EU-Parlamentet vedtog den 12. december 2012 en rapport, P7_TA(2012)0500, om grundlæggende rettigheder i EU.

Vist 192 gange.
Onsdag den 12. december 2012 vedtog Europa-Parlamentet en rapport РP7_TA(2012)0500 Рom grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union.
Foruden et specielt afsnit i rapoporten om seksuel orientering og k√łnsidentitet omfattende punkt 90 til 103 er seksuel orientering og k√łnsidentitet medtaget flere steder i rapporten.

Ni af de tretten danske parlamentsmedlemmer deltog i afstemningen. Deres stemmeafgivelse er tilf√łjet nederst p√• siden.

Rapporten i sin helhed

Onsdag den 12. december 2012 – Strasbourg
De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011)

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2012 om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) Р2011/2069(INI)

Europa-Parlamentet,
 • der henviser til pr√¶amblen til Traktaten om Den Europ√¶iske Union [a], s√¶rlig anden betragtning og fjerde til syvende betragtning,
 • der henviser til artikel 2, artikel 3, stk. 3, andet led, og artikel 6 og artikel 7 i traktaten om Den Europ√¶iske Union,
 • der henviser til Den Europ√¶iske Unions charter (¬Ľchartret¬ę) om grundl√¶ggende rettigheder af 7. december 2000, som proklameret den 12. december 2007 i Strasbourg,
 • der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder (EMRK),
 • der henviser til FN’s konvention om handicappedes rettigheder,
 • der henviser til FN’s konvention fra 1949 om bek√¶mpelse af menneskehandel og tredjeparts udnyttelse af prostitution,
 • der henviser til R√•dets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse [1],
 • der henviser til Kommissionens beretninger for 2010 og 2011 om anvendelsen af EU’s charter for grundl√¶ggende rettigheder (COM(2011)0160 og COM(2012)0169) og til de ledsagende arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene,
 • der henviser til Kommissionens meddelelse om rapporten om unionsborgerskab 2010: Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder (COM(2010)0603),
 • der henviser til Kommissionens strategi for Den Europ√¶iske Unions effektive gennemf√łrelse af chartret om grundl√¶ggende rettigheder (COM(2010)0573) og den praktiske vejledning om hensyntagen til grundl√¶ggende rettigheder i Kommissionens konsekvensanalyser (Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments) (SEC(2011)0567),
 • der henviser til Stockholmprogrammet – Et √•bent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse [2],
 • der henviser til R√•dets konklusioner ang√•ende R√•dets handlinger og initiativer for at gennemf√łre Den Europ√¶iske Unions charter om grundl√¶ggende rettigheder, vedtaget p√• R√•dets 3092. samling for Almindelige anliggender i Bruxelles den 23. maj 2011, og til R√•dets retningslinjer om de metodologiske skridt, der skal tages for at kontrollere foreneligheden med grundl√¶ggende rettigheder i R√•dets forberedende organer [3],
 • der henviser til Kommissionens meddelelser om en EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020 (COM(2011)0173) og om f√łrste trin i gennemf√łrelsen af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration (COM(2012)0226),
 • der henviser til De Forenede Nationers menneskerettighedskonventioner, som medlemsstaterne er medlem af, til Europar√•dets konventioner og anbefalinger, rapporterne fra Europar√•dets organer, navnlig rapporterne om menneskerettighedssituationen fra Den Parlamentariske Forsamling og menneskerettighedskommiss√¶ren, og afg√łrelser, vejledninger og domme fra specialiserede overv√•gningsorganer og retslige organer,
 • der henviser til Den Europ√¶iske Unions Domstols og Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols afg√łrelser og retspraksis,
 • der henviser til de nationale forfatningsdomstoles retspraksis, der ogs√• anvender chartret som reference for fortolkning af national lovgivning,
 • der henviser til Det Europ√¶iske Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheders virksomhed, √•rsrapporter og unders√łgelser,
 • der henviser til ngo-rapporter og -unders√łgelser om menneskerettighederne og til de relevante unders√łgelser, som Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender har anmodet om,
 • der henviser til sine beslutninger om grundl√¶ggende rettigheder og menneskerettigheder, navnlig beslutningen af 15. december 2010 om grundl√¶ggende rettigheder i Den Europ√¶iske Union (2009) – effektiv gennemf√łrelse efter Lissabontraktatens ikrafttr√¶delse [4],
 • der henviser til sin beslutning af 8. juni 2005 om beskyttelse af mindretal og politikker mod diskrimination i et udvidet Europa [5],
 • der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om EU’s strategi for integration af romaer [6],
 • der henviser til forretningsordenens artikel 48,
 • der henviser til bet√¶nkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og Udvalget for Andragender (A7-0383/2012),
 1. der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europ√¶iske Union (TEU) bygger p√• et f√¶llesskab af udelelige og universelle v√¶rdier i form af respekt for den menneskelige v√¶rdighed, frihed, demokrati, ligestilling mellem kvinder og m√¶nd, ikkeforskelsbehandling, solidaritet, retsstaten og respekt for menneskerettighederne og de borgerlige frihedsrettigheder for alle, som er bosat p√• EU’s omr√•de, herunder personer, der tilh√łrer mindretal, statsl√łse personer og personer, som opholder sig midlertidigt eller ulovligt p√• EU’s omr√•de; der henviser til, at dette er medlemsstaternes f√¶lles v√¶rdigrundlag i et samfund pr√¶get af pluralisme, ikke-diskrimination, tolerance, retf√¶rdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og m√¶nd,
 2. der henviser til, at overholdelse og fremme af disse v√¶rdier er et afg√łrende element i EU’s identitet og en foruds√¶tning for EU-medlemskab og for i fuldt omfang at bevare de bef√łjelser, der f√łlger af medlemskabet;
 3. der henviser til artikel 6, stk. 3, i TEU, der fasts√¶tter, at de grundl√¶ggende rettigheder, som er garanteret ved menneskerettighedskonventionen, og som f√łlger af medlemsstaternes f√¶lles forfatningsm√¶ssige traditioner, udg√łr generelle principper i EU-retten,
 4. der henviser til, at chartret efter Lissabontraktatens ikrafttr√¶den i henhold til artikel 6 i TEU har samme juridiske v√¶rdi som traktaterne og er bindende for EU’s institutioner, organer og agenturer samt for medlemsstaterne, n√•r EU-lovgivning gennemf√łres; der henviser til, at chartret har omdannet v√¶rdier og principper til konkrete og retskraftige rettigheder;
 5. der henviser til, at EU’s tiltr√¶delse af den europ√¶iske menneskerettighedskonvention i overensstemmelse med TEU indeb√¶rer, at EU’s retsakter kan pr√łves ved Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol, hvilket √łger EU’s ansvarlighed og forbedrer enkeltpersoners adgang til retslig pr√łvelse;
 6. der henviser til, at effektiv beskyttelse og fremme af disse rettigheder b√łr v√¶re et overordnet m√•l for alle EU-politikker under inddragelse af den eksterne dimension, og at princippet om beskyttelse, fremme og overholdelse ikke indeb√¶rer nye bef√łjelser for EU, men derimod kr√¶ver en proaktiv institutionel indsats p√• menneskerettighedsomr√•det, der udvikler og styrker en √¶gte kultur for grundl√¶ggende rettigheder i EU’s institutioner og i medlemsstaterne; der henviser til, at EU skal fremme en sammenh√¶ngende EU-menneskerettighedspolitik og en mekanisme, der samler de forskellige menneskerettighedsakt√łrer inden for EU-strukturen;
 7. der henviser til, at borgerne kun kan drage fuld fordel af deres rettigheder, hvis de grundlæggende værdier og principper opretholdes, herunder retsstaten, retsvæsenets uafhængighed, mediefriheden og ikkeforskelsbehandling;
 8. der henviser til, at kl√łften mellem grundl√¶ggende rettigheder og gennemf√łrelsen heraf underminerer EU’s og medlemsstaternes trov√¶rdighed samt den effektive respekt for og fremme af menneskerettighederne i EU og i resten af verden;
 9. der henviser til, at de forpligtelser, der er p√•lagt ans√łgerlande i henhold til K√łbenhavnskriterierne, fortsat g√¶lder for medlemsstater efter optagelse i EU i kraft af artikel 2 i TEU, og at alle medlemsstater p√• baggrund af dette b√łr vurderes l√łbende for at verificere den fortsatte overholdelse af EU’s grundl√¶ggende v√¶rdier med henblik p√• respekt for grundl√¶ggende rettigheder, demokratiske institutioner og retsstaten;
 10. der henviser til, at artikel 7 i TEU sammenholdt med artikel 2 giver EU-institutionerne bef√łjelse til at vurdere overtr√¶delser af de f√¶lles v√¶rdier i medlemsstaterne, herunder respekten for menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten, samt engagere sig politisk i de p√•g√¶ldende lande med henblik p√• at forhindre og afhj√¶lpe overtr√¶delser;
 11. der henviser til, at det i den f√¶lles unders√łgelse udf√łrt af EU’ Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA), De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) og Verdensbanken fra maj 2012 om romaernes situation bekr√¶ftes, at romaer er udsat for forskelsbehandling overalt i Europa, og at deres situation er v√¶rre end for andre personer, som lever under tilsvarende forhold, men som ikke er romaer; der henviser til, at de diskriminerende handlinger og den √łgede vold i medlemsstaterne udspringer af en latent modvilje mod romaer;
 12. der henviser til, at den nuv√¶rende √łkonomiske krise udfordrer solidaritetsprincippet, der er et afg√łrende element i EU’s historie og identitet og en underliggende faktor, som forener EU’s borgere som medlemmer af samme politiske f√¶llesskab [7];
 13. der henviser til, at sociale og √łkonomiske rettigheder er v√¶sentlige elementer i charteret og som s√•dan b√łr have en fremtr√¶dende plads i enhver analyse af situationen for de grundl√¶ggende rettigheder i EU;
Generelle anbefalinger
 1. opfordrer Kommissionen, R√•det og medlemsstaterne til fuldt ud at p√•tage sig deres ansvar i forbindelse med korrekt og fuldst√¶ndig anvendelse af EU’s mandat og bef√łjelser for s√• vidt ang√•r grundl√¶ggende rettigheder i henhold til b√•de chartret om grundl√¶ggende rettigheder og de traktatm√¶ssige artikler om grundl√¶ggende rettigheder og borgernes rettigheder, herunder is√¶r artikel 2, 6 og 7 i TEU; mener, at dette er den eneste m√•de, hvorp√• EU kan ruste sig selv – ligesom Unionen har gjort p√• en r√¶kke andre omr√•der af f√¶lles interesse og betydning s√•som det √łkonomiske og budgetm√¶ssige omr√•de – til at klare de kriser og sp√¶ndinger inden for demokrati, retsstaten og grundl√¶ggende rettigheder, der ber√łrer s√•vel EU som medlemsstaterne; opfordrer til hurtigst muligt at styrke europ√¶iske mekanismer, som kan sikre overholdelse af demokrati, retsstaten og grundl√¶ggende rettigheder i EU;
 2. bemærker Рmens Kommissionens tiltag for at sikre, at lovforslag overholder chartret, hilses velkommen Рat der fortsat er rum for forbedring, da der til stadighed fremsættes forslag, som fuldstændigt mangler at tage hensyn til eller ikke tager tilstrækkeligt hensyn til de foreslåede tiltags indvirkning på grundlæggende rettigheder; opfordrer Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger for at forbedre verifikationen af dens forslag i overensstemmelse med chartret samt sikre tilstrækkelig ekspertise i alle Kommissionens tjenestegrene;
