Europa-Parlamentets beslutning af 8. oktober 2015 – P8_TA(2015)0351 – om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv.

Vist 105 gange.

EU-flaget
EU-flaget
Torsdag den 8. oktober 2015 vedtog Europa-Parlamentet beslutning – P8_TA(2015)0351 – om anvendelsen af Europa-Parlamentet og R√•dets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv.

Opmærksomhenden henledes især på punkterne 15, 17, 18 og 52, som specifikt omhandler transforhold.

Herunder gengives beslutningen.

 • der henviser til artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europ√¶iske Union (TEU) og artikel 8, 10, 19 og 157 i traktaten om Den Europ√¶iske Unions funktionsm√•de (TEUF),
 • der henviser til Europa-Parlamentet og R√•dets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv (1) (omarbejdning),
 • der henviser til Kommissionens henstilling af 7. marts 2014 om styrkelse af princippet om lige l√łn til m√¶nd og kvinder gennem √•benhed,
 • der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. december 2013 med titlen “Beretning om anvendelsen af Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv (omarbejdning)” (COM(2013)0861),
 • der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. september 2010 “Strategi for ligestilling mellem kvinder og m√¶nd 2010-2015” (COM(2010)0491),
 • der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2010 “Fornyet vilje til at opn√• ligestilling mellem m√¶nd og kvinder – Et kvindecharter” (COM(2010)0078),
 • der henviser til den europ√¶iske ligestillingspagt (2011-2020) vedtaget af R√•det den 7. marts 2011,
 • der henviser til Den Europ√¶iske Unions Domstols retspraksis vedr√łrende artikel 157 i TEUF,
 • der henviser til indeks for fremskridt p√• ligestillingsomr√•det fra Det Europ√¶iske Ligestillingsinstitut,
 • der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO’s) konvention fra 1994 om deltidsarbejde, if√łlge hvilken medlemsstaterne er forpligtet til i deres offentlige indk√łbsaftaler at indf√łje en arbejdsklausul om bl.a. ligel√łn,
 • der henviser til ILO’s konvention nr. 1951 om lige l√łn for m√¶nd og kvinder,
 • der henviser til artikel 11, stk.1, litra d), i konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, der blev vedtaget med FN‘s Generalforsamlings resolution 34/180 af 18. december 1979,
 • der henviser til rapport fra Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder fra december 2014 med titlen “Being Trans in the European Union“,
 • der henviser til sin beslutning af 12. september 2013 om gennemf√łrelse af princippet om lige l√łn til m√¶nd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme v√¶rdi (2),
 • der henviser til sin beslutning af 24. maj 2012 med henstillinger til Kommissionen om gennemf√łrelse af princippet om lige l√łn til m√¶nd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme v√¶rdi (3),
 • der henviser til den vurdering af gennemf√łrelsen p√• europ√¶isk plan af direktiv 2006/54/EF, der er foretaget af Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning,
 • der henviser til forretningsordenens artikel 52,
 • der henviser til bet√¶nkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og udtalelse fra Udvalget om Besk√¶ftigelse og Sociale Anliggender (A8-0213/2015),

 1. der henviser til, at ligebehandling af mænd og kvinder er et af de grundlæggende principper i EU-retten;
 2. der henviser til, at forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering er forbudt i henhold til EU-retten;
 3. der henviser til, at √łkonomisk uafh√¶ngighed er en foruds√¶tning for, at europ√¶iske borgere, b√•de kvinder og m√¶nd, kan bestemme over deres eget liv og tr√¶ffe reelle valg;
 4. der henviser til, at direktiv 2006/54/EF indeholder en udtrykkelig henvisning til EU-Domstolens retspraksis, if√łlge hvilken princippet om ligebehandling for m√¶nd og kvinder ikke kan indskr√¶nkes til at omfatte et forbud mod den forskelsbehandling, der f√łlger af, at den p√•g√¶ldende tilh√łrer det ene eller det andet k√łn, men ogs√• finder anvendelse p√• den forskelsbehandling, der f√łlger af den p√•g√¶ldendes k√łnsskifte;
 5. der henviser til, at princippet om ligel√łn har v√¶ret stadf√¶stet i traktaterne siden den f√łrste begyndelse i 1957; der henviser til, at princippet om lige l√łn for arbejde af samme v√¶rdi nu anerkendes i artikel 157 i TEUF og er inkorporeret i det omarbejdede direktiv 2006/54/EF (i det f√łlgende ben√¶vnt “det omarbejdede direktiv”);
 6. der henviser til, at det omarbejdede direktiv havde til form√•l at g√łre EU-lovgivningen p√• dette omr√•de mere sammenh√¶ngende og bringe det i overensstemmelse med Domstolens retspraksis samt forenkle og modernisere de relevante ligestillingslove p√• nationalt niveau og dermed bidrage til at forbedre kvindernes situation p√• arbejdsmarkedet; der henviser til, at andelen af kvinder i toplederstillinger i virksomheder, som opererer inden for EU, fortsat l√• p√• under 18 % i 2014;
 7. der henviser til, at det omarbejdede direktiv har indf√łrt visse nye elementer s√•som gennemf√łrelsen af ligestillingsprincippet og definitionen af begrebet indirekte forskelsbehandling og beskyttelse mod forskelsbehandling, der udspringer af den p√•g√¶ldendes k√łnsskifte, og udtrykkeligt henviser til foreneligheden mellem arbejds-, privat- og familieliv; der henviser til, at hovedudfordringen for alle EU-medlemsstater er den korrekte anvendelse og h√•ndh√¶velse af reglerne om ligel√łn som fastlagt i direktiv 2006/54/EF, og der henviser til, at virkningen af disse nye elementer i medlemsstaterne fortsat er begr√¶nsede; der henviser til, at fremskridt sker ekstremt langsomt til trods for det omfattende regelv√¶rk, som har v√¶ret g√¶ldende i n√¶sten 40 √•r, de foranstaltninger, der er truffet, og de ressourcer, der er anvendt, og at den k√łnsbestemte l√łnforskel stadig eksisterer og udg√łr et gennemsnit p√• 16,4 % i hele EU, men med betydelige forskelle mellem medlemsstaterne;
