Ofre for kriminalitet. EU direktiv KOM(2011)275 af 4. oktober 2012 om minimumsstandarder for.

Vist 149 gange.
Den 4. oktober 2012 vedtog EU-Ministerr√•et – kaldet R√•det – direktivet COM (2011) 275 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, st√łtte og beskyttelse. Som repr√¶sentant for Danmark deltog dav√¶rende social- og integrationsminister, Karen H√¶kkerup.

Direktivet fasts√¶tter minimumsstandarder med hensyn til rettigheder, st√łtte og beskyttelse af ofre for kriminalitet i EU p√• grund ofrets k√łn og k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk, etnicitet, race, religion, seksuel orientering, helbred, handicap, opholdsstatus, kommunikationsvanskeligheder, forhold til eller afh√¶ngighed af gerningsmanden, og tidligere erfaring med kriminalitet, og om, at ofrene b√łr modtage passende bistand og beskyttelse.

Seksuel orientering defineres som, en persons tiltrækning til andre.
K√łnsidentitet defineres som en persons indre, dybtf√łlte og individuelle oplevelse af sit k√łn, som m√•ske eller m√•ske ikke svarer til det ved f√łdslen tildelte k√łn.
K√łnsudtryk defineres som den m√•de, hvorp√• en person udtrykker sit k√łn, herunder gennem p√•kl√¶dning, tale og manerer.
Det er f√łrste gang EU-lovgivningen n√¶vner k√łnsudtryk.

Medlemslandene har tre √•r til at gennemf√łre direktivet i deres nationale lovgivning. England og Irland har besluttet at g√łre det.
Direktivet gælder ikke for Danmark på grund af Danmarks retsforbehold.

Rådet vedtog direktivet i den form, det havde, da det blev vedtaget af Europa-Parlamentet den 12. september 2012.

Fra direktivets indledning skal her alene gengives f√łlgende uddrag.
6) I sin beslutning af 5. april 2011 om prioriteringer og udkast til en ny EU-rammepolitik til bek√¶mpelse af vold mod kvinder foreslog Europa-Parlamentet en strategi til bek√¶mpelse af vold mod kvinder, vold i hjemmet og leml√¶stelse af kvinders k√łnsorganer som grundlag for fremtidige strafferetlige instrumenter rettet mod k√łnsbestemt vold, herunder en ramme for bek√¶mpelse af vold mod kvinder (politik, forebyggelse, beskyttelse, strafforf√łlgelse, foranstaltninger og partnerskab), der skal f√łlges op af en EU-handlingsplan. Den internationale regulering p√• omr√•det, omfatter De Forenende Nationers konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW), CEDAW-Komit√©ens henstillinger og afg√łrelser samt Europar√•dets konvention af 7. april 2011 om forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

9) Kriminalitet er b√•de forkert over for samfundet og en kr√¶nkelse af ofrenes individuelle rettigheder. Ofre for kriminalitet b√łr anerkendes som s√•danne, og de b√łr behandles p√• en respektfuld, forst√•ende og professionel m√•de uden nogen form for forskelsbehandling p√• grund af race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anl√¶g, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilh√łrsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, f√łdsel, handicap, alder, k√łn, k√łnsudtryk, k√łnsidentitet, seksuel orientering, opholdsstatus eller helbred. [.]

17) Vold rettet mod en person p√• grund af vedkommendes k√łn, k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk, eller som rammer personer af et bestemt k√łn i uforholdsm√¶ssig grad, forst√•s som k√łnsbaseret vold. Den kan p√•f√łre offeret fysisk, seksuel, f√łlelsm√¶ssig eller psykologisk skade eller √łkonomisk tab. Ved k√łnsbaseret vold forst√•s en form for forskelsbehandling og kr√¶nkelse af offerets grundl√¶ggende frihedsrettigheder og omfatter vold i n√¶re forhold, seksuel vold (herunder voldt√¶gt, seksuelle overfald og sexchikane), menneskehandel, slaveri og forskellige former for skadelig praksis s√•som tvangs√¶gteskaber, kvindelig k√łnsleml√¶stelse og s√•kaldte “√¶resforbrydelser”. Kvinder, der er ofre for k√łnsbaseret vold, og deres b√łrn kr√¶ver ofte s√¶rlig st√łtte og beskyttelse p√• grund af den store risiko for sekund√¶r og gentagen viktimisering, for intimidering og for geng√¶ldelse forbundet med ved s√•dan vold.