 3. opfordrer Kommissionen til at sikre, at indvirkningen p√• grundl√¶ggende rettigheder i EU-lovgivningen og dens gennemf√łrelse af medlemsstaterne systematisk udg√łr en del af Kommissionens evalueringsrapporter om gennemf√łrelse af EU-lovgivning og i √•rsberetningen om kontrol med gennemf√łrelsen af EU-retten; anbefaler Kommissionen at revidere de eksisterende retningslinjer for konsekvensanalyser for at √łge fokus p√• menneskerettigheder og udvide standarderne til ogs√• at omfatte FN’s og Europar√•dets menneskerettighedsinstrumenter;
 4. bifalder Kommissionens forslag om en permanent resultattavle for retfærdighed, retsstatsforhold, demokrati og grundlæggende rettigheder, der skal omfatte alle medlemsstater, som indgår i det europæiske semester; opfordrer Kommissionen til at sikre, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i fuldt omfang inddrages i proceduren, og at resultattavlen regelmæssigt forelægges for, vurderes og overvåges af Europa-Parlamentets udvalg om Borgernes Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender;
 5. opfordrer R√•det til at sikre en effektiv gennemf√łrelse af dets tilsagn om at kontrollere, at b√•de de foresl√•ede √¶ndringer til Kommissionens forslag samt egne forslag er i overensstemmelse med chartret; minder om, at for at sikre en effektiv gennemf√łrelse af grundl√¶ggende rettigheder skal medlemsstaterne i forbindelse med gennemf√łrelsen af EU-lovgivningen ligeledes sikre fuldst√¶ndig overholdelse af bestemmelserne i chartret;
 6. opfordrer Kommissionen – og R√•det, hvis det tager initiativ til lovgivning – til systematisk at anvende ekstern, uafh√¶ngig ekspertise, is√¶r fra Det Europ√¶iske Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder, ved gennemf√łrelsen af konsekvensvurderinger;
 7. gl√¶der sig over tiltaget fra Kommissionen, Den Europ√¶iske Ombudsmand og √łvrige organer om at √łge borgernes kendskab til ud√łvelsen af deres rettigheder i henhold til chartret om grundl√¶ggende rettigheder; opfordrer Kommissionen til fortsat at informere borgerne og vurdere resultaterne heraf;
 8. understreger Parlamentets vigtige rolle i forbindelse med verifikation og kontrol med udarbejdelsen og gennemf√łrelsen af EU-lovgivningen og insisterer derfor p√•, at Parlamentet ogs√• b√łr styrke sin selvst√¶ndige konsekvensvurdering med henblik p√• grundl√¶ggende rettigheder, hvad ang√•r lovforslag og √¶ndringer, der unders√łges i lovgivningsprocessen, og g√łre den mere systematisk;
 9. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en √•rsberetning om situationen for de grundl√¶ggende rettigheder i EU, bl.a. p√• grundlag af artikel 2 og 6 i TEU og chartret; mener, at beretningen b√łr indeholde en analyse af situationen i medlemsstaterne bl.a. p√• grundlag af internationale organisationers, ngo’ers, Europa-Parlamentets og borgernes bekymringer for s√• vidt ang√•r overtr√¶delser af grundl√¶ggende rettigheder, retsstaten og demokratiet; opfordrer til, at beretningen behandler gennemf√łrelse, beskyttelse og fremme af samt respekt for de grundl√¶ggende rettigheder i EU og dens medlemsstater i overensstemmelse med chartret, EMRK og de internationale traktater om grundl√¶ggende rettigheder, samt at den indeholder specifikke anbefalinger; minder om, at Kommissionen har pligt til at gennemf√łre dette tiltag som vogter af b√•de traktaterne og chartret og p√• grundlag af artikel 2, 6 og 7 i TEU;
 10. opfordrer Kommissionen til at sikre, at √•rsberetningen om gennemf√łrelsen af chartret indeholder en mere afbalanceret og selvkritisk analyse og ikke kun fremh√¶ver de positive resultater, men ogs√• en analyse af omr√•der, hvor tilgangen kan styrkes i fremtiden;
 11. beklager, at Kommissionens beretninger for 2010 og 2011 om anvendelsen af EU’s charter om grundl√¶ggende rettigheder ikke fremh√¶ver sociale og √łkonomiske rettigheder, is√¶r i den nuv√¶rende situation med en √łkonomisk krise, hvor s√•danne rettigheder er s√• meget desto mere relevante;
 12. opfordrer Kommissionen til at sikre, at dens √•rlige beretninger om anvendelsen af chartret omhandler situationen for de sociale og √łkonomiske rettigheder i EU, og i s√¶rdeleshed hvordan disse gennemf√łres i medlemsstaterne;
 13. opfordrer Parlamentet, Kommissionen og R√•det til i f√¶llesskab formelt at anerkende de positive forpligtelser til at beskytte og fremme menneskerettighederne som del af EU-lovgivningen; understreger, at respekten for de grundl√¶ggende friheder og rettigheder indeb√¶rer, at der tr√¶ffes foranstaltninger p√• forskellige planer (internationalt, europ√¶isk, nationalt, regionalt og lokalt), og understreger, at de regionale og lokale myndigheder kan spille en rolle p√• dette omr√•de i samarbejde med menneskerettighedsorganisationer; opfordrer Kommissionen og R√•det til at forbedre samarbejdet med internationale organisationer, der besk√¶ftiger sig med grundl√¶ggende rettigheder, ngo’er og civilsamfundet i den lovforberedende fase og lovgivningsprocessen;
 14. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at der afsættes tilstrækkelige midler til civilsamfundsorganisationer på alle planer i programmerne for grundlæggende rettigheder og ikke-diskrimination i forbindelse med den kommende flerårige finansielle ramme;
 15. opfordrer R√•det til i √•rsberetningerne om menneskerettighederne i verden at inkludere en analyse af situationen i medlemsstaterne ved ogs√• at tage hensyn til de foranstaltninger, der skal tr√¶ffes med henblik p√• at gennemf√łre Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols domme samt tilpasse den nationale lovgivning og praksis i overensstemmelse hermed;
 16. opfordrer Kommissionen til at revidere g√¶ldende EU-ret under beh√łrig hensyntagen til rettighederne i EU’s charter; mener, at mulige sp√¶ndinger mellem √łkonomiske friheder og grundl√¶ggende rettigheder allerede b√łr behandles p√• lovgivningsplan og ikke kun af domstolene i EU;
 17. opfordrer Kommissionen til at revidere de omr√•der, der h√łrer under den tidligere tredje s√łjle (politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager), i lyset af chartret; minder om henstillingen i sin beslutning af 25. november 2009 om Stockholmprogrammet [8] vedr√łrende en sammenh√¶ngende revision af denne lovgivning og minder Kommissionen om, at fra den 1. december 2014 skal al lovgivning, som er vedtaget under helt forskellige forfatningsm√¶ssige rammer, anvendes som s√•dan i EU, hvilket uretm√¶ssigt vil ber√łre rettighederne for individer, der er omfattet af EU’s jurisdiktion;
 18. beklager
  • den manglende gennemsigtighed i Kommissionens dialog med medlemsstaterne, n√•r grundl√¶ggende rettigheder eller europ√¶iske borgeres interesser st√•r p√• spil; mener, at en s√•dan mangel p√• gennemsigtighed i gennemf√łrelsen af EU-lovgivning er i strid med EU’s principper om gennemsigtighed og retssikkerhed, hvilket har en yderst negativ virkning p√• andre EU-lande, p√• EU-borgerne og p√• andre institutioner, navnlig n√•r borgernes sociale og √łkonomiske rettigheder st√•r p√• spil; gl√¶der sig over Kommissionens initiativer med henblik p√• at forbedre gennemsigtigheden i medlemsstaternes tiltag eller mangel p√• tiltag i forbindelse med gennemf√łrelsen af det indre marked og mener, at gennemsigtigheden i finanspolitikken b√łr forbedres yderligere, n√•r grundl√¶ggende rettigheder st√•r p√• spil
  • manglen p√• gennemsigtighed i EU-agenturer, som g√łr det vanskeligt at bed√łmme, om deres handlinger overholder principperne om gennemsigtighed, god forvaltningsskik, beskyttelse af personoplysninger og ikkeforskelsbehandling samt n√łdvendighed og proportionalitet; beklager Kommissionens fortsatte mangel p√• interesse i en lovgivningsm√¶ssig ramme, der skal sikre en √•ben, uafh√¶ngig og effektiv forvaltning i henhold til chartrets artikel 41 og artikel 298 i TEUF
  • manglen p√• gennemsigtighed og √•benhed samt passende respekt for og beskyttelse og fremme af grundl√¶ggende rettigheder samt demokratisk og parlamentarisk tilsyn i internationale forhandlinger, som har f√łrt til, at Parlamentet har afvist internationale aftaler s√•som ACTA, som vil sikre, at EU-institutionerne og medlemsstaterne √¶ndrer deres nuv√¶rende praksis og respekterer borgernes rettigheder;
 19. opfordrer til √łget gennemsigtighed i Kommissionens dialog med medlemsstaterne og i EU-agenturernes arbejde, n√•r grundl√¶ggende rettigheder eller europ√¶iske borgeres interesser st√•r p√• spil;
 20. opfordrer til at indf√łre en europ√¶isk politikcyklus vedr√łrende grundl√¶ggende rettigheder, som skal pr√¶cisere de m√•l, der skal n√•s, og de problemer, der skal l√łses, p√• s√•vel √•rlig som fler√•rig basis; mener, at denne cyklus b√łr √łge samarbejdet mellem EU-institutionerne, Det Europ√¶iske Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder og medlemsstaterne, s√•ledes at overlapninger undg√•s; understreger, at samarbejdet b√łr baseres p√• de forskellige beretninger, og at der b√łr tr√¶ffes f√¶lles foranstaltninger og arrangeres f√¶lles begivenheder med deltagelse af ngo’er, borgere, nationale parlamenter osv.;
 21. foresl√•r, at der tages skridt til at sikre kontinuerlige kanaler til udveksling af oplysninger om grundl√¶ggende rettigheder i EU mellem relevante organer og inden for EU’s institutioner og agenturer og til at afholde et √•rligt interinstitutionelt forum for at vurdere situationen i EU for s√• vidt ang√•r grundl√¶ggende rettigheder; mener, at dette forum b√łr v√¶re et forberedende led i forbindelse med Parlamentets √•rlige dr√łftelse af grundl√¶ggende rettigheder og udviklingen af et europ√¶isk omr√•de med frihed, sikkerhed og retf√¶rdighed; mener, at dette interinstitutionelle forum b√łr inddrage repr√¶sentanter for Kommissionen, R√•dets arbejdsgruppe vedr√łrende Grundl√¶ggende Rettigheder, Borgerlige Rettigheder og Fri Bev√¶gelighed for Personer (FREMP), Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Udvalget for Andragender, Udvalget om Besk√¶ftigelse og Sociale Anliggende og Regionaludviklingsudvalget og repr√¶sentanter for Den Europ√¶iske Ombudsmand, Det Europ√¶iske Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder, Eurofound og Den Europ√¶iske Tilsynsf√łrende for Databeskyttelse;
 22. henstiller til de nationale parlamenter at styrke deres kontrol af menneskerettighederne i forbindelse med EU’s aktiviteter og den nationale gennemf√łrelse af EU-lovgivningen og opfordrer parlamenterne til at afholde periodiske m√łder, som fokuserer p√• de strategier, der skal udvikles for at gennemf√łre chartret og f√łlge domstolenes retspraksis;
 23. beklager forsinkelserne i EU’s tiltr√¶delse af EMRK; opfordrer R√•det til at handle i overensstemmelse med artikel 265 i TEUF, s√•ledes at proceduren for EU’s tiltr√¶delse af EMRK afsluttes; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fuldf√łre proceduren og medlemsstaterne til s√• hurtigt som muligt at indlede ratificeringsprocedurerne for tiltr√¶delse af EMRK, da dette vil udg√łre endnu en mekanisme til h√•ndh√¶velse af borgernes menneskerettigheder;