 8. der henviser til, at l√łnningerne bl.a. oftere forhandles individuelt, og at dette resulterer i manglende informationer og gennemsigtighed om l√łnstrukturerne for ansatte, hvilket skaber et milj√ł, hvor k√łnsbestemte sk√¶vheder og diskriminerende l√łnstrukturer forbliver skjulte for de ansatte og/eller deres repr√¶sentanter og derfor er yderst vanskelige at bevise og s√•ledes hindrer en effektiv h√•ndh√¶velse af princippet om lige l√łn for lige arbejde, hvilket desuden h√¶mmes af manglen p√• retssikkerhed vedr√łrende begrebet arbejde af samme v√¶rdi og af procedurem√¶ssige hindringer;
 9. der henviser til, at √łget lighed mellem m√¶nd og kvinder er til gavn for √łkonomien og samfundet generelt, og at en mindskelse af l√łnforskellen mellem m√¶nd og kvinder bidrager til at reducere fattigdomsniveauet og √łge kvinders livstidsindkomst og er afg√łrende for v√¶kst i besk√¶ftigelsen, konkurrenceevne og konjunkturopsving; der henviser til, at l√łnforskellen er endnu mere udtalt blandt kvinder, som p√• forskellig vis er ringere stillet, som f.eks. kvinder med handicap, kvinder tilh√łrende mindretal og ufagl√¶rte kvinder; der henviser til, at enefors√łrgerfamilier oftere er at finde blandt arbejdende fattige, og at andelen af enefors√łrgere er h√łjere blandt kvinder end m√¶nd; der henviser til, at den k√łnsbestemte l√łnforskel s√•ledes har alvorlige indvirkninger p√• mange europ√¶iske familiers levevilk√•r og muligheder i livet;
 10. der henviser til, at beskæftigelsesfrekvenserne for kvinder generelt er lavere end for mænd; der henviser til, at beskæftigelsesfrekvensen for mænd i 2013 var 69,4 % i EU-28, medens den var 58,8 % for kvinder (4);
 11. der henviser til, at der er blevet gjort begr√¶nset fremskridt med hensyn til kvinders besk√¶ftigelsesfrekvens, og den besk√¶ftigelsesm√¶ssige og sektorbestemte opdeling af m√¶nd og kvinder i forskellige jobtyper er fortsat relativt h√łj, idet visse faggrupper prim√¶rt best√•r af kvinder, og disse sektorer og job har en tendens til at v√¶re mindre velbetalte eller prestigefyldte p√• trods af de eksisterende rammer p√• EU-niveau og nationalt niveau; der henviser til, at denne situation ogs√• har en indvirkning p√• den k√łnsbestemte l√łnforskel i l√łbet af en livstid; der henviser til, at vertikal opdeling, hvor kvinder fortrinsvis figurerer i deltidsjobs og lavtl√łnsjobs eller lavere stillinger i hierarkiet, ogs√• bidrager til den k√łnsbestemte l√łnforskel; der henviser til, at horisontal og vertikal opdeling udg√łr hindringer for kvinders faglige udvikling og medf√łrer, at kvinder er mindre synlige og mindre repr√¶senteret i de sociale og offentlige sf√¶rer, og bidrager som s√•dan mere generelt til st√łrre ulighed, og der henviser til, at overvindelsen heraf og flere kvinder i h√łjere stillinger i organisatoriske hierarkier vil udg√łre positive forbilleder for unge kvinder og piger;
 12. der henviser til, at besk√¶ftigelsen er lavest i landdistrikter, samt at mange kvinder st√•r uden for det officielle arbejdsmarked og derfor ikke er registreret som arbejdsl√łse eller figurerer i statistikkerne over samme, hvilket giver s√¶rlige √łkonomiske og juridiske problemer i forbindelse med barsel og sygdom med hensyn til optjening af pensionsrettigheder og adgang til socialsikring samt i tilf√¶lde af skilsmisse; der henviser til, at landdistrikter er ugunstigt stillede p√• grund af manglen p√• jobmuligheder af h√łj kvalitet;
 13. der henviser til, at styrkelse af kvinder og piger gennem uddannelse, navnlig inden for omr√•derne videnskab, teknologi, ingeni√łrvidenskab og matematik, og tilskyndelsen af kvinder til at deltage i erhvervsuddannelse og livslang l√¶ring p√• tv√¶rs af sektorer er vigtige elementer til at fremme ligebehandling og lige muligheder inden for besk√¶ftigelse; der henviser til, at kvinders f√¶rdigheder og kompetencer ofte undervurderes i lighed med de erhverv og arbejdspladser, hvor kvinder er i overtal, uden at dette n√łdvendigvis kan begrundes med objektive kriterier;
 14. der henviser til, at direktiv 2006/54/EF fastl√¶gger, at medlemsstaterne med henblik p√• at sikre fuld ligestilling mellem m√¶nd og kvinder i praksis p√• arbejdsmarkedet kan opretholde eller vedtage foranstaltninger, der tager sigte p√• at indf√łre specifikke fordele, der har til form√•l at g√łre det lettere for det underrepr√¶senterede k√łn at ud√łve en erhvervsaktivitet eller at forebygge eller opveje ulemper i den erhvervsm√¶ssige karriere (5);
 15. der henviser til, at moderskab og pleje af b√łrn og √¶ldre samt syge eller handicappede familiemedlemmer og andre omsorgsafh√¶ngige personer udg√łr yderligere arbejde eller undertiden fuldtidsarbejde, der n√¶sten udelukkende udf√łres af kvinder; der henviser til, at dette arbejde sj√¶ldent betales og v√¶rds√¶ttes ikke tilstr√¶kkeligt af samfundet, selv om det er af afg√łrende social betydning, bidrager til social velf√¶ld og kan m√•les med √łkonomiske indikatorer s√•som BNP; der henviser til, at dette medf√łrer en for√łgelse af den indt√¶gtsforskel, der findes mellem m√¶nd og kvinder, og har en √łdel√¶ggende indvirkning p√• kvinders karrierer p√• grund af “omkostningerne” ved de √•r, der bruges uden for arbejdsmarkedet, eller nedsat timetal som f√łlge af deltidsordninger og √łger f√łlgelig pensionsforskellen mellem m√¶nd og kvinder; der henviser til, at indvirkningen af disse elementer p√• livstidsindkomsten varierer i de forskellige medlemsstater, alt efter i hvilket omfang der ydes st√łtte til for√¶ldre, herunder b√łrnepasningsmuligheder, enten via lovgivningsm√¶ssige foranstaltninger eller kollektive overenskomster;