56) Under individuelle vurderinger b√łr der navnlig tages hensyn til offerets personlige karakteristika s√•som offerets alder, k√łn og k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk, etnisk tilh√łrsforhold, race, religion, seksuel orientering, helbred, handicap, opholdsstatus, kommunikationsvanskeligheder, forhold til eller afh√¶ngighed af gerningsmanden og tidligere oplevelser med kriminalitet. Der b√łr ogs√• tages hensyn til forbrydelsens art eller natur og n√¶rmere omst√¶ndigheder, s√•som om der er tale om en hadforbrydelse, en forbrydelse mod en s√¶rlig persongruppe eller en forbrydelse med et diskriminerende motiv, seksuel vold, vold i n√¶re forhold, om offeret er underkastet gerningsmandens kontrol, om offerets bop√¶l ligger i et omr√•de med h√łj kriminalitet, eller som domineres af bander, eller om offerets oprindelsesland er forskellig fra den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev beg√•et.

Fra selve direktivet skal her alene gengives f√łlgende uddrag.
Artikel 8. Ret til adgang til st√łttetjenester for ofre
 1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre, i overensstemmelse med deres behov, har adgang til vederlagsfrie og fortrolige st√łttetjenester for ofre, der varetager ofrenes interesser, f√łr, under og i et passende tidsrum efter straffesagen. Familiemedlemmer har adgang til st√łttetjenester for ofre i overensstemmelse med deres behov og graden af den skade, de har lidt som f√łlge af den forbrydelse, der er beg√•et mod offeret.
 2. Medlemsstaterne fremmer henvisninger af ofre fra den kompetente myndighed, der modtog anmeldelsen, og andre relevante organer til st√łttetjenester for ofre.
 3. Medlemsstaterne tr√¶ffer foranstaltninger til at etablere vederlagsfrie og fortrolige specialiserede st√łttetjenester ud over, eller som en integrerende del af, almindelige st√łttetjenester for ofre eller til at g√łre det muligt for st√łtteorganisationer for ofre at henvende sig til eksisterende specialiserede organer, der tilbyder s√•dan specialiseret st√łtte. Ofre har i overensstemmelse med deres s√¶rlige behov adgang til s√•danne tjenester, og familiemedlemmer har adgang i overensstemmelse med deres s√¶rlige behov og den skade, de har lidt som f√łlge af den forbrydelse, der er beg√•et mod offeret.
 4. St√łttetjenester for ofre og eventuelle specialiserede st√łttetjenester kan etableres som offentlige eller ikkestatslige organisationer og organiseres p√• professionelt eller frivilligt grundlag.
  Medlemsstaterne sikrer, at adgang til eventuelle st√łttetjenester for ofre ikke er afh√¶ngig af, at ofrene formelt anmelder en forbrydelse til en kompetent myndighed.
Artikel 9. St√łtte fra st√łttetjenester for ofre
 1. St√łttetjenester for ofre som omhandlet i artikel 8, stk. 1, skal som minimum omfatte:
  1. information, r√•dgivning og st√łtte, der er relevant for ofrenes ud√łvelse af rettigheder, herunder om adgang til nationale ordninger til opn√•else af erstatning for skade forvoldt ved forbrydelser, og om deres rolle i straffesager, herunder forberedelse til deltagelse i retssagen
  2. information om eller direkte henvisning til eventuelle relevante specialiserede st√łttetjenester, som tilbydes
  3. f√łlelsesm√¶ssig og s√• vidt muligt psykologisk bistand
  4. r√•dgivning om √łkonomiske og praktiske sp√łrgsm√•l,der opst√•r som f√łlge af forbrydelsen
  5. r√•dgivning vedr√łrende risikoen for og forhindring af sekund√¶r og gentagen viktimisering, intimidering og geng√¶ldelse, medmindre andet er fastsat af andre offentlige eller private tjenester.
 2. Medlemsstaterne tilskynder st√łttetjenesterne for ofre til at tage s√¶rligt hensyn til de s√¶rlige behov hos ofre, der har lidt stor skade som f√łlge af forbrydelsens alvor.
 3. Medmindre andet er fastsat af andre offentlige eller private tjenester, skal de specialiserede st√łttetjenester, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, som minimum tilvejebringe og tilbyde:
  1. herberg eller enhver anden form for passende midlertidig indkvartering for ofre, der har behov for et sikkert opholdssted på grund af en overhængende risiko for sekundær og gentagen viktimisering, for intimidering og for gengældelse
  2. m√•lrettet og integreret hj√¶lp til ofre med s√¶rlige behov s√•som ofre for seksuel vold, ofre for k√łnsbaseret vold og ofre for vold i n√¶re forhold, herunder traumest√łtte og traumer√•dgivning.

