LGBTIQ-rettigheder i EU. Beslutning P9_TA(2021)0366 fra Europa-Parlamentet den 14. september 2021.

Vist 39 gange.
Europa-Parlamentet vedtog den 14. september 2021 en beslutning (resolution) om LGBTIQ-rettigheder i EU.
En beslutningen er ikke juridisk bindende for medlemsstaterne, men har f√łrst og fremmest politisk betydning, idet den fungerer som rettesnor for R√•dets fremtidige arbejde.

Herunder gengives den vedtagne beslutning.

* * *
Europa-Parlamentets beslutning P9_TA(2021)0366 af 14. september 2021 om LGBTIQ-rettigheder i EU.

Europa-Parlamentet,
‚Äď der henviser til traktaten om Den Europ√¶iske Union (TEU), s√¶rlig artikel 2 og 3, og traktaten om Den Europ√¶iske Unions funktionsm√•de (TEUF), s√¶rlig artikel 8, 10, 18 og 21,

‚Äď der henviser til Den Europ√¶iske Unions charter om grundl√¶ggende rettigheder (“chartret”), s√¶rlig artikel 7, 9 og 21, artikel 24, stk. 2 og 3 og artikel 45,

‚Äď der henviser til den europ√¶iske menneskerettighedskonvention, navnlig artikel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv, artikel 14 og protokol nr. 12 om forbud mod forskelsbehandling,

‚Äď der henviser til verdenserkl√¶ringen om LGBTIQ-rettigheder er menneskerettigheder,

‚Äď der henviser til det europ√¶iske socialpagt, der blev undertegnet i Torino den 18. oktober 1961,

‚Äď der henviser til FN’s konvention om barnets rettigheder (UNCRC),

‚Äď der henviser til Europar√•dets Parlamentariske Forsamlings (PACE) resolution 2239 (2018) af 10. oktober 2018 om privatliv og familieliv: opn√•else af ligestilling uanset seksuel orientering [1],

‚Äď der henviser til Europar√•dets Parlamentariske Forsamlings (PACE) resolution 2048 (2015) af 22. april 2015 om forskelsbehandling af transk√łnnede personer i Europa [2],

‚Äď der henviser til Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at f√¶rdes og opholde sig frit p√• medlemsstaternes omr√•de, om √¶ndring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om oph√¶velse af direktiv 64/221/E√ėF, 68/360/E√ėF, 72/194/E√ėF, 73/148/E√ėF, 75/34/E√ėF, 75/35/E√ėF, 90/364/E√ėF, 90/365/E√ėF og 93/96/E√ėF [3],

‚Äď der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. november 2020 med titlen “En Union med lige muligheder: Strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer 2020-2025” (COM(2020)0698),

‚Äď der henviser til R√•dets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til besk√¶ftigelse og erhverv [4],

‚Äď der henviser til sin beslutning af 11. marts 2021 om erkl√¶ring af EU som LGBTIQ-frihedszone [5],

‚Äď der henviser til sin beslutning af 18. december 2019 om offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri omr√•der [6],

‚Äď der henviser til sin beslutning af 14. februar 2019 om LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2024) [7],

‚Äď der henviser til sin beslutning af 17. september 2020 om forslag til R√•dets afg√łrelse, hvorved det fastsl√•s, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtr√¶der retsstatsprincippet [8],

‚Äď der henviser til dom fra Den Europ√¶iske Unions Domstol (Domstolen) af 5. juni 2018 i sag Relu Adrian Coman m.fl.mod Inspectoratul General pentru Imigrari and Ministerul Afacerilor Interne [9] og af 23. april 2020 i sag NH mod Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford [10] samt til generaladvokat Kokotts forslag til afg√łrelse af 15. april 2021 i sag V.M.A. mod Stolichna Obsthina, Rayon “Pantjarevo” [11],

‚Äď der henviser til Domstolens domme i sagerne Maruko, R√∂mer og Hay [12] og til Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols (Menneskerettighedsdomstolens) dom i sagen Taddeucci og McCall [13],

‚Äď der henviser til forretningsordenens artikel 227, stk. 2,

A. der henviser til, at LGBTIQ-rettigheder er menneskerettigheder;

B. der henviser til, at Udvalget for Andragender har modtaget adskillige andragender, hvori der gives udtryk for bekymring over den forskelsbehandling, LGBTIQ-personer oplever i EU generelt og navnlig par af samme k√łn og regnbuefamilier;