 16. der henviser til, at l√łnforskellen mellem kvinder og m√¶nd √łges efter pensionering, og at pensionsforskellen s√•ledes er betydeligt st√łrre end l√łnforskelle; der henviser til, at kvinder i gennemsnit f√•r 39 % mindre i pension end m√¶nd; der henviser til, at denne situation er for√•rsaget af sociale og √łkonomiske faktorer, som f.eks. i faglig henseende st√¶rkt k√łnsopdelte arbejdsmarkeder, undervurdering af kvinders arbejde, den st√łrre andel af kvinder, der arbejder p√• deltid, lavere timel√łn og f√¶rre √•r i besk√¶ftigelse; der henviser til, at dette √łger fattigdomsrisikoen for pensionerede kvinder; der henviser til, at mere end en tredjedel af √¶ldre kvinder i EU ikke har nogen pension overhovedet;
 17. der henviser til, at visse kategorier af kvinder risikerer at blive udsat for flere forskellige former for forskelsbehandling med hensyn til besk√¶ftigelse og erhverv, bl.a. kvinder tilh√łrende mindretal, lesbiske, biseksuelle kvinder, transk√łnnede kvinder, enlige kvinder, kvinder med handicap og √¶ldre kvinder;
 18. der henviser til, at det klart angives i det omarbejdede direktiv, at enhver form for mindre gunstig behandling i forbindelse med graviditet eller barselsorlov er forskelsbehandling; der henviser til, at det ligeledes indeholder klare bestemmelser om en garanti for at vende tilbage til det samme eller tilsvarende job efter barselsorlov samt beskyttelse mod afskedigelse for m√¶nd og kvinder, n√•r de ud√łver deres ret til for√¶ldreorlov og/eller adoptionsorlov;
 19. der henviser til, at arbejdsmarkedets parter (fagforeninger og arbejdsgivere) og civilsamfundsorganisationer spiller en meget vigtig rolle med hensyn til at fremme ligebehandling og konceptet for arbejde baseret p√• ligel√łn;
 20. der henviser til, at der er ligestillingsorganer i alle medlemsstaterne, men deres arbejde og indvirkning varierer betydeligt alt efter deres uafh√¶ngighedsniveau og deres kompetencer og ressourcer; der henviser til, at s√•danne organer b√łr st√łttes og styrkes p√• passende vis i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver vedr√łrende fremme af, tilsyn med og st√łtte til ligebehandling p√• en uafh√¶ngig og effektiv m√•de;
 21. der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har anmodet Kommissionen om at revidere den eksisterende lovgivning med henblik p√• at l√łse problemet med den k√łnsbestemte l√łnforskel; der henviser til, at afvikling af denne l√łnforskel ville v√¶re et middel til at √łge besk√¶ftigelsesfrekvensen blandt kvinder, forbedre situationen for mange europ√¶iske familier og mindske kvinders fattigdomsrisiko, navnlig ved pensionsalderen;
 22. der henviser til, at afviklingen af den k√łnsbestemte l√łnforskel ville v√¶re et middel til at opfylde m√•lene i Europa 2020-strategien med hensyn til besk√¶ftigelse og til at reducere fattigdom og sikre arbejdstagernes fri bev√¶gelighed som en grundl√¶ggende europ√¶isk frihedsrettighed; der henviser til, at en reduktion af l√łnforskellen mellem m√¶nd og kvinder p√• √©t procentpoint if√łlge konklusionerne af evalueringen af den europ√¶iske merv√¶rdi (6) vil for√łge den √łkonomiske v√¶kst med 0,1 %;
 23. der henviser til, at traditionelle k√łnsroller og stereotyper stadig har stor indflydelse p√• opgavefordelingen i hjemmet, i uddannelsen, i karrieren, p√• arbejdspladsen og i samfundet generelt;

Samlet vurdering
 1. noterer sig, at medlemsstaterne generelt har bragt deres nationale love i overensstemmelse med EU-retten (7); p√•peger, at det har vist sig ikke at v√¶re tilstr√¶kkeligt blot at foretage en korrekt overf√łrsel af bestemmelserne i det omarbejdede direktiv til den nationale lovgivning for at opn√• fuld anvendelse og effektiv h√•ndh√¶velse af dem, og at der fortsat er l√łnforskelle mellem m√¶nd og kvinder;
 2. beklager, at direktivets gennemf√łrelse i national ret, selv om medlemsstaterne blot skulle gennemf√łre de “v√¶sentlige √¶ndringer”, som det omarbejdede direktiv indebar, kun har v√¶ret tilstr√¶kkeligt klar og korrekt i to medlemsstater, medens der fortsat foreligger uafklarede sp√łrgsm√•l i de resterende 26 medlemsstater; p√•peger imidlertid, at disse √¶ndringer ikke var blevet klart identificerede; understreger, at Kommissionens bestr√¶belser p√• at overv√•ge gennemf√łrelsen havde begr√¶nset virkning med hensyn til at sikre en sammenh√¶ngende tilgang og sikre de n√łdvendige retningslinjer til at opn√• en effektiv gennemf√łrelse p√• nationalt niveau;
 3. fremh√¶ver, at medlemsstaterne ikke greb muligheden for at forenkle og modernisere deres lovgivning om lige muligheder for og ligebehandling af kvinder og m√¶nd i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv; p√•peger, at medlemsstaterne ikke kun forventes at gennemf√łre direktivet, men ogs√• at sikre overv√•gningen af gennemf√łrelsen af ligel√łnsprincippet og h√•ndh√¶velsen af alle tilg√¶ngelige midler til afhj√¶lpning af l√łnm√¶ssig forskelsbehandling;
 4. beklager, at Kommissionen stadig ikke har vedtaget det lovgivningsm√¶ssige initiativ, som den ville have fremlagt sidste √•r for at fremme og lette en effektiv gennemf√łrelse af ligel√łnsprincippet i praksis; opfordrer derfor Kommissionen til at finde de svage punkter i det omarbejdede direktiv og omg√•ende udarbejde et lovgivningsm√¶ssigt forslag til erstatning for det og til i dette forslag at tilvejebringe et mere effektivt middel til at overv√•ge gennemf√łrelsen og h√•ndh√¶velsen af direktivet i medlemsstaterne;
