Pasforordning fra EU af 13. december 2004 om sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter.

Vist 611 gange.
Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder
EU-Tidende nr. L 385 af 29/12/2004 s. 0001 – 0006

R√ÖDET FOR DEN EUROP√ÜISKE UNION HAR –
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, nr. 2), litra a),
under henvisning til forslag fra Kommissionen [1],
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet [2], og
ud fra f√łlgende betragtninger:
 1. Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2004 bekræftede, at der er brug for en sammenhængende strategi i Den Europæiske Union med hensyn til biometriske identifikatorer eller biometriske data for så vidt angår tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter, EU-borgeres pas og informationssystemerne (VIS og SIS II).
 2. Der er blevet indf√łrt minimumssikkerhedsstandarder for pas ved en resolution vedtaget af repr√¶sentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i R√•det den 17. oktober 2000 [3]. Denne resolution b√łr nu opgraderes ved en f√¶llesskabsforanstaltning, s√• der kan skabes bedre harmoniserede sikkerhedsstandarder for pas og rejsedokumenter til beskyttelse mod forfalskning. Samtidig b√łr der integreres biometriske identifikatorer i passet og rejsedokumentet, s√• der etableres en p√•lidelig forbindelse mellem dokumentet og dets rette indehaver.
 3. Harmonisering af sikkerhedselementerne og integrering af biometriske identifikatorer er et vigtigt skridt hen imod anvendelsen af nye elementer med henblik p√• den fremtidige udvikling p√• EU-plan, for at g√łre rejsedokumentet sikrere og etablere en mere p√•lidelig forbindelse mellem indehaveren p√• den ene side og passet og rejsedokumentet p√• den anden side og dermed bidrage v√¶sentligt til at sikre, at det beskyttes mod svigagtig brug. Der b√łr tages hensyn til specifikationerne fra Den Internationale Organisation for Civil Luftfart og is√¶r de specifikationer, som er fastsat i dokument 9303 om maskinl√¶sbare rejsedokumenter.
 4. Denne forordning omfatter kun harmonisering af sikkerhedselementer, herunder biometriske identifikatorer, til brug i medlemsstaternes pas og rejsedokumenter. De myndigheder og organer, der bemyndiges til at f√• adgang til oplysningerne p√• lagringsmediet, b√łr udpeges i henhold til national lovgivning, medmindre andet er fastsat i EF- eller EU-retten eller i internationale aftaler.
 5. Denne forordning b√łr kun fasts√¶tte specifikationer, der ikke er hemmelige. Disse specifikationer skal suppleres med specifikationer, der kan hemmeligholdes for at modvirke efterligning og forfalskning. S√•danne yderligere tekniske specifikationer b√łr vedtages i overensstemmelse med R√•dets afg√łrelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fasts√¶ttelse af de n√¶rmere vilk√•r for ud√łvelsen af de gennemf√łrelsesbef√łjelser, der till√¶gges Kommissionen [4].
 6. Kommissionen b√łr bist√•s af det udvalg, der er nedsat ved artikel 6 i R√•dets forordning (EF) nr. 1683/95 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa [5].
 7. For at sikre, at de omhandlede oplysninger ikke bliver tilg√¶ngelige for flere personer end n√łdvendigt, er det ogs√• vigtigt, at hver medlemsstat kun udpeger √©t organ som ansvarligt for fremstilling af pas og rejsedokumenter, idet medlemsstaterne dog om n√łdvendigt kan v√¶lge i stedet at udpege et andet organ. Af sikkerhedshensyn skal hver medlemsstat meddele Kommissionen og de andre medlemsstater navnet p√• det udpegede organ.
 8. Med hensyn til de personoplysninger, der behandles i forbindelse med pas og rejsedokumenter, finder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger [6] anvendelse. Det skal sikres, at der ikke lagres andre oplysninger i passet end dem, der er foreskrevet i denne forordning eller i bilaget hertil, eller som fremgår af det relevante rejsedokument.
 9. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det med henblik p√• at n√• det grundl√¶ggende m√•l om at indf√łre f√¶lles sikkerhedsstandarder og interoperable biometriske identifikatorer n√łdvendigt og hensigtsm√¶ssigt at fastl√¶gge regler for alle de medlemsstater, der anvender konventionen om gennemf√łrelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 [7]. Denne forordning er ikke mere vidtg√•ende, end hvad der er n√łdvendigt for at n√• de tilstr√¶bte m√•l, jf. traktatens artikel 5, stk. 3.
 10. I medf√łr af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europ√¶iske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europ√¶iske F√¶llesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks m√•neder efter at R√•det har truffet afg√łrelse om denne forordning til udbygning af Schengen-reglerne efter bestemmelserne i afsnit IV i tredje del af traktaten om oprettelse af Det Europ√¶iske F√¶llesskab, tr√¶ffer Danmark afg√łrelse om, hvorvidt det vil gennemf√łre denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling.
 11. Denne forordning er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. R√•dets afg√łrelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne [8]. Det Forenede Kongerige deltager ikke i vedtagelsen af denne forordning, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.
