret som v√¶rende af dette k√łn, hvilket ogs√• var tilf√¶ldet i K.B.-sagen. Jeg mener derfor, at det korrekte sammenligningsgrundlag i den foreliggende sag vedr√łrende en transseksuel, som har gennemg√•et et k√łnsskifte fra mand til kvinde, er en kvinde, hvis identitet ikke er et resultat af en k√łnsskifteoperation.
46. P√• ovenst√•ende baggrund er jeg af den opfattelse, at det strider mod artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7, at en medlemsstat afsl√•r at tildele alderspension til en transseksuel, som har gennemg√•et et k√łnsskifte fra mand til kvinde, fordi denne ikke er fyldt 65 √•r, uanset at samme person ville have v√¶ret berettiget til en s√•dan pension ved det 60. √•r, hvis hun efter national ret var blevet anset for at v√¶re en kvinde.
47. Det Forenede Kongeriges regering g√łr imidlertid g√¶ldende, at artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7 ikke finder anvendelse, idet Det Forenede Kongerige har valgt at undtage bestemmelserne om fasts√¶ttelse af pensionsalderen fra direktivets anvendelsesomr√•de i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, litra a).
48. Sags√łgeren og Kommissionen anf√łrer som modargument, at sags√łgeren ikke klager over, at pensionsalderen er forskellig for m√¶nd og kvinder, men at hun som kvinde n√¶gtes alderspension ved den fastsatte alder, udelukkende fordi Det Forenede Kongerige ikke anerkender hendes erhvervede k√łn.
49. Jeg er enig i, at artikel 7, stk. 1, litra a), ikke er relevant i den foreliggende sag.
50. Domstolen har fastsl√•et, at de former for forskelsbehandling, som i princippet er i strid med artikel 4, stk. 1, i √łvrigt kun er omfattet af undtagelsen i artikel 7, stk. 1, litra a), s√•fremt de er n√łdvendige for at n√• de m√•l, som direktivet tilsigter ved at give medlemsstaterne ret til at opretholde forskellig pensionsalder for m√¶nd og kvinder [27].
51. Dette er imidlertid ikke genstanden for den foreliggende sag, idet sags√łgeren i det v√¶sentlige anf√¶gter det grundlag, hvorp√• Det Forenede Kongerige klassificerer en person som tilh√łrende et bestemt k√łn ved fasts√¶ttelse af, om den p√•g√¶ldende person har n√•et pensionsalderen. Undtagelsen i artikel 7, stk. 1, litra a), vedr√łrer lovgivning om fasts√¶ttelse af forskellig pensionsalder for m√¶nd og kvinder. Den vedr√łrer derimod ikke lovgivning om fasts√¶ttelse af den p√•g√¶ldende persons k√łn.
52. Det Forenede Kongeriges regering g√łr g√¶ldende, at sags√łgeren ikke p√• den ene side kan g√łre g√¶ldende, at forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn som beskrevet i artikel 4, stk. 1, omfatter forskelsbehandling p√• grundlag af k√łnsskifte, og p√• den anden side g√łre g√¶ldende, at Det Forenede Kongeriges undtagelse fra forbuddet mod ¬Ľforskelsbehandling […] p√• grundlag af k√łn¬ę som beskrevet i artikel 7 ikke finder anvendelse p√• den form for forskelsbehandling, som hun p√•st√•r foreligger.
53. Jeg anser ikke dette synspunkt for at v√¶re ¬Ľfejlagtigt if√łlge sagens natur¬ę som anf√łrt af Det Forenede Kongeriges regering. I mods√¶tning til denne regerings synspunkt kan en sag b√•de ligge falde ind under et generelt forbud mod forskelsbehandling og falde uden for en specifik undtagelse til et s√•dant forbud.
54. Det fremg√•r klart af bestemmelserne, at forbuddet mod forskelsbehandling i artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7, som fastsl√•r, ¬Ľat der ikke m√• finde nogen forskelsbehandling sted p√• grundlag af k√łn, hverken direkte eller indirekte, under henvisning s√¶rlig til √¶gteskabelig eller familiem√¶ssig stilling¬ę, tilsigter at omfatte alle forhold. Domstolen har fastsl√•et, at bestemmelsen ¬Ľgenerelt og utvetydigt udelukker enhver form for forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn¬ę [28]. I artikel 4, stk. 1, angives en r√¶kke specifikke eksempler p√• omr√•der, hvor forskelsbehandling er forbudt, s√•som inden for anvendelsesomr√•det for lovbestemte socialsikringsordninger, betingelserne for adgang til disse, bidragspligt og beregning af bidrag, beregningen af ydelserne og betingelserne for varigheden og bevarelsen af retten til ydelserne.