 5. p√•peger, at frygten for at miste deres job endvidere har f√•et mange kvinder til at opgive muligheden for at forene arbejds- og familielivet ved hj√¶lp af en kortere arbejdsdag eller lignende ordninger, hvilket g√łr det vanskeligt at opn√• et afbalanceret familieliv, og at dette har forv√¶rret det faldende f√łdselstal i visse medlemsstater; anmoder Kommissionen om at vurdere denne tendens og de foranstaltninger, forskellige regeringer har truffet for at im√łdeg√• f√¶nomenet, og til at foresl√• foranstaltninger, der skal mindske krisens indvirkning p√• ligebehandling p√• arbejdspladsen og balancen mellem arbejdslivet og privatlivet;

Anvendelse af ligel√łnsbestemmelserne
 1. understreger, at forskellene i m√¶nd og kvinders besk√¶ftigelsesfrekvens og l√łnniveau muligvis er blevet reduceret en smule i de senere √•r, hvilket imidlertid ikke skyldes en forbedring af kvinders stilling, men den kendsgerning, at m√¶nds besk√¶ftigelsesfrekvens og l√łnniveau er faldet under den √łkonomiske krise;
 2. understreger, at der i overensstemmelse med Domstolens retspraksis skal tages hensyn til ligel√łnsprincippet i forbindelse med hvert enkelt afl√łnningselement, der gives til m√¶nd og kvinder;
 3. gentager, at det er n√łdvendigt med klare harmoniserede definitioner med henblik p√• sammenligning p√• EU-plan af forskellige begreber, s√•som k√łnsbestemt l√łnforskel, k√łnsbestemt forskel i pension, l√łn, direkte og indirekte l√łndiskriminering og navnlig “ligestillet” arbejde og arbejde af samme v√¶rdi; mener, at arbejdets v√¶rdi i overensstemmelse med EU-Domstolens praksis b√łr vurderes og sammenlignes ud fra objektive kriterier s√•som krav til uddannelse, erhvervsuddannelse og videreuddannelse, f√¶rdigheder, indsats og ansvar, udf√łrt arbejde og arten af de involverede opgaver; p√•peger, at den nuv√¶rende beregning af den k√łnsbestemte l√łnforskel som f√łlge af de forskellige typer ans√¶ttelseskontrakter, der findes, b√•de lovbestemte og aftalebestemte, kan f√łre til en forvredet forst√•else af problemet med ligel√łn; opfordrer Kommissionen til at analysere disse eventuelle forvridninger og foresl√• passende l√łsninger, herunder indf√łrelsen af obligatoriske l√łnrevisioner for b√łrsnoterede selskaber i medlemsstaterne, bortset fra sm√• og mellemstore virksomheder (SMV’er), og muligheden for sanktioner i tilf√¶lde af manglende overholdelse;
 4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at kortl√¶gge anvendelsen af de nuv√¶rende jobevaluerings- og jobklassifikationssystemer, som varierer i betragtelig grad; opfordrer Kommissionen til at indf√łre retningslinjer for k√łnsneutrale jobevaluerings- og jobklassifikationssystemer, herunder specifikke foranstaltninger s√•som forholdsm√¶ssig repr√¶sentation af m√¶nd og kvinder i evalueringskomit√©er, udarbejdelse af k√łnsneutrale jobbeskrivelser og v√¶gtningsskalaer samt definition af klare kriterier for vurdering af arbejdets v√¶rdi; opfordrer medlemsstaterne til at indf√łre og anvende klare og k√łnsneutrale jobevaluerings- og jobklassifikationssystemer baseret p√• de retningslinjer, der er offentliggjort af Kommissionen, s√•ledes at de kan afsl√łre indirekte l√łnm√¶ssig forskelsbehandling, som har tilknytning til undervurdering af jobs, der typisk varetages af kvinder;
 5. fastholder, at jobevaluerings- og jobklassifikationssystemer fortrinsvis b√łr baseres p√• kollektive forhandlinger;
 6. p√•peger, at klare og harmoniserede jobklassifikationssystemer og st√łrre l√łngennemsigtighed vil forbedre adgangen til domstolspr√łvelse; bem√¶rker, at adskillige medlemsstater allerede har truffet specifikke foranstaltninger til l√łngennemsigtighed; understreger den forskel, der findes mellem disse foranstaltninger, og noterer sig Kommissionens henstillinger om l√łngennemsigtighed fra 2014, men beklager imidlertid den ikkebindende karakter heraf; opfordrer medlemsstaterne til aktivt at gennemf√łre disse henstillinger fra Kommissionen gennem √•benhed og fortsatte positive foranstaltninger ad lovgivningens vej, da dette har vist sig at v√¶re mest effektivt, ved at indf√łre anbefalede og skr√¶ddersyede l√łn√•benhedsforanstaltninger; opfordrer Kommissionen
  til at evaluere den reelle indvirkning af disse henstillinger, herunder kravet for virksomheder om regelm√¶ssigt at afl√¶gge rapport om den gennemsnitlige l√łn for hver medarbejder- eller stillingsgruppe opdelt efter k√łn; opfordrer Kommissionen til i sit nye lovgivningsm√¶ssige forslag at medtage de foranstaltninger, der er omtalt i Kommissionens henstillinger fra 2014 om l√łngennemsigtighed, den k√łnsbestemte l√łnforskel og ligestillingsorganernes bef√łjelser; opfordrer medlemsstaterne til at l√¶gge pres p√• diskriminerende l√łnpraksis og fremme l√łngennemsigtighed som anmodet af fagforeninger og ligestillingsorganer blandt andre interesseparter;

Anvendelse af bestemmelserne om ligebehandling
 1. understreger vigtigheden af at bek√¶mpe indirekte forskelsbehandling inden for pensionsordninger, herunder ikke blot arbejdsmarkedspensioner, men ogs√• lovpligtige pensionsordninger; p√•peger, at Den Europ√¶iske Unions Domstol har pr√¶ciseret, at arbejdsmarkedspensionsordninger skal betragtes som l√łn, og at princippet om ligebehandling derfor ogs√• g√¶lder for disse ordninger, selv om sondringen mellem lovpligtige og arbejdsmarkedstilknyttede pensionsordninger volder problemer i nogle medlemsstater, og at arbejdsmarkedspensioner er et ukendt begreb i andre medlemsstater, hvilket kan medf√łre indirekte forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet; erkender, at kvinders adgang til arbejdsmarkedspensionsordninger er mere begr√¶nset p√• grund af kortere arbejdstider, kortere anciennitet og horisontal og vertikal k√łnsopdeling p√• arbejdsmarkedet og den k√łnsbestemte l√łnforskel, og at der i forbindelse med bidragspligtige ordninger sj√¶ldent tages hensyn til plejerelaterede pauser og ufrivilligt deltidsarbejde; opfordrer Kommissionen til at unders√łge indvirkningen af skiftet fra lovpligtige offentlige pensionsordninger til arbejdsmarkedspensionsordninger og private ordninger p√• k√łnsbestemte pensionsforskelle; opfordrer Kommissionen til n√łje at overv√•ge og rapportere om gennemf√łrelsen af dette princip, eftersom gennemf√łrelsen i den nationale lovgivning har vist sig at v√¶re uklar i nogle medlemsstater;