Artikel 22. Individuel vurdering af ofre for at identificere særlige beskyttelsesbehov
Pkt. 3. I forbindelse med den individuelle vurdering, vises s√¶rlig opm√¶rksomhed over for ofre, der har lidt betydelig overlast som f√łlge af forbrydelsens alvor, ofre, der har v√¶ret udsat for en forbrydelse, der blev beg√•et p√• grund af fordomme eller ud fra et diskriminatorisk motiv, der is√¶r kan have forbindelse med ofrenes personlige karakteristika, ofre, hvis forhold til og afh√¶ngighed af gerningsmanden g√łr dem s√¶rligt s√•rbare. I den forbindelse skal der tages beh√łrigt hensyn til, ofre for terrorisme, organiseret kriminalitet, menneskehandel, k√łnsbaseret vold, vold i et n√¶rt forhold, seksuel vold, udnyttelses- eller hadforbrydelser samt ofre med handicap.

Artikel 23. Ret til beskyttelse under straffesager for ofre med særlige beskyttelsesbehov
Pkt.2.F√łlgende foranstaltninger skal v√¶re til r√•dighed for ofre med s√¶rlige beskyttelsesbehov
Pkt. d. enhver afh√łring af ofre for seksuel vold, k√łnsbaseret vold eller vold i n√¶re forhold foretages af en person af samme k√łn som offeret, hvis offeret √łnsker det, under foruds√¶tning af, at det ikke griber ind i straffesagens gang, medmindre afh√łringen foretages af en anklager eller en dommer.

Artikel 26. Samarbejde og koordinering
Pkt. 2. Medlemsstaterne tr√¶ffer passende foranstaltninger, herunder via internettet, med henblik p√• at √łge bevidstheden om de i dette direktiv omhandlede rettigheder til begr√¶nsning af risikoen for viktimisering og minimering af de negative konsekvenser af forbrydelsen og risikoen for sekund√¶r og gentagen viktimisering, intimidering og geng√¶ldelse, navnlig ved m√•lretning mod grupper s√•som b√łrn, ofre for k√łnsbaseret vold og ofre for vold i n√¶re forhold. S√•danne foranstaltninger kan omfatte oplysnings- og bevidstg√łrelseskampagner og forsknings- og uddannelsesprogrammer, om n√łdvendigt i samarbejde med relevante civilsamfundsorganisationer og andre akt√łrer.

* * *
Direktivet som vedtaget af Europa-parlamentet den 12. september 2012 i Strasbourg.
Pressemeddelelse af 12. september 2012 fra Europa-Parlamentet om dets vedtagelse af direktivet.
Pressemeddelelse af 4. oktober 2012 p√• engelsk fra EU’s ministerr√•dsm√łde, hvoraf det bl.a. fremg√•r, at Karen H√¶kkerup, social- og integrationsminister deltog som dansk repr√¶sentant.
Pressemeddelelse af 4. oktober 2012 p√• dansk fra Europa-Kommissionen om direktivet, hvoraf det bl.a. fremg√•r, at medlemsstaterne har tre √•r til at gennemf√łre bestemmelserne i deres nationale lovgivning, efter direktivets offentligg√łrelse i EU-Tidende.

* * *
Tidligere dokumenter vedr√łrende direktivet.
Direktivforslaget fra Europa-Kommissionen – KOM(2011) 275 – den 18. maj 2011.
Folketingets journal vedr√łrende direktivforslaget – KOM(2011) 0275 – af 18. maj 2011 p√• Folketingets hjemmeside.

Direktivforslaget af 18. maj 2011 på Folketingets hjemmeside.
Fra direktivforslaget skal her alene gengives f√łlgende uddrag.
Folketingets Europaudvalg
Europaudvalget 2011
KOM (2011) 0275
Offentligt

Bruxelles, den 18.5.2011
KOM(2011) 275 endelig
2011/0129 (COD)
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG R√ÖDETS DIREKTIVom minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, st√łtte ogbeskyttelse

Under pkt. 18 anf√łres bl.a.:
[.] Der b√łr is√¶r tageshensyn til f√łlgende: alder, k√łn og k√łnsidentitet, etnisk tilh√łrsforhold, race, religion, seksuelorientering, helbredstilstand, handicap, kommunikationsvanskeligheder, forhold til eller afh√¶ngighed af den mist√¶nkte eller tiltalte, tidligere oplevelser med kriminalitet og forbrydelsens art eller type, s√•som forbrydelser mod en s√¶rlig persongruppe, organiseretkriminalitet eller terrorisme. [.]

I afsnittet om forslaget anf√łres under pkt. 13. bl.a.:
[.] Visse grupper af ofre, heriblandt ofre for seksuel vold, k√łnsbaserede forbrydelser, forbrydelser begrundet i racehad eller andre forbrydelser mod en s√¶rlig persongruppe samt terrorofre, har ofte behov for enspecialiseret hj√¶lpetjeneste p√• grund af de s√¶rlige forhold ved den forbrydelse, de har v√¶ret udsat for.