 12. Denne forordning er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, som Irland ikke deltager i, jf. R√•dets afg√łrelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne [9]. Irland deltager ikke i vedtagelsen af denne forordning, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.
 13. For Islands og Norges vedkommende er denne forordning et led i udviklingen af bestemmelserne i Schengen-reglerne p√• det omr√•de, der er n√¶vnt i artikel 1, litra B, i R√•dets afg√łrelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemf√łrelsesbestemmelser til den aftale [10], som R√•det for Den Europ√¶iske Union har indg√•et med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemf√łrelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne [11].
 14. For s√• vidt ang√•r Schweiz udg√łr denne forordning et led i udviklingen af bestemmelserne i Schengen-reglerne som omhandlet i den aftale, som R√•det for Den Europ√¶iske Union og Det Europ√¶iske F√¶llesskab har indg√•et med Det Schweiziske Forbund om denne stats associering i gennemf√łrelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne [12], som falder ind under det omr√•de, der er omhandlet i artikel 1, litra B, i afg√łrelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i R√•dets afg√łrelse af 25. oktober 2004 om undertegnelse p√• Den Europ√¶iske Unions vegne og p√• Det Europ√¶iske F√¶llesskabs vegne af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i den p√•g√¶ldende aftale [13]
UDSTEDT F√ėLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
 1. De pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder, skal overholde de minimumssikkerhedsstandarder, der er fastsat i bilaget.
 2. Pas og rejsedokumenter skal omfatte et lagringsmedium, der indeholder et ansigtsbillede. Medlemsstaterne skal også indsætte fingeraftryk i interoperable formater. Oplysningerne skal sikres, og lagringsmediet skal have tilstrækkelig kapacitet og være i stand til at sikre oplysningernes integritet, ægthed og fortrolige karakter.
 3. Denne forordning finder anvendelse p√• pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder. Den finder ikke anvendelse p√• identitetskort, som medlemsstaterne udsteder til deres statsborgere eller p√• midlertidige pas eller rejsedokumenter med en gyldighed p√• h√łjst 12 m√•neder.
Artikel 2
Der udarbejdes efter proceduren i artikel 5, stk. 2, yderligere tekniske specifikationer for passet for så vidt angår:
 1. yderligere sikkerhedselementer og -krav, herunder bedre standarder til sikring mod efterligning og forfalskning
 2. tekniske specifikationer for lagringsmediet for de biometriske oplysninger og sikring heraf, herunder forebyggelse af uautoriseret adgang
 3. kvalitetskrav og fælles standarder for ansigtsbilledet og fingeraftrykkene.
Artikel 3
 1. I overensstemmelse med proceduren i artikel 5, stk. 2, kan det besluttes, at de i artikel 2 omhandlede specifikationer er hemmelige og ikke m√• offentligg√łres. I s√• fald meddeles de kun til de organer, der udpeges af medlemsstaterne til at forest√• trykningen, og til personer, der er beh√łrigt bemyndiget af en medlemsstat eller af Kommissionen.
 2. Hver medlemsstat udpeger ét enkelt organ som ansvarligt for trykning af pas og rejsedokumenter. Medlemsstaten meddeler Kommissionen og de andre medlemsstater navnet på dette organ. Et og samme organ kan udpeges af to eller flere medlemsstater. Hver medlemsstat har ret til i stedet at udpege et andet organ. Den underretter i så fald Kommissionen og de andre medlemsstater herom.
Artikel 4
 1. Medmindre andet f√łlger af bestemmelserne om databeskyttelse har den person, til hvem passet eller rejsedokumentet er udstedt, ret til at kontrollere de personoplysninger, som er indf√łrt i passet eller rejsedokumentet, og til om forn√łdent at anmode om at f√• dem berigtiget eller slettet.
 2. Pas og rejsedokumenter m√• ikke indeholde maskinl√¶sbare oplysninger, medmindre det er foreskrevet i denne forordning eller i bilaget hertil, eller de er indf√łrt i passet af den udstedende medlemsstat if√łlge dens nationale lovgivning.
 3. Ved anvendelsen af denne forordning må biometriske oplysninger i pas og rejsedokumenter kun anvendes for at kontrollere
  1. dokumentets ægthed
  2. indehaverens identitet ved hjælp af umiddelbart tilgængelige, sammenlignelige oplysninger, når forevisning af pas eller andre rejsedokumenter er lovpligtig.
Artikel 5
 1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1683/95.
 2. N√•r der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afg√łrelse 1999/468/EF.
  Perioden i artikel 5, stk. 6, i afg√łrelse 1999/468/EF fasts√¶ttes til to m√•neder.
 3. 3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
Artikel 6
Denne forordning tr√¶der i kraft p√• tyvendedagen efter offentligg√łrelsen i Den Europ√¶iske Unions Tidende.
Medlemsstaterne anvender denne forordning
 1. for så vidt angår ansigtsbilledet: senest 18 måneder
 2. for så vidt angår fingeraftryk: senest 36 måneder
efter vedtagelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2. Gyldigheden af allerede udstedte pas og rejsedokumenter ber√łres dog ikke.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2004.

