EU-Parlamentet vedtog den 13. december 2012 sin √•rsberetningen – P7_TA(2012)0503 – om menneskerettigheder og demokrati i verden 2011 og EU’s politik om menneskerettigheder og demokrati.

Vist 103 gange.
Den 13. december 2012 vedtog Europa-Parlamentet p√• sit m√łde i Strasbourg sin √•rsberetning – P7_TA(2012)0503 – om menneskerettigheder og demokrati i verden 2011 og EU’s politik om menneskerettigheder og demokrati.

Herunder gengives uddrag af årsberetningen

Europa-Parlamentet,
(Her f√łlger i h√łjtidelige vendinger henvisninger til en lang r√¶kke tidligere vedtagne konventioner, erkl√¶ringer m.v. fra FN og EU, hvoraf kun gengives et enkelt punkt – det syvende sidste af de 42 unummererede punkter.)
 1. der henviser til FN’s Menneskerettighedsr√•ds resolution af 17. juni 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet;
EU’s √•rsberetning 2011

[Her f√łlger i alt 158 punkter, hvoraf kun gengives f√łlgende]

EU’s indsats i FN
 1. anerkender EU’s muligheder for ops√łgende arbejde og kreativ koalitionsdannelse som f.eks. indsatsen, som banede vejen for vedtagelsen af Menneskerettighedsr√•dets skels√¶ttende resolution om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet, der blev st√łttet af stater fra alle regioner, samt opbygning af konsensus i Gen√®ve og New York vedr√łrende behovet for at bek√¶mpe religi√łs intolerance og beskytte religions- og trosfrihed og samtidig undg√• potentielt negative konsekvenser for andre vigtige menneskerettigheder som f.eks. ytringsfriheden;
EU-sanktioner og menneskerettigheds- og demokratiklausuler i EU-aftaler
 1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i internationalt regi at behandle sp√łrgsm√•let om vold mod kvinder og k√łnsaspektet i forbindelse med kr√¶nkelser af menneskerettighederne, is√¶r i forbindelse med de bilaterale associeringsaftaler og internationale handelsaftaler, der er g√¶ldende eller under forhandling;
Ytringsfrihed (sociale medier/digitale frihedsrettigheder)
 1. er alvorligt bekymret over udviklingstendenser, som begr√¶nser ytrings- og forsamlingsfriheden p√• grundlag af misforst√•elser omkring homoseksualitet og transseksualitet [1]; minder om, at disse love og forslag ikke stemmer overens med den internationale traktat om borgerrettigheder og politiske rettigheder, som udelukker diskriminerende love og praksis baseret p√• seksuel orientering; opfordrer VP/HR og den s√¶rlige EU-repr√¶sentant for menneskerettigheder til systematisk at g√łre opm√¶rksom p√• disse forhold;
Tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
 1. gl√¶der sig over udvidelsen i de opdaterede retningslinjer af de grupper, der kr√¶ver s√¶rlig beskyttelse, til personer, der oplever forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet samt tilsagnet om at tilskynde tredjelande til at s√łrge for en national procedure for klager og rapporter, der integrerer k√łns- og b√łrneaspektet; beklager imidlertid, at EU’s koordinerede indsats til bek√¶mpelse af tortur ikke tager h√łjde for k√łnsaspektet p√• en mere omfattende m√•de, hvilket navnlig skyldes mangel p√• tilstr√¶kkelige oplysninger om alle former for tortur og mishandling;
Forskelsbehandling
 1. fastholder, at den politiske dialog om menneskerettigheder mellem EU og tredjelande skal omfatte en mere inklusiv og bredere definition af ikke-forskelsbehandling, bl.a. baseret p√• religion eller tro, k√łn, racem√¶ssig eller etnisk oprindelse, alder, invaliditet, seksuel orientering og k√łnsidentitet;
 2. understreger, at R√•det, for at EU’s udenrigspolitik skal v√¶re trov√¶rdig og sammenh√¶ngende for s√• vidt ang√•r grundl√¶ggende rettigheder, ligestilling og ikke-forskelsbehandling, b√łr vedtage direktivet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering og udvide anvendelsen af rammeafg√łrelsen om bek√¶mpelse af racisme og fremmedhad til ogs√• at omfatte andre m√•lgrupper som f.eks. lesbiske, b√łsser, bi- og transseksuelle;