55. I mods√¶tning hertil har Domstolen fastsl√•et, at undtagelsen fra forbuddet mod forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn i artikel 7, stk. 1, litra a), skal fortolkes indskr√¶nkende set i lyset af ligebehandlingsprincippets grundl√¶ggende betydning [29]. Som anf√łrt ovenfor, tillader denne bestemmelse en forskellig behandling af m√¶nd og kvinder ved fasts√¶ttelse af pensionsalderen for ydelse af alders- og arbejdsoph√łrspensioner og eventuelle f√łlger heraf for andre ydelser. Den foreliggende sag vedr√łrer ikke denne form for forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn.
56. I den foreliggende sag ligger den adfærd, der klages over, inden for det generelle forbud i artikel 4, stk. 1, i direktivet om ligebehandling af mænd og kvinder, men uden for undtagelsen dertil i artikel 7, stk. 1, litra a).
57. Jeg skal tilf√łje, at sp√łrgsm√•let om det trin, hvor en transseksuel bliver berettiget til inden for rammerne af direktiv 79/7 at blive behandlet p√• samme m√•de som personer af hans eller hendes erhvervede k√łn, blev diskuteret under retsm√łdet. Der er imidlertid ikke behov for at besvare dette sp√łrgsm√•l i den foreliggende sag, som vedr√łrer en transseksuel, der allerede har gennemg√•et et k√łnsskifte, og som derfor klart er berettiget til ligebehandling.
58. P√• ovenst√•ende baggrund konkluderer jeg, at det f√łrste sp√łrgsm√•l m√• besvares med, at det er uforeneligt med artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7, at en medlemsstat afsl√•r at tildele alderspension til en transseksuel, som har gennemg√•et et k√łnsskifte fra mand til kvinde, fordi denne ikke er fyldt 65 √•r, uanset at samme person ville have v√¶ret berettiget til en s√•dan pension ved det 60. √•r, hvis hun efter national ret var blevet anset for at v√¶re en kvinde.
Det andet sp√łrgsm√•l
59. Den forel√¶ggende rets andet sp√łrgsm√•l bliver relevant, s√•fremt det f√łrste sp√łrgsm√•l besvares som foresl√•et i punkt 58 herover. I dette tilf√¶lde √łnsker den forel√¶ggende ret oplyst, om en s√•dan doms tidsm√¶ssige virkninger skal begr√¶nses.
60. Den forel√¶ggende ret synes under den verserende sag at v√¶re tilskyndet af Secretary of State for Work and Pensions til at forel√¶gge andet sp√łrgsm√•l, som i forel√¶ggelseskendelsen opsummeres s√•ledes:
¬ĽS√•fremt Domstolen ikke er enig i ovenst√•ende argumenter, men konkluderer, at f√¶llesskabsretten forbyder den af appellanten anf√¶gtede forskelsbehandling, opfordrer Secretary of State Domstolen til at begr√¶nse dommens tidsm√¶ssige virkninger i lyset af Domstolens dom af 17. maj 1990 i Barber-sagen (sag C-262/88, Sml. I, s. 1889, pr√¶mis 40-44) og bestemme, at dommen i den foreliggende sag ikke kan p√•ber√•bes til st√łtte for krav om tilkendelse af pensionsret fra et tidspunkt, der ligger forud for afsigelsen af Domstolens dom, medmindre der forinden er anlagt sag eller rejst en tilsvarende administrativ klage i henhold til g√¶ldende national ret.¬ę
61. Imidlertid anf√łrer Det Forenede Kongeriges regering i sit skriftlige indl√¶g til Domstolen, hvilket den har gentaget under retsm√łdet, at den ikke vil nedl√¶gge p√•stand om begr√¶nsning af dommens tidsm√¶ssige virkninger.
62. I alle tilf√¶lde fremg√•r det af Domstolens retspraksis, at der kun under ganske bestemte omst√¶ndigheder vil blive truffet bestemmelse om begr√¶nsning af en doms tidsm√¶ssige virkninger, s√•som tilf√¶lde hvor der ellers ville v√¶re ¬Ľrisiko for alvorlige √łkonomiske f√łlger, navnlig fordi der var stiftet mange retsforhold i god tro i henhold til de p√•g√¶ldende retsforskrifter, som blev anset for at v√¶re lovligt i kraft¬ę [30].
