EPSCO’s r√•dskonklusioner den 16. juni 2016 som svar p√• Europa-Kommissionens Liste over tiltag til fremme af LGBTI lighed.

Vist 179 gange.

EPSCO-r√•dsm√łdet vedtog den 16. juni 2016 i enighed en konklusion som svar p√• Europa-KommissionensListe over tiltag til fremme af LGBTI lighed” af 7. december 2015.
Danmark fremlagde sammen med Sverige, Belgien og √ėstrig en erkl√¶ring om, at de gerne havde set, at r√•dskonklusionerne var mere ambiti√łse. P√• r√•dsm√łdet tilsluttede Luxembourg, Malta, Gr√¶kenland og Portugal sig erkl√¶ringen.
Polen og Ungarn fremsatte også erklæringer, men de gik i den modsatte retning.

B√łrne-, Undervisnings- og Ligestillingsminister, Ellen Trane N√łrby orienterede den 8. juli 2016 Ligestillingsudvalget om r√•dskonklussionerne og erkl√¶ringerne.

Herunder gengives

[Til top] EPSCO‘s r√•dskonklusioner som svar p√• Kommissionens liste over tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling

Bruxelles, den 17. juni 2016

Resultat af dr√łftelserne
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: delegationerne

Vedr.: Svar på Kommissionens liste over tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling
Rådets konklusioner (16. juni 2016)

Vedlagt f√łlger til delegationerne R√•dets konklusioner om “Svar p√• Kommissionens liste over tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling” vedtaget af R√•det (EPSCO) den 16. juni 2016 p√• 3474. samling.

Svar på Kommissionens liste over tiltag til at forbedre LGBTI-[1]-personers ligestilling

Rådets konklusioner

Rådet for Den Europæiske Union

Tager f√łlgende i betragtning:
 1. Respekt for menneskerettighederne er en grundlæggende værdi for Unionen som fastsat i traktaten om Den Europæiske Union og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
 2. Det er vigtigt at fremme fælles værdier såsom respekt for menneskerettighederne samt en fælles forståelse for, at menneskerettighederne er universelle og gælder for alle.
 3. Traktaten om Den Europ√¶iske Unions funktionsm√•de (TEUF) fasts√¶tter, at Unionen i alle sine aktiviteter tilstr√¶ber at fjerne uligheder og at bek√¶mpe forskelsbehandling af forskellige grunde, herunder k√łn og seksuel orientering, ved udformningen og gennemf√łrelsen af sine politikker og aktiviteter [2], og traktaten giver R√•det bef√łjelse til at tr√¶ffe foranstaltninger til at bek√¶mpe forskelsbehandling af disse grunde [3].
 4. Disse konklusioner bygger p√• tidligere arbejde og de politiske tilsagn, som Europa-Parlamentet, R√•det, Kommissionen og andre relevante interessenter har givet, herunder de dokumenter, der er opf√łrt i bilag I.
 5. Inden for sit anvendelsesomr√•de fasts√¶ttes det udtrykkeligt i artikel 21 i Den Europ√¶iske Unions charter om grundl√¶ggende rettigheder, at enhver forskelsbehandling p√• grund af k√łn og seksuel orientering er forbudt.
 6. Forskelsbehandling på grund af seksuel orientering er ligeledes forbudt i henhold til EU-retten på beskæftigelsesområdet.
 7. Noterer sig Kommissionens hensigt om at sikre sammenh√¶ng mellem sin liste over tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling og R√•dets retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for LGBTI-personer i forbindelse med EU‘s eksterne politik;
 8. Opfordrer Europa-Kommissionen til at fremme de foranstaltninger, der er beskrevet i Kommissionens liste over tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling, samtidig med at den fuldt ud respekterer medlemsstaternes nationale identitet og forfatningsm√¶ssige traditioner samt medlemsstaternes kompetence inden for familieretten, TIL regelm√¶ssigt at underrette medlemsstaterne om de fremskridt, der g√łres gennem gruppen p√• h√łjt plan vedr√łrende ikkeforskelsbehandling, ligestilling og mangfoldighed, og TIL at s√¶tte fokus p√• LGBTI-personers ud√łvelse af grundl√¶ggende rettigheder, n√•r den kontrollerer overholdelsen af grundl√¶ggende rettigheder i foresl√•ede politiske foranstaltninger;
 9. Opfordrer Europa-Kommissionen til at aflægge rapport om fremskridtene med hensyn til dens liste over tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling senest ved udgangen af 2016 og derefter årligt;
 10. Opfordrer Kommissionen til at √łge indsatsen p√• omr√•det for indsamling af sammenlignelige data om forskelsbehandling af LGBTI-personer i EU i forbindelse med m√•lrettede oplysningskampagner p√• n√łgleomr√•der s√•som besk√¶ftigelse, uddannelse, sundhed og sport samt i forbindelse med kendskab til rettigheder og bek√¶mpelse af mangelfuld anmeldelse af tilf√¶lde af forskelsbehandling. Politikker til bek√¶mpelse af forskelsbehandling af LGBTI-personer h√łrer mere overordnet set under ligebehandling;
 11. Opfordrer Den Europ√¶iske Unions Agentur For Grundl√¶ggende Rettigheder til yderligere at unders√łge LGBTI-personers situation ved at indsamle statistikker af h√łj kvalitet baseret p√• de mest p√•lidelige metoder;
 12. Understreger, at Kommissionen, n√•r den fremmer tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling, fortsat b√łr samarbejde med medlemsstaterne samt med Den Europ√¶iske Unions Agentur For Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA) og andre relevante EU-agenturer, med civilsamfundet og, inden for de bef√łjelser, som traktaterne till√¶gger den, med relevante internationale organisationer, herunder Europar√•det, OECD og FN;
 13. Opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke og fortsat st√łtte tiltag under institutionelle mekanismer, herunder nationale ligestillingsorganer, som er afg√łrende instrumenter for ikkeforskelsbehandling af LGBTI-personer, samt det europ√¶iske netv√¶rk for nationale ligestillingsorganer (Equinet);