På Rådets vegne
B. R. Bot
Formand

BILAG
MINIMUMSSIKKERHEDSSTANDARDER I PAS OG REJSEDOKUMENTER, SOM MEDLEMSSTATERNE UDSTEDER

Indledning
I dette bilag fastl√¶gges det sikkerhedsniveau, medlemsstaternes pas og rejsedokumenter som et minimum skal opfylde. Bilagets bestemmelser vedr√łrer navnlig persondatasiden. De almindelige sikkerhedsfeatures g√¶lder ogs√• de √łvrige dele af pas og rejsedokumenter.

Persondatasiden kan indeholde forskelligt generelt materiale. I dette bilag defineres det sikkerhedsniveau, der som et minimum skal være opfyldt med hensyn til det mere specielle materiale, der anvendes.

1. Materiale
Det papir, der benyttes til de dele af pas og rejsedokumenter, der indeholder personoplysninger eller andre oplysninger, skal opfylde f√łlgende minimumskrav:
 • ingen optiske blegemidler
 • totonede vandm√¶rker
 • sikkerhedsreagenser til beskyttelse mod fors√łg p√• kemisk radering
 • farvede fibre (b√•de delvis synlige og delvis fluorescerende i UV-lys eller usynlige og fluorescerende i mindst to farver)
 • UV-fluorescerende planchetter anbefales (og er obligatoriske for selvkl√¶bende m√¶rkater)
 • sikkerhedstr√•d anbefales.