 24. mener, at EU og medlemsstaterne allerede inden afslutningen af forhandlingerne om EU’s tiltr√¶delse af EMRK b√łr overveje medlemsstaternes gennemf√łrelse af den retspraksis, der er fastlagt af domstolen i Strasbourg, som et sp√łrgsm√•l af f√¶lles interesse;
 25. mener, at Kommissionen og R√•det b√łr indf√łre en mekanisme, som kan sikre, at EU og medlemsstaterne respekterer og gennemf√łrer Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols retspraksis, eftersom dette er et sp√łrgsm√•l af f√¶lles interesse og en forpligtelse med hensyn til respekten for de grundl√¶ggende rettigheder i EU;
 26. minder alle medlemsstaterne om deres forpligtelser til at respektere de grundl√¶ggende friheder og rettigheder; bem√¶rker, at tiltr√¶delsen af internationale konventioner til beskyttelse og fremme af menneskerettighederne kun vil medvirke til at styrke beskyttelsen af grundl√¶ggende rettigheder i EU og gl√¶der sig over, at EU har tiltr√•dt konventionen om handicappedes rettigheder og agter at tiltr√¶de EMRK; opfordrer R√•det og Kommissionen til at tage initiativ til tiltr√¶delse af andre internationale menneskerettighedskonventioner, herunder FN’s konvention om barnets rettigheder;
 27. er meget bekymret over situationen med hensyn til demokrati, retsstatsprincipper, kontroller og magtfordeling, medier og grundl√¶ggende rettigheder i visse medlemsstater, og navnlig over den praksis, der f√łlges af magthaverne i forbindelse med udv√¶lgelse og udn√¶vnelse samt afskedigelse af personer til uafh√¶ngige stillinger s√•som forfatningsdomstole, retsv√¶senet, ledere af offentlige radio- og tv-medier og medietilsynsorganer, ombudsmandsinstitutioner eller kommiss√¶rer, udelukkende p√• grundlag af partipolitik i stedet for p√• grundlag af kompetence, erfaring og uafh√¶ngighed;
 28. beklager Kommissionens vage reaktion på specifikke overtrædelser af grundlæggende rettigheder samt svækkelsen af de demokratiske kontrolforanstaltninger og retsstatsprincipperne i medlemsstaterne og opfordrer Kommissionen til at sikre, at overtrædelsesprocedurer sikrer effektiv beskyttelse af menneskerettighederne i stedet for at sigte efter forhandlede aftaler med medlemsstaterne;
 29. mener, at for at fastholde tiltr√¶delsesbetingelsernes trov√¶rdighed b√łr medlemsstaterne ogs√• vurderes l√łbende med hensyn til deres fortsatte efterlevelse af EU’s grundv√¶rdier og opfyldelsen af deres forpligtelser vedr√łrende deres demokratiske institutioners funktion samt retsstatsprincipperne; opfordrer Kommissionen til at s√łrge for, at overtr√¶delsesprocedurerne sikrer effektiv beskyttelse af grundl√¶ggende rettigheder, og til at iv√¶rks√¶tte objektive unders√łgelser og indlede overtr√¶delsesprocedurer, hvis disse er velbegrundede, for dermed at undg√• dobbeltstandarder, hvis en medlemsstat i forbindelse med gennemf√łrelsen af EU-lovgivningen kr√¶nker de rettigheder, der fremg√•r af chartret;
 30. minder om Kommissionens forpligtelse til at prioritere de overtr√¶delsesprocedurer, som rejser principielle sp√łrgsm√•l, eller som navnlig har en vidtr√¶kkende negativ indvirkning p√• borgerne [9];
 31. opfordrer derfor Kommissionen til at opdatere sin meddelelse fra 2003 (COM(2003)0606) og inden udgangen af 2012 at udarbejde et detaljeret forslag til en klar overv√•gningsmekanisme og et varslingssystem samt en ¬Ľmekanisme til at l√¶gge et land p√• is¬ę, som efterlyst af Parlamentet, der kan sikre, at medlemsstaterne efter anmodning fra EU-institutionerne suspenderer vedtagelsen af love, hvis de vurderes at v√¶re i strid med grundl√¶ggende rettigheder eller EU’s retsorden, foranstaltninger, der navnlig inddrager de nationale organer for grundl√¶ggende rettigheder, der er oprettet i overensstemmelse med Parisprincipperne, og som er baseret p√• bestemmelserne i artikel 2, 6 og 7 i TEU og artikel 258 i TEUF;
 32. understreger sit tilsagn om at anvende sine bef√łjelser som fork√¶mper for menneskerettighederne og navnlig sikre, at EU-retsakter respekterer, beskytter, fremmer og overholder menneskerettighederne;
 33. opfordrer til at revidere procedurereglerne for EU-Domstolen og Retten for dermed at fremme interventioner fra tredjepart, herunder navnlig ngo’er p√• menneskerettighedsomr√•det;
 34. opfordrer til oprettelse af passende nationale menneskerettighedsinstitutioner i alle medlemsstater og til indf√łrelse af foranstaltninger til fremme af netv√¶rkssamarbejde mellem disse organer p√• EU-plan med st√łtte fra Det Europ√¶iske Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder; opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at udvikle kapaciteten i ligestillingsorganer, databeskyttelsesorganer, nationale menneskerettighedsinstitutioner og Det Europ√¶iske Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder, s√• disse med st√łrre v√¶gt kan agere som fork√¶mpere for menneskerettighederne;
 35. opfordrer til et t√¶ttere samarbejde mellem EU-institutionerne og andre internationale organer, herunder Europar√•det og Kommissionen for Demokrati gennem Ret (Venedigkommissionen), og til at g√łre brug af deres ekspertise inden for opretholdelse af de demokratiske principper, menneskerettighederne og retsstaten; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde t√¶ttere sammen med Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter for at forbedre anvendelsen af EU-lovgivningen vedr√łrende menneskerettigheder og sikre, at klager f√łlges op, og uregelm√¶ssigheder afhj√¶lpes;
 36. beklager forværringen af mediefrihedssituationen i en række medlemsstater; opfordrer medlemsstaterne til at respektere mediefriheden og -pluralismen og Kommissionen til at træffe passende foranstaltninger til overvågning og håndhævelse heraf; glæder sig over Europa-Parlamentets initiativ til udarbejdelse af en betænkning om standarder for mediefrihed i EU;
 37. er bekymret over den forv√¶rrede situation i forbindelse med mediernes frihed og pluralisme, navnlig den skrevne presses frihed og pluralisme, i EU, herunder som f√łlge af den aktuelle √łkonomiske krise; ford√łmmer de forhold, som visse journalister arbejder under, og de hindringer, de m√łder, navnlig n√•r de d√¶kker demonstrationer; er navnlig bekymret over, at nogle medlemsstater f√łler sig fristet til at udfordre princippet om beskyttelse af journalistkilderne og unders√łgende journalisters evne til at unders√łge magthavernes inderkredse; beklager dybt Kommissionens holdning, idet Kommissionen ikke vil udarbejde et lovgivningsm√¶ssigt forslag til sikring af mediernes frihed og pluralisme i overensstemmelse med chartrets artikel 11;
 38. opfordrer Kommissionen til at overdrage opgaven med at udsende en √•rlig rapport, der f√łlger situationen med hensyn til mediefrihed og -pluralisme i Den Europ√¶iske Union, til Det Europ√¶iske Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder;
 39. gl√¶der sig over FN’s Menneskerettighedsr√•ds vedtagelse af en resolution, som anerkender internetrettigheder, navnlig hvad ang√•r adgangen til internettet og ytringsfrihed; understreger navnlig appellen for at arbejde for ¬Ľfremme, beskyttelse og ud√łvelse af menneskerettighederne, herunder retten til ytringsfrihed, p√• internettet og via andre teknologier¬ę, idet det pr√¶ciseres, at disse rettigheder skal respekteres uden hensyntagen til gr√¶nser og via alle medier; opfordrer EU og medlemsstaterne til at gennemf√łre denne resolution i den nationale lovgivning og sikre, at den styrkes p√• internationalt plan;
 40. gentager sin opfordring til Kommissionen om at foretage en hurtig revidering af gældende EU-ret om politi- og straffesager med henblik på overensstemmelse med Lissabontraktaten og chartret inden fristen den 1. december 2014;
 41. opfordrer til en parlamentarisk unders√łgelse af politikker med relation til omr√•det med frihed, sikkerhed og retf√¶rdighed ved oprettelsen af en permanent forbindelse mellem Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, R√•dets arbejdsgruppe vedr√łrende Grundl√¶ggende Rettigheder, Borgerlige Rettigheder og Fri Bev√¶gelighed for Personer (FREMP) og nationale parlamentariske udvalg, der behandler grundl√¶ggende rettigheder, for at vurdere den relevante lovgivning p√• EU-plan og nationalt plan;
 42. opfordrer medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelser p√• beh√łrig vis i henhold til international lov, hvilket de indtil videre ikke har gjort, for at unders√łge alvorlige kr√¶nkelser af menneskerettighederne i forbindelse med samarbejdet om CIA’s antiterrorprogram, intensivere bek√¶mpelsen af menneskehandel og organiseret kriminalitet og for at give ofrene fuld oprejsning;
 43. opfordrer EU-institutionerne til at sikre, at Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder h√łres om ethvert lovforslag, der har indvirkning p√• de grundl√¶ggende rettigheder, og respektere agenturets uafh√¶ngighed og kompetence;
 44. understreger, at mandatet for Det Europ√¶iske Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder b√łr udvides til ogs√• at omfatte en regelm√¶ssig overv√•gning af medlemsstaternes overholdelse af artikel 2 i TEU, offentligg√łrelse af √•rsrapporter om agenturets resultater og forel√¶ggelse af s√•danne rapporter for Europa-Parlamentet;
 45. finder det uacceptabelt,
  • at Parlamentet, som er den eneste direkte valgte EU-institution og EU-medlovgiver for de fleste EU-politikker, ikke har f√•et tilladelse til at definere de tematiske omr√•der for de fler√•rige rammer for Det Europ√¶iske Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA)
  • at politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, som er blevet normal EU-politik, samt sociale og √łkonomiske rettigheder, der er vigtige elementer i chartret, fortsat ikke er eksplicit inkluderet i FRA’s mandat; anmoder R√•det om at inkludere de ovenn√¶vnte aspekter i den n√¶ste fler√•rige ramme for FRA;
 46. understreger manglerne i FRA’s nuv√¶rende mandat, navnlig det begr√¶nsede antal sammenlignende vurderinger mellem medlemsstaterne samt manglen p√• helhedsvurderinger af menneskerettighederne, retsstaten og demokratiet i medlemsstaterne;
 47. understreger, at Parisprincipperne om nationale menneskerettighedsinstitutioner b√łr bruges som model i forbindelse med reformen af de nationale institutioner og FRA, og opfordrer Kommissionen og R√•det til sammen med Europa-Parlamentet snarest muligt at revidere forordningen om oprettelse af FRA, s√•ledes at FRA’s mandat udvides til at omfatte det fulde anvendelsesomr√•de for artikel 2, 6 og 7 i TEU og navnlig EU-institutionernes, -agenturernes, -kontorernes og -organernes gennemf√łrelse af Den Europ√¶iske Unions charter samt medlemsstaternes aktiviteter; mener, at FRA’s uafh√¶ngighed, bef√łjelser og kompetencer b√łr styrkes; mener, at FRA’s videnskabelige udvalg og FRANET-netv√¶rket b√łr offentligg√łre en √•rlig tematisk fokusrapport, som skal fremsendes til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter; understreger, at rapporten skal omhandle situationen i medlemsstaterne i overensstemmelse med de rapporter, som frem til 2006 blev offentliggjort af det tidligere netv√¶rk af eksperter i grundl√¶ggende rettigheder; opfordrer FRA til fuldt ud at respektere artikel 15 i TEUF, skabe √•benhed omkring agenturets procedurer samt give adgang til dokumenter via et offentligt tilg√¶ngeligt register i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001;
