Stigende racistisk og homofobisk vold i Europa. EU-Parlamentets beslutning P6_TA(2006)0273 af 15. juni 2006.

Vist 209 gange. Europa-Parlamentets beslutning den P6_TA(2006)0273 15. juni 2006 om stigende racistisk og homofobisk vold i Europa henviser bl.a. under punkt 2.6 [Direkte til punkt 2] til drabet i Portugal den 22. februar 2006 på den 22 årige brasilianske transseksuelle, Gisberta.

* * *
Herunder den vedtagne beslutning.

Torsdag den 15. juni 2006 – Strasbourg
Europa-Parlamentets beslutning om stigende racistisk og homofobisk vold i Europa

Europa-Parlamentet,
– der henviser til internationale menneskerettighedsinstrumenter, der forbyder forskelsbehandling p√• grundlag af race og etnisk oprindelse, navnlig den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination [a] og den europ√¶iske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder (EMRK), som begge er undertegnet af alle EU‘s medlemsstater og en lang r√¶kke lande, som ikke er medlemmer af EU,

Рder henviser til EU-traktatens artikel 2, 6, 7 og 29 og til EF-traktatens artikel 13, der forpligter EU og medlemsstaterne til at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, og som giver EU midler til at bekæmpe racisme, fremmedhad og forskelsbehandling,

Рder henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 21,

– der henviser til EU‘s aktiviteter i kampen mod racisme, fremmedhad, antisemitisme og homofobi, navnlig antidiskriminationsdirektiv 2000/43/EF om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(1) og 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til besk√¶ftigelse og erhverv(2), samt til forslaget til rammeafg√łrelse om bek√¶mpelse af racisme og fremmedhad(3),

– der henviser til sine tidligere beslutninger om racisme, fremmedhad, antisemitisme, homofobi, beskyttelse af mindretal, antidiskriminationspolitikker og situationen for romaer i EU,

– der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A. der henviser til, at racisme, fremmedhad, antisemitisme, homofobi og sinti-fjendtlighed opst√•r af irrationelle √•rsager og undertiden er forbundet med social marginalisering, udst√łdelse og arbejdsl√łshed samt som f√łlge af en manglende vilje til at opfatte mangfoldigheden i vores samfund som berigende,

B. der henviser til, at flere medlemsstater har oplevet voldshandlinger og/eller drab med baggrund i racisme, fremmedhad og antisemitisk had, mens andre direkte og indirekte former for racisme, fremmedhad, antisemitisme og homofobi fortsat eksisterer i og uden for EU,

C. der henviser til, at de russiske myndigheder i strid med retten til fredelig forsamling og demonstration som forankret i den europ√¶iske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder forb√łd den march for lighed og tolerance for b√łsser lesbiske, biseksuelle og transseksuelle, der skulle have v√¶ret afholdt den 27. maj 2006 i Moskva, i en situation, hvor politiske og religi√łse myndigheder var indblandet i sm√¶dekampagner samt ansporede til og deltog i de voldshandlinger, der fulgte,

D. der henviser til, at politiske fremtrædende personer på europæisk, nationalt og regionalt niveau har et ansvar for at statuere et godt eksempel ved at fremme tolerance, forståelse, respekt og fredelig sameksistens,

E. der henviser til, at nogle politiske partier, herunder regeringspartier i en r√¶kke lande eller partier, som er godt repr√¶senteret p√• lokalt niveau, bevidst har sat racistisk, etnisk, national og religi√łs intolerance og homofobi √łverst p√• deres dagsorden, hvilket har givet politiske ledere mulighed for at anvende en retorik, der tilskynder til racistisk og andre former for had og fremprovokerer ekstremisme i samfundet,

F. der henviser til, at et medlem af det polske regeringsparti har opfordret til åben vold af homofobisk karakter i forbindelse med planerne om at afholde en march for homoseksuelles rettigheder i Warszawa,