 2. opfordrer medlemsstaterne til at sikre deres barselsrettigheder og tr√¶ffe foranstaltninger til at forhindre uberettiget afskedigelse af ansatte under graviditet og ved genoptagelse af arbejdet efter endt barselsorlov; opfordrer R√•det til endelig at vedtage en f√¶lles holdning, hvad ang√•r revisionen af direktivet om gennemf√łrelse af foranstaltninger til fremme af forbedringer af sikkerheden og sundheden for arbejdstagere, som er gravide, som lige har f√łdt, eller som ammer (direktivet om barselsorlov); opfordrer R√•det til s√• hurtigt som muligt at vedtage en f√¶lles holdning vedr√łrende forslaget til direktiv om en mere ligelig k√łnsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i b√łrsnoterede selskaber og tilh√łrende foranstaltninger;
 3. noterer sig, at der findes betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til gennemf√łrelsen af bestemmelserne om beskyttelse mod forskelsbehandling i forbindelse med barselsorlov og f√¶dre- og/eller adoptionsorlov; understreger, at det er n√łdvendigt p√• en sammenh√¶ngende m√•de at l√łse de specifikke udfordringer, der findes, herunder de sektorbestemte (offentlig-privat) og de organisatoriske (sidstn√¶vnte b√•de mellem virksomheder og mellem store, sm√• og mellemstore virksomheder) forskelle, situationen vedr√łrende atypiske kontrakter og deltidskontrakter og praksis med at oph√¶ve tidsbegr√¶nsede kontrakter i beskyttelsesperioden og tilskynde til frivillig opsigelse;
 4. [Retur] opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at tr√¶ffe foranstaltninger til at bek√¶mpe alle de forskellige former for forskelsbehandling, at sikre anvendelsen af princippet om ikkeforskelsbehandling og princippet om lighed p√• arbejdsmarkedet og i adgangen til besk√¶ftigelse, herunder bek√¶mpelse af forskelsbehandling rettet mod etniske minoriteter og personer med handicap samt forskelsbehandling p√• grund af k√łn, alder, religion eller tro, seksuel orientering og k√łnsidentitet, og til navnlig at vedtage sociale beskyttelsesforanstaltninger til at sikre, at kvinders l√łn og velf√¶rdsrettigheder, herunder pensionsrettigheder, er de samme som for m√¶nd med samme eller lignende erfaring, der udf√łrer samme arbejde eller et arbejde af samme v√¶rdi;
 5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til ved etablering af effektive tilsynsordninger at tr√¶ffe overv√•gnings- og kontrolforanstaltninger til at forbedre indsamlingen af data om tilf√¶lde af k√łnsbestemt chikane og forskelsbehandling, herunder forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og barsel og andre former for orlov; mener, at der i disse tilf√¶lde ogs√• b√łr fasts√¶ttes bestemmelser om en sanktionsordning, men at der frem for alt b√łr g√łres bestr√¶belser med hensyn til forebyggelse for at stille tilbud til r√•dighed for gravide eller kvinder med sm√• b√łrn, der kan hj√¶lpe dem med at forene deres graviditet eller barselsorlov med deres job, uden at de skal v√¶re tvunget til at v√¶lge mellem job og familie, hvilket stadig sker alt for ofte; opfordrer Kommissionen til at medtage en vurdering af gennemf√łrelsen af artikel 26 (vedr√łrende sexchikane) i sin evalueringsrapport om gennemf√łresen af direktiv 2006/54/EF;
 6. [Retur] opfordrer Kommissionen til at foresl√• klare foranstaltninger til en mere effektiv bek√¶mpelse af sexchikane p√• arbejdspladsen; konstaterer med beklagelse, at 30 % af de transk√łnnede jobs√łgende p√• trods af EU-reglerne om beskyttelse af personer mod forskelsbehandling p√• besk√¶ftigelsesomr√•det oplevede forskelsbehandling i forbindelse med jobs√łgning, og at transk√łnnede kvinder var den gruppe, som var mest udsat for at f√łle sig diskrimineret i det √•r, der var genstand for Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheders LGBT-unders√łgelse; p√•peger, at dette er en kr√¶nkelse af Den Europ√¶iske Unions charter om grundl√¶ggende rettigheder: opfordrer Kommissionen til n√łje at overv√•ge effektiviteten af de nationale klageorganer og -procedurer i forbindelse med gennemf√łrelsen af ligestillingsdirektiverne, hvad ang√•r k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnsskifte; opfordrer Kommissionen til at give medlemsstaterne ekspertbistand med hensyn til, hvordan de kan tackle forskelsbehandling p√• grund af “k√łnskarakteristika” p√• besk√¶ftigelsesomr√•det; opfordrer Kommissionen til at st√łtte og tilskynde medlemsstaterne til at medtage transpersoner og interseksuelle i mangfoldighedskurser og til at samarbejde med arbejdsgiverne om foranstaltninger p√• arbejdspladsen, f.eks. at fremme anonyme rekrutteringsprocedurer; opfordrer medlemsstaterne til at anvende midler fra Den Europ√¶iske Socialfond (ESF) til aktivt at tackle forskelsbehandling af transpersoner i tr√•d med EU-Domstolens praksis;
 7. [Retur] finder det beklageligt, at mange medlemsstater ikke indf√łrte en udtrykkelig beskyttelse mod forskelsbehandling p√• grund af k√łnsskifte, da de gennemf√łrte direktivet i deres nationale lovgivning, og opfordrer Kommissionen til at drage medlemsstaterne til ansvar; gentager, at det er vigtigt, at medlemsstaterne i deres nationale lovgivning tydeligt medtager forbud mod alle former for forskelsbehandling p√• grundlag af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; mener, at den nuv√¶rende retlige beskyttelse, som er fastsat i direktivet, af de personer, der har til hensigt at f√• foretaget, der er ved at f√• foretaget eller har f√•et foretaget et k√łnsskifte, b√łr udvides til at omfatte alle transpersoner; opfordrer i denne forbindelse til udtrykkeligt at medtage et forbud mod forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet i en eventuel kommende omarbejdning;