C. der henviser til, at disse andragender p√• den ene side opfordrer til, at regnbuefamilier garanteres de samme familierettigheder som familier af forskelligt k√łn og deres b√łrn i alle medlemsstater, og navnlig retten til fri bev√¶gelighed inden for EU og gensidig anerkendelse af deres forhold og for√¶ldreskab, og p√• den anden side til, at der tr√¶ffes foranstaltninger mod Polen for at overtr√¶de principperne om ikke-forskelsbehandling, lighed og ytringsfrihed, herunder i forbindelse med “regionale chartre for familierettigheder” og erkl√¶ringer, hvorved kommuner og regioner erkl√¶res frie for “LGBTI-ideologi” (s√•kaldte LGBTI-frie zoner);

D. der henviser til, at Udvalget for Andragender den 22. marts 2021 afholdt en workshop om LGBTI+-rettigheder i EU, hvorunder den unders√łgelse, som Europa-Parlamentets Temaafdeling for Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender havde bestilt p√• udvalgets vegne om “Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU” (hindringer for regnbuefamiliers frie bev√¶gelighed i EU), blev fremlagt;

E. der henviser til, at det i ovenn√¶vnte unders√łgelse konkluderes, at regnbuefamilier stadig st√•r over for store hindringer for deres frie bev√¶gelighed i EU i 2021 med negative konsekvenser for deres b√łrns tarv, og at EU-institutionerne ved at ud√łve EU‘s kompetence med hensyn til fri bev√¶gelighed for EU-borgere og deres familiemedlemmer vil kunne tr√¶ffe foranstaltninger til at fjerne disse hindringer; der henviser til, at transk√łnnede for√¶ldre, hvis identitetsdokumenter ikke anerkendes, efter at de har krydset en gr√¶nse, kan miste alle retlige b√•nd til deres b√łrn, hvilket har alvorlig indvirkning p√• b√łrnenes tarv;

F. der henviser til, at det i artikel 21 i TEUF er fastslået, at enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område;

G. der henviser til, at Den Europ√¶iske Union skal bek√¶mpe social udst√łdelse og forskelsbehandling;

H. der henviser til, at retten til ligebehandling og ikke-forskelsbehandling er en grundl√¶ggende rettighed, der er nedf√¶ldet i traktaterne og i chartret, og b√łr respekteres fuldt ud; der henviser til, at ligestilling og beskyttelse af mindretal er blandt de EU-v√¶rdier, som er nedf√¶ldet i artikel 2 i TEU, og som EU udvikler gennem initiativer og aktioner inden for rammerne af “En Union med lige muligheder“;

I. der henviser til, at Kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin tale om Unionens tilstand i september 2020 understregede, at “hvis du er for√¶lder i √©t land, er du for√¶lder i alle lande”, og i den forbindelse henviste til behovet for gensidig anerkendelse af familierelationer i EU;

J. der henviser til, at alle medlemsstater har indgået forpligtelser under folkeretten og EU-traktaterne til at respektere, garantere, beskytte og opfylde de grundlæggende rettigheder;

K. der henviser til, at EU ganske vist har oplevet fremskridt med hensyn til √¶gteskab og civile partnerskaber, adoptionsrettigheder for LGBTIQ-personer og retlig beskyttelse mod forskelsbehandling, hadefuld tale og hadforbrydelser, men der har ogs√• v√¶ret tilbageskridt s√•som fjendtlig retorik fra valgte politikere, voldsomme stigninger i forekomsten af homofobisk og vold og proklamering af de s√•kaldte “LGBTI-frie zoner”;

L. der henviser til, at LGBTIQ-personer fortsat uds√¶ttes for forskelsbehandling og vold i Europa; der henviser til, at Rainbow Europe Map, som er ILGA-Europes √•rlige benchmarkingv√¶rkt√łj, i 2021 har afsl√łret en udbredt og n√¶sten fuldst√¶ndig stagnation i LGBTIQ-personers LGBTIQ-rettigheder er
menneskerettigheder, navnlig med hensyn til anerkendelse af familielovgivning i hele Europa, og at der i år ikke har været nogen enkeltstående retlig eller politisk ændring, der har en positiv effekt for LGBTIQ-personer;

M. der henviser til, at Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder i en unders√łgelse fra 2019 konstaterede, at forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika forekom i stigende omfang i EU.