G. der henviser til, at medlemsstaterne har fastsat forskellige foranstaltninger imod politiske partier, der fremmer programmer og aktiviteter, som strider mod de v√¶rdier, der er stadf√¶stet i den europ√¶iske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder, herunder tilbageholdelse af offentlig st√łtte,

H. der henviser til, at der finder uværdige og alvorlige racistiske overgreb sted under fodboldkampe, og til, at det frygtes, at der vil finde lignende begivenheder sted under det igangværende verdensmesterskab i fodbold,

I. der henviser til, at uddannelse, is√¶r i de tidlige skole√•r, er et vigtigt grundl√¶ggende politikomr√•de, n√•r det drejer sig om at bek√¶mpe racistiske holdninger og fordomme senere i livet, og til, at beslutningstagere b√łr tage beh√łrigt hensyn til fordelene ved et hensigtsm√¶ssigt socialt og etnisk blandingsforhold i de tidligere skole√•r,

J. der henviser til, at medierne spiller en vigtig rolle i den offentlige opfattelse af racistisk vold, og at de i nogle medlemsstater har en tendens til at anvende ensidige og forudindtagede beskrivelser af vold og således er ansvarlige for at sprede vildledende oplysninger om racisme og fremmedhad,

K. der henviser til, at den store m√¶ngde hjemmesider p√• internettet, som er hovedkilden til oplysninger om racistiske grupper og grupper, der tilskynder til had, rejser sp√łrgsm√•let om, hvordan man kommer dette problem til livs uden at kr√¶nke ytringsfriheden,

L. der henviser til, at medlemsstaternes politi- og retssystemer spiller en afg√łrende rolle i retsforf√łlgelsen og forebyggelsen af racistisk vold; der imidlertid henviser til, at det undertiden ikke lykkes dem at beskytte borgerne mod racistisk vold og afskr√¶kke ekstremister fra at beg√• s√•danne forbrydelser, og at medlemsstaterne i denne henseende b√łr overveje, om dette er et tegn p√• “institutionel racisme” hos deres politistyrker og retssystemer; der henviser til, at politivold i nogle lande specifikt er rettet mod grupper tilh√łrende etniske, racem√¶ssige og seksuelle mindretal og direkte kr√¶nker deres ret til forsamlingsfrihed,

M. der henviser til, at der mangler statistiske data om racisme, fremmedhad, antisemitisme og homofobi i medlemsstaterne, navnlig om vold og forskelsbehandling med baggrund i disse fænomener,

N. der henviser til, at R√•det endnu ikke efter fem √•rs forhandlinger har vedtaget Kommissionens forslag til en rammeafg√łrelse om bek√¶mpelse af racisme og fremmedhad, hvilket har f√•et Kommissionen til at true med at tr√¶kke det tilbage, og til, at dette instrument ville have v√¶ret et nyttigt redskab til at bek√¶mpe forbrydelser med baggrund i racistisk had og straffe gerningsm√¶ndene,

O. der henviser til, at der er blevet indgivet klage til De Europ√¶iske F√¶llesskabers Domstol over fire medlemsstater – Tyskland, Luxembourg, √ėstrig og Finland – for ikke at opfylde kravene i direktiv 2000/43/EF,

