Homofobi og transfobi blev den 18. januar 2006 ford√łmt af Europa-Parlamentet – P6_TA(2006)0018.

Vist 196 gange.
Europa-Parlamentet vedtog den 18. januar 2006 under sit plenarm√łde med stemmerne 468 for og 114 imod en tekst – P6_TA(2006)0018 – der ford√łmte homofobi, som de under pkt. A definerede som:
“en irrationel frygt for og uvilje mod homoseksualitet og b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transseksuelle, svarende til racisme, fremmedhad, antisemitisme og sexisme”.

I den engelske tekst anvendes ordet “transgender”, som er en f√¶llesbetegnelse for ordene transseksuel og transvestit. I den danske tekst er alene brugt ordet “transseksuel”, hvilket er en overs√¶ttelsesfejl. Det burde v√¶re oversat som “transpersoner” eller “transvestitter og transseksuelle”.
Tina Thranesen.

Den fulde tekst f√łlger herunder:

Onsdag den 18. januar 2006 – Strasbourg.

Europa-Parlamentet,
 • der henviser til de internationale og europ√¶iske forpligtelser p√• menneskerettighedsomr√•det, bl.a. i medf√łr af FN’s menneskerettighedskonventioner og den europ√¶iske konvention om menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder,
 • der henviser til EU-lovgivningen vedr√łrende menneskerettigheder, is√¶r Den Europ√¶iske Unions charter om grundl√¶ggende rettigheder, og artikel 6 og 7 i traktaten om Den Europ√¶iske Union [1],
 • der henviser til artikel 13 i traktaten om oprettelse af Det Europ√¶iske F√¶llesskab, hvormed F√¶llesskabet till√¶gges bef√łjelse til at bek√¶mpe forskelsbehandling p√• grund af bl.a. seksuel orientering og til at fremme princippet om ligestilling,
 • der henviser til R√•dets direktiver 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse [2] og 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til besk√¶ftigelse og erhverv [3], der forbyder direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af race eller etnisk oprindelse, religion eller tro,
  handicap, alder eller seksuel orientering,
 • der henviser til artikel 21, stk. 1, i Den Europ√¶iske Unions charter om grundl√¶ggende rettigheder, som forbyder “enhver forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anl√¶g, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilh√łrsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, f√łdsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold”,
 • der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,
 1. der henviser til, at homofobi kan defineres som en irrationel frygt for og uvilje mod homoseksualitet og b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transseksuelle, svarende til racisme, fremmedhad, antisemitisme og sexisme,
 2. der henviser til, at homofobi i de private og offentlige sf√¶rer kommer til udtryk p√• forskellig m√•de, f.eks. som hadefulde ytringer (“hate speech”) og tilskyndelse til forskelsbehandling, latterligg√łrelse, verbal, psykisk og fysisk vold, forf√łlgelse og drab, forskelsbehandling ved overtr√¶delse af lighedsprincippet og uberettigede og urimelige begr√¶nsninger af rettigheder, der ofte skjules bag begrundelser baseret p√• den offentlige orden, religionsfrihed og retten til milit√¶rn√¶gtelse af samvittighedsgrunde,
 3. der henviser til en r√¶kke foruroligende tildragelser, der har fundet sted i nogle af EU’s medlemsstater og har f√•et stor omtale i pressen og af ngo’er, og som str√¶kker sig fra forbud mod “gay pride”- og ligestillingsmarcher til fremtr√¶dende politikere, som benytter et ophidsende eller truende sprog eller hadefulde ytringer, politi, der ikke yder den n√łdvendige beskyttelse eller ligefrem opl√łser fredelige demonstrationer, voldelige demonstrationer fra homofobe gruppers side og forfatnings√¶ndringer for at forhindre √¶gteskaber eller partnerskaber mellem personer af samme k√łn,
 4. der henviser til, at der samtidig i nogle tilfælde har været tale om en positiv, demokratisk og tolerant reaktion fra befolkningen, som har demonstreret mod homofobi, og fra retsvæsenet, der har rettet op på skaden efter nogle af de mest eklatante og ulovlige tilfælde af forskelsbehandling,
 5. der henviser til, at partnere af samme k√łn i nogle medlemsstater ikke nyder samme rettigheder som partnere af forskelligt k√łn, og at de derfor uds√¶ttes for forskelsbehandling og ufordelagtige vilk√•r,
 6. der henviser til, at stadig flere europ√¶iske lande samtidig er ved at indf√łre en h√łjere grad af ligestilling, integration og respekt og yder beskyttelse mod forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsudtryk og k√łnsidentitet, ligesom de anerkender familier, hvor for√¶ldrene er af samme k√łn,
 7. der henviser til, at Kommissionen har givet udtryk for, at den vil arbejde for at sikre overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende friheder i EU og har nedsat en gruppe af kommissærer med ansvar for menneskerettigheder,
 8. der henviser til, at ikke alle EU-medlemsstater har indf√łrt foranstaltninger i deres lovgivning for at beskytte b√łssers, lesbiskes, biseksuelles og transseksuelles
  rettigheder, som krævet i direktiverne 2000/43/EF og 2000/78/EF, og heller ikke bekæmper forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller fremmer lighed,
 9. der henviser til, at der er behov for en yderligere indsats på EU-niveau og i medlemsstaterne for at udrydde homofobi og fremme en kultur med frihed, tolerance og lighed mellem borgerne og i lovgivningen,
 1. tager på det kraftigste afstand fra enhver form for forskelsbehandling på grund af seksuel orientering;
 2. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transseksuelle beskyttes mod hadefulde ytringer af homofobisk karakter og mod vold og sikrer, at partnere af samme k√łn nyder samme respekt, v√¶rdighed og beskyttelse som det √łvrige samfund;
 3. tilskynder medlemsstaterne og Kommissionen til kraftigt at ford√łmme hadefulde ytringer af homofobisk karakter og opildnen til had og vold og sikre, at demonstrationsfriheden, der er garanteret i alle menneskerettighedskonventioner, overholdes i praksis;
 4. opfordrer Kommissionen til at sikre, at forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering forbydes inden for alle omr√•der, og med henblik herp√• supplere bestemmelserne mod forskelsbehandling i medf√łr af traktatens artikel 13 ved at foresl√• enten nye direktiver eller en generel ramme, der omfatter alle former for forskelsbehandling p√• samtlige omr√•der;
 5. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at intensivere bekæmpelsen af homofobi, både gennem uddannelsesforanstaltninger, f.eks. kampagner mod homofobi i skoler, på universiteter og i medierne, og gennem administrative, retlige og lovgivningsmæssige tiltag;
 6. gentager den holdning, Parlamentet har givet udtryk for i forbindelse med forslaget til en afg√łrelse om et europ√¶isk √•r for lige muligheder for alle, nemlig at Kommissionen skal sikre, at alle former for forskelsbehandling, som omhandlet i traktatens artikel 13 og i artikel 2 i afg√łrelsen g√łres til genstand for foranstaltninger og behandles ligeligt som fastsl√•et i Europa-Parlamentets holdning af 13. december 2005 [4]; minder Kommissionen om, at den har lovet at f√łlge dette sp√łrgsm√•l n√łje og afl√¶gge beretning til Europa-Parlamentet;
 7. opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle medlemsstater har omsat og p√• korrekt m√•de gennemf√łrer direktiv 2000/78/EF, og indlede overtr√¶delsesprocedurer mod de medlemsstater, som ikke g√łr det; opfordrer desuden Kommissionen til at sikre, at √•rsberetningen om beskyttelsen af menneskerettighederne i EU ogs√• indeholder fuldst√¶ndige og udt√łmmende oplysninger om tilf√¶lde af forbrydelser og vold i forbindelse med homofobi i medlemsstaterne;
 8. anmoder Kommissionen om at forelægge et forslag til et direktiv om beskyttelse mod forskelsbehandling af alle de grunde, der er omtalt i traktatens artikel 13, og med samme sigte som direktiv 2000/43/EF;
 9. opfordrer Kommissionen til at overveje strafferetlige sanktioner ved overtrædelse af direktiver med retsgrundlag i traktatens artikel 13;
 10. anmoder medlemsstaterne om at tr√¶ffe enhver anden foranstaltning, som de anser for hensigtsm√¶ssig til bek√¶mpelse af homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, og fremme og gennemf√łre lighedsprincippet i samfundet og i lovgivningen;
 11. opfordrer medlemsstaterne til at indf√łre lovgivning med henblik p√• at afskaffe forskelsbehandling af partnere af samme k√łn med hensyn til arv, ejendomsforhold, lejeforhold, pensioner, beskatning, social sikring osv.;
 12. finder det gl√¶deligt, at en r√¶kke medlemsstater for nylig har taget skridt til at forbedre b√łssers, lesbiskes, biseksuelles og transseksuelles stilling, og vil afholde et seminar med henblik p√• udveksling af god praksis den 17. maj (den internationale dag mod homofobi);
 13. gentager sin opfordring til Kommissionen om at freml√¶gge forslag, der garanterer fri bev√¶gelighed for unionsborgere og deres familiemedlemmer og registrerede partnere uanset k√łn, som det fremg√•r af Parlamentets henstilling af 14. oktober 2004 om fremtiden for omr√•det med frihed, sikkerhed og retf√¶rdighed [5];
 14. anmoder de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, om endelig at anerkende, at homoseksuelle var mål og ofre for naziregimet;
 15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, medlemsstaternes
  regeringer og tiltrædelses- og kandidatlandene.
Noter
 1. [Retur] EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
 2. [Retur] EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
 3. [Retur] EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
 4. [Retur] Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0489.
 5. [Retur] EUT C 166 E af 7.7.2005, s. 58.

Udtalelsen hos Europa-Parlamentet.