Hvis persondatasiden har form af en selvkl√¶bende m√¶rkat, beh√łver papiret til denne side ikke at indeholde vandm√¶rke. Papiret til forsatsen beh√łver heller ikke at indeholde vandm√¶rke. Sikkerhedsreagenser er kun n√łdvendige p√• forsatsen, hvis der anbringes oplysninger d√©r.

H√¶ftetr√•d b√łr beskyttes mod udskiftning.

Hvis et persondatakort, der skal indsættes i passet, udelukkende er fremstillet af et syntetisk materiale, kan de kendetegn til konstatering af ægthed, der anvendes i paspapir, sædvanligvis ikke benyttes. Ved selvklæbende mærkater og persondatakort skal der kompenseres for de manglende kendetegn i materialerne ved anvendelse af sikkerhedstryk, brug af et middel til sikring imod kopiering eller ved anvendelse af en udfærdigelsesteknik i henhold til afsnit 3, 4 og 5, der er mere vidtgående end nedenstående minimumsstandarder.

2. Persondatasiden
Passet skal indeholde en maskinl√¶sbar persondataside, der overholder de specifikationer, som er anf√łrt i ICAO-dokument 9303 om maskinl√¶sbare pas (del 1), og udf√¶rdigelsesprocedurerne skal overholde de specifikationer for maskinl√¶sbare pas, som er fastsat i n√¶vnte dokument.

Billedet af indehaverens ansigt skal også anbringes på denne side og må ikke indsættes, men skal integreres i materialet til persondatasiden ved hjælp af de udfærdigelsesteknikker, der er omhandlet i afsnit 5 i dette bilag.

Personoplysningerne indf√łres p√• passets f√łrste side efter titelsiden. Under alle omst√¶ndigheder m√• personoplysninger fremover ikke anbringes p√• forsatsarket.

Persondatasiden skal have et layout, der g√łr det muligt at skelne den fra de √łvrige sider.

3. Trykteknikker
F√łlgende trykteknikker anvendes:
A. Bundtryk:
 • tofarvet guillochetryk eller tilsvarende struktur
 • iristryk, s√• vidt muligt fluorescerende
 • UV-fluorescerende tryk
 • motiver til effektiv sikring mod efterligning og forfalskning (specielt p√• persondatasiden) eventuelt ogs√• med mikroskrift
 • der skal p√• papirpassider og selvkl√¶bende m√¶rkater anvendes reagensfarver
 • hvis paspapiret er godt beskyttet mod fors√łg p√• forfalskning, er brugen af reagensfarver valgfri.

B. Fortrykt tekst:
med integreret mikroskrift (hvis det ikke allerede findes i bundtrykket).

C. Nummerering:
P√• alle sider i passet b√łr passets individuelle nummer v√¶re trykt (helst med s√¶rlige tal- eller skrifttyper og med UV-fluorescerende farve), perforeret eller i persondatakort integreret med den samme teknik som den, der anvendes til personoplysningerne. Ved persondatakort anbefales det, at passets nummer er synligt p√• begge sider af kortet. Hvis personoplysningerne er anf√łrt p√• en selvkl√¶bende m√¶rkat, trykkes passets nummer med fluorescerende farve og s√¶rlige tal- eller skrifttyper.

Hvis personoplysningerne er anf√łrt p√• en selvkl√¶bende m√¶rkat eller p√• en ikke-lamineret papirside i passet, skal der tillige anvendes dybtryk med kipeffekt (¬Ľlatent image¬ę), mikroskrift og optisk variabel trykfarve samt DOVID (Diffractive Optically Variable Image Device). Til persondatakort, som udelukkende best√•r af et syntetisk materiale, skal der ligeledes anvendes yderligere optisk variable anordninger, i det mindste ved brug af DOVID eller tilsvarende foranstaltninger.