N. der henviser til, at LGBTIQ-personer stadig udsættes for forskelsbehandling i nogle medlemsstater med hensyn til social beskyttelse, social sikring, sundhedspleje, uddannelse og adgang til og levering af varer og andre tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden, herunder boliger; der henviser til, at det horisontale direktiv om ikke-forskelsbehandling, som delvist vil kunne lukke dette hul i beskyttelsen, så den rækker ud over beskæftigelsesområdet, har været blokeret i
Rådet i over ti år;

O. der henviser til, at ikke alle EU-medlemsstater yder retlig beskyttelse af LGBTIQ-personer mod forskelsbehandling;

P. der henviser til, at der ikke findes EU-regler om anerkendelse af retsafg√łrelser om for√¶ldreskab medlemsstaterne imellem, og at der ikke findes nogen EU-bestemmelser, der har til form√•l at l√łse konflikter i denne henseende; der henviser til, at nogle medlemsstater ikke anerkender √¶gteskab mellem personer af samme k√łn fra en anden medlemsstat til andre form√•l i national ret end opholdstilladelse; der henviser til, at nogle medlemsstater, der tillader par af samme k√łn at gifte sig, synes at v√¶re uvillige til at anerkende registrerede partnere af samme k√łn fra andre medlemsstater; der henviser til, at par af samme k√łn med b√łrn i visse medlemsstater kan blive n√¶gtet juridisk anerkendelse som deres b√łrns f√¶lles for√¶ldre [14]; der henviser til, at transk√łnnede for√¶ldre ofte n√¶gtes anerkendelse af deres lovm√¶ssige k√łn, n√•r de krydser gr√¶nser, hvilket resulterer i, at gr√¶nsemyndigheder ikke anerkender dem som for√¶ldre til deres egne b√łrn;

1. gl√¶der sig over den f√łrste LGBTIQ-ligestillingsstrategi for 2020-2025, som Kommissionen vedtog den 12. november 2020 (COM(2020)0698), hvoraf to centrale foranstaltninger er et lovgivningsinitiativ, der har til form√•l at beskytte rettighederne for regnbuefamilier, og en ajourf√łring af retningslinjerne fra 2009 om fri bev√¶gelighed inden 2022;

2. udtrykker sin dybeste bekymring over den forskelsbehandling, som regnbuefamilier og deres b√łrn uds√¶ttes for i EU, og over, at de fratages deres rettigheder p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet eller k√łnskarakteristika hos for√¶ldre eller partnere; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overvinde denne forskelsbehandling og fjerne de hindringer, disse personer st√•r over for, n√•r de ud√łver den grundl√¶ggende ret til fri bev√¶gelighed inden for EU;

3. understreger behovet for at arbejde hen imod, at LGBTIQ-personer fuldt ud kan ud√łve de grundl√¶ggende rettigheder i alle EU’s medlemsstater, og minder om, at EU-institutionerne og medlemsstaterne derfor har en pligt til at opretholde og beskytte dem i overensstemmelse med traktaterne og chartret samt folkeretten;

4. insisterer p√•, at EU er n√łdt til at anl√¶gge en f√¶lles tilgang til anerkendelse af √¶gteskaber og partnerskaber mellem personer af samme k√łn; opfordrer medlemsstaterne til specifikt at indf√łre relevant lovgivning for at sikre fuld respekt for retten til privatliv og familieliv uden forskelsbehandling og til fri bev√¶gelighed for alle familier, herunder foranstaltninger til at lette anerkendelse af transk√łnnede for√¶ldres retlige k√łn;

5. minder om, at EU-retten har forrang frem for enhver form for national lovgivning, herunder frem for modstridende forfatningsm√¶ssige bestemmelser, og at medlemsstaterne derfor ikke kan p√•ber√•be sig noget som helst forfatningsm√¶ssigt forbud mod √¶gteskab mellem personer af samme k√łn eller nogen som helst forfatningsm√¶ssig beskyttelse af “moralen” eller “lov og orden” med det form√•l at l√¶gge hindringer i vejen for personers grundl√¶ggende ret til fri bev√¶gelighed inden for EU i strid med de rettigheder, som regnbuefamilier, der flytter til deres omr√•de, har;