 48. er bekymret for de s√•kaldte opt outs (ikkedeltagelse) for enkelte medlemsstater, hvilket risikerer at p√•virke deres borgeres rettigheder, som s√• vil lide under st√łrre diskrimination end andre EU-borgere; minder om, at opt outs i henhold til Domstolens retspraksis ikke har til hensigt at udelukke medlemsstaterne fra forpligtelsen til at overholde chartrets bestemmelser eller forhindre en national domstol i at sikre, at disse bestemmelser overholdes;
 49. understreger, at Kommissionen udover at informere enkeltpersoner om deres rettigheder i medf√łr af chartret b√łr sikre, at borgerne har kendskab til, hvordan de ud√łver deres ret til adgang til domstolene samt h√•ndh√¶ver deres rettigheder i relevante fora; mener, at der b√łr oprettes uformelle netv√¶rk p√• nationalt og regionalt plan i stil med de vellykkede netv√¶rk for det indre marked (SOLVIT) og mener, at disse netv√¶rk skal bist√• og r√•dgive personer, hvis rettigheder er blevet kr√¶nket (s√•som migranter, asylans√łgere og s√•rbare personer); mener, at st√łttestrukturerne for reetablering af rettigheder samt √łkonomisk og social integration b√łr prioriteres i forbindelse med regionalfondene;
 50. opfordrer Kommissionen til at bist√• borgere, der henvender sig vedr√łrende overtr√¶delser af grundl√¶ggende rettigheder, samt give dem detaljerede oplysninger om disse yderligere eller mere passende muligheder, registrere disse henvendelser og berette derom i enkeltheder i √•rsberetningerne om grundl√¶ggende rettigheder i EU og om gennemf√łrelsen af chartret; understreger, at borgernes oplysninger er yderst relevante for afsl√łringen af mulige strukturelle, systemrelaterede alvorlige overtr√¶delser af grundl√¶ggende rettigheder i EU og medlemsstaterne samt dermed for at sikre, at Kommissionens anvender artikel 2, 6 og 7 i TEU p√• korrekt vis;
Forskelsbehandling
 1. opfordrer medlemsstaterne til at indsamle separate oplysninger om alle former for forskelsbehandling samt i fællesskab med FRA at udvikle indikatorer for grundlæggende rettigheder med henblik på at sikre velinformerede og målrettede lovgivninger og politikker, navnlig på området for ikke-diskrimination og inden for rammerne af de nationale strategier for romaerne;
 2. opfordrer Kommissionen til at foresl√• en revision af R√•dets rammeafg√łrelse om bek√¶mpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad i form af en straffelov, der omfatter andre former for forbrydelser mod en s√¶rlig persongruppe, herunder som f√łlge af seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk;
 3. beklager, at ikke alle medlemsstater har gennemf√łrt R√•dets rammeafg√łrelse om bek√¶mpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hj√¶lp af straffelovgivningen; opfordrer medlemsstaterne til at retsforf√łlge fremmedhad, racisme, sintifjendtlighed og andre former for vold og had imod mindretalsgrupper, herunder hadefuld tale; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at hadforbrydelser s√•som racisme, fremmedhad, antisemitisk og islamisk had, homofobi eller transfobi straffes ved hj√¶lp af straffelovgivningen; opfordrer til at sikre, at s√•danne forbrydelser registreres beh√łrigt og efterforskes effektivt, at lovovertr√¶dere retsforf√łlges og straffes, og at ofrene ydes passende hj√¶lp, beskyttelse og erstatning; minder om, at denne rammeafg√łrelse opn√•r fuld retskraft den 1. december 2014;
 4. understreger, at principperne om menneskelig værdighed og lighed for loven er grundlæggende for et demokratisk samfund; beklager den aktuelle blokade af Rådets forhandlinger om Kommissionens forslag til et horisontalt direktiv, der udvider den omfattende beskyttelse mod diskrimination på alle områder; opfordrer Rådet til at handle i overensstemmelse med artikel 265 i TEUF og til at vedtage direktivet;
 5. understreger, at de europ√¶iske borgere i henhold til chartret om grundl√¶ggende rettigheder b√łr beskyttes mod diskrimination p√• grund af sprog;
 6. opfordrer medlemsstaterne til at oprette klageprocedurer, som sikrer, at et offer for flere forskellige typer diskriminationer, som kvinder is√¶r er udsat for, kan indgive √©n klage, der omfatter mere end en af √•rsagerne til diskrimineringen; anser det for passende at st√łtte menneskerettighedsk√¶mperes aktiviteter og udviklingen af f√¶lles aktioner fra marginaliserede personer og grupper i samfundet;
 7. opfordrer medlemsstaterne til at beskytte religions- og trosfriheden, herunder friheden for personer uden en religion, og sikre, at disse ikke uds√¶ttes for diskrimination som f√łlge af religionernes omfattende undtagelser fra lovgivningen om ligebehandling og ikke-diskrimination;
 8. understreger, at der i forbindelse med bekæmpelse af forskelsbehandling skal lægges særlig vægt på forskelsbehandling på grund af handicap;
Beskyttelse af enkeltpersoner, der tilh√łrer minoriteter
 1. fremh√¶ver, at situationen for statsl√łse personer med permanent ophold i medlemsstater skal im√łdeg√•s p√• grundlag af henstillingerne fra internationale organisationer;
 2. understreger betydningen af at respektere personers ret til at tilh√łre nationale mindretal; opfordrer de medlemsstater, som endnu ikke har ratificeret Europar√•dets rammekonvention for beskyttelse af nationale mindretal og det europ√¶iske charter om regionale sprog eller mindretalssprog, til snarest at g√łre det og, om n√łdvendigt, til at tilbagetr√¶kke tidligere afgivne forbehold og restriktive erkl√¶ringer; opfordrer medlemsstaterne til at tr√¶ffe foranstaltninger med henblik p√• at bek√¶mpe den forskelsbehandling, som medlemmer af sproglige mindretal kommer ud for, og til at dokumentere resultaterne af foranstaltninger, der er truffet for at beskytte medlemmer af sproglige mindretals ret til at anvende deres eget sprog; opfordrer medlemsstaterne til at forhindre diskrimination af personer, der tilh√łrer nationale eller etniske mindretal, samt sikre, at denne gruppe kan drage fordel af deres rettigheder i medf√łr af international ret og EU-lovgivningen;
 3. opfordrer medlemsstaterne til at bek√¶mpe racem√¶ssig og etnisk diskrimination inden for besk√¶ftigelse, boligforhold, uddannelse, sundhed og adgang til varer og tjenesteydelser; er is√¶r bekymret over, at der i k√łlvandet p√• den √łkonomiske og sociale krise, der f√łrer til en jagt p√• syndebukke, er dukket flere politiske partier op, som er √•bent racistiske, fremmedfjendske, islamofobiske og antisemitiske, og hvis voldelige adf√¶rd b√łr ford√łmmes; er ogs√• bekymret over indf√łrelsen af repressive foranstaltninger over for hjeml√łse i forbindelse med den aktuelle krise;
 4. 62. understreger, at p√• baggrund af afvigelser i gennemf√łrelsen af EU-lovgivning og komplekse forvaltningsprocedurer kan nogle kategorier af personer m√łde forhindringer i form af forskelsbehandling under ud√łvelsen af deres ret til fri bev√¶gelighed og opholdsret; opfordrer Kommissionen til at indlede overtr√¶delsesprocedurer mod medlemsstater, der overtr√¶der direktiv 2004/38/EF;
 5. beklager, at borgere af romaoprindelse udsættes for kollektive udsendelsesprocedurer fra medlemsstaternes side, og beklager Kommissionens vage reaktion i visse tilfælde;
 6. opfordrer Kommissionen til at evaluere de konkrete resultater af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration og det opn√•ede fremskridt i hver medlemsstat; anerkender den indsats, der ydes af visse medlemsstater, men navnlig de mange mangler i de fleste strategier, som forel√¶gges Kommissionen; opfordrer Kommissionen til at anbefale forbedringer for mere effektivt at n√• de m√•l, der er opstillet i EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration; opfordrer til, at der foretages en analyse af disse strategiers √łkonomiske gennemf√łrlighed og b√¶redygtighed og det opn√•ede fremskridt i hver medlemsstat i Kommissionens √•rsrapport til Parlamentet og R√•det;
 7. understreger betydningen af beh√łrigt at gennemf√łre de nationale strategier for romaernes integration ved at udvikle integrerede politikker, som inddrager lokale myndigheder, ikkestatslige organer og romasamfund i l√łbende dialog i henhold til bestemmelserne i EU-rammen; opfordrer medlemsstaterne til at freml√¶gge et effektivt svar p√• udst√łdelse af romaer ved at gennemf√łre foranstaltningerne i deres nationale strategier for romaernes integration og til at samarbejde med repr√¶sentanter for romabefolkningen om forvaltningen, overv√•gningen og evalueringen af projekter, som p√•virker deres samfund, ved at g√łre brug af alle disponible EU-finansressourcer;
 8. vurderer, at kampen mod den forskelsbehandling, romaerne er offer for, skal finde sted inden for romaf√¶llesskabet, hvis repr√¶sentanter bedre er i stand til at bevise den manglende adgang til retten til arbejde, uddannelse, bolig, sundhed samt varer og tjenester og finde l√łsninger p√• problemet;
 9. opfordrer medlemsstaterne til at fjerne de problemer med geografisk adskillelse, tvangsuds√¶ttelser og hjeml√łshed, som romaer bliver udsat for, til at etablere effektive og gennemsigtige boligpolitikker og forebygge kriminalisering af hjeml√łshed;
 10. opfordrer medlemsstaterne til at afhj√¶lpe den h√łje arbejdsl√łshed blandt romaer ved at fjerne hindringer for at f√• adgang til besk√¶ftigelse;
 11. opfordrer medlemsstaterne til at reformere deres nationale uddannelsessystemer for at opfylde behovene hos mindretal, herunder romab√łrn, og fjerne adskilte undervisningsformer med forbehold af undervisning i mindretalssprog, som findes i mange medlemsstater;
 12. opfordrer indtr√¶ngende medlemsstaterne til at vedtage de n√łdvendige lovgivningsm√¶ssige √¶ndringer med hensyn til sterilisation og til at yde √łkonomisk kompensation til ofrene for tvangssterilisationer udf√łrt p√• romakvinder og kvinder med psykiske handicap, i overensstemmelse med Menneskerettighedsdomstolens retspraksis;
 13. gentager sin opfordring til en målrettet tilgang til social integration af romakvinder for at undgå flere former for forskelsbehandling og etnisk adskillelse;
 14. opfordrer medlemsstaterne til at allokere tilstr√¶kkelige budgetmidler til realisering af de m√•l, der er kortlagt i deres nationale strategier for romaernes integration; opfordrer R√•det til at st√łtte og vedtage Kommissionens og Parlamentets forslag vedr√łrende den n√¶ste fler√•rige finansielle ramme, navnlig de forslag, der giver Den Europ√¶iske Socialfond og Den Europ√¶iske Fond for Regionaludvikling mulighed for bedre at bidrage til social integration af romaer ved at udvide r√¶kken af forh√•ndsbetingelser til at omfatte udvikling af nationale strategier og kortl√¶gning af den territoriale koncentration af fattigdom;
