Europa-Parlamentes beslutning A 3-0016/89 af 12. september 1989 om diskriminering af transseksuelle.

Vist 59 gange.

EU
EU
Europa-Parlamentet vedtog på sin session 1989/90 den 12. september 1989 beslutning A 3-0016/89 om diskriminering af transseksuelle.
Beslutningen er optaget på side 40 Р42 i De Europæiske Fællesskabers Tidende
C 256, 32. årgang, 9. oktober 1989.

Beslutningen gengives herunder.

2. Transseksuelle
‚ÄĒ dok. A 3-0016/89

 • der henviser til andragende nr. 16/84 og 229/87,
 • der henviser til f√¶lleserkl√¶ring fra Europa-Parlamentet, R√•det og Kommissionen om menneskerettigheder af 27. april 1977 (EFT nr. C 103 af 27.4. 1977, s. 1),
 • der henviser til forpligtelsen i pr√¶amblet til Den Europ√¶iske F√¶lles Akt (EFT nr L 169 af 29 6 1987 s. 1) om at fremme demokratiet p√• grundlag af de grundl√¶ggende rettigheder der er anerkendt i medlemsstaternes forfatninger og love, i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder og i Den Europ√¶iske Socialpagt, navnlig frihed, lighed og social retf√¶rdighed,
 • der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 29. oktober 1982 (EFT nr C 304 af 22. 11. 1982, s. 253) om bedre beskyttelse af medlemsstaternes borgeres fundamentale rettigheder ved udformningen af F√¶llesskabets ret,
 • der henviser til sin beslutning om diskriminering p√• arbejdspladsen p√• grund af seksuelle tilb√łjeligheder (EFT nr. C 104 af 16. 4. 1984, s. 46),
 • der henviser til sin beslutning om vold mod kvinder (EFT nr. C 176 af 14. 7. 1986, s. 52),
 • der henviser til bet√¶nkning fra Udvalget for Andragender (dok. A 3-0016/89),

 1. der henviser til, at proceduren for transseksuelles k√łnsskifte endnu ikke er fastlagt i alle medlemsstaten og at sygekasserne ikke d√¶kker omkostningerne i forbindelse hermed,
 2. der beklager, at transseksuelle stadig diskrimineres overalt, marginaliseres og til dels også kriminaliseres,
 3. der henviser til, at arbejdsl√łshedsprocenten hos transseksuelle udg√łr 60-80% under k√łnsskiftefasen,
 4. der fastsl√•r, at transseksualitet ikke alene er et psykologisk og medicinsk problem, men ogs√• et problem for samfundet, som ikke kan indstille sig p√• en forandring i den kulturelt fastlagte k√łnsspecifikke rolle,

 1. mener, at menneskets v√¶rdighed og den personlige frihed ogs√• m√• omfatte retten til at f√łre et liv i overensstemmelse med den p√•g√¶ldendes k√łns-identitet;
 2. opfordrer medlemsstaterne til at udstede bestemmelser om transseksuelles ret til endokrinologisk, plastikkirurgisk og √¶stetisk k√łnsskifte, om proceduren i forbindelse hermed og om forbud mod diskriminering af transseksuelle;

Proceduren skal som mindstem√•l give f√łlgende muligheder:
 1. Psykiatrisk/psykoterapeutisk differentialdiagnose af transseksualiteten med henblik på hjælp til selvdiagnose.
 2. R√•dgivning: Psykoterapeutisk bistand og st√łtte; vejledning om k√łnsskifte, medicinske unders√łgelser.
 3. Hormonbehandling/hverdagstest, dvs. at den p√•g√¶ldende skal leve i den nye k√łnsrolle mindst et pr√łve√•r.
 4. Kirurgiske indgreb efter tilladelse fra et ekspertpanel bestående af en faglæge, psykoterapeut og eventuelt en af den interesserede part udpeget patientrepræsentant.
 5. Retlig anerkendelse: √Ündring af fornavn; berigtigelse af k√łnsangivelsen p√• f√łdselsattest og legitimationspapirer.
 6. Psykoterapeutisk og medicinsk efterbehandling.

 1. opfordrer Europarådet til at vedtage en konvention om beskyttelse af transseksuelle;
 2. opfordrer medlemsstaterne til at tr√¶ffe foranstaltninger til, at udgifterne til den psykologiske, endokrinologiske, plastisk-kirurgiske og √¶stetiske behandling af transseksuelle godtg√łres af sygekasserne;
 3. opfordrer medlemsstaterne til at yde social bistand til transseksuelle, der uforskyldt mister deres arbejdsplads og/eller bolig p√• grund af k√łnstilpasningen;
 4. opfordrer medlemsstaterne til at oprette r√•dgivningscentre for transseksuelle og til at st√łtte selvhj√¶lpsorganisationer √łkonomisk;
 5. opfordrer medlemsstaterne til at udsende information om transseksuelles problemer navnlig til ansatte i den sociale sektor, politiet, grænsekontrollen, folkeregistre, militærforvaltningen og fængsler;
 6. opfordrer Kommissionen og Rådet til at drage omsorg for, at EFРdirektiverne om ligestilling af mænd og kvinder på arbejdspladsen også forbyder diskriminering af transseksuelle;
 7. opfordrer Kommissionen, R√•det og medlemsstaterne til at udstede legitimationspapirer, hvormed transseksuelle i givet fald kan legitimere sig som s√•danne p√• forlangende under k√łnstilpasningen, og som anerkendes i hele EF;
 8. opfordrer R√•det og medlemsstaterne til at anerkende forf√łlgelse p√• grund af transseksualitet som asylgrund ved harmoniseringen af asylretten;
 9. opfordrer Kommissionen til som led i st√łtteprogrammerne at stille bevillinger til r√•dighed til yderligere forskning omkring transseksuelle og udbredelse af kendskabet til transseksualitet inden for det medicinske omr√•de;
 10. opfordrer Kommissionen til at henstille til medlemsstaterne, at der træffes særlige foranstaltninger til arbejdsformidling for transseksuelle;
 11. opfordrer til, at der inden for Kommissionen oprettes en afdeling, hvor tilfælde af diskriminering kan indberettes;
 12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Europarådet.

* * *
Beslutningen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.