EU’s beslutning P7_TA(2011)0427 af 280911 til WHO om at √¶ndre transk√łnnethed til en ikke-sygeligg√łrende placering i ICD.

Vist 155 gange.
Europa-Parlamentet vedtog torsdag den 28. september 2011 i en beslutning – P7_TA(2011)0427 – at opfordre WHO til at stoppe med at betragte transk√łnnede mennesker som psykisk syge.
K√łnsidentitetsforstyrrelse er i √łjeblikket klassificeret som en mental og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelse i WHO’s International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, hvor den nug√¶ldende version er ICD-10.

I beslutningen opfordres Europa-Kommissionen og WHO til at fjerne k√łnsidentitetsforstyrrelse fra listen over psykiske og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser og sikre, at transk√łnnethed omklassificeres til en ikke-sygeligg√łrende placering, i forhandlingerne om den 11. udgave af International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – ICD, som er under revision. Revisionen forventes i 2015.

Herunder gengives den vedtagne tekst i sin helhed

Europa-Parlamentets beslutning – P7_TA(2011)0427 – af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet i De Forenede Nationer

Europa-Parlamentet,
 • der henviser til Verdenserkl√¶ringen om menneskerettigheder, Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention og EU’s charter om grundl√¶ggende rettigheder,
 • der henviser til resolution A/RES/60/251 fra FN’s Generalforsamling om oprettelse af De Forenede Nationers Menneskerettighedsr√•d (UNHRC),
 • der henviser til erkl√¶ringen af 16. marts 2006 fra formandskabet for R√•det for Den Europ√¶iske Union p√• vegne af Den Europ√¶iske Union om oprettelsen af Menneskerettighedsr√•det,
 • der henviser til sin beslutning af 10. marts 2011 om den 16. samling i Menneskerettighedsr√•det(1),
 • der henviser til sin beslutning af 16. december 2010 om √•rsberetningen om menneskerettighederne i verden 2009 og EU’s menneskerettighedspolitik(2),
 • der henviser til tidligere f√¶lleserkl√¶ringer og redeg√łrelser i De Forenede Nationer, herunder f√¶lleserkl√¶ringen i UNHRC af 22. marts 2011 om at bringe voldshandlinger og dertil knyttede kr√¶nkelser af menneskerettighederne p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet til oph√łr og erkl√¶ringen i generalforsamlingen af 18. december 2008 om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet,
 • der henviser til UNHRC‘s resolution A/HRC/17/19 af 17. juni 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet,
 • der henviser til 17. samling i UNHRC, som vedtog resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet, og til 19. samling i UNHRC, som vil afholde den paneldr√łftelse, der er givet mandat til i resolution A/HRC/17/19,
 • der henviser til Europar√•dets Parlamentariske Forsamlings resolution 1728 af 29. april 2010 om forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet og Europar√•dets Ministerkomit√©s anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om foranstaltninger til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet,
 • der henviser til Organisationen af Amerikanske Staters resolution AG/RES. 2653 af 7. juni 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet,
 • der henviser til rapporten af november 2010 fra Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder om homofobi, transfobi og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet,
 • der henviser til EU-traktatens artikel 2, artikel 3, stk. 5, artikel 18, 21 og 27 i traktaten om Den Europ√¶iske Union og artikel 10 i traktaten om Den Europ√¶iske Unions funktionsm√•de,
 • der henviser til R√•dets v√¶rkt√łjss√¶t til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, b√łsser, bi- og transseksuelle (LGBT-personer),
 • der henviser til redeg√łrelse fra n√¶stformanden i Kommissionen/Unionens h√łjtst√•ende repr√¶sentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet i De Forenede Nationer,
 • der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,
 1. der henviser til, at respekt for og fremme og beskyttelse af menneskerettighedernes universalitet er en del af EU’s etiske og juridiske regelv√¶rk og en af hj√łrnestenene i den europ√¶iske enhed og integritet;
 2. der henviser til, at talrige kr√¶nkelser af menneskerettighederne i tilknytning til seksuel orientering og k√łnsidentitet finder sted hver dag, s√•vel i EU som i tredjelande;