 15. p√•peger, at s√•vel den seneste udvidelse som fremtidige udvidelser har f√łrt til og vil f√łre til et endnu st√łrre antal medlemsstater, som er kendetegnet ved kulturel og sproglig mangfoldighed; mener derfor, at EU har et s√¶rligt ansvar for at sikre mindretals rettigheder; opfordrer Kommissionen til at √łge bestr√¶belserne p√• at involvere udvidelseslandene i dens initiativer om social integration af romaerne og til at g√łre brug af instrumentet for f√łrtiltr√¶delsesst√łtte (IPA) og til via stabiliserings- og associeringsprocessen (SAP) at opfordre udvidelseslandene til at g√łre en indsats for at n√• dette m√•l;
 16. er foruroliget over den √łgede forekomst af hadefuld tale mod og stigmatisering af mindretal og andre befolkningsgrupper samt den stigende indflydelse heraf i medierne og i mange politiske bev√¶gelser og partier, hvilket afspejles p√• h√łjt politisk plan og i restriktiv lovgivning; opfordrer medlemsstaterne til at tr√¶ffe passende forholdsregler med henblik p√• inden for det √łkonomiske, sociale, politiske og kulturelle liv at fremme effektiv ligestilling mellem personer, idet der tages passende hensyn til de s√¶rlige forhold for de personer, der tilh√łrer disse mindretal; peger p√• den manglende sammenh√¶ng i politikken over for nationale mindretal og konstaterer, at mens mindretalsbeskyttelse er en del af K√łbenhavnskriterierne, er der ingen standard for mindretalsrettigheder i f√¶llesskabspolitikken; understreger, at mindretalsrettigheder udg√łr en integreret del af de grundl√¶ggende menneskerettigheder;
 17. mener, at der ikke findes √©n enkelt l√łsning til forbedring af situationen for nationale mindretal i alle medlemsstaterne, men at der b√łr udvikles nogle f√¶lles m√•l og minimumsm√•l for offentlige myndigheder i EU, idet der tages hensyn til de relevante internationale retsnormer og eksisterende god praksis; opfordrer Kommissionen til at fastl√¶gge en politisk standard for beskyttelse af nationale mindretal;
 18. mener, at traditionelle nationale mindretalsgrupper udg√łr et s√¶rligt bidrag til den europ√¶iske kultur, at offentlige politikker derfor b√łr fokusere mere p√• beskyttelse af disse grupper, og at Unionen skal varetage disse behov p√• en mere hensigtsm√¶ssig m√•de;
 19. foresl√•r en indsats for at fremme tillidsskabelsen mellem og sameksistensen af samfund, som traditionelt lever ved siden af hinanden, ved at de undervises i og l√¶rer om hinandens identitet, regionale identiteter, hinandens sprog og hinandens historie, arv og kultur, med henblik p√• bedre forst√•else af og st√łrre respekt for mangfoldighed;
 20. mener, at effektiv deltagelse i beslutningsprocesserne på grundlag af principperne om subsidiaritet og selvstyre er en af de mest effektive måder at håndtere problemerne med nationale mindretal på efter den bedste praksis, som findes i Unionen;
Lige muligheder
 1. beklager den begr√¶nsede indvirkning, som EU-initiativer og nationale initiativer har haft p√• uligheden mellem m√¶nd og kvinder, is√¶r p√• besk√¶ftigelsesomr√•det; opfordrer medlemsstaterne til at fasts√¶tte specifikke besk√¶ftigelsesm√•l og -strategier i deres nationale reformprogrammer og handlingsplaner for ligestilling for at sikre kvinder og m√¶nds lige adgang til at komme ind p√• og blive p√• arbejdsmarkedet; mener, at disse m√•l med henblik p√• at fjerne de rodf√¶stede k√łnsbestemte l√łn- og pensionsforskelle skal v√¶re rettet mod den vedvarende koncentration af kvinder i deltidsarbejde, lavtl√łnsarbejde og usikre ans√¶ttelsesforhold; opfordrer medlemsstaterne til at tr√¶ffe foranstaltninger til bedre forening af familie- og arbejdsliv for alle generationer af kvinder, herunder etablering af pasningsfaciliteter af h√łj kvalitet til b√łrn og andre familiemedlemmer;
 2. mener, at det forhold, at kvinder er underrepr√¶senteret i politiske beslutningsprocesser, er udtryk for, at der best√•r et underskud hvad ang√•r grundl√¶ggende rettigheder og demokrati; gl√¶der sig over de positive foranstaltninger, der er indf√łrt i Frankrig, Spanien, Belgien, Slovenien, Portugal og Polen, som f.eks. lovgivningsm√¶ssige paritetssystemer og k√łnskvoter, som v√¶sentlig god praksis og opfordrer medlemsstater med meget lav repr√¶sentation af kvinder i det politiske liv til at overveje at indf√łre bindende lovgivningsm√¶ssige foranstaltninger;
 3. p√•peger, at kvinder fortsat uds√¶ttes for diskrimination p√• forskellige omr√•der i dagliglivet trods den g√¶ldende lovgivning om bek√¶mpelse af diskrimination, og er meget skuffet over at konstatere, at den k√łnsbestemte l√łnforskel stort set ikke er fjernet efter en lovgivning, der har eksisteret i n√¶sten 40 √•r;
 4. mener, at vold mod kvinder er den mest udbredte kr√¶nkelse af pigers og kvinders menneskerettigheder p√• verdensplan, herunder i EU; opfordrer Kommissionen til at g√łre 2015 til europ√¶isk √•r mod vold mod kvinder og til at freml√¶gge en strategi for hele EU om, hvordan volden mod kvinder kan bringes til oph√łr, jf. R√•dets konklusioner fra marts 2010, hvilket bl.a. omfatter retligt bindende instrumenter, opm√¶rksomhedsskabende aktioner, indsamling af data og finansiering af kvinders ngo’er;
 5. gentager sin holdning om seksuel og reproduktiv sundhed, som anf√łrt i sine beslutninger af 10. februar 2010 [10], 8. marts 2011 [11] og 13. marts 2012 [12] om ligestilling mellem m√¶nd og kvinder i EU – 2009, 2010 og 2011; udtrykker i denne henseende bekymring over nylige begr√¶nsninger af adgangen til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser i nogle medlemsstater, navnlig med hensyn til sikker og lovlig abort, seksualundervisning og nedsk√¶ringer i familieplanl√¶gningsydelser;
 6. opfordrer EU-institutionerne til at unders√łge gennemf√łrelsen af FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW) i EU’s lovgivningsm√¶ssige ramme;
 7. opfordrer EU til at s√¶tte en stopper for politikker, som etablerer afh√¶ngighed mellem familiemedlemmer i forbindelse med familiesammenf√łring, og opfordrer EU og medlemsstaterne til at give indvandrerkvinder selvst√¶ndig opholdsstatus, navnlig i tilf√¶lde af vold i hjemmet;
 8. opfordrer indtr√¶ngende EU og medlemsstaterne til at intensivere bestr√¶belserne for at n√• m√•lene i den europ√¶iske ligestillingspagt mellem m√¶nd og kvinder 2011-2020 og tr√¶ffe foranstaltninger til at h√•ndtere de k√łnsbestemte l√łnforskelle, k√łnsopdelingen p√• arbejdsmarkedet og alle former for vold mod kvinder;
 9. opfordrer medlemsstaterne til at træffe effektive foranstaltninger til at beskytte gravide arbejdstagere og kvinder på barselsorlov;
 10. opfordrer indtr√¶ngende medlemsstaterne til at behandle sp√łrgsm√•let om vold mod kvinder, vold i hjemmet og seksuel udnyttelse i alle dens former og at bek√¶mpe menneskehandel;
 11. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at nationale handlingsplaner h√•ndterer de mange former for diskrimination og beskytter kvinder, der tilh√łrer etniske mindretal, og indvandrerkvinder;
[Retur] Seksuel orientering og k√łnsidentitet
 1. opfordrer Kommissionen til at foresl√• en revision af R√•dets rammeafg√łrelse om bek√¶mpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad i form af en straffelov, der omfatter andre former for forbrydelser mod en s√¶rlig persongruppe, herunder som f√łlge af seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk;
 2. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage den nationale lovramme for at im√łdeg√• forskelsbehandling, som opleves af LGBT-personer (b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner) og par af samme k√łn p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet, og medlemsstaterne opfordres til at garantere effektiv gennemf√łrelse af den eksisterende EU-lovgivningsramme og Den Europ√¶iske Unions Domstols afg√łrelser;
 3. opfordrer medlemsstaterne til at registrere og unders√łge hadforbrydelser mod b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner og vedtage strafferetlige bestemmelser, der forbyder opfordring til had p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet;
 4. gl√¶der sig over Kommissionens forslag [13] om kompetence og lovvalg for de formueretlige retsvirkninger af √¶gteskaber og registrerede partnerskaber; mener imidlertid, at valget af to forskellige instrumenter og af en separat fremgangsm√•de for registrerede partnerskaber og √¶gteskaber er uberettiget; mener, at det samme valg af kompetence og det samme lovvalg b√łr g√¶lde i begge tilf√¶lde;
 5. opfordrer medlemsstater, som har indf√łrt en lovgivning om registrerede partnerskaber mellem personer af samme k√łn, til at anerkende de bestemmelser, som andre medlemsstater har vedtaget, og som har tilsvarende virkninger; minder om medlemsstaternes forpligtelse til i fuld udstr√¶kning at gennemf√łre Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at f√¶rdes og opholde sig frit p√• medlemsstaternes omr√•de, herunder for par af samme k√łn og deres b√łrn; gl√¶der sig over, at flere og flere medlemsstater har indf√łrt og/eller tilpasset deres love om samliv, registreret partnerskab og √¶gteskab for at rette op p√• forskelsbehandling baseret p√• seksuel orientering, der opleves af par af samme k√łn og deres b√łrn, og opfordrer andre medlemsstater til at indf√łre lignende love;
 6. opfordrer Kommissionen til at frems√¶tte et forslag om fuldst√¶ndig gensidig anerkendelse af alle civilstandsdokumenters virkninger i hele EU, herunder juridisk anerkendelse af k√łn, √¶gteskaber og registrerede partnerskaber, med henblik p√• at reducere diskriminerende retlige og administrative barrierer for de borgere, der ud√łver deres ret til fri bev√¶gelighed;
 7. opfordrer Kommissionen og R√•det til at gribe kraftigere ind mod homofobi, vold og forskelsbehandling p√• grundlag af seksuel orientering, herunder ved at anmode medlemsstaternes borgmestre og politiet om at beskytte ytringsfriheden og demonstrationsfriheden ved LGBT-pride-parader; opfordrer Kommissionen til at anvende resultaterne af den igangv√¶rende FRA-unders√łgelse for endelig at f√łlge op p√• de gentagne opfordringer fra Europa-Parlamentet og ngo’er og hurtigst muligt freml√¶gge EU’s k√łreplan for ligestilling under hensyntagen til seksuel orientering og k√łnsidentitet, s√•ledes at den kan vedtages senest i 2014;
 8. opfordrer medlemsstaterne til at sikre effektiv beskyttelse af deltagere i offentlige arrangementer for LGBT-personer, herunder gay-pride-parader, og at sikre, at disse arrangementer kan afholdes på lovlig vis;
 9. beklager, at transpersoner stadig anses for at v√¶re psykisk syge i en r√¶kke medlemsstater; opfordrer medlemsstaterne til at indf√łre eller revidere procedurer for juridisk anerkendelse af k√łn p√• grundlag af modellen fra Argentina og revidere betingelser (herunder tvangssterilisation), der er fastsat for juridisk anerkendelse af k√łn; opfordrer Kommissionen og Verdenssundhedsorganisationen til at fjerne problemer med k√łnsidentitet fra listen over psykiske og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser og sikre, at de omklassificeres som ikke-patologiske under forhandlingerne om den 11. udgave af det internationale klassifikationssystem for sygdomme (ICD-11);