 8. p√•peger, at adgangen til domstolspr√łvelse p√• dette omr√•de er begr√¶nset af forskellige √•rsager s√•som retssagernes l√¶ngde eller omkostninger, de udfordringer, som ligestillingsorganer i visse medlemsstaterne st√•r over for, manglende l√łngennemsigtighed, manglende gratis retshj√¶lp, frygt for stigmatisering eller repressalier, hvis ofrene taler om forskelsbehandling p√• arbejdspladsen; understreger, at anvendelsen af reglen om bevisbyrden ogs√• volder problemer i adskillige medlemsstater, hvilket g√łr det vanskeligt at forsvare kvindelige arbejdstagere, eftersom de ofte ikke har adgang eller blot begr√¶nset adgang til de relevante oplysninger, og at de endvidere frygter at miste deres job; opfordrer medlemsstaterne og regionale og lokale myndigheder til at indtage en aktiv rolle med hensyn til at yde bistand til ofre for forskelsbehandling, enten direkte eller gennem st√łtte til ligestillingsorganer, fagforeninger, lokalsamfundsorganisationer og NGO‘er, der arbejder p√• dette omr√•de; p√•peger, at en relevant l√łsning til forbedring af adgangen til domstolspr√łvelse p√• dette omr√•de ville v√¶re at give uafh√¶ngige ligestillingsorganer bef√łjelse til at yde bistand til ofre for forskelsbehandling, herunder gratis retshj√¶lp og ret til at repr√¶sentere enkeltpersoner i sager om l√łnm√¶ssig forskelsbehandling; foresl√•r i denne henseende, at der skal indf√łres fortrolige indberetningssystemer i medlemsstaterne, s√•ledes at kvinder f√•r mulighed for at indberette eventuelle tilf√¶lde af forskelsbehandling p√• arbejdspladsen;
 9. opfordrer Kommissionen til at vurdere, udveksle og sammenligne de eksisterende former for bedste praksis og udbrede resultaterne af denne vurdering med hensyn til effektive foranstaltninger, som medlemsstaterne kan tr√¶ffe til at tilskynde arbejdsgivere, fagforeninger og organisationer, der er involveret i erhvervsuddannelse, til at forebygge enhver form for forskelsbehandling p√• grund af k√łn, navnlig chikane og sexchikane p√• arbejdspladsen, ved at √łge adgangen til besk√¶ftigelse, tilbyde yderligere erhvervsuddannelse og fremme bedste praksis;
 10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at lette og forbedre kvinders adgang til livslang læring, erhvervsuddannelse og mentornetværk i hele Europa, navnlig i mandsdominerede sektorer, og til at udbrede bedste praksis;

Fremme af ligebehandling og dialog mellem arbejdsmarkedets parter
 1. gentager, at ligestillingsorganer b√łr have kompetencer og passende ressourcer og personale til at overv√•ge og rapportere effektivt og uafh√¶ngigt om den lovgivning, der fremmer ligestillingen mellem m√¶nd og kvinder; understreger, at ligestillingsorganers uafh√¶ngighed skal sikres i alle medlemsstaterne, og at disse organers pr√¶cise institutionelle form h√łrer under medlemsstaternes ansvar;
 2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde arbejdsmarkedets parter (fagforeninger og arbejdsgivere), civilsamfundet og ligestillingsorganerne til at fremme overv√•gningen af ligestillingspraksis p√• arbejdspladsen, bl.a. fleksible arbejdsformer, med det form√•l at lette foreneligheden mellem arbejde og privatliv og yderligere kontrol med kollektive overenskomster, g√¶ldende l√łntariffer og jobklassifikationssystemer, s√•ledes at enhver form for direkte eller indirekte forskelsbehandling af kvinder undg√•s; understreger ligeledes betydningen af andre instrumenter s√•som adf√¶rdskodekser, forskning og udveksling af erfaringer og god praksis p√• ligestillingsomr√•det med henblik p√• at sikre en bedre beskyttelse mod forskelsbehandling;
 3. mener, at databeskyttelse ikke m√• bruges som undskyldning for ikke at offentligg√łre √•rlige l√łnrapporter p√• arbejdspladsen;
 4. opfordrer medlemsstaterne til at stramme store og mellemstore virksomheders forpligtelse til at sikre systematisk fremme af ligebehandling og til regelm√¶ssigt at levere den relevante information til deres ansatte, herunder informationer om ligel√łnssp√łrgsm√•l; gentager, at indf√łrelsen af √łkonomiske sanktioner for arbejdsgivere, der ikke respekterer ligel√łn, sandsynligvis vil v√¶re en relevant metode til at udligne den k√łnsbestemte l√łnforskel;
 5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke de institutionelle mekanismer til gennemf√łrelse af ligestilling mellem kvinder og m√¶nd, f.eks. ved for s√• vidt ang√•r ligel√łnsprincippet at sikre, at kontrol- og h√•ndh√¶velsesagenturer har de n√łdvendige tekniske, menneskelige og √łkonomiske ressourcer, og til at tilskynde arbejdsmarkedets parter til at m√•le de kollektive overenskomsters ligestillingsdimension;
 6. henleder opm√¶rksomheden p√• behovet for at styrke offentlige arbejdstilsynsordninger og vedtage metoder til at m√•le arbejdets v√¶rdi og f.eks. fastl√¶gge erhverv med lav l√łn, hvor de ansatte prim√¶rt er kvinder, og som s√•ledes indeb√¶rer en form for indirekte l√łndiskriminering;
 7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til kraftigt at √łge oplysningsforanstaltningerne om rettigheder for personer, der er blevet offer for k√łnsbestemt forskelsbehandling; understreger, at det er n√łdvendigt, at alle interesserede parter, herunder ligestillingsorganer, arbejdsmarkedets parter (fagforeninger og arbejdsgivere) og NGO‘er, samarbejder med henblik p√• at bek√¶mpe stereotyper om m√¶nds og kvinders arbejde og deres indvirkning p√• arbejdets v√¶rdi og lav l√łn, herunder i forbindelse med jobadgang, og at selskaberne udv√¶lger de bedst kvalificerede kandidater p√• grundlag af en sammenlignende analyse af deres kvalifikationer under anvendelse af forud fastsatte, klare, neutralt formulerede, ikkediskriminerende og utvetydige kriterier;