1. beklager, at R√•det endnu ikke har kunnet vedtage ovenn√¶vnte forslag til rammeafg√łrelse om bek√¶mpelse af racisme og fremmedhad; opfordrer indtr√¶ngende det kommende finske r√•dsformandskab til at genoptage arbejdet med denne afg√łrelse og opfordrer R√•det til at n√• til enighed om at udvide afg√łrelsen til at omfatte homofobiske, antisemitiske og islamofobiske forbrydelser samt andre typer forbrydelser, der skyldes fobier eller had p√• grundlag af etnisk oprindelse, race, seksuel orientering eller religion
eller har andre irrationelle √•rsager; opfordrer medlemsstaterne til at fremme strafferetlige tiltag, der sigter mod en harmonisering af straffene for s√•danne forbrydelser i EU; opfordrer indtr√¶ngende alle medlemsstater til at s√łrge for en effektiv gennemf√łrelse af antidiskriminationsdirektiverne og opfordrer Kommissionen til at indbringe de medlemsstater, der ikke gennemf√łrer direktiverne, for Domstolen og til inden medio 2007 at forel√¶gge forslag til nye lovgivningsm√¶ssige redskaber, som omfatter alle de grunde til forskelsbehandling, der n√¶vnes i EF-traktatens artikel 13, og som har samme r√¶kkevidde
som direktiv 2000/43/EF;

2. ford√łmmer p√• det kraftigste alle racistiske og hadefulde overgreb; opfordrer alle nationale myndigheder til at g√łre alt, hvad der st√•r i deres magt for at straffe de ansvarlige og bek√¶mpe, at et klima af straffrihed g√łr sig g√¶ldende i forbindelse med s√•danne overgreb, og giver udtryk for sin solidaritet med alle ofre for s√•danne overgreb samt deres familier; ford√łmmer bl.a.:
 1. det overlagte mord p√• en sort kvinde af malisk nationalitet og det belgiske barn, som hun var barnepige for, der blev beg√•et i Antwerpen den 12. maj 2006 af en ung belgisk h√łjreekstremist, som f√• √łjeblikke f√łr havde s√•ret en tyrkisk kvinde h√•rdt i et fors√łg p√• at dr√¶be hende
 2. mordet p√• en 16-√•rig dreng i januar 2006 og en 17-√•rig dreng i april 2006 i Bruxelles, og udtrykker sin harme over en del af medied√¶kningen af disse mord, som til tider f√łrte til en ubegrundet kriminalisering af hele samfundsgrupper i den brede offentligheds √łjne
 3. at Ilan Halimi i februar 2006 blev bortf√łrt, tortureret og dr√¶bt i Frankrig af en bande best√•ende af 22 personer af forskellig oprindelse, og er dybt bekymret over denne forbrydelses antisemitiske karakter
 4. mordet p√• Cha√Įb Zehaf i Frankrig i marts 2006, som skete p√• grund af hans etniske oprindelse
 5. det brutale overgreb mod en tysk borger af etiopisk oprindelse, Kevin K., i landsbyen Pömmelte i Sachsen-Anhalt den 9. januar 2006, især på grund af dets racistiske motiv
 6. [Retur] at Gisberta, en transseksuel, der boede i den portugisiske by Oporto, i februar 2006 på grusom vis blev tortureret og myrdet af en gruppe mindreårige
 7. angrebet p√• Michael Schudrich, overrabbiner i Polen, som fandt sted i Warszawa, samt udtalelserne fra ledende medlemmer af Ligaen af Polske Familier (LPR), der tilskyndede til vold mod b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transseksuelle i forbindelse med marchen for tolerance og lighed
 8. overfaldet p√• Fernando Ujiguilete, portugiser af guineansk oprindelse, som fandt sted den 8. april 2006 i Castellar del Vall√©s, Spanien. Som f√łlge af overfaldet, der var racistisk motiveret, var Ujiguilete indlagt p√• hospitalet i flere dage
 9. den stadig hyppigere forekomst af racistiske overfald, tilråb og slagsange på fodboldstadioner fra nynazistiske tilskueres side;

3. gl√¶der sig over, at der deltog tusinder af mennesker i de massedemonstrationer i Antwerpen og Paris, der havde til form√•l at give udtryk for offentlighedens forf√¶rdelse over ovenst√•ende h√¶ndelser og for dens st√łtte til kampen mod racisme, fremmedhad og antisemitisme; gl√¶der sig ligeledes over demonstrationerne for tolerance i Polen og navnlig den varme modtagelse af “gay pride”-paraden i 2006 i Warszawa;

4. er alvorligt bekymret over den generelt stigende racistiske, fremmedhadske, antisemitiske og homofobiske intolerance i Polen, der delvist n√¶res af religi√łse platforme s√•som Radio Maryja, som ligeledes kritiseres af Vatikanet for sin antisemitiske diskurs; mener, at EU b√łr tr√¶ffe hensigtsm√¶ssige foranstaltninger for at give udtryk for sin bekymring og is√¶r dr√łfte LPR’s deltagelsen i regeringen, idet LPR’s ledere tilskynder til had og vold; minder Polen om dets tilsagn og forpligtelser i henhold til traktaterne, s√¶rlig EU-traktatens artikel 6, og de sanktioner, der kan anvendes i tilf√¶lde af manglende overholdelse heraf; opfordrer i den forbindelse indtr√¶ngende den polske regering til at genoverveje nedl√¶ggelsen af kontoret for den befuldm√¶gtigede for lige status; opfordrer Det Europ√¶iske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad til at gennemf√łre en unders√łgelse af det klima af racistisk, fremmedhadsk og homofobisk intolerance, der er ved at opst√• i Polen, og opfordrer Kommissionen til at unders√łge, om den polske undervisningsministers handlinger og udtalelser er i overensstemmelse med EU-traktatens artikel 6;

5. ford√łmmer p√• det kraftigste de russiske myndigheders beslutning om at forbyde den f√łrste “gay pride”-parade i Moskva, der skulle have v√¶ret afholdt den 27. maj 2006, samt deres manglende sikring af sikkerheden for de fredelige demonstranter og menneskerettighedsaktivister og minder dem om, at forsamlingsfrihed er en grundl√¶ggende menneskerettighed, som er stadf√¶stet i den russiske forfatnings artikel 31; er dybt bekymret over den rolle, som russiske politikere og religi√łse organisationer har spillet ved at tilskynde til vold og had mod b√łsser lesbiske, biseksuelle og transseksuelle; h√•ber, at lignende begivenheder ikke vil finde sted i fremtiden, og opfordrer de russiske myndigheder til at give tilladelse til “gay pride”-paraden i 2007 og garantere deltagernes sikkerhed;

6. er dybt skuffet over, at EU‘s ledere ikke bragte sp√łrgsm√•let op under topm√łdet mellem EU og Rusland den 18. maj 2006;

7. er ligeledes skuffet over, at russiske ortodokse pr√¶sters aktive deltagelse i den voldelige neonazistiske march mod homoseksuelle i Moskva den 27. maj 2006 ikke blev ford√łmt p√• det m√łde, som Barroso og kommiss√¶rerne Frattini og Spidla havde med europ√¶iske religi√łse ledere den 30. maj 2006;

8. udtrykker sin forbavselse og bekymring over, at formanden for Europar√•dets Parlamentariske Forsamling efter begivenhederne i Moskva lyk√łnskede Rusland med landets menneskerettighedsresultater i stedet for at ford√łmme de kr√¶nkelser af de grundl√¶ggende menneskerettigheder, der fandt sted den 27. maj 2006;

9. opfordrer EU‘s repr√¶sentanter p√• det forest√•ende G8-m√łde til som et presserende anliggende at bringe menneskerettighedssp√łrgsm√•let p√• bane over for Rusland, is√¶r retten til at afholde fredelige demonstrationer;

10. opfordrer EU‘s institutioner, medlemsstaterne og alle demokratiske politiske partier i Europa til at ford√łmme al intolerance og tilskyndelse til racistisk had samt chikane eller racistisk vold;

11. beklager, at flere medlemsstater oplever stigende st√łtte til ekstremistiske partier og grupper med en klar fremmedhadsk, racistisk, antisemitisk og homofobisk dagsorden, hvoraf nogle for nylig er kommet i regeringen i Polen, og understreger behovet for at tage fat p√• √•rsagerne til dette f√¶nomen som f.eks. social marginalisering, udst√łdelse og arbejdsl√łshed;

12. opfordrer indtr√¶ngende alle medlemsstater til i det mindste at indf√łre mulighed for at tilbageholde offentlig st√łtte til politiske partier, der ikke respekterer menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i henhold til Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention og Den Europ√¶iske Unions charter om grundl√¶ggende rettigheder, og opfordrer de medlemsstater, der allerede har denne mulighed, til omg√•ende at g√łre brug af den;

13. opfordrer medlemsstaterne til at lancere kampagner og projekter p√• alle niveauer og i alle sektorer, is√¶r i medier og skoler, med henblik p√• at fremme kulturel mangfoldighed som berigende og en kilde til √łkonomisk dynamik, ligestilling, bek√¶mpelse af forskelsbehandling, tolerance, dialog og integration, f.eks. som led i Det Europ√¶iske √Ör for Lige Muligheder for Alle (2007) og Det Europ√¶iske √Ör for Interkulturel Dialog (2008);

14. opfordrer medlemsstaterne til virkelig at fokusere p√• bek√¶mpelse af racisme, k√łnsdiskrimination, fremmedhad og homofobi, b√•de i deres forbindelser med hinanden og i deres bilaterale forbindelser med tredjelande;

15. opfordrer Kommissionen til at forts√¶tte sine bestr√¶belser p√• at udvikle en antidiskriminationspolitik parallelt med den nye integrationspolitik; mener, at der med henblik p√• at opn√• lighed b√łr tages beh√łrigt hensyn til integration og andre ikke-lovgivningsm√¶ssige foranstaltninger s√•som fremme af interaktion og deltagelse;

16. understreger behovet for at st√łtte initiativer mod racisme og fremmedhad i forbindelse med det igangv√¶rende verdensmesterskab i fodbold i Tyskland og anmoder myndighederne om at overv√•ge og retsforf√łlge og d√łmme de personer, der er ansvarlige for racistiske overgreb;

17. minder om behovet for fornuftige og klare definitioner og statistikker om racisme og fremmedhad, især om vold med baggrund i racisme og fremmedhad, som et middel til effektiv bekæmpelse af disse fænomener som allerede understreget i årsberetningen for 2005 fra Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, hvori det fremhæves, at der mangler statistisk registrering af racistisk vold i f.eks. Italien, Portugal og Grækenland;

18. p√•l√¶gger sin formand at sende denne beslutning til R√•det, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Europar√•det og Den Russiske F√łderations regering.

Noter
 1. [Retur] EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
 2. [Retur] EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
 3. [Retur] EUT C 75 E af 26.3.2002, s. 269.

Den vedtagne tekst hos Europa-Parlamentet.

Noter af Tina Thranesen
 1. [Retur] International konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination.
  Konventionen blev vedtaget den 21. december 1965 og ratificeret af danmark den 21. juni 1966.
  I konventionen anf√łres bl.a.:
  “- i forvisning om, at enhver doktrin om overlegenhed p√• grundlag af raceforskelle er videnskabeligt urigtig, moralsk forkastelig, socialt uretf√¶rdig og farlig, og at intet hverken i teori eller praksis retf√¶rdigg√łr racediskrimination nogetsteds,” og
  “Artikel 1
  1. I denne konvention betyder udtrykket ¬Ľracediskrimination¬ę enhver forskel, udelukkelse, begr√¶nsning eller fortrinsstilling p√• grundlag af race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse, hvis form√•l eller virkning er at oph√¶ve eller sv√¶kke den ligelige anerkendelse, nydelse eller ud√łvelse af menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder p√• det politiske, √łkonomiske sociale, kulturelle eller et hvilket som helst andet omr√•de af samfundslivet.”
  Konventionen på Retsinformation.
  Konventionen på engelsk hos United Nations Human Rights hjemmeside.