Opfordrer medlemsstaterne til
 1. at overveje at samarbejde med Europa-Kommissionen med hensyn til sin liste over tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling ved at g√łre fuld brug af gruppen p√• h√łjt plan vedr√łrende ikkeforskelsbehandling, ligestilling og mangfoldighed for at dr√łfte relevante sp√łrgsm√•l og unders√łge mulighederne for at g√łre hurtigere fremskridt under fuld hensyntagen til medlemsstaternes bef√łjelser, nationale identiteter og forfatningsm√¶ssige traditioner og
 2. at tr√¶ffe foranstaltninger til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet.

Noter
 1. [Retur] Lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner og interk√łnnede.
 2. [Retur] Artikel 8 og 10 i TEUF.
 3. [Retur] Artikel 19 i TEUF.

[Retur] Bilag 1
Referencedokumenter
 1. Europa-Parlamentet
  Europa-Parlamentets beslutning af 8. september 2015 om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) (2014/2254 (INI))

 2. Rådet
  Retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for Lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI-personer) (11153/13) [1]
 3. Kommissionen
  Kommissionens liste over tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling [2]
  http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
 4. Den Europæiske Unions Agentur For Grundlæggende Rettigheder
  Beskyttelse mod forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnskarakteristika i EU – Komparativ analyse – Ajourf√łring 2015 [3]
  http://fra.europa.eu/en/publication/2015/lgbti-comparative-legal-update-2015

  Den Europ√¶iske Unions unders√łgelse ang√•ende lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner, 2014 [4]
  http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-eu-lgbt-survey-main-results_tk3113640enc_1.pdf

* * *
Konklusionerne hos Folketinget.
Konklusionerne hos Det Europæiske Råd.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] De nævnte retningslinjer findes ikke på dansk. Den engelske version:
  Guidelines to promote and protect the enjoyment of all human rights by Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) persons
  24. juni 2013
  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137584.pdf
 2. [Retur] Liste over tiltag fra Europa-Kommissionen til fremme af LGBTI lighed. 7. december 2015.
  På engelsk: List of actions by the Commission to advance LGBTI quality.
 3. [Retur] Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and sex characteristics in the EU
  Comparative legal analysisUpdate 2015
  Omtale af rapporten hos FRA.
  FRA.
 4. [Retur] Rapporten findes ikke på dansk, men kun i den engelske version:
  EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. Main results
  Rapporten hos FRA

* * *
De herunder gengivne erklæringer findes kun på engelsk og dermed ikke i officiel dansk oversættelse.
Herunder gengives erklæringerne i en uofficiel dansk oversættelse. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til de originale engelsksprogede tekster.
Tina Thranesen.

[Til top] Erkl√¶ringen fra Danmark, Sverige, √ėstrig og Belgien

EPSCO
(3474. m√łde den 16. juni 2016)

Punkt 11b): Udkast til Rådets konklusioner: Reaktion på Kommissionens liste over tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling

Vedtagelse

Erkl√¶ring fra Sverige, Danmark, √ėstrig og Belgien
Vi gl√¶der os over, at R√•det for f√łrste gang har vedtaget konklusioner om lige rettigheder for LGBTI-personer inden for EU. Trods dette have vi foretrukket et mere ambiti√łst og st√¶rkere budskab om LGBTI-personers nydelse af menneskerettighederne.