 10. bifalder det nye s√¶t asylregler, der er indf√łrt i anerkendelsesdirektivet, som omfatter k√łnsidentitet som en grund til forf√łlgelse; fastholder, at asylpakken skal forblive sammenh√¶ngende og omfatte seksuel orientering og k√łnsidentitet i asylproceduredirektivet;
 11. opfordrer medlemsstaterne til at sikre adgang til besk√¶ftigelse og varer og tjenesteydelser uden forskelsbehandling p√• grundlag af k√łnsidentitet, i overensstemmelse med EU-lovgivning 14];
 12. gl√¶der sig over, at der er iv√¶rksat en FRA-rundsp√łrge, som vil indsamle sammenlignelige data om LGBT-personers erfaringer i EU og Kroatien;
 13. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemf√łre R√•dets direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenf√łring uden forskelsbehandling, herunder p√• grundlag af k√łn eller seksuel orientering; minder om, at if√łlge Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols retspraksis omfattes par af samme k√łn af retten til familieliv [15];
 14. mener, at LGBT-personers grundl√¶ggende rettigheder vil v√¶re bedre beskyttet, hvis de har adgang til juridisk anerkendte samlivsformer som papirl√łse parforhold, registreret partnerskab eller √¶gteskab; udtrykker tilfredshed med, at disse muligheder i √łjeblikket tilbydes i 16 medlemsstater, og opfordrer andre medlemsstater til at overveje at indf√łre lignende foranstaltninger;
  [Retur]
Unge, ældre og handicappede
 1. opfordrer medlemsstaterne til at h√•ndtere forskelsbehandling p√• grund af alder inden for besk√¶ftigelsesomr√•det i overensstemmelse med Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols afg√łrelser om ans√¶ttelse og opsigelse af √¶ldre arbejdstagere;
 2. opfordrer medlemsstaterne til at sikre integreringen af unge arbejdstagere p√• arbejdsmarkedet, navnlig dem, som er ber√łrt af den √łkonomiske krise, herunder via organisationen og tilr√•dighedsstillelsen af uddannelse med henblik p√• at fremme de unges integration i samfundet;
 3. beklager, at unge i nogle medlemsstater fortsat retsforf√łlges og id√łmmes f√¶ngselsstraf, fordi retten til milit√¶rn√¶gtelse af samvittighedsgrunde stadig ikke i tilstr√¶kkelig grad anerkendes, og opfordrer medlemsstaterne til at standse forf√łlgelsen og forskelsbehandlingen af milit√¶rn√¶gtere af samvittighedsgrunde;
 4. gl√¶der sig over afg√łrelsen om at udn√¶vne 2012 til det europ√¶iske √•r for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne; opfordrer medlemsstaterne til at anerkende og respektere √¶ldres rettigheder, s√•ledes at de kan f√• et v√¶rdigt og godt liv, ved at tilvejebringe passende sociale ydelser, livslang l√¶ring og andre programmer til social og kulturel inddragelse af dem; opfordrer medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger til at bek√¶mpe misbrug af og alle former for vold mod √¶ldre og fremme deres uafh√¶ngighed ved at st√łtte renoveringen og adgangen til boliger; minder om, at √¶ldre kvinder oftere lever under fattigdomsgr√¶nsen p√• grund af l√łnforskellen mellem m√¶nd og kvinder og senere pensionsforskellen; understreger, at de aktive og frivillige borgere, m√¶nd og kvinder, over 65 √•r i fuld og alsidig udstr√¶kning bidrager til samfundets dagligdag;
 5. opfordrer til, at borgernes værdighed respekteres ved livets afslutning, især ved at sikre at beslutninger, der er udtrykt i livstestamenter, anerkendes og respekteres;
 6. opfordrer medlemsstaterne til at bek√¶mpe forskelsbehandling af handicappede, navnlig vedr√łrende integration p√• arbejdsmarkedet;
 7. opfordrer EU og medlemsstaterne til at forbedre adgangen til beskæftigelse og uddannelse for handicappede, herunder personer med psykosociale handicap, ved hjælp af eksisterende EU-midler;
 8. opfordrer alle medlemsstaterne til at ratificere FN’s Konvention om Handicappedes Rettigheder og den tilh√łrende valgfrie protokol og at sikre, at alle nationale handlingsplaner er i overensstemmelse med EU’s handicapstrategi 2010-2020 og sigter mod at forbedre adgang, besk√¶ftigelse, integreret uddannelse og erhvervsuddannelse samt en uafh√¶ngig dagligdag for handicappede;
 9. opfordrer Det Europ√¶iske Ligestillingsinstitut til i samarbejde med Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder at gennemf√łre forskning og opstille retningslinjer p√• europ√¶isk og nationalt plan med hensyn til handicappede kvinders og pigers s√¶rlige situation; understreger, at der navnlig b√łr l√¶gges v√¶gt p√• praksis med tvangssterilisation og tvangsabort, som kan udg√łre tortur eller umenneskelig eller nedv√¶rdigende behandling, og som derfor b√łr retsforf√łlges og straffes;
 10. opfordrer til en innovativ l√łsning vedr√łrende adgang til information og kommunikation med hensyn til d√łve og h√łreh√¶mmede borgeres adgang til EU-institutioner og -konferencer baseret p√• Europa-Parlamentets beslutninger af 17. juni 1988 om tegnsprog for d√łve [16], af 18. november 1998 om tegnsprog [17] og af 25. oktober 2011 om mobilitet og integrering af personer med handicap og den europ√¶iske handicapstrategi for 2010-2020 [18], i overensstemmelse med artikel 2, 21, 24 og 30 i FN’s konvention om handicappedes rettigheder;
 11. opfordrer medlemsstaterne til at finansiere organisationer, der yder st√łtte til uafh√¶ngige levevilk√•r for handicappede og af institutionaliseringsprogrammer;
 12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at EU-finansiering til interne og eksterne tiltag ikke anvendes til at skabe hindringer eller til at skabe forskelsbehandling i forhold til handicappede, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indf√łre passende foranstaltninger med henblik p√• vedtagelse af nye finansieringsprogrammer for at forebygge dette;
 13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at EU-midler ikke anvendes til at renovere eksisterende eller bygge nye institutioner til handicappede, men i stedet anvendes til at st√łtte handicappedes muligheder for at leve i bof√¶llesskaber, i overensstemmelse med artikel 5 og 19 i FN’s konvention om handicappedes rettigheder og artikel 21 og 26 i chartret om grundl√¶ggende rettigheder;
 14. understreger behovet for at √łge handicappedes politiske deltagelse i valg ved at tage hensyn til deres s√¶rlige behov;
Databeskyttelse
 1. understreger, at retten til selvbestemmelse over personlige data og retten til privatliv er grundlæggende for et menneskes personlighed, den menneskelige værdighed og frihed;
 2. fremh√¶ver, at reformen af EU’s databeskyttelsesregler skal √łge gennemsigtigheden og opm√¶rksomheden omkring databeskyttelsesrettigheder, g√łre retsmidler og sanktioner mere effektive og bemyndige databeskyttelsesmyndigheder til at p√•l√¶gge overtr√¶dere af EU’s databeskyttelseslovgivning b√łder; opfordrer indtr√¶ngende R√•det til at forpligte sig til omfattende regler for databeskyttelse med en ensartet og h√łj grad af harmonisering med udgangspunkt i direktiv 95/46/EF; understreger, at undtagelser til og fravigelser af de principper, der g√¶lder for beskyttelse af persondata, navnlig princippet om form√•lsbegr√¶nsning, og overf√łrsel af data til tredjelande skal undg√•s; pointerer, at det er af afg√łrende betydning, at omfattende databeskyttelsesstandarder, der p√•t√¶nkes inden for retsh√•ndh√¶velse, ogs√• d√¶kker indenlandsk databehandling;
 3. er bekymret over de eksisterende tendenser til at undergrave databeskyttelsesmyndighedernes uafhængighed og bifalder Kommissionens årvågenhed; opfordrer medlemsstaterne til at overholde eksisterende bestemmelser og den relevante retspraksis;
 4. udtrykker sin bekymring med hensyn til de mangler i datalagringsdirektivet, der er understreget i Kommissionens rapport, af Den Europ√¶iske Tilsynsf√łrende for Databeskyttelse, flere nationale parlamenter og flere medlemsstaters forfatningsdomstole, som har erkl√¶ret det forfatningsstridigt; understreger behovet for at revidere datalagringsdirektivet eller i det mindste unders√łge alternativer til datalagring, som f.eks. prioriteret dataopbevaring og m√•lrettet indsamling af trafikdata;
 5. er bekymret over de manglende fremskridt, der er gjort i forhandlingerne om en aftale mellem EU og Canada om ordninger for videregivelse af PNR-oplysninger for at bek√¶mpe terrorisme og anden grov international kriminalitet; p√•peger, at aftalen, der blev underskrevet i 2005, ikke l√¶ngere er gyldig, eftersom gyldigheden af afg√łrelsen om beskyttelsesniveauets tilstr√¶kkelighed udl√łb i september 2009, og at overf√łrslen af PNR-oplysninger siden denne dato har fundet sted p√• basis af unilaterale l√łfter fra Canada til medlemsstaterne;
 6. gl√¶der sig over, at der i henhold til PNR-aftalen mellem EU og Australien kun indsamles data med henblik p√• at forebygge, opdage, efterforske og retsforf√łlge terrorhandlinger eller anden grov international kriminalitet, og at der sikres effektive klagemuligheder og beskyttelsesforanstaltninger;
 7. beklager, at form√•lene med indsamling af PNR-oplysninger ikke er eksplicitte i PNR-aftalen mellem EU og USA, og at databeskyttelsesgarantier, der er fastlagt i aftalen, ikke fuldt ud er i overensstemmelse med EU-standarder; understreger, at Kommissionen ikke ordentligt har unders√łgt mindre indgribende alternativer til analyse af PNR-oplysninger s√•som det alternativ, der er ved at anvende forh√•ndsinformation om passagerer eller ved at begr√¶nse anvendelsen af PNR-oplysninger til sager, hvor der allerede er fastsl√•et et spor eller en oprindelig mistanke;
 8. er bekymret over, at TFTP-aftalen mellem EU og USA m√•ske ikke er blevet gennemf√łrt i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i aftalen; understreger, at den f√łrste og anden inspektion, der er foretaget af Europols f√¶lles kontrolinstans, rejser alvorlig bekymring om, hvorvidt TFTP-aftalen mellem EU og USA overholder databeskyttelsesprincipper;
 9. p√•peger med bekymring, at den f√łrste inspektion, der er foretaget af Europols f√¶lles kontrolinstans, rejser alvorlig bekymring om, hvorvidt TFTP-aftalen mellem EU og USA overholder databeskyttelsesprincipper;
 10. opfordrer Kommissionen til at tage fat p√• de bet√¶nkeligheder, som Den Europ√¶iske Tilsynsf√łrende for Databeskyttelse, artikel-29 gruppen, Det Europ√¶iske √ėkonomiske og Sociale Udvalg, Det Europ√¶iske Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder og flere nationale parlamenter har givet udtryk for vedr√łrende det foresl√•ede direktiv om europ√¶iske passagerlister (PNR) [19], ved at begr√¶nse anvendelsesomr√•det til fly til og fra tredjelande, bek√¶mpelsen af international terrorisme, l√¶ngden af dataopbevaringsperioden og listen over opbevarede data og ved at sikre en effektiv evaluering af systemet;
 11. anser ikke Kommissionens dialog om et europ√¶isk system til sporing af finansiering af terrorisme for at v√¶re et tilstr√¶kkeligt forhandlingsgrundlag; opfordrer Kommissionen til at freml√¶gge et lovgivningsforslag om en juridisk og teknisk ramme for overf√łrsel af data p√• EU’s territorium, idet der sikres fuld overholdelse af europ√¶iske databeskyttelsesstandarder;