 3. der henviser til, at Den Europ√¶iske Union og dens medlemsstater b√łr sikre, at menneskerettighederne overholdes i deres egne politikker og i praksis, med henblik p√• at styrke Den Europ√¶iske Unions position i UNHRC g√łre den trov√¶rdig,
 4. der henviser til, at EU till√¶gger universelle og udelelige menneskerettigheder den allerst√łrste betydning;
 5. der henviser til, at seksuel orientering og k√łnsidentitet allerede indg√•r i EU’s arbejde i De Forenede Nationer, i regionale organer og i nogle af dets bilaterale menneskerettighedsdialoger;
 6. der henviser til, at UNHRC‘s resolution om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet er den f√łrste FN-resolution, der specifikt vedr√łrer seksuel orientering og k√łnsidentitet;
 7. der henviser til, at stater fra alle regioner, herunder samtlige EU-medlemsstater i UNHRC, stemte for resolutionen om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet, og at 21 EU-medlemsstater sponsorerede resolutionen;
 8. der henviser til, at adskillige af FN’s traktatf√¶stede menneskerettighedsorganer, s√¶rlige rapport√łrer og agenturer samt FN’s generalsekret√¶r og h√łjkommiss√¶r for menneskerettigheder har givet udtryk for alvorlig bekymring over de menneskerettighedskr√¶nkelser, som lesbiske, b√łsser og bi- og transseksuelle uds√¶ttes for over hele verden;
 9. der henviser til, at andre regionale institutioner, herunder Europar√•det og Organisationen af Amerikanske Stater, for nylig har vedtaget resolutioner, der ford√łmmer menneskerettighedskr√¶nkelser p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet;
 1. giver p√• ny udtryk for sin bekymring over de mange menneskerettighedskr√¶nkelser og den udbredte diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet i s√•vel EU som tredjelande;
 2. anerkender og st√łtter det arbejde, som Menneskerettighedsr√•det, FN’s generalsekret√¶r, h√łjkommiss√¶ren for menneskerettigheder, FN’s traktatf√¶stede menneskerettighedsorganer, s√¶rlige rapport√łrer og andre FN-agenturer allerede har iv√¶rksat for at sikre fuld anvendelse af de internationale menneskerettighedsstandarder uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet;
 3. gl√¶der sig over Menneskerettighedsr√•dets vedtagelse af resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet;
 4. henleder opm√¶rksomheden p√•, at resolutionen, som var foresl√•et af Sydafrika, blev st√łttet af stater fra samtlige regioner; gentager, at menneskerettighederne er universelle og udelelige og finder ensartet anvendelse p√• alle uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet;
 5. st√łtter afholdelsen af en paneldr√łftelse under Menneskerettighedsr√•dets 19. samling i for√•ret 2012, der skal give anledning til en konstruktiv, oplyst og gennemsigtig dialog om diskriminerende lovgivning og praksis samt voldshandlinger mod personer p√• grund af deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet; finder det uomg√¶ngelig n√łdvendigt, at der f√łres en respektfuld og √•ben dialog om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet mellem FN-medlemsstater fra samtlige regioner;
 6. udtrykker tilfredshed med den omst√¶ndighed, at EU-medlemsstater og n√¶stformanden i Kommissionen/Unionens h√łjtst√•ende repr√¶sentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik i mange √•r har st√łttet medtagelsen af seksuel orientering og k√łnsidentitet i Menneskerettighedsr√•dets og andre FN-organers arbejde, herunder i tidligere f√¶lleserkl√¶ringer og redeg√łrelser;
 7. minder om, at v√¶rkt√łjss√¶ttet til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, b√łsser, bi- og transseksuelle (LGBT-personer) fra Europar√•dets menneskerettighedsgruppe indeholder f√łlgende prioriterede aktivitetsomr√•der: afkriminalisering af homoseksualitet i verden, lighed og ikke-diskrimination samt beskyttelse af menneskerettighedsfork√¶mpere; mener, at den h√łjtst√•ende repr√¶sentant, samtlige EU-institutioner og medlemsstaterne systematisk b√łr holde denne prioritering i h√¶vd i deres indenrigs- og udenrigsforbindelser;
 8. opfordrer den h√łjtst√•ende repr√¶sentant og medlemsstaterne til systematisk i partnerskab med tredjelande at fremme beskyttelse af og respekt for menneskerettigheder i tilknytning til seksuel orientering og k√łnsidentitet i De Forenede Nationer og andre multilaterale fora samt bilateralt i deres menneskerettighedsdialoger;