6. ford√łmmer p√• det skarpest mulige, at forslag til R√•dets direktiv – COM(2008)0426 – om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering [15], som blev offentliggjort den 2. juli 2008, endnu ikke er blevet vedtaget; opfordrer R√•det til at godkende det; understreger, at denne blokering sender det forkerte budskab fra EU-institutionerne, nemlig at de vender det blinde √łje til ‚Äď og tillader vedvarende ‚Äď alvorlig forskelsbehandling, der finder sted i EU’s medlemsstater;

7. opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle EU-medlemsstater respekterer kontinuitet i lovgivningen for så vidt angår familiebånd mellem medlemmer af regnbuefamilier, der flytter til deres område fra en anden medlemsstat, i det mindste i alle de tilfælde, hvor dette er påkrævet i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention;

8. opfordrer Kommissionen til at foresl√• lovgivning, der forpligter alle medlemsstater til i national ret at anerkende de voksne, der er n√¶vnt p√• en f√łdselsattest udstedt i en anden medlemsstat, som barnets juridiske for√¶ldre, uanset disse voksnes retlige k√łn eller √¶gteskabelige status, og der forpligter alle medlemsstater til i national ret at anerkende √¶gteskaber eller registrerede partnerskaber, der er stiftet i en anden medlemsstat, i alle situationer, hvor √¶gtef√¶llerne eller de registrerede partnere har ret til ligebehandling i henhold til Menneskerettighedsdomstolens retspraksis; understreger, at det er vigtigt, at f√łdselsattester anerkendes i alle medlemsstater uanset for√¶ldrenes k√łn, da dette vil sikre, at b√łrn ikke bliver statsl√łse, n√•r de flytter til en anden medlemsstat;

9. st√łtter Kommissionens tilsagn om at foresl√• et lovgivningsinitiativ med det form√•l at udvide listen over “EU-forbrydelser” til ogs√• at omfatte hadforbrydelser og hadefuld tale, herunder n√•r de er rettet mod LGBTIQ-personer, s√•vel som forslaget om gensidig anerkendelse af for√¶ldreskab og mulige foranstaltninger til st√łtte for gensidig anerkendelse medlemsstaterne imellem af partnerskaber mellem personer af samme k√łn; tilskynder de kommende r√•dsformandskaber til at g√łre disse sp√łrgsm√•l til prioriteter p√• deres dagsordener;

10. opfordrer Kommissionen til at tr√¶ffe konkrete foranstaltninger til at sikre fri bev√¶gelighed for alle familier, herunder regnbuefamilier, i overensstemmelse med dommen i sagen Coman & Hamilton [16], hvori det fastsl√•s, at begrebet “√¶gtef√¶lle” i direktivet om fri bev√¶gelighed ogs√• finder anvendelse p√• partnere af samme k√łn; anmoder Kommissionen om at unders√łge, hvorvidt medlemsstaterne efterlever Coman & Hamilton-dommen, og om at tr√¶ffe h√•ndh√¶velsesforanstaltninger i henhold til artikel 258 i TEUF over for dem, der ikke efterlever den; opfordrer Kommissionen til at tr√¶ffe h√•ndh√¶velsesforanstaltninger over for Rum√¶nien p√• grund af landets vedvarende manglende opfyldelse af denne dom og manglen p√• retsmidler, som tvang sags√łgeren til at g√• til Menneskerettighedsdomstolen og anl√¶gge sag d√©r;

11. anmoder Kommissionen om i sine kommende retningslinjer om fri bev√¶gelighed at medtage en pr√¶cisering for at sikre, at direktiv 2000/78/EF i lyset af Domstolens domme i sagerne Maruko, R√∂mer og Hay og Menneskerettighedsdomstolens dom i sagen Taddeucci og McCall l√¶ses som et krav til medlemsstaterne om at forbyde enhver forskelsbehandling af par af samme k√łn med hensyn til besk√¶ftigelse, erhvervsuddannelse eller ethvert andet omr√•de inden for direktivets materielle anvendelsesomr√•de;