Derfor og p√• grundlag af disse konklusioner er det endnu vigtigere end f√łr inden for og uden for EU at forts√¶tte med at arbejde for lige rettigheder og muligheder for alle, uanset seksuel orientering eller k√łnsidentitet, og sikre, at kulturelle, traditionelle eller religi√łse v√¶rdier kan ikke p√•ber√•bes som begrundelse for nogen form for forskelsbehandling, herunder diskrimination af LGBTI-personer.

Vi håber at kunne fortsætte denne kamp sammen med andre medlemsstater.

Erklæringen på engelsk hos Folketinget i pdf-format.

* * *
[Til top] Erklæringen fra Ungarn

EPSCO
(3474. m√łde den 16. juni 2016)

Punkt 11b): Udkast til Rådets konklusioner: Reaktion på Kommissionens liste over tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling

Vedtagelse

Erklæring fra Ungarn
Ungarn er med grundlag i sin forfatning fortsat dedikeret til at sikre menneskerettigheder for alle uden forskelsbehandling. I denne sammenh√¶ng anf√łrer Ungarn, at Kommissionens liste over tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling ikke kan fortolkes s√•ledes, at medlemsstaterne forpligtes til i deres nationale lovgivning at indf√łre forhold, som ikke er i overensstemmelse med deres forfatning, eller at udvide deres lovgivnings s√¶rlige betydning af √¶gteskab.

Ungarn påberåber sig, at efter deres forfatning, er ægteskabet en forening af en mand og en kvinde indgået ved en frivillig beslutning. Af denne grund konstaterer vi forståelsen af ægteskabet udelukkende som en aftale mellem en mand og en kvinde, og at denne privilegerede status i modsætning til andre former for partnerskab ikke kan betragtes som diskriminerende.

Det ungarske nationale retssystem sikrer vidtrækkende rettigheder for LGBTI-personer i overensstemmelse med grundlæggende menneskerettigheder og inden for rammerne af de grundlæggende værdier og principper i Den Europæiske Union, hvilket bekræftes af den seneste rapport the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) fra maj 2016.

Erklæringen fra Ungarn på engelsk hos Folketinget.

* * *
[Til top] Erklæringen fra Polen

EPSCO
(3474. m√łde den 16. juni 2016)

Punkt 11b): Udkast til Rådets konklusioner: Reaktion på Kommissionens liste over tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling

Vedtagelse

Erklæring fra Polen
Polen sikrer nydelsen af menneskerettighederne for LGBTI-personer inden for rammerne af det polske nationale retssystem i overensstemmelse med internationalt bindende menneskerettighedsinstrumenter og inden for rammerne af de grundl√¶ggende v√¶rdier og principper i Den Europ√¶iske Union. Vi er fortsat dedikeret til at sikre de grundl√¶ggende menneskerettigheder for alle uden forskelsbehandling p√• grundlag af forfatningen. I denne sammenh√¶ng fremf√łrer Polen, at udtrykket “LGBTI-personer og deres familier” ikke er anf√łrt i EU-lovgivningen; at familielovgivning henh√łrer under medlemsstaternes enekompetence, og derfor ikke kan fortolkes s√•ledes, at medlemsstaterne en forpligtelse til i deres nationale lovgivning at indf√łre bestemmelser, som ikke er i overensstemmelse med deres forfatning. Polen p√•ber√•ber sig artikel 18 i Republikken Polens forfatning, hvorefter √¶gteskabet er en √¶gteskabelig forening af en mand og en kvinde p√• grundlag af deres frivillige og gensidigt samtykke inden for rammerne af den polske lovgivning. Af disse grunde konstaterer Polen, at forst√•elsen af √¶gteskabet udelukkende som en aftale mellem en mand og en kvinde, og at denne privilegerede status i mods√¶tning til andre former for samliv (de facto par, herunder par af samme k√łn) ikke kan betragtes som diskriminerende. Da familieretten h√łrer til medlemsstaternes eksklusive kompetence og i overensstemmelse med princippet om kompetencetildeling og subsidiaritetsprincippet – s√• vel som f√¶lles forfatningsm√¶ssige traditioner mellem medlemsstaterne – m√• ingen beslutning i Den Europ√¶iske Union indvirke p√• landenes beskyttende forst√•else af √¶gteskabet som en aftale mellem en mand og en kvinde p√• en m√•de, som ville tvinge landene til enten at udvide deres lovgivnings s√¶rlige betydning af √¶gteskab til at omfatte par af samme k√łn, heller ikke selv om de er blevet registreret i en anden medlemsstat, eller at tvinge landene til at indf√łre en anerkendelse svarende til de rettigheder, de har i deres hjemland.

Erklæringen fra Polen på engelsk hos Folketinget.