63. I den foreliggende sag er der en r√¶kke faktorer, hvis samlede virkning kan minimere de √łkonomiske f√łlger af en dom, som besvarer den forel√¶ggende rets sp√łrgsm√•l bekr√¶ftende. For det f√łrste er antallet af transseksuelle i Det Forenede Kongerige if√łlge regeringens egne tal lille. I 2000 sk√łnnes antallet at v√¶re mellem 2 000 og 5 000 personer [31] (hvilket selvf√łlgelig omfatter transseksuelle i alle aldersgrupper) ud af en samlet befolkning p√• n√¶sten 60 millioner. For det andet er forskellene mellem pensionsalderen for m√¶nd og kvinder i Det Forenede Kongerige ved at blive udfaset for alle personer f√łdt efter den 5. april 1955 [32]. For det tredje bliver en transseksuel, som har gennemg√•et et k√łnsskifte fra mand til kvinde, og som er i besiddelse af en k√łnsanerkendelsesattest i medf√łr af lov af 2004 om k√łnsanerkendelse, og som har n√•et den alder, hvor en kvinde i samme alder er berettiget til pension, anset for at have n√•et pensionsalderen, n√•r attesten udstedes. Det er derfor klart, at antallet af personer i samme situation som sags√łgeren, ikke vil kunne for√•rsage risiko for alvorlige √łkonomiske f√łlger i Det Forenede Kongerige. S√•danne f√łlger vil v√¶re endnu mindre udtalte i Den Europ√¶iske Union som helhed, idet mange medlemsstater allerede har indf√łrt samme pensionsalder for m√¶nd og kvinder og fuldst√¶ndig juridisk anerkendelse af transseksuelles erhvervede k√łn [33].
64. S√•fremt Domstolen besvarer den forel√¶ggende rets f√łrste sp√łrgsm√•l bekr√¶ftende, er det s√•ledes efter min opfattelse uforn√łdent at begr√¶nse dommens tidsm√¶ssige virkninger.
[Til indhold] Forslag til afg√łrelse
65. P√• ovenst√•ende baggrund foresl√•r jeg Domstolen at besvare de pr√¶judicielle sp√łrgsm√•l indgivet af Social Security Commissioner, London, s√•ledes:
 1. [Retur] Det er uforeneligt med artikel 4, stk. 1, i R√•dets direktiv 79/7/E√ėF af 19. december 1978 om gradvis gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til social sikring, at en medlemsstat afsl√•r at tildele alderspension til en transseksuel, som har gennemg√•et et k√łnsskifte fra mand til kvinde, fordi denne ikke er fyldt 65 √•r, uanset at samme person ville have v√¶ret berettiget til en s√•dan pension ved det 60. √•r, hvis hun efter national ret var blevet anset for at v√¶re en kvinde.
 2. [Retur] Det er uforn√łdent at begr√¶nse dommens tidsm√¶ssige virkninger.

[Til indhold]

Noter
 1. [Retur] – Originalsprog: engelsk.
 2. [Retur] – Jf. dom i sagen Bellinger mod Bellinger [2003] 2 AC 467, jf. Lord Nicholls of Birkenhead.
 3. [Retur] – Europar√•dets anbefaling 1117 af 29.9.1989 vedr√łrende transseksuelles stilling.
 4. [Retur] – Den anvendte terminologi synes at sondre mellem ¬Ľsex¬ę fastsat p√• baggrund af kroppens fysiske udseende og ¬Ľgender¬ę, hvilket vil sige det andet k√łn, som den transseksuelle er overbevist om at tilh√łre. Udtrykket ¬Ľgender reassignment surgery¬ę og det deraf erhvervede ¬Ľgender¬ę er derved m√•ske forkerte betegnelser, men eftersom disse termer synes at blive anvendt generelt, f√łlger jeg denne sprogbrug.
 5. [Retur] – Efter otte √•rs hormonbehandling med en ansl√•et indtagelse af mindst 12.000 √łstrogentabletter (jf. Morris, J., Conundrum, Coronet, 1974, s. 102).
 6. [Retur] – Jf. Conundrum, s. 149.
 7. [Retur] – Jf. punkt 15 og 16 nedenfor.
 8. [Retur] – R√•dets direktiv af 19.12.1978 om gradvis gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til social sikring (EFT 1979 L 6, s. 24).