 12. understreger, at et europ√¶isk system til sporing af finansiering af terrorisme [20] b√łr v√¶re et effektivt og m√•lrettet system til udtr√¶k af data med klare adgangsrettigheder, som sikrer oph√łr af de nuv√¶rende masseoverf√łrsler af data til USA snarest muligt;
 13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at ophæve eller revidere reglerne om væsker og kropsscannere og opfordrer Kommissionen til at indlede overtrædelsesprocedurer mod de medlemsstater, der overtræder EU-bestemmelser, der beskytter borgeres grundlæggende rettigheder desangående;
Indvandrere og flygtninge
 1. opfordrer medlemsstaterne til i overensstemmelse med EU-Domstolens og Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols retspraksis at indf√łre en procedure med henblik p√• bedre koordinerede regler, hvad ang√•r asylans√łgere;
 2. minder medlemsstaterne om, at de skal overholde Génevekonventionen om flygtninges retsstilling fuldt ud, navnlig dens artikel 33, som forbyder enhver afvisning ved grænserne;
 3. ford√łmmer p√• det kraftigste, at de fleste medlemsstater i udbredt grad anvender frihedsber√łvelse for at lette udsendelse af indvandrere, herunder mindre√•rige, og opfordrer indtr√¶ngende medlemsstaterne til at indf√łre alternativer til frihedsber√łvelse i national lovgivning;
 4. opfordrer medlemsstaterne til at reformere deres asylprocedurer for at overholde kravet om at sikre effektive retsmidler som fastlagt i EU-Domstolens og Den Europ√¶iske Unions Domstols retspraksis, navnlig om g√¶ldende tidsfrister for at g√łre indsigelse mod en afg√łrelse, en negativ afg√łrelse og bestemmelser om retten til at opholde sig i v√¶rtslandet under appelprocessen;
 5. bem√¶rker, at der er en enorm forskel i anerkendelsen af k√łnsbaseret forf√łlgelse i asylprocedurerne i EU; opfordrer medlemsstaterne til at vedtage og gennemf√łre retningslinjer for ligestilling til f√łrste beslutningstagere og dommere, baseret p√• UNHCR-retningslinjer om ligestilling, og Det Europ√¶iske Asylst√łttekontor til at udvikle v√¶rkt√łjer til at sikre et ligestillingsaspekt i det f√¶lles europ√¶iske asylsystem;
 6. opfordrer medlemsstaterne til at fokusere p√• effektive retlige migrationspolitikker og at ratificere FN-konventionen om beskyttelse af vandrende arbejdstagere og deres familiemedlemmers rettigheder; understreger, at der specielt b√łr rettes fokus p√• kvindelige indvandrere, som er s√¶rligt s√•rbare;
 7. minder om betydningen af direktivet om sæsonarbejdere [21] i forhold til reduktion af uregelmæssigheder på arbejdspladserne og risikoen for udnyttelse og opfordrer indtrængende til hurtig afslutning af forhandlingerne;
 8. minder om, at adgangen til sundhedspleje er en grundl√¶ggende rettighed, og opfordrer navnlig medlemsstaterne til at g√łre denne ret tilg√¶ngelig i praksis, herunder for illegale migranter, navnlig gravide kvinder og mindre√•rige, idet der sl√•s til lyd for de bekymringer, som Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder udtrykte i sin rapport af 11. oktober 2011;
 9. gl√¶der sig over EU’s strategi for bek√¶mpelse af menneskehandel 2012-2016 og det arbejde, der udf√łres af EU’s koordinator for bek√¶mpelse af menneskehandel; minder om, at R√•dets direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har v√¶ret udsat for massevoldt√¶gter, menneskehandel og andre former for seksuelle overgreb p√• kvinder og b√łrn, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder, og Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der besk√¶ftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, er nyttige redskaber i beskyttelsen af ofre for menneskehandel og b√łr gennemf√łres fuldt ud;
 10. beklager de langsomme fremskridt i forbindelse med vedtagelsen af det f√¶lles europ√¶iske asylsystem (CEAS) og beklager, at EU’s tilgang har fokuseret p√• migrationskontrol frem for adgang til international beskyttelse for at im√łdekomme behovene hos de personer, der er i m√•lgruppen; opfordrer R√•det og medlemsstaterne til at forsikre sig om, at CEAS gennemf√łres som planlagt ved udgangen af 2012 i overensstemmelse med medlemsstaternes internationale forpligtelser p√• asylomr√•det;
 11. bifalder forbedringerne i det reviderede anerkendelsesdirektiv [22], navnlig en st√łrre anerkendelse af k√łnsspecifikke former for forf√łlgelse, inkludering af k√łnsidentitet som en grund til forf√łlgelse, som der b√łr ydes beskyttelse imod, og forpligtelsen til at tage hensyn til barnets tarv;
 12. opfordrer indtr√¶ngende medlemsstaterne til at gennemf√łre anerkendelsesdirektivet p√• en m√•de, som sikrer fuld overensstemmelse med international menneskerettighedslovgivning, og opfordrer de medlemsstater, som √łnsker at g√łre dette, til at g√• videre end det minimumsniveau for ydelser og rettigheder, som teksten sikrer;
 13. understreger, at udvidelsen af anvendelsesområdet for direktivet om fastboende udlændinge [23] til også at omfatte flygtninge og personer med subsidiær beskyttelsesstatus vil bidrage til, at de integreres effektivt, hvilket indebærer fordele for EU og medlemsstaterne;
 14. bifalder det reviderede forslag fra Kommissionen, hvori direktivet om modtagelsesforhold [24] omarbejdes, og understreger, at der b√łr tilbydes grundl√¶ggende modtagelsesforhold fra det √łjeblik, asylans√łgere ankommer, og at de b√łr opmuntres til at bidrage til v√¶rtssamfundet, uanset hvor l√¶nge deres ophold varer;
 15. understreger, at huller og uklarheder i det √¶ndrede forslag til et direktiv om f√¶lles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelsesstatus [25] skal l√łses p√• en m√•de, som g√łr det muligt for medlemsstaterne at undg√• risikoen for √łgede omkostninger og potentielt misbrug, samtidig med at der sikres adgang til retf√¶rdige asylafg√łrelser af h√łj kvalitet for dem, der har behov for beskyttelse;
 16. anbefaler oprettelse af asyleksperthold til at assistere stater med utilstr√¶kkelige asylinfrastrukturer; indtager det synspunkt, at det, at der findes minimumsstandarder og kvalitetsvurderingsmekanismer, kan √łge kvaliteten af beslutningstagning p√• asylomr√•det;
 17. understreger, at asylans√łgere ikke har samme niveau af procesretlig og materiel beskyttelse i alle medlemsstater p√• grund af utilstr√¶kkelig gennemf√łrelse af EU-lovgivning eller forskellige tilgange til gennemf√łrelse;
 18. udtrykker bekymring over det nuv√¶rende Dublinsystems indvirkning p√• asylans√łgeres juridiske rettigheder, herunder deres ret til at f√• deres asylans√łgning unders√łgt p√• en retf√¶rdig m√•de og, hvis ans√łgningen anerkendes, til effektiv beskyttelse, samt over den ulige fordeling af asylans√łgninger medlemsstaterne imellem;
 19. understreger betydningen af forhandlinger med henblik p√• √¶ndring af Dublin II-forordningen og understreger, at man ikke b√łr s√łge at opn√• mere effektive procedurer p√• bekostning af ans√łgernes rettigheder;
 20. understreger behovet for at afslutte forhandlingerne om en effektiv mekanisme til at uds√¶tte overf√łrsler i henhold til Dublin II-forordningen til medlemsstater, hvor der er en risiko for kr√¶nkelse af de p√•g√¶ldende personers grundl√¶ggende rettigheder, i overensstemmelse med den seneste retspraksis, der f√łlges af Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen;
 21. efterlyser grænsekontrol, der åbner mulighed for at respektere de grundlæggende rettigheder, og understreger behovet for demokratisk tilsyn med Frontex-aktioner fra Europa-Parlamentets side;
 22. fremh√¶ver sit engagement i at sikre fuld parlamentarisk kontrol med EU’s RIA-agenturer, navnlig Europol, Frontex, Cepol, Eurojust, samt agenturet for den operationelle forvaltning af store it-systemer; opfordrer disse agenturer til at styrke aspektet de grundl√¶ggende rettigheder i deres aktiviteter;
 23. understreger behovet for at overv√•ge den praktiske gennemf√łrelse af EASO’s mandat og p√•peger, at de aspekter af Europols arbejder, der er relateret til grundl√¶ggende rettigheder, b√łr tages op i forbindelse med genforhandlingen af dens mandat i 2013;
 24. opfordrer til effektiv gennemf√łrelse af bestemmelserne om grundl√¶ggende rettigheder i Schengen-gr√¶nsekodeksen og i f√¶llesskabskodeksen for visa i forbindelse med fremtidige Schengen-evalueringer;
 25. understreger, at principperne om n√łdvendighed og proportionalitet i de oplysninger, der indsamles og lagres, b√łr g√¶lde for de nye teknologier til lagring af personoplysninger og for gr√¶nseoverskridende overv√•gning;
 26. understreger, at fri bev√¶gelighed inden for Schengenomr√•det er en af EU-borgernes mest konkrete rettigheder; er st√¶rkt uenig i de nye argumenter for forslag om at genindf√łre Schengengr√¶nsekontroller, da dette ville undergrave den frie bev√¶gelighed inden for EU- og Schengenomr√•det;
 27. udtrykker sin bekymring over, at medlemsstaterne i stigende grad ikke overholder Schengenreglerne, hvorved de undergraver den frie bevægelighed i Den Europæiske Union, og fremhæver derfor vigtigheden af en EU-drevet evaluerings- og overvågningsmekanisme til at verificere anvendelsen af gældende Schengenregler vedtaget i overensstemmelse med artikel 77 i TEUF og med principperne om grundlæggende rettigheder;
 28. er bekymret over manglen p√• harmoniserede procedurem√¶ssige garantier, n√•r der g√łres indsigelser imod lovligheden og proportionaliteten af udstedelsen af en advarsel i Schengeninformationssystemet eller sammenlignelige nationale databaser;
 29. opfordrer Kommissionen til i lyset af dens evaluering af europ√¶iske tilbagetagelsesaftaler [26] at afholde sig fra at st√łtte forhastet indg√•else af nye aftaler, der f√łrer til overtr√¶delser af grundl√¶ggende rettigheder; opfordrer R√•det til at overholde princippet om ¬Ľingen aftale for enhver pris¬ę;
 30. opfordrer de medlemsstater, som endnu ikke har gjort det, til at ratificere R√•dets konvention om tredjelandsstatsborgeres deltagelse i det offentlige liv p√• lokalt plan og de lande, som har ratificeret den, til at gennemf√łre konventionens artikel 6, som giver alle tredjelandsstatsborgere stemmeret og mulighed for at stille op ved lokalvalg, s√•fremt disse har haft lovligt og s√¶dvanligt opholdssted i modtagerstaten i l√łbet af de seneste fem √•r forud for valget;
B√łrns rettigheder
 1. opfordrer alle EU-institutioner til at s√¶tte effektivt ind over for udfordringer som f.eks. fjernelse af b√łrn fra en eller begge for√¶ldres varet√¶gt, savnede b√łrn, seksuelt misbrug af b√łrn og b√łrnepornografi, beskyttelse af uledsagede migrantb√łrn og situationen for handicappede b√łrn i institutioner samt beskyttelse af b√łrn, der har v√¶ret udsat for overgreb i hjemmet og udnyttelse p√• arbejdspladsen;
 2. gl√¶der sig over Kommissionens EU-dagsorden for b√łrns rettigheder, Kommissionens bestr√¶belser p√• at sikre respekten for og fremme af b√łrns rettigheder i retlige procedurer samt det faktum, at direktivet om ofrene for kriminalitet sikrer et h√łjere beskyttelsesniveau af b√łrn som s√•rbare ofre;