12. opfordrer Kommissionen til at frems√¶tte et forslag til revision af artikel 2, stk. 2, litra b), i direktiv 2004/38/EF, navnlig for at fjerne betingelsen “hvis lovgivningen i v√¶rtsmedlemsstaten sidestiller et registreret partnerskab med √¶gteskab” med det form√•l at overholde chartrets artikel 21;

13. opfordrer Kommissionen til i sine kommende retningslinjer om fri bev√¶gelighed ‚Äď med henblik p√• at sikre korrekt anvendelse af lovgivningen om fri bev√¶gelighed ‚Äď indtr√¶ngende at opfordre medlemsstaterne til at gennemf√łre direktiv 2004/38/EF konsekvent og uden forskelsbehandling mellem de personer, der er omfattet af direktivet, s√•som par af forskelligt k√łn og par af samme k√łn, til at pr√¶cisere, at enhver henvisning til en “partner”, en “for√¶lder”, et “barn”, en “direkte efterkommer” eller “sl√¶gtninge i opstigende linje” ogs√• b√łr omfatte regnbuefamilier, for at sikre, at de under ud√łvelsen af deres EU-ret til fri bev√¶gelighed har samme familiesammenf√łringsrettigheder under EU-retten som familier, der er stiftet af par af forskelligt k√łn, og til at sikre, at den unders√łgelse af parrets personlige omst√¶ndigheder, som medlemsstaterne foretager med henblik p√• at “lette” indrejsen for unionsborgerens ikke-registrerede partner ind p√• deres omr√•de, er fri for forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering;

14. anmoder Kommissionen om at adressere den forskelsbehandling, som LGBTIQ-samfundet i Polen og Ungarn uds√¶ttes for, med det form√•l at opfordre medlemsstaterne indtr√¶ngende til p√• korrekt vis at anvende og overholde EU-lovgivningen p√• dette omr√•de; opfordrer R√•det til at genoptage dr√łftelserne om procedurerne mod Polen og Ungarn i henhold til artikel 7 i TEU, herunder om LGBTIQ-rettigheder; minder om sin holdning af 17. september 2020 og opfordrer Kommissionen til at g√łre fuld brug af de redskaber, den har til sin r√•dighed, til at im√łdeg√• den klare risiko for, at Polen og Ungarn groft kr√¶nker de v√¶rdier, som Unionen bygger p√•, navnlig redskaber som fremskyndede traktatbrudsprocedurer og anmodninger om forel√łbige foranstaltninger ved Domstolen samt budgetredskaber; opfordrer Kommissionen til fortsat at holde Parlamentet regelm√¶ssigt informeret om og t√¶t involveret i disse forhold;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
__________

 1. [Retur] Resolution 2239 (2018) PACE.
 2. [Retur] Resolution 2048 (2015) PACE.
 3. [Retur] EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
 4. [Retur] EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
 5. [Retur] Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0089.
 6. [Retur] EUT C 255 af 29.6.2021, s. 7.
 7. [Retur] EUT C 449 af 23.12.2020, s. 146.
 8. [Retur] Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0225.
 9. [Retur] Sag C 673/16, Coman, EU:C:218:385.
 10. [Retur] Sag C-507/18, NH, EU:C:2020:289.
 11. [Retur] Sag C-490/20, V.M.A., EU:C:2021:296.
 12. [Retur] Sag C-267/06, Maruko, EU:C:2008:179; sag C-147/08, Römer, EU:C:2011:286; sag C-267/12, Hay, EU:C:2013:823.
 13. [Retur] ECHR Taddeucci og McCall mod Italien, nr. 51361/09.
 14. [Retur] “Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU“, som Europa-Parlamentets Temaafdeling for Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender havde bestilt p√• Udvalget for Andragenders vegne i 2021. Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU (europa.eu).
 15. [Retur] COM(2008)0426.
 16. [Retur] Dom af 5. juni 2018 i sag C-673/16, Coman, EU:C:2018:385.

* * *
Den vedtagne tekst af 14. september 20214 om LGBTIQ-rettigheder i EU hos Europa-Parlamentet.

* * *
LGBT komiteen v/S√łren Laursen bragte den 16. september 2021 en omtale af beslutning (resolution) af 14. september 2021 om LGBTIQ-rettigheder i EU.