Bet√¶nkning A7-0009/2014 af 8. januar 2014 om en EU k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering.

Vist 92 gange.

EU-flaget
EU-flaget
Den 8. januar 2014 vedtog Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender under Europa-Parlamentet en bet√¶nkning om EU-k√łreplanen mod homofobi og diskrimination p√• grund af seksuel
orientering
og k√łnsidentitet. (Report on the EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity).

Bet√¶nkningen er i det v√¶sentlige identisk med forslaget udgivet den 14. oktober 2013 med √¶ndringsforslag af 19. november 2013 som anf√łrt i rapporten af af 17. december 2013 til Europa-Parlamentet fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.
Tina Thranesen.

Herunder gengives betænkningen af 8. januar 2014.

Bet√¶nkning om EU-k√łreplanen mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet
(2013/2183(INI))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordf√łrer: Ulrike Lunacek

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning

om EU-k√łreplanen mod homofobi og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet (2013/2183(INI))

 1. der henviser til, at Den Europ√¶iske Union bygger p√• v√¶rdierne respekt for den menneskelige v√¶rdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilh√łrer mindretal;
 2. der henviser til, at Den Europ√¶iske Union ved udformningen og gennemf√łrelsen af sine politikker og aktiviteter tilstr√¶ber at bek√¶mpe enhver form for forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering;
 3. der henviser til, at R√•det for Den Europ√¶iske Union i juni 2013 vedtog nogle st√¶rke retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for LGBTI personer uden for Den Europ√¶iske Union og b√łr sikre, at de beskyttes effektivt i EU;
 4. der henviser til, at Den Europ√¶iske Union allerede koordinerer sin indsats gennem omfattende politikker p√• omr√•det ligestilling og ikke-forskelsbehandling gennem “rammestrategien for ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle”, p√• handicapomr√•det gennem “den europ√¶iske handicapstrategi 2010-2020” og p√• omr√•det ligestilling for romaer gennem “EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020”;
 5. der henviser til, at Kommissionen i sin “strategi for Den Europ√¶iske Unions effektive gennemf√łrelse af chartret om grundl√¶ggende rettigheder” har erkendt n√łdvendigheden af at udvikle specifikke politikker baseret p√• traktaterne vedr√łrende visse grundl√¶ggende rettigheder;
 6. der henviser til, at Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA) i EU-unders√łgelsen fra 2013 om b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner konstaterede, at en ud af to LGBT-respondenter i EU i √•ret f√łr unders√łgelsen f√łlte sig diskrimineret eller chikaneret p√• grund af seksuel
  orientering
  , en ud af tre var blevet diskrimineret i forbindelse med adgang til varer eller tjenesteydelser, en ud af fire var blevet angrebet fysisk, og en ud af fem var blevet diskrimineret i relation til beskæftigelse eller erhverv;
 7. der henviser til, at FRA anbefalede, at EU og medlemsstaterne udarbejder handlingsplaner for fremme af respekten for LGBT personer og beskyttelsen af deres grundlæggende rettigheder;
 8. der henviser til, at elleve ligestillingsministre [5] i maj 2013 opfordrede Kommissionen til at udarbejde en omfattende EU-politik for LGBT-ligestilling, og at ti medlemsstater [5] allerede har vedtaget eller diskuterer lignende politikker på nationalt og regionalt plan;
 9. der henviser til, at Europa-Parlamentet ti gange har anmodet om et omfattende EU-politisk instrument for ligestilling uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet;
Generelle betragtninger
 1. ford√łmmer p√• det kraftigste enhver forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet og beklager dybt, at de grundl√¶ggende rettigheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner og interk√łnnede (LGBTI) selv i EU endnu ikke altid respekteres fuldt ud;
 2. mener, at Den Europ√¶iske Union i √łjeblikket mangler en omfattende politik til beskyttelse af de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI personer;
 3. anerkender, at ansvaret for at beskytte de grundl√¶ggende rettigheder ligger hos Europa-Kommissionen og medlemsstaterne i f√¶llesskab; opfordrer Kommissionen til at bruge sine bef√łjelser i videst muligt omfang, herunder til at lette udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelser i henhold til EU-retten og Europar√•dets henstilling om foranstaltninger til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet;
K√łreplanens indhold
 1. opfordrer Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante agenturer til at arbejde sammen om en omfattende fler√•rig politik til beskyttelse af de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI personer, dvs. en k√łreplan, en strategi eller en handlingsplan med nedenst√•ende temaer og m√•l;
  1. Horisontale foranstaltninger til gennemf√łrelse af k√łreplanen
   1. Kommissionen b√łr arbejde for at sikre de eksisterende rettigheder i alt sit arbejde og p√• tv√¶rs af alle omr√•der, hvor den har kompetence, ved at integrere sp√łrgsm√•l med forbindelse til de grundl√¶ggende rettigheder for LGBT personer i alt relevant arbejde – f.eks. ved udarbejdelsen af fremtidige politikker og forslag eller overv√•gningen af gennemf√łrelsen af EU-lovgivningen;
   2. Kommissionen b√łr lette, koordinere og overv√•ge udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne via den √•bne koordinationsmetode;
   3. de relevante EU-agenturer, herunder Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA), Det Europ√¶iske Institut for Ligestilling mellem M√¶nd og Kvinder (EIGE), Det Europ√¶iske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilk√•rene (Eurofound), Det Europ√¶iske Politiakademi (Cepol), Den Europ√¶iske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust), Det Europ√¶iske Retlige Netv√¶rk (EJN) og Det Europ√¶iske Asylst√łttekontor (EASO), b√łr integrere sp√łrgsm√•l ang√•ende seksuel orientering og k√łnsidentitet
    i deres arbejde og fortsat give Kommissionen og medlemsstaterne evidensbaseret rådgivning om de grundlæggende rettigheder for LGBTI personer;
   4. Kommissionen og medlemsstaterne b√łr opfordres til regelm√¶ssigt at indsamle relevante og sammenlignelige data om situationen for LGBTI personer i EU sammen med de relevante agenturer og Eurostat under fuld iagttagelse af EU’s databeskyttelsesregler;
   5. Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med de relevante agenturer tilskynde til uddannelse og kapacitetsopbygning for nationale ligestillingsorganer, nationale menneskerettighedsinstitutioner og andre organisationer, der har til opgave at fremme og beskytte de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI personer;
   6. Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med de relevante agenturer fors√łge at g√łre borgerne opm√¶rksomme p√• LGBTI personers rettigheder;
  2. Generelle bestemmelser angående ikke-forskelsbehandling
   1. medlemsstaterne b√łr konsolidere de eksisterende EU-regler ved at arbejde for en vedtagelse af det foresl√•ede direktiv om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, og herved pr√¶cisere bestemmelsernes r√¶kkevidde og de omkostninger, der er forbundet med dem;
   2. Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante agenturer b√łr v√¶re s√¶rlig opm√¶rksom p√• lesbiske kvinders oplevelse af flerfoldig forskelsbehandling og vold (b√•de p√• grund af k√łn og seksuel orientering) og udforme og gennemf√łre ikke-forskelsbehandlingspolitikkerne i overensstemmelse hermed
  3. Ikke-forskelsbehandling på beskæftigelsesområdet
   1. Kommissionen b√łr bl.a. s√¶rlig fokusere p√• seksuel orientering ved kontrollen med gennemf√łrelsen af direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til besk√¶ftigelse og erhverv og p√• k√łnsidentitet ved kontrollen med gennemf√łrelsen af direktiv 2006/54/EF om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv;
   2. Kommissionen b√łr sammen med de relevante agenturer udstede retningslinjer, der pr√¶ciserer, at transpersoner og interk√łnnede er omfattet af begrebet “k√łn” i direktiv 2006/54/EF om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv;
   3. ligestillingsorganer b√łr tilskyndes til at informere LGBTI personer og fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer om deres rettigheder;
  4. Ikke-forskelsbehandling på uddannelsesområdet
   1. Kommissionen b√łr fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet i alle sine ungdoms- og uddannelsesprogrammer;
   2. Kommissionen b√łr lette udvekslingen af god praksis inden for formel uddannelse, herunder undervisningsmateriale og politikker til bek√¶mpelse af mobning og forskelsbehandling, mellem medlemsstaterne gennem den √•bne koordinationsmetode;
   3. Kommissionen b√łr lette udvekslingen af god praksis i alle medlemsstaternes ungdoms- og uddannelsessektorer, herunder ungdomsforsorg og socialt arbejde, mellem medlemsstaterne gennem den √•bne koordinationsmetode;
  5. Ikke-forskelsbehandling på sundhedsområdet
   1. Kommissionen b√łr medtage sundhedssp√łrgsm√•l i relation til LGBTI i de relevante bredere strategiske sundhedspolitikker, herunder sp√łrgsm√•lene om adgang til sundhedspleje, ligestilling p√• sundhedsomr√•det og EU’s globale stemme inden for sundhedsrelaterede emner;
   2. Kommissionen b√łr fortsat inden for Verdenssundhedsorganisationen arbejde p√• at fjerne problemer med k√łnsidentitet fra listen over mentale og adf√¶rdsm√¶ssige sygdomme og sikre, at de omklassificeres som ikke-patologiske under forhandlingerne om den 11. udgave af det internationale klassifikationssystem for sygdomme (ICD-11);
   3. Kommissionen b√łr st√łtte medlemsstaterne i uddannelsen af sundhedspersonale;
   4. Kommissionen og medlemsstaterne b√łr iv√¶rks√¶tte forskning om sundhedssp√łrgsm√•l specifikke for LGBTI personer;
   5. medlemsstaterne b√łr tage hensyn til LGBTI personer i de nationale sundhedsplaner og -politikker og sikre, at uddannelsesplaner, sundhedspolitikker og sundhedsunders√łgelser tager hensyn til specifikke sundhedssp√łrgsm√•l vedr√łrende LGBTI personer;
   6. medlemsstaterne b√łr indf√łre eller revidere procedurer for juridisk anerkendelse af k√łn, s√• de fuldt ud respekterer transpersoners ret til v√¶rdighed og fysisk integritet;
  6. Ikke-forskelsbehandling på området varer og tjenesteydelser
   1. Kommissionen b√łr bl.a. s√¶rlig fokusere p√• transpersoners adgang til varer og tjenesteydelser ved kontrollen med gennemf√łrelsen af direktiv 2004/113/EF om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser;
  7. Specifikke foranstaltninger for transpersoner og interk√łnnede
   1. Kommissionen b√łr sikre, at k√łnsidentitet medtages blandt de forbudte grunde til forskelsbehandling i al fremtidig lovgivning om ligestilling, herunder alle omarbejdninger;
   2. Kommissionen b√łr integrere s√¶rlige sp√łrgsm√•l vedr√łrende transpersoner og interk√łnnede i alle relevante EUpolitikker efter samme fremgangsm√•de som i ligestillingsstrategien;
   3. Medlemsstaterne b√łr sikre, at ligestillingsorganerne f√•r oplysninger om og uddannelse i de rettigheder og s√¶rlige sp√łrgsm√•l, der g√łr sig g√¶ldende for transpersoner og interk√łnnede;
   4. Kommissionen, medlemsstaterne og relevante agenturer b√łr tage fat p√• den nuv√¶rende mangel p√• viden, forskning og relevant lovgivning om interk√łnnedes menneskerettigheder;
  8. Statsborgerskab, familier og fri bevægelighed
   1. Kommissionen b√łr udarbejde retningslinjer for at sikre, at gennemf√łrelsen af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at f√¶rdes og opholde sig frit p√• medlemsstaternes omr√•de og direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenf√łring gennemf√łres, s√• det sikres, at alle former for familier, der anerkendes juridisk i henhold til medlemsstaternes nationale love respekteres;
   2. Kommissionen b√łr som prioritet frems√¶tte forslag om gensidig anerkendelse af alle civilstandsdokumenters virkninger i hele EU, herunder registrerede partnerskaber, √¶gteskaber og retlig k√łnsanerkendelse, med henblik p√• at reducere diskriminerende retlige og administrative barrierer for de borgere og deres familier, der ud√łver deres ret til fri bev√¶gelighed;
   3. Kommissionen og medlemsstaterne b√łr unders√łge, om g√¶ldende restriktioner for √¶ndring af civilstands- og identitetsdokumenter for transpersoner skader deres muligheder for at udnytte deres ret til fri bev√¶gelighed;
   4. de medlemsstater, der har vedtaget lovgivning om samliv, registreret partnerskab eller √¶gteskab for par af samme k√łn, b√łr anerkende lignende bestemmelser vedtaget af andre medlemsstater;
  9. Forsamlings- og ytringsfrihed
   1. medlemsstaterne b√łr sikre retten til ytrings- og forsamlingsfrihed, is√¶r med hensyn til pride-parader og lignende arrangementer, ved at sikre, at disse arrangementer afholdes p√• lovlig vis, og ved at sikre en effektiv beskyttelse af deltagerne;
   2. medlemsstaterne b√łr afholde sig fra at vedtage love og genoverveje eksisterende love, der begr√¶nser ytringsfriheden i forhold til seksuel orientering og k√łnsidentitet;
   3. Kommissionen og R√•det for Den Europ√¶iske Union b√łr indtage den holdning, at medlemsstater, der vedtager love, der begr√¶nser ytringsfriheden i forhold til seksuel orientering og k√łnsidentitet, handler i strid med de v√¶rdier, som Den Europ√¶iske Union bygger p√•, og reagere i overensstemmelse hermed;
  10. Hadefuld tale og hadforbrydelse
   1. Kommissionen b√łr overv√•ge og yde medlemsstaterne bistand i forbindelse med s√¶rlige sp√łrgsm√•l vedr√łrende seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk ved gennemf√łrelsen af direktiv 2012/29/EU om rettigheder for, beskyttelse af og st√łtte til ofre for kriminalitet, is√¶r n√•r forbrydelserne er beg√•et p√• grund af fordomme eller ud fra et diskriminatorisk motiv, der kan have forbindelse med ofrenes personlige karakteristika;
   2. Kommissionen b√łr foresl√• en omarbejdning af R√•dets rammeafg√łrelse om bek√¶mpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hj√¶lp af straffelovgivningen, der medtager andre former for forbrydelser mod en s√¶rlig persongruppe og tilskyndelse til had, herunder p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet;
   3. Kommissionen b√łr sammen med de relevante agenturer fremme udveksling af god praksis i medlemsstaterne vedr√łrende undervisning og uddannelse af politi, anklagemyndigheder, dommere og hj√¶lpetjenester for ofre mellem medlemsstaterne;
   4. Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder b√łr bist√• medlemsstaterne med at forbedre deres indsamling af sammenlignelige data om homofobiske og transfobiske hadforbrydelse;
   5. medlemsstaterne b√łr registrere og efterforske hadforbrydelser mod LGBTI personer og vedtage straffelovgivning, der forbyder tilskyndelse til had p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet;
  11. Asyl
   1. Kommissionen b√łr sammen med Det Europ√¶iske Asylst√łttekontor (EASO) og de relevante agenturer og inden for rammerne af den eksisterende EU-lovgivning og -retspraksis medtage s√¶rlige sp√łrgsm√•l med tilknytning til seksuel orientering og k√łnsidentitet ved gennemf√łrelsen af og kontrollen med asyllovgivningen, herunder direktiv 2013/32/EU om f√¶lles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelsesstatus og direktiv 2011/95/EU om standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsl√łse som berettigede til international beskyttelse;
   2. Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med de relevante agenturer sikre passende uddannelse af fagfolk p√• asylomr√•det – herunder ved tilpasning af den eksisterende uddannelse – s√•ledes at det bl.a. sikres, at interviewere og tolke kan h√•ndtere s√¶rlige sp√łrgsm√•l vedr√łrende LGBTI personer;
   3. Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med EASO og i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten sikre, at LGBTI personers retlige og sociale situation i hjemlandene dokumenteres systematisk, og at disse oplysninger stilles til r√•dighed for dem, der tr√¶ffer afg√łrelse i asylsager, som en del af oplysningerne om hjemlandet;
  12. Udvidelse og optræden udadtil
   1. Kommissionen b√łr forts√¶tte sin nuv√¶rende overv√•gning af sp√łrgsm√•l med tilknytning til seksuel orientering og k√łnsidentitet i tiltr√¶delseslandene;
   2. Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, EU’s s√¶rlige repr√¶sentant for menneskerettigheder og medlemsstaterne b√łr systematisk benytte R√•dets retningslinjer til at fremme og beskytte alle menneskerettigheder for LGBTI personer og indtage en f√¶lles holdning, n√•r de reagerer p√• kr√¶nkelser af disse rettigheder;
   3. Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten b√łr give oplysninger indhentet fra EU-delegationerne om situationen for LGBTI personer i tredjelande til Det Europ√¶iske Asylst√łttekontor og medlemsstaterne;
 2. understreger, at denne omfattende politik skal respektere Den Europæiske Unions, EU-agenturernes og medlemsstaternes kompetencer;
 3. Pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, alle de nævnte agenturer og Europarådet.
Begrundelse

Den Europ√¶iske Union har pligt til at bek√¶mpe forskelsbehandling ved udformningen og gennemf√łrelsen af sine aktiviteter (artikel 10 i TEUF). Denne forpligtelse er kommet til udtryk i de eksisterende omfattende politikker til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af k√łn (gennem strategien for ligestilling mellem kvinder og m√¶nd 2010-2015) og handicap (gennem den europ√¶iske handicapstrategi 2010-2020) og i relation til romaer (gennem EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020).

Europa-Parlamentet er af den opfattelse, at der er brug for et s√•dant omfattende politisk instrument til at bek√¶mpe forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet. Det har ti gange siden januar 2011 fremsat anmodninger herom i forskellige beslutninger, idet det har bedt Europa-Kommissionen om at udarbejde en k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet. Denne bet√¶nkning indeholder et udkast til hovedlinjerne i en s√•dan omfattende politik.

Der er tre st√¶rke juridiske og politiske argumenter for s√•dan en k√łreplan. EU er juridisk forpligtet til at bek√¶mpe forskelsbehandling ved udformningen og gennemf√łrelsen af sine politikker og aktiviteter (artikel 10 i TEUF) og forbyder enhver form for forskelsbehandling (artikel 21 i chartret om grundl√¶ggende rettigheder). Denne juridiske forpligtelse er allerede kommet til udtryk i omfattende politikker p√• omr√•derne ligestilling, handicap og integration af romaer – nu skal den ogs√• konkretiseres med hensyn til seksuel orientering og k√łnsidentitet.

Der er politisk st√łtte i Europa-Parlamentet og blandt medlemsstaterne, idet elleve af disse officielt har anmodet om en s√•dan k√łreplan i maj 2013. Europa-Kommissionen har svaret, at der allerede er truffet foranstaltninger for at sikre ligestilling uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet, men at disse foranstaltninger ikke er p√• samme niveau som de omfattende foranstaltninger, der er truffet til fordel for andre grupper. Endvidere vedtager medlemsstaterne i stigende grad lignende planer p√• nationalt plan (Belgien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Det Forenede Kongerige og dr√łftelser herom i Letland), som led i bredere nationale ligestillingsplaner (Kroatien, Portugal) eller p√• regionalt plan (Belgien, Tyskland, Spanien).

Endelig viser politiske data, at der er behov for en s√•dan k√łreplan. LGBT-unders√łgelsen offentliggjort af Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder i 2013 viser, at 47 % af LGBT personerne f√łlte sig diskrimineret eller chikaneret i det sidste √•r, idet lesbiske kvinder (55 %), unge (57 %) og mindrebemidlede LGBT personer (52 %) havde st√łrst sandsynlighed for at blive diskrimineret, 26 % var blevet angrebet eller truet med vold p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet (35 % blandt transpersoner), kun 10 % f√łler sig sikre nok til at anmelde forskelsbehandling til politiet, og kun 22 % anmelder vold eller chikane, 32 % diskrimineres i relation til bolig, uddannelse eller adgang til sundhedspleje, varer eller tjenesteydelser, og 20 % bliver diskrimineret i relation til besk√¶ftigelse eller erhverv (29 % blandt transpersoner).

Journalnumre
2013/2183(INI)
A7-0009/2014
PE521.599v01-00

Noter
 1. Retur EUT C 241 E af 8.10.2009, s. 68.
 2. Retur Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0222.
 3. Retur Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0500.
 4. Retur Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0090.
 5. Retur Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Kroatien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Sverige, √ėstrig.
 6. Retur Belgien, Storbritannien, Frankrig, Italien, Kroatien, Malta, Nederlandene, Portugal, Spanien, Tyskland.

Betænkningen hos Europa-Parlamentet.