 3. opfordrer EU-institutionerne og alle medlemsstaterne til at udarbejde b√łrnevenlige politikker p√• omr√•der som besk√¶ftigelse, milj√ł, sikkerhed og indvandring samt p√• det retlige omr√•de, uddannelsesomr√•det og inden for databeskyttelse; understreger betydningen af at investere i b√łrneorienterede tiltag ved at nyorientere eksisterende budgetposter og ved nye investeringer; opfordrer alle medlemsstaterne til at forbyde ans√¶ttelse af b√łrn i den skolepligtige alder; understreger, at unge p√• arbejdspladsen skal beskyttes mod √łkonomisk udnyttelse, alt, hvad der kan skade deres sikkerhed, sundhed, fysiske, psykiske, moralske og sociale udvikling og arbejdsvilk√•r, som kan g√• ud over deres skolegang;
 4. minder om, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater skal tage hensyn til de rettigheder og pligter, som forældre, værger eller andre personer med juridisk ansvar for barnet har;
 5. opfordrer medlemsstaterne til at sikre korrekt gennemf√łrelse af direktivet om bek√¶mpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af b√łrn og b√łrnepornografi [27] og af direktivet om forebyggelse og bek√¶mpelse af menneskehandel [28];
 6. opfordrer samtlige EU-medlemsstater, som endnu ikke har gjort det, til at ratificere den valgfri protokol til FN’s konvention om barnets rettigheder om salg af b√łrn, b√łrneprostitution og b√łrnepornografi og Europar√•dets konvention om beskyttelse af b√łrn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug fra 2007;
 7. understreger, at ingen uledsagede mindreårige må tilbageholdes, idet der er tale om sårbare personer, som har brug for en særlig form for modtagelse;
 8. gl√¶der sig over Kommissionens handlingsplan om uledsagede mindre√•rige (2010-2014); opfordrer Kommissionen til at informere Europa-Parlamentet om ekspertgruppens resultater vedr√łrende uledsagede mindre√•rige i migrationsprocessen;
 9. opfordrer Kommissionen til at integrere b√łrns rettigheder i alle EU-aktiviteter og til at vurdere det arbejde, der indtil nu er udf√łrt af koordinatoren for b√łrns rettigheder og det europ√¶iske forum for b√łrns rettigheder;
 10. opfordrer til at anvende de indikatorer for b√łrns rettigheder, som er udarbejdet af Det Europ√¶iske Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA), ved revisioner af EU-tiltag; opfordrer til udarbejdelse af praktiske retningslinjer om, hvordan s√•danne indikatorer bedst kan anvendes;
 11. udtrykker bekymring over de nylige skandaler, der involverer tilf√¶lde af p√¶dofili, og opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre, at straffrihed ikke tolereres ved unders√łgelser af p√¶dofili;
Ofres rettigheder og adgang til retshjælp
 1. opfordrer andre interessenter, herunder EU-agenturer som f.eks. EUROPOL og medlemsstaterne, til, i forbindelse med at de g√łr menneskerettigheder til et sp√łrgsm√•l af yderste vigtighed, at sikre samarbejde p√• EU-plan i en holistisk, koordineret og integreret tilgang; opfordrer medlemsstaterne til at vedtage hensigtsm√¶ssige lovm√¶ssige rammer og en passende og ensartet definition af menneskehandel og at sikre national koordinering blandt statslige akt√łrer med ansvar for beskyttelse og fremme af menneskerettigheder for ofre for menneskehandel; opfordrer medlemsstaterne til at fremme forskning i menneskehandel for at justere regeringspolitikker p√• omr√•der s√•som indvandring, arbejdsmarkedet og √łkonomien p√• den rigtige m√•de;
 2. understreger behovet for at evaluere de fremskridt, der er gjort inden for bek√¶mpelse af menneskehandel i lyset af de resultater, som EU’s koordinator for bek√¶mpelse af menneskehandel har fundet frem til;
 3. beklager, at EU-borgere med bopæl i en anden medlemsstat end deres egen ikke oplyses effektivt om deres rettigheder, og opfordrer medlemsstaterne til at forbedre deres oplysningssystemer;
 4. understreger, at b√•de Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen i deres afg√łrelser har peget p√• hindringer for retten til en fair h√łring og adgangen til retshj√¶lp s√•som procedurernes varighed og manglen p√• effektive retsmidler;
 5. opfordrer medlemsstaterne til at g√łre noget ved de resterende barrierer, som f.eks. tidsfrister, retlig status, procedurernes varighed, sagsomkostninger og processuelle formaliteter;
 6. opfordrer indtr√¶ngende medlemsstaterne til at omstrukturere deres retsv√¶sen, revidere st√łrrelsen af retsafgifter, reformere retshj√¶lpsystemet og tilvejebringe alternative tvistbil√¶ggelsesprocedurer for at lette ligelig adgang til retshj√¶lp i videst mulig udstr√¶kning;
 7. opfordrer indtr√¶ngende EU-institutionerne og medlemsstaterne til at unders√łge, hvordan f√¶lles retsprincipper vedr√łrende kollektive s√łgsm√•l kunne passe ind i EU’s retssystem og medlemsstaternes retsorden;
 8. udtrykker bekymring i forhold til respekten for en retf√¶rdig rettergang i EU og medlemsstaterne og navnlig i forhold til nye forslag om ¬Ľhemmelige beviser¬ę, som ville give regeringen mulighed for at anvende beviser mod personer, som de ville v√¶re ude af stand til at bestride eller endog se, hvilket ville v√¶re i absolut strid med europ√¶iske grundl√¶ggende rettigheder og standarder;
 9. opfordrer Kommissionen til at f√¶rdigg√łre k√łreplanen for styrkelse af de procedurem√¶ssige rettigheder for mist√¶nkte eller tiltalte i straffesager og sikre, at retten til en retf√¶rdig rettergang effektivt kan ud√łves i praksis;
 10. gl√¶der sig over k√łreplanen om strafferetlige procedurer og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at optrappe bestr√¶belserne p√• at opn√• st√¶rke standarder for procedurem√¶ssige rettigheder for b√•de anklagede og ofre, der d√¶kker hele EU;
 11. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at udlevering til tredjelande ikke kr√¶nker grundl√¶ggende rettigheder, og opfordrer dem til at gennemg√• de internationale traktater, de er part i med dette for √łje;
 12. opfordrer indtr√¶ngende Kommissionen til at unders√łge den effektive gennemf√łrelse i EU af retten til adgang til retshj√¶lp i forbindelse med alle nulevende og fremtidige generationers ret til at leve i et milj√ł, der p√• tilfredsstillende vis beskytter deres helbred og velbefindende;
 13. opfordrer medlemsstaterne til at g√łre noget ved den k√łnsspecifikke kriminalitet og til at foresl√• effektive midler til at h√•ndtere vold i hjemmet, om n√łdvendigt ved at vedtage lovgivning om beskyttelsesforanstaltninger;
 14. bifalder k√łreplanen for styrkelse af ofres rettigheder og beskyttelse, vedtaget af R√•det, og Kommissionens forslag om pakken om ofres rettigheder, der specifikt omhandler b√łrneofres og terrorofres behov;
 15. opfordrer medlemsstaterne til at tilvejebringe de n√łdvendige finansielle midler til tjenester for ofre for kriminalitet, idet der tages h√łjde for den kommende vurdering fra Det Europ√¶iske Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA) af muligheder og lovende praksis i medlemsstaterne;
 16. henleder opm√¶rksomheden p√• de tilbagev√¶rende mangler vedr√łrende minimumsgarantier for retten til et forsvar og p√•peger, at Europar√•dets menneskerettighedskommiss√¶r har sat sp√łrgsm√•lstegn ved manglen p√• effektive retsmidler over for den europ√¶iske arrestordre og brugen af denne ved mindre forbrydelser;
 17. udtrykker alvorlig bekymring over varet√¶gtsf√¶ngsledes situation i Den Europ√¶iske Union; opfordrer Kommissionen, R√•det og medlemsstaterne til sammen med Europar√•det og Den Europ√¶iske Komit√© til Forebyggelse af Tortur at komme med forslag til at sikre, at indsattes rettigheder respekteres, og at reintegration i samfundet fremmes; opfordrer til gennemf√łrelse af kravene i sin beslutning af 15. december 2011 om forholdene under frihedsber√łvelse i EU [29] og navnlig til at gennemf√łre et lovgivningsinitiativ om f√¶lles minimumskrav til f√¶ngsledes vilk√•r i Den Europ√¶iske Union og til passende overv√•gningsmekanismer;
 18. understreger, at internationalt samarbejde i bek√¶mpelsen af terrorisme b√łr baseres p√• fuld overholdelse af internationale standarder og forpligtelser p√• menneskerettighedsomr√•det;
 19. gl√¶der sig over unders√łgelserne af ulovlige CIA-aktiviteter, som allerede har fundet sted i visse medlemsstater, hvilket Parlamentet opfordrede til i sine rapporter i 2007 og i sin opf√łlgningsrapport i 2012; opfordrer gennemf√łrelse af yderligere unders√łgelser og opfordrer medlemsstaterne til at leve fuldt op til sine forpligtelser i henhold til folkeretten;
 20. opfordrer til styrkelse af demokratisk og retsligt tilsyn med efterretningstjenester p√• nationalt plan, hvilket haster meget og er meget n√łdvendigt; opfordrer EU til at styrke sit tilsyn i forbindelse med samarbejdet p√• EU-plan mellem disse agenturer, herunder gennem EU-organer og mellem disse og tredjelande;
 21. udtrykker bekymring over episoder, hvor politiet i EU har anvendt un√łdig magt ved offentlige arrangementer og demonstrationer; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at det demokratiske og retslige tilsyn med retsh√•ndh√¶velsesmyndighederne og personalet ved de retsh√•ndh√¶vende institutioner styrkes, og at der sikres ansvarlighed samt at straffrihed ikke har nogen berettigelse i Europa, is√¶r i forhold til un√łdig magtanvendelse eller i tilf√¶lde af anvendelse af tortur eller umenneskelig eller nedv√¶rdigende behandling; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at politifolk b√¶rer er identifikationsnummer;
Unionsborgerskab
 1. minder om, at Maastrichttraktaten fra 1992 indf√łrte begrebet ¬Ľunionsborgerskab¬ę, som gav alle unionsborgere ret til at f√¶rdes og opholde sig frit inden for Unionens omr√•de, ret til at stemme og opstille som kandidat ved kommunalvalg og ved valg til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, hvor han eller hun har bop√¶l, at nyde beskyttelse hos enhver medlemsstats diplomatiske og konsul√¶re myndigheder, ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet og til at henvende sig til Den Europ√¶iske Ombudsmand samt en r√¶kke rettigheder p√• forskellige omr√•der s√•som fri bev√¶gelighed for varer og tjenester, forbrugebeskyttelse og folkesundhed, lige muligheder og lige behandling samt adgang til besk√¶ftigelse og til social beskyttelse; bem√¶rker, at Amsterdamtraktaten (1997) og Lissabontraktaten (2009) yderligere styrkede de rettigheder, der er knyttet til unionsborgerskabet;
 2. opfordrer Kommissionen til at gennemf√łre en sammenlignende unders√łgelse af valgrettigheder p√• nationalt plan og EU-plan for at identificere afvigelser, som har urimelig indvirkning p√• bestemte kategorier af personer i EU, og i den forbindelse udarbejde passende anbefalinger med henblik p√• bek√¶mpelse af forskelsbehandling; minder om betydningen af positiv s√¶rbehandling og s√¶rlige foranstaltninger, n√•r det drejer sig om at fremme repr√¶sentationen af personer af anden baggrund og d√•rligt stillede grupper i beslutningsprocessen;
 3. minder om Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols afg√łrelser vedr√łrende valgprocedurer, som bl.a. er baseret p√• Venedigkommissionens adf√¶rdskodeks for valgsp√łrgsm√•l, og opfordrer EU og medlemsstaterne til at gennemf√łre dem;
 4. opfordrer Kommissionen til at tage ikkestatsