EU-direktiv P7_TA(2011)0469 af 27. oktober 2011 om minimumsstandarder for anerkendelse asyl.

Vist 118 gange.
Europa-Parlamentet vedtog den 27. oktober 2011 EU-direktiv P7_TA(2011)0469 [Retur] om af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsl√łse som berettigede til international beskyttelse – dvs. berettigede til asyl.
K√łnsidentitet anf√łres i direktivet som en mulig grund til at f√• asyl. Det er f√łrste gang k√łnsidentitet n√¶vnes i et EU-direktiv.

Det fremg√•r af direktivet, at en persons k√łnsidentitet kan g√łre, at den p√•g√¶ldende kan betragtes som tilh√łrende en social gruppe, der som n√¶vnt i FN’s flygtningekonvention kan v√¶re berettiget til flygtningsstatus – asylgrund.

Det skal bem√¶rkes, at en persons k√łnsidentitet alene ikke g√łr, at p√•g√¶ldende kan betragtes som flygtning og dermed v√¶re berettiget til asyl. Betingelsen om forf√łlgelse som n√¶vnt i FN’s flygtningekonvention om flygtninge af 1951, Artikel 1, A.2. – velbegrundet frygt for forf√łlgelse – skal bl.a. ogs√• v√¶re opfyldt.

Det skal yderlig bemærkes og fremhæves, at direktivet ikke har retsvirkning for Danmark grundet Danmarks forbehold på det retslige område. Danmark kan dog tilslutte sig direktivet, hvis Folketinget beslutter det.

Europa-Parlamentet,
‚Äď der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og R√•det (KOM(2009)0551).
Den 13. december 2011 blev forslaget undertegnet af Europa-Parlamentet og Rådet og blev derved til direktiv 2011/95/EU.

Direktiv 2011/95/EU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32011L0095

Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fasts√¶ttelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsl√łse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidi√¶r beskyttelse, og for indholdet af en s√•dan beskyttelse.

Heri hedder det bl.a.:
(29) En af betingelserne for at kunne opn√• flygtningestatus, jf. artikel 1, afsnit A, i Gen√®vekonventionen, er, at der er en √•rsagsforbindelse mellem grundene til forf√łlgelsen, dvs. race, religion, nationalitet, politisk anskuelse eller tilh√łrsforhold til en bestemt social gruppe, og forf√łlgelsen eller det forhold, at der ikke ydes beskyttelse mod s√•dan forf√łlgelse.
(30) Det er ligeledes n√łdvendigt at indf√łre en f√¶lles opfattelse af forf√łlgelsesgrunden “tilh√łrsforhold til en bestemt social gruppe”. Med henblik p√• afgr√¶nsningen af en bestemt social gruppe b√łr der tages hensyn til faktorer i forbindelse med ans√łgerens k√łn, herunder k√łnsidentitet og seksuel orientering, som kan v√¶re forbundet med visse retstraditioner og skikke, der f.eks. f√łrer til genital leml√¶stelse, tvangssterilisation eller tvungen abort, for s√• vidt som disse faktorer er forbundet med ans√łgerens velbegrundede frygt for forf√łlgelse.
Artikel 10
Grundene til forf√łlgelse
1. Ved vurderingen af grundene til forf√łlgelse tager medlemsstaterne hensyn til f√łlgende elementer:
d) en gruppe betragtes som udg√łrende en bestemt social gruppe, navnlig n√•r:
– medlemmerne af den p√•g√¶ldende gruppe har samme medf√łdte karakteristiske tr√¶k eller en f√¶lles baggrund, der ikke kan √¶ndres, eller er f√¶lles om et karakteristisk tr√¶k eller en tro, der er s√• grundl√¶ggende for deres identitet eller samvittighed, at ingen mennesker b√łr tvinges til at give afkald derp√•, og
Рden pågældende gruppe har en særskilt identitet i det relevante land, fordi den opfattes som værende anderledes af det omgivende samfund.
Afh√¶ngigt af omst√¶ndighederne i hjemlandet kan en bestemt social gruppe omfatte en gruppe, hvis f√¶lles karakteristiske tr√¶k er seksuel orientering. Seksuel orientering kan ikke forst√•s s√•ledes, at det omfatter handlinger, der betragtes som kriminelle i henhold til medlemsstaternes nationale lovgivning. Der tages hensyn til k√łnsrelaterede aspekter, herunder k√łnsidentitet, ved afg√łrelsen af, om en person tilh√łrer en bestemt social gruppe, og ved bestemmelsen af de karakteristiske tr√¶k ved en s√•dan gruppe.