 8. p√•peger, at et af de nye elementer, der blev indf√łrt med det omarbejdede direktiv, er henvisningen til foreneligheden mellem arbejds-, privat- og familieliv; opfordrer Kommissionen til efter samr√•d med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter (fagforeninger og arbejdsgivere) at udvikle specifikke foranstaltninger til at sikre st√¶rkere rettigheder for m√¶nd og kvinder p√• dette omr√•de; understreger, at udviklingen af offentlige b√łrnepasningsfaciliteter i overensstemmelse med Barcelonam√•lene er s√¶rlig n√łdvendig i denne henseende;
 9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvide og h√łjne offentlighedens bevidsthed om ligel√łn og forskellen i pension og den direkte og indirekte forskelsbehandling af kvinder p√• arbejdspladsen p√• europ√¶isk, nationalt, regionalt og lokalt plan; opfordrer Kommissionen til at indf√łre et europ√¶isk √•r for bek√¶mpelse af den k√łnsbestemte l√łnforskel;
 10. bem√¶rker med interesse, at mange kvinder v√¶lger selvst√¶ndig erhvervsvirksomhed, eftersom dette er den eneste arbejdsform, der giver dem mulighed for at forene deres familie- og arbejdsliv; bem√¶rker imidlertid, at social beskyttelse og sociale ydelser for selvst√¶ndige i mange medlemsstater ikke kan sammenlignes med dem, der g√¶lder for l√łnmodtagere;

Henstillinger
 1. gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at gennemf√łre og styrke det omarbejdede direktiv 2006/54/EF konsekvent og til at tilskynde arbejdsmarkedets parter (fagforeninger og arbejdsgivere) og NGO‘er til at spille en mere aktiv rolle med hensyn til at fremme ligebehandling, bl.a. ved hj√¶lp af handlingsplaner til bek√¶mpelse af alle k√łnsbestemte l√łnforskelle, med konkrete foranstaltninger og resultatoverv√•gning p√• virksomhedsniveau, sektorniveau, nationalt niveau og EU-niveau;
 2. opfordrer Kommissionen til efter dens beretning om anvendelsen af det omarbejdede direktiv og denne beslutning at revidere det omarbejdede direktiv 2006/54/EF, sådan som Parlamentet allerede har opfordret til, især i sin beslutning af 24. maj 2012, der indeholder specifikke og klare henstillinger;
 3. understreger, at k√łnsneutrale jobklassifikations- og jobevalueringssystemer og l√łngennemsigtighed er uomg√¶ngelige foranstaltninger til fremme af ligebehandling; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at medtage disse foranstaltninger i dens forslag til et nyt direktiv til erstatning for det omarbejdede direktiv; p√•peger, at kun en harmoniseret fremgangsm√•de er forenelig med arbejdskraftens frie bev√¶gelighed som en grundl√¶ggende frihedsrettighed i EU;
 4. p√•peger behovet for at finde en jobevalueringsmetode uden k√łnsbaserede sk√¶vheder, der giver mulighed for, at jobs kan sammenlignes p√• grundlag af deres omfang og kompleksitet, s√•ledes at et p√•g√¶ldende jobs position kan fastl√¶gges i forhold til et andet inden for en given sektor eller organisation, uanset om de p√•g√¶ldende jobs er besat af kvinder eller m√¶nd;
 5. opfordrer til ligelig k√łnsrepr√¶sentation i selskabsbestyrelser;
 6. opfordrer Kommissionen til i det nye direktiv at indf√łre obligatoriske l√łnrevisioner for b√łrsnoterede selskaber i medlemsstaterne, bortset fra sm√• og mellemstore virksomheder (SMV’er), for at fremh√¶ve den k√łnsbestemte l√łnforskel og indf√łre sanktioner p√• EU-plan, der vil udelukke virksomheder, som ikke opfylder deres ansvar med hensyn til ligestilling mellem k√łnnene, fra offentlige indk√łb af varer og tjenesteydelser, der finansieres via EU-budgettet; opfordrer medlemsstaterne til at g√łre det samme med virksomheder, der finansieres med offentlige tilskud;
 7. opfordrer medlemsstaterne til selv at foreg√• med et godt eksempel med hensyn til at bek√¶mpe den l√łnforskel, som kvinder er ofre for, i administrationen samt i offentlige institutioner og virksomheder generelt;
 8. opfordrer Kommissionen til at indf√łre f√¶lles standarder og kontroller med henblik p√• at sikre nationale ligestillingsorganers uafh√¶ngighed og effektivitet;
 9. opfordrer medlemsstaterne til at tr√¶ffe de n√łdvendige foranstaltninger til at sikre, at ofre for ulige behandling og forskelsbehandling, navnlig dem, der er ofre for forskellige former for forskelsbehandling, har ret til forholdsm√¶ssig erstatning i overensstemmelse med de g√¶ldende lovbestemmelser;
 10. opfordrer medlemsstaterne til at tage de n√łdvendige skridt til at vende bevisbyrden og sikre, at det altid er arbejdsgiveren, der skal bevise, at en p√•vist forskel i behandlingen ikke har medf√łrt diskrimination;
 11. understreger behovet for at √łge indsatsen p√• nationalt plan og EU-plan for at bek√¶mpe de vedvarende stereotyper gennem oplysningskampagner rettet mod alle samfundslag, st√łrre inddragelse af medierne, strategier til at tilskynde kvinder til at v√¶lge karrierer og professioner, hvor de er underrepr√¶senterede, og integrering af k√łnsaspektet i uddannelse og erhvervsuddannelse;
 12. understreger, at kun en effektiv gennemf√łrelse af ligestillingsprincippet vil f√łre til en reel forbedring af kvinders situation p√• arbejdsmarkedet, og at dette kr√¶ver √¶gte politisk vilje og strategisk samarbejde mellem forskellige akt√łrer p√• europ√¶isk niveau, nationalt niveau, sektorniveau og organisationsniveau; opfordrer f√łlgelig Kommissionen til at udarbejde en aktiv strategi med referencepunkter, m√•ls√¶tninger og tidsbundne m√•l for at mindske tallene for ulighed inden for besk√¶ftigelse og arbejdsl√łshed, hvilket er gjort med et godt resultat p√• andre omr√•der, som f.eks. nedbringelse af antallet af trafikulykker i EU;