 9. tilskynder medlemsstaterne til konstruktivt og i partnerskab med tredjelande at deltage i den universelle regelm√¶ssige gennemgang og i procedurer under traktatf√¶stede organer for at sikre, at menneskerettigheder i tilknytning til seksuel orientering og k√łnsidentitet fuldt ud respekteres i EU og i tredjelande; opfordrer i dette √łjemed medlemsstaterne og den h√łjtst√•ende repr√¶sentant til at sikre, at der er sammenh√¶ng mellem EU’s optr√¶den udadtil og interne foranstaltninger p√• menneskerettighedsomr√•det, jf. artikel 21, stk. 3, i traktaten om Den Europ√¶iske Union;
 10. opfordrer den h√łjtst√•ende repr√¶sentant, Kommissionen og medlemsstaterne til i partnerskab med tredjelande yderligere at fremme menneskerettigheder i tilknytning til seksuel orientering og k√łnsidentitet gennem bilaterale menneskerettighedsdialoger og Det Europ√¶iske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) sammen med andre eksterne finansieringsinstrumenter;
 11. beklager, at lesbiskes, b√łssers og bi- og transseksuelle personers rettigheder ikke altid fuldt ud respekteres i Den Europ√¶iske Union, blandt andet hvad ang√•r retten til fysisk integritet, respekt for privatliv og familieliv, menings- og ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, ikke-forskelsbehandling og fri bev√¶gelighed – herunder fri bev√¶gelighed for enk√łnnede par og deres familie, retten til grundl√¶ggende sundhedspleje, retten til l√¶gebehandling – samt asylret;
 12. minder om medlemsstaternes pligt til at yde asyl til statsborgere fra tredjelande, som er flygtet fra eller risikerer forf√łlgelse i deres hjemlande som f√łlge af deres seksuelle orientering jf. direktiv 2004/83/EC(3)
  om fasts√¶ttelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsl√łse som flygtninge eller som personer, der af anden grund beh√łver international beskyttelse, og indholdet af en s√•dan beskyttelse;
 13. ford√łmmer kraftigt, at homoseksualitet, biseksualitet og transseksualitet stadig betragtes som en mental sygdom i visse lande herunder visse EU-medlemsstater, og opfordrer de forskellige medlemsstater til at bek√¶mpe dette f√¶nomen; kr√¶ver navnlig fjernelse af transseksualitet og transk√łnnethed fra psykiatrien, frit valg af behandlingssted, forenkling af proceduren for √¶ndring af identitet og betaling af udgifterne over sygesikringen;
 14. henleder opm√¶rksomheden p√• de resultater, som Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder n√•ede frem til i sin rapport om homofobi, transfobi og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i videst muligt omfang at reagere p√• de konklusioner, der er indeholdt i rapporten;
 15. opfordrer medlemsstaterne, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at afhj√¶lpe disse uligheder fuldt ud; gentager sin anmodning til Kommissionen om at udarbejde en samlet k√łreplan for bek√¶mpelse af homofobi, transfobi og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet;
 16. opfordrer Kommissionen og Werdenssundhedsorganisationen til at fjerne problemer med k√łnsidentitet fra listen over mentale og adf√¶rdsm√¶ssige sygdomme og sikre, at de omklassificeres som ikke-patologiske under forhandlingerne om den 11. udgave af det internationale klassifikationssystem for sygdomme (ICD-11);
 17. p√•l√¶gger sin formand at sende denne beslutning til n√¶stformanden i Kommissionen/Unionens h√łjtst√•ende repr√¶sentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, R√•det, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN’s h√łjkommiss√¶r for menneskerettigheder og FN’s generalsekret√¶r.
Noter.
 1. [Retur] Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0097.
  Torsdag den 10. marts 2011 – Strasbourg
  16. samling i Menneskerettighedsrådet (Genève, 28. februar Р25. marts 2011)
  Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2011 om prioriteringerne med henblik på den 16. samling i Menneskerettighedsrådet og revisionen i 2011.
 2. [Retur] Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0489.
  Torsdag den 16. december 2010 – Strasbourg
  Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2010 om √•rsberetningen om menneskerettighederne i verden 2009 og EU’s menneskerettighedspolitik.
 3. [Retur] EU-Tidende nr. L 304 af 30/09/2004 s. 0012 – 0023EUT L 304, 30.9.2004, s. 12.
  R√•dets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fasts√¶ttelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsl√łse som flygtninge eller som personer, der af anden grund beh√łver international beskyttelse, og indholdet af en s√•dan beskyttelse.

Den vedtagne tekst på Europa-Parlamentets hjemmeside.