Forud for vedtagelsen af direktiv 2011/95/EU var der udarbejdet en betænkning РA7-0271/2011
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0271&language=DA Indeholder ikke afsnittet "Begrundelse".
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/a7/p7_a(2011)0271_/p7_a(2011)0271_da.pdf
Heri hedder det bl.a.:
(28) En af betingelserne for at kunne opn√• flygtningestatus, jf. artikel 1, afsnit A, i Genevekonventionen, er, at der er en √•rsagsforbindelse mellem race, religion, nationalitet, politisk anskuelse eller tilh√łrsforhold til en bestemt social gruppe og forf√łlgelserne eller det forhold, at der ikke ydes beskyttelse mod s√•danne forf√łlgelser.
(29) Det er ligeledes n√łdvendigt at indf√łre en f√¶lles opfattelse af forf√łlgelsesgrunden “tilh√łrsforhold til en bestemt social gruppe”. Med henblik p√• afgr√¶nsningen af en bestemt social gruppe b√łr der tages hensyn til faktorer i forbindelse med ans√łgerens k√łn, herunder k√łnsidentitet og seksuel orientering, som kan v√¶re forbundet med visse retstraditioner og skikke, der f.eks. f√łrer til genital leml√¶stelse, tvangssterilisation og tvungen abort, for s√• vidt som disse faktorer er forbundet med ans√łgerens velbegrundede frygt for forf√łlgelse.

Under afsnittet “Begrundelser” anf√łres bl.a. (side 38)
Der er ogs√• gjort fremskridt i sp√łrgsm√•l vedr√łrende k√łn og k√łnsidentitet. Disse sp√łrgsm√•l n√¶vnes nu specifikt i artiklerne vedr√łrende sociale grupper, der risikerer at blive forfulgt.
Ligeledes er der i betragtningerne indf√łjet en henvisning til “retstraditioner og skikke”, som kan f√• skadelige f√łlger, f.eks. genital leml√¶stelse.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32011L0095 ‚Äď der henviser til bet√¶nkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0271/2011),
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0469+0+DOC+XML+V0//DA P7_TA(2011)0469
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/a7/p7_a(2011)0271_/p7_a(2011)0271_da.pdf
Betænkning РA7-0271/2011
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0469&language=DA&ring=A7-2011-0271 Betænkning (A7-0271/2011).

Under punkt 29 anf√łres:
Det er ligeledes n√łdvendigt at indf√łre en f√¶lles opfattelse af forf√łlgelsesgrunden “tilh√łrsforhold til en bestemt social gruppe”. Med henblik p√• afgr√¶nsningen af en bestemt social gruppe b√łr der tages hensyn til faktorer i forbindelse med ans√łgerens k√łn, herunder k√łnsidentitet og seksuel orientering, som kan v√¶re forbundet med visse retstraditioner og skikke, der f.eks. f√łrer til genital leml√¶stelse, tvangssterilisation og tvungen abort, for s√• vidt som disse faktorer er forbundet med ans√łgerens velbegrundede frygt for forf√łlgelse.

I selve direktivet anf√łres:
Artikel 10
Grundene til forf√łlgelse
1. Ved vurderingen af grundene til forf√łlgelse tager medlemsstaterne hensyn til f√łlgende elementer
d) en gruppe betragtes som udg√łrende en bestemt social gruppe, navnlig n√•r:
‚ÄĒ medlemmerne af den p√•g√¶ldende gruppe har samme medf√łdte karakteristiske tr√¶k eller en f√¶lles baggrund, der ikke kan √¶ndres, eller er f√¶lles om et karakteristisk tr√¶k eller en tro, der er s√• grundl√¶ggende for deres identitet eller samvittighed, at ingen mennesker b√łr tvinges til at give afkald derp√•, og
‚ÄĒ den p√•g√¶ldende gruppe har en s√¶rskilt identitet i det relevante land, fordi den opfattes som v√¶rende anderledes af det omgivende samfund.

Afh√¶ngigt af omst√¶ndighederne i hjemlandet kan en bestemt social gruppe omfatte en gruppe, hvis f√¶lles karakteristiske tr√¶k er seksuel orientering. Seksuel orientering kan ikke forst√•s s√•ledes, at det omfatter handlinger, der betragtes som kriminelle i henhold til medlemsstaternes nationale lovgivning. Der tages hensyn til k√łnsrelaterede aspekter, herunder k√łnsidentitet, ved afg√łrelsen af, om en person tilh√łrer en bestemt social gruppe, og ved bestemmelsen af de karakteristiske tr√¶k ved en s√•dan gruppe.

Der er ogs√• gjort fremskridt i sp√łrgsm√•l vedr√łrende k√łn og k√łnsidentitet. Disse sp√łrgsm√•l n√¶vnes nu specifikt i artiklerne vedr√łrende sociale grupper, der risikerer at blive forfulgt. Ligeledes er der i betragtningerne indf√łjet en henvisning til “retstraditioner og skikke”, som kan f√• skadelige f√łlger, f.eks. genital leml√¶stelse.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/a7/p7_a(2011)0271_/p7_a(2011)0271_da.pdf
Direktivet på Europa-Parlamentets hjemmeside.

  1. [Retur] Direktiv: Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede m√•l bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder, at bestemme form og midler for gennemf√łrelsen

* * *
Direktivet i pdf-format hos Europa-Parlamentet.