 13. opfordrer medlemsstaterne til aktivt at anvende k√łnsbudgettering for at fremme forbedringen af kvinders situation p√• arbejdsmarkedet; opfordrer Kommissionen til at fremme udveksling af bedste praksis med hensyn til k√łnsbudgettering;
 14. fremh√¶ver betydningen af at tr√¶ffe positive foranstaltninger, der fremmer kvinders inddragelse i den politiske og √łkonomiske beslutningstagning; p√•peger, at bindende kvoter har vist sig at v√¶re en af de bedste m√•der til at opfylde dette m√•l;
 15. p√•peger, at der desuden er behov for positive foranstaltninger for at motivere det underrepr√¶senterede k√łn til at g√• ind i visse erhverv, hvor der er en tydelig horisontal k√łnsopdeling;
 16. opfordrer Kommissionen til at unders√łge de faktorer, der f√łrer til pensionsforskelle og til at vurdere behovet for specifikke foranstaltninger til at formindske disse forskelle p√• EU-niveau og nationalt niveau, herunder ved hj√¶lp af lovgivningsm√¶ssige og/eller ikke-lovgivningsm√¶ssige foranstaltninger;
 17. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at tr√¶ffe passende foranstaltninger med henblik p√• at reducere forskellene i m√¶nds og kvinders pensioner, der er en direkte konsekvens af l√łnforskellene mellem m√¶nd og kvinder, og til at vurdere de nye pensionssystemers konsekvenser for de forskellige kategorier af kvinder, idet der i s√¶rlig grad fokuseres p√• deltidskontrakter og atypiske kontrakter;
 18. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bek√¶mpe l√łnm√¶ssige uligheder mellem k√łnnene i alle relevante EU-politikker og nationale programmer, is√¶r i dem, der er rettet mod bek√¶mpelse af fattigdom;
 19. opfordrer Kommissionen til at gennemf√łre en unders√łgelse, der sammenligner situationen for henholdsvis erhvervsaktive m√łdre, m√łdre, der v√¶lger at blive hjemme, og kvinder uden b√łrn, og s√•ledes belyser situationen for hver af disse grupper kvinder p√• arbejdsmarkedet, is√¶r hvad ang√•r besk√¶ftigelses-, l√łn- og pensionsforskelle og karriereudvikling;
 20. understreger relevansen af at have p√•lidelige, sammenlignelige og tilg√¶ngelige kvantitative og kvalitative indikatorer og k√łnsbaserede statistikker for at sikre gennemf√łrelsen af og opf√łlgningen p√• direktivet og minder i denne forbindelse om Det Europ√¶iske Ligestillingsinstituts rolle; opfordrer medlemsstaterne til at levere √•rlige statistikker af h√łj kvalitet om k√łnsbestemte l√łnforskelle til Eurostat, s√•ledes at det er muligt at vurdere udviklingen i hele EU;
 21. [Retur] opfordrer Kommissionen til at gennemf√łre en unders√łgelse om, hvordan procedurer vedr√łrende den officielle anerkendelse af en persons k√łnsskifte eller manglen p√• s√•danne procedurer p√•virker transk√łnnede personers stilling p√• arbejdsmarkedet, navnlig deres adgang til besk√¶ftigelse, l√łnniveau, karriereudvikling og pension;
 22. p√•peger, at de landespecifikke henstillinger inden for rammerne af det europ√¶iske semester b√łr indeholde m√•ls√¶tninger om at mindske k√łnsbestemte l√łn- og pensionsforskelle, forskelsbehandling og fattigdomsrisikoen blandt √¶ldre kvinder og om effektivt at gennemf√łre ligebehandlingsprincipper;
 23. opfordrer Kommissionen til omhyggeligt at unders√łge kvinders besk√¶ftigelsessituation i den tredje sektor, den sociale √łkonomi og samarbejds√łkonomien og til s√• hurtigt som muligt at frems√¶tte en strategi, der skal fremme og beskytte kvinders job og situation i disse sektorer;
 24. opfordrer medlemsstaterne til at √łge deres indsats for at bek√¶mpe sort arbejde og usikre ans√¶ttelsesforhold; fremh√¶ver det store omfang af sort arbejde, som udf√łres af kvinder, og som indvirker negativt p√• deres indkomst og socialsikringsd√¶kning og -beskyttelse og endvidere indvirker negativt p√• EU‘s BNP; understreger n√łdvendigheden af is√¶r at tage sp√łrgsm√•let om husligt arbejde, der for det meste udf√łres af kvinder, op som en s√¶rlig udfordring, eftersom dette arbejde hovedsageligt foreg√•r i den uformelle sektor, er individualiseret og i sagens natur usynligt, og derfor kr√¶ver, at der tr√¶ffes skr√¶ddersyede foranstaltninger for at tackle problemet effektivt; beklager desuden misbruget af atypiske ans√¶ttelsesformer, herunder nultimerskontrakter, for at slippe for at opfylde ans√¶ttelses- og socialsikringskrav; beklager, at der har v√¶ret en stigning i antallet af kvinder i job, som er fanget
  i fattigdom;
 25. finder det vigtigt, at Kommissionen foresl√•r foranstaltninger til at a) mindske den k√łnsbestemte l√łnforskel, b) styrke kvinders √łkonomiske uafh√¶ngighed, c) forbedre adgangen til arbejdsmarkedet og karriereudvikling for kvinder, d) grundl√¶ggende √łge ligheden i beslutningstagningen og e) fjerne k√łnsdiskriminerende strukturer og praksisser;
 26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Noter
 1. [Retur] EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
 2. [Retur] Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0375.
 3. [Retur] EUT C 264 E af 13.9.2013, s. 75.
 4. [Retur] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Employment_statistics
 5. [Retur] Artikel 3 i direktiv 2006/54/EF og artikel 157, stk. 4, i TEUF.
 6. [Retur] Evaluering af den europ√¶iske merv√¶rdi, “Anvendelse af princippet om lige l√łn til m√¶nd og kvinder for lige arbejde af samme v√¶rdi”, udarbejdet af Parlamentet i 2013.
 7. [Retur] If√łlge Kommissionens beretning om anvendelsen af det omarbejdede direktiv (COM(2013)0861).

* * *
Rapporten hos Europa-Parlamentet.
Rapporten i pdf-format hos Europa-Parlamentet.