 3. kr√¶ver, at medlemsstater aktivt modarbejder ethvert fors√łg p√• at undergrave princippet om, at menneskerettighederne er universelle, udelelige og indbyrdes afh√¶ngige, og aktivt tilskynder UNHRC til at l√¶gge lige stor v√¶gt p√• de forskellige √•rsager til forskelsbehandling, hvad enten der er tale om forskelsbehandling p√• grund af k√łn, k√łnsidentitet, race, alder, seksuel orientering og religion eller tro; beklager i h√łj grad, at homoseksualitet fortsat betragtes som kriminelt i 78 stater, herunder fem, hvor det straffes med d√łdsstraf; opfordrer disse stater til straks at afkriminalisere homoseksualitet og l√łslade dem, der er f√¶ngslet p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet, og ikke henrette dem; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til fuldt ud at g√łre brug af LGBT-v√¶rkt√łjer til at beskytte LGBTI-personers rettigheder; opfordrer R√•det til at arbejde hen imod bindende retningslinjer p√• dette omr√•de; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at hj√¶lpe LGBTI-menneskerettighedsfork√¶mpere i lande, hvor de er udsat for en risiko, og opfordrer VP/HR og den s√¶rlige EU-repr√¶sentant for menneskerettigheder til fortsat at understrege EU’s st√łtte til lighed og ikke-forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk i verden, bl.a. ved at lancere og st√łtte initiativer p√• bilateralt og internationalt plan samt i FN om disse sp√łrgsm√•l; gentager sin opfordring til Kommissionen til at udstede en k√łreplan for ligestilling under hensyntagen til seksuel orientering og k√łnsidentitet;
 4. opfordrer EU’s medlemsstater til at give asyl til personer, som er flygtet fra forf√łlgelse i lande, hvor LGBTI’er kriminaliseres, p√• grundlag af ans√łgernes velbegrundede frygt for forf√łlgelse og til at g√łre dette p√• grundlag af deres selvopfattelse som lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede eller personer med begge k√łn;
 5. fremh√¶ver, at princippet om ikke-forskelsbehandling, bl.a. p√• grundlag af k√łn og seksuel orientering, er et grundl√¶ggende element i AVS-EU-partnerskabet;
Kvinders rettigheder
 1. konstaterer, at der fortsat er utilstr√¶kkelig opm√¶rksomhed omkring kr√¶nkelse af seksuelle og reproduktive rettigheder, hvilket undergraver indsatsen for at opfylde forpligtelserne i Cairo-handlingsprogrammet (ICPD), der blev vedtaget under FN’s internationale konference om befolkning og udvikling i 1994 og omkring taklingen af forskelsbehandling – herunder k√łnsdiskriminering og ulighed – i befolknings-. og udviklingsprogrammer; understreger, at fremskridt ned hensyn til reproduktiv sundhed i visse tilf√¶lde har v√¶ret begr√¶nset p√• grund af kr√¶nkelser som f.eks. b√łrne√¶gteskaber, tidlige √¶gteskaber og tvangs√¶gteskaber og manglende indf√łrelse af en juridisk minimumsalder for indg√•else af √¶gteskab, tvangspraksis som f.eks. tvangssterilisation eller skamfering af kvinders k√łnsdele samt ingen selvbestemmelse for kvinder og b√łrn til selv at tr√¶ffe beslutninger om deres seksuelle og reproduktive sundhed uden diskriminering, tvang og vold; kr√¶ver, at de menneskerettighedsm√¶ssige og udviklingspolitiske aspekter af Cairo-handlingsprogrammet gennemf√łres med henblik p√• at fremme ligestilling og kvinders og b√łrns rettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og ret;
 2. opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre, at den operationelle evalueringsproces ICPD+20 f√łrer til en omfattende gennemgang af alle aspekter, som vedr√łrer fuldst√¶ndig ud√łvelse af seksuelle og reproduktive rettigheder, og bekr√¶fter en st√¶rk og progressiv opbakning bag seksuelle og reproduktive rettigheder for alle, der er i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder og √łger regeringernes ansvar for at virkeligg√łre de vedtagen m√•l; opfordrer is√¶r EU og medlemsstaterne til at sikre, at evalueringsprocessen gennemf√łres p√• en inklusiv m√•de, som giver forskellige interessenter, herunder civilsamfundet, kvinder, teenagere og unge mennesker mulighed for at deltage p√• en meningsfyldt m√•de; minder om, at rammen for en s√•dan evaluering skal v√¶re baseret p√• menneskerettigheder og have s√¶rligt fokus p√• seksuelle og reproduktive rettigheder;

Årsberetningen på Europa-Parlamentets hjemmeside.

Note af Tina Thranesen
 1. [Retur] Overs√¶ttelsen til “transseksualitet” er forkert. I den originale engelske tekst anvendes ordet “transgenderism”. Den korrekte overs√¶ttelse er “transk√łnnethed”.