 9. [Retur] – N√¶rv√¶rende og de foreg√•ende afsnit er refereret mere eller mindre ordret fra pr√¶mis 23, 25, 28, 37 og 40 i dom afsagt af Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol i sagen Goodwin mod Det Forenede Kongerige -(2002) 35 EHRR 447, anf√łrt af den forel√¶ggende ret i forel√¶ggelseskendelsen som en sammenfatning af de relevante bestemmelser.
 10. [Retur] – En kvinde f√łdt den 5.4.1950 eller tidligere n√•r pensionsalderen som 60-√•rig, og en kvinde f√łdt den 6.4.1955 eller senere som 65-√•rig. Der er en glidende pensionsalder for kvinder f√łdt mellem disse to datoer.
 11. [Retur] – Jf. fodnote 9.
 12. [Retur] РPræmis 71, 76 og 103.
 13. [Retur] – Artikel 7, stk. 2, indeholder en tilsvarende bestemmelse vedr√łrende transseksuelle, som har gennemg√•et et k√łnsskifte fra kvinde til mand.
 14. [Retur] – Dom af 30.4.1996, sag C-13/94, Sml. I, s. 2143.
 15. [Retur] – R√•dets direktiv 76/207/E√ėF af 9.2.1976 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder for s√• vidt ang√•r adgang til besk√¶ftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilk√•r (E FT L 39, s. 40).
 16. [Retur] РPræmis 17-22.
 17. [Retur] – Dom af 7.1.2004, sag C-117/01, Sml. I, s. 541.
 18. [Retur] – R√•dets direktiv 75/117/E√ėF af 10.2.1975 om indbyrdes tiln√¶rmelse af medlemsstaternes lovgivninger om gennemf√łrelse af princippet om lige l√łn til m√¶nd og kvinder (EFT L 45, s. 19) (¬Ľligel√łnsdirektivet¬ę).
 19. [Retur] РPræmis 36 og domskonklusionen.
 20. [Retur] – Jf. fodnote 14.
 21. [Retur] – Jf. fodnote 17.
 22. [Retur] – Jf. fodnote 15.
 23. [Retur] РPræmis 21.
 24. [Retur] – [2005] 1 AC 51.
 25. [Retur] РJf. Baroness Hales udtalelse og særligt punkt 56-58.
 26. [Retur] РPræmis 31.
 27. [Retur] РJf. dom af 7.7.1992, sag C-9/91, Equal Opportunities Commission, Sml. I, s. 4297, præmis 13.
 28. [Retur] РJf. dom af 4.12.1986, sag 71/85, Federatie Nederlandse Vakbeweging, Sml. s. 3855, præmis 18.
 29. [Retur] РJf. dom af 30.3.1993, sag C-328/91, Thomas m.fl., Sml. I, s. 1247, præmis 8.
 30. [Retur] РJf. senest dom af 15.3.2005, sag C-209/03, Bidar, Sml. I, s. 2119, præmis 69.
 31. [Retur] РJf. Home Office Report udarbejdet af Det Forenede Kongeriges Interdepartmental Working Group on Transsexual People (april 2000), hvortil der henvises i Goodwin-dommen, præmis 87.
 32. [Retur] – Jf. fodnote 10.
 33. [Retur] – If√łlge MISSOC (Mutual information system on social protection) tabellerne Social Protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland (2004) udgivet af Kommissionen er pensionsalderen den samme for kvinder og m√¶nd p√• Cypern og i Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Nederlandene, Irland, Luxembourg, Portugal, Spanien og Sverige. Generaladvokat Ruiz-Jarabo bem√¶rkede i sit forslag til afg√łrelse i K.B.-sagen, at f√łr udvidelsen i 2004 var det tilladt at foretage √¶ndring af f√łdselsregisteret efter en k√łnsskifteoperation i alle medlemsstater undtagen i Det Forenede Kongerige og Irland (se punkt 28 i forslaget til afg√łrelse). Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol bem√¶rkede i Goodwin-dommen (jf. fodnote 9), at kun i fire ud af Europar√•dets 37 medlemsstater var det ikke tilladt at foretage s√•danne √¶ndringer (jf. dommens pr√¶mis 55). Disse fire stater er Albanien, Andorra, Irland og Det Forenede Kongerige.

[Til indhold]

Oversigt over dokumenterne i sagen – herunder til dommen og generaladvokatens forslag til afg√łrels på Curia.
Domstolens dom af 27. april 2006.
Forslag til afgørelse af 15. december 2005.

Til top