4. Beskyttelse mod kopiering
En optisk variabel anordning (OVD) eller et tilsvarende sikkerhedselement, som giver det samme identifikations- og sikkerhedsniveau som det sikkerhedselement, der p√• nuv√¶rende tidspunkt anvendes i det ensartet udformede visum, skal anvendes p√• persondatasiden og have form af diffraktive strukturer, der varierer, n√•r de ses fra forskellige vinkler (DOVID), integreret i varmlaminatet eller et tilsvarende laminat (der skal v√¶re s√• tyndt som muligt) eller anbragt som OVD-film, eller p√• selvkl√¶bende m√¶rkater eller en ikke-lamineret papirside i passet p√•f√łrt som metalliseret eller delvis demetalliseret OVD (med dybtryk) eller tilsvarende sikkerhedselementer.

OVD-sikkerhedselementerne b√łr integreres i dokumentet som en del af de forskellige lag, der effektivt sikrer mod efterligning og forfalskning. I dokumenter, der er fremstillet af papir, skal de integreres over s√• stor en overflade som muligt som et element i varmlaminatet eller et tilsvarende laminat (der skal v√¶re s√• tyndt som muligt) eller sikkerhedsfilmen som beskrevet i afsnit 5. I dokumenter, der er fremstillet af et syntetisk materiale, b√łr de integreres i kortlaget over s√• stor en overflade som muligt.

Hvis et persondatakort, der er fremstillet af et syntetisk materiale, personaliseres ved hj√¶lp af lasergravering, og et optisk variabelt laserm√¶rke (MLI/CLI) integreres heri, skal der anvendes en diffraktiv OVD, i det mindste i form af en p√•f√łrt metalliseret eller transparent DOVID, for at opn√• √łget beskyttelse mod kopiering.

Hvis en persondataside er fremstillet af et syntetisk materiale med papirkerne, anvendes en diffraktiv OVD, i det mindste i form af en p√•f√łrt metalliseret eller transparent DOVID, for at opn√• √łget beskyttelse mod kopiering.

5. Teknikker i forbindelse med udstedelse
For at beskytte pasoplysningerne tilstr√¶kkeligt mod fors√łg p√• efterligning og forfalskning, skal personoplysningerne, herunder pasindehaverens foto og dennes underskrift samt de vigtigste oplysninger i forbindelse med udstedelsen, fremover integreres i dokumentmaterialet. Der m√• ikke l√¶ngere anvendes konventionelle metoder til fastg√łrelse af fotografiet.
F√łlgende teknikker kan anvendes:
 • laserprint
 • termoprint
 • inkjet-print
 • fotografisk tryk
 • lasergravering, som effektivt tr√¶nger ind i kortlagene.

For at sikre personoplysninger og udstedelsesdata tilstr√¶kkeligt mod fors√łg p√• forfalskning er varmlaminering eller tilsvarende laminering (der skal v√¶re s√• tynd som muligt) med en sikkerhedsfeature til forhindring af kopiering obligatorisk, hvis der anvendes laserprint, termoprint eller fotografisk tryk.

Rejsedokumenter skal udstedes i maskinl√¶sbar form. Persondatasidens layout skal overholde de specifikationer, som er anf√łrt i ICAO-dokument 9303, del 1, og udf√¶rdigelsesprocedurerne skal overholde de specifikationer, som er fastsat i n√¶vnte dokument for maskinl√¶sbare dokumenter.

Noter
 1. [Retur] EUT C 98 af 23.4.2004, s. 39.
 2. [Retur] Europa-Parlamentets udtalelse af 2.12.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
 3. [Retur] EFT C 310 af 28.10.2000, s. 1.
 4. [Retur] EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
 5. [Retur] EFT L 164 af 14.7.1995, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.
 6. [Retur] EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
 7. [Retur] EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 871/2004 (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 29).
 8. [Retur] EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.
 9. [Retur] EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.
 10. [Retur] EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.
 11. [Retur] EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.
 12. [Retur] Rådets dok. 13054/04
 13. [Retur] Rådets dok. 13464/04 og 13466/04 [28. maj 2022. De to dokumenter kan ikke findes. Tina Thranesen.]

Pasforordningen på EUR Lex.