Og under pkt. 18:
[.] Under vurderingen b√łr der navnlig tages hensyn tilalder, k√łn og k√łnsidentitet, etnisk tilh√łrsforhold, race, religion, seksuel orientering, helbredstilstand, handicap, kommunikationsvanskeligheder, forhold til ellerafh√¶ngighed af den mist√¶nkte eller tiltalte, tidligere oplevelser med kriminalitet, forbrydelsens art eller type, s√•som organiseret kriminalitet, terrorisme ellerforbrydelser mod en s√¶rlig persongruppe, og til, om offeret er udl√¶nding. [.]

Dagsorden for m√łde nr. 12 den 9. december 2011 i Folketingets europaudvalg, hvor direktivforslaget var optaget under:
Pkr. 3. Siden sidst.
Pkt. 9. Forslag til Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet, st√łtte og beskyttelse * – Generel indstilling KOM (2011) 0275
Under punktet er der en række link til dokumenter med relation til forslaget.

* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark.

Bet√¶nkning af 18. juli 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, st√łtte og beskyttelse. (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

Fra bet√¶nkningens indledning skal her alene gengives f√łlgende uddrag.
Pkt. 5.
Kriminalitet er ikke alene forkert over for samfundet, men er ogs√• en kr√¶nkelse af ofrenes individuelle rettigheder. Derfor b√łr det anerkendes, at de er ofre, og de b√łr behandles med respekt og indf√łlelse og p√• en professionel m√•de uden nogen form for forskelsbehandling p√• grund af race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anl√¶g, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilh√łrsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, f√łdsel, handicap, alder, k√łn, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk, seksuel orientering, opholdsstatus eller helbredstilstand. [.]

Pkt. 8f.
Vold rettet mod en person p√• grund af vedkommendes k√łn, k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk, eller som rammer personer af et bestemt k√łn i uforholdsm√¶ssig grad, kaldes k√łnsbaseret vold. Den kan p√•f√łre offeret fysisk, seksuel, psykologisk eller √łkonomisk skade eller lidelser. Ved k√łnsbaseret vold forst√•s en form for forskelsbehandling og kr√¶nkelse af offerets grundl√¶ggende frihedsrettigheder, som omfatter, men ikke er begr√¶nset til, [.]

Pkt. 18 anf√łres.
Under individuelle vurderinger b√łr der tages hensyn til offerets personlige karakteristika s√•som alder, k√łn og k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk, etnisk tilh√łrsforhold, race, religion, seksuel orientering, helbred, handicap, opholdsstatus, kommunikationsvanskeligheder, forhold til eller afh√¶ngighed af gerningsmanden, tidligere oplevelser med kriminalitet, forbrydelsens art eller type eller forbrydelsens omst√¶ndigheder s√•som hadforbrydelser, forbrydelser mod en s√¶rlig persongruppe eller forbrydelser med et diskriminerende motiv, [.]

Fra bet√¶nkningens direktivforslag skal her alene gengives f√łlgende uddrag.
Artikel 7a. Hjælp omfattet af hjælpetjenester for ofre.
Pkt. 3. b) m√•lrettet og integreret hj√¶lp til ofre med s√¶rlige behov s√•som ofre for seksuel vold, ofre for k√łnsbaseret vold og ofre for vold i n√¶re forhold, herunder traumehj√¶lp og r√•dgivning.

Artikel 18. Individuel vurdering af ofre for at identificere specifikke beskyttelsesbehov
Pkt. 2a. I forbindelse med den individuelle vurdering l√¶gges der s√¶rlig v√¶gt p√• ofre, der har lidt stor overlast som f√łlge af forbrydelsens alvor og grovhed, ofre, der har v√¶ret ude for en forbrydelse, der blev beg√•et p√• grund af fordomme eller ud fra et diskriminatorisk motiv, der navnlig kan have forbindelse med ofrenes personlige karakteristika, og ofre, hvis forhold til og afh√¶ngighed af gerningsmanden g√łr dem s√¶rligt s√•rbare. I denne forbindelse skal der tages beh√łrigt hensyn til ofre for terrorisme, organiseret kriminalitet, menneskehandel, k√łnsbaseret vold, vold i n√¶re forhold, seksuel vold eller udnyttelse, hadforbrydelser og ofre med handicap.

Artikel 25. Samarbejde og koordinering
Pkt. 2. Medlemsstaterne tr√¶ffer passende foranstaltninger, herunder via internettet, med henblik p√• at √łge bevidstheden om de i dette direktiv omhandlede rettigheder til begr√¶nsning af risikoen for viktimisering og minimering af de negative konsekvenser af kriminalitet og risikoen for sekund√¶r og gentagen viktimisering, navnlig ved m√•lretning mod grupper s√•som b√łrn, ofre for k√łnsbaseret vold og ofre for vold i n√¶re forhold. S√•danne foranstaltninger kan omfatte oplysnings- og bevidstg√łrelseskampagner samt forsknings- og uddannelsesprogrammer, om n√łdvendigt i samarbejde med relevante civilsamfundsorganisationer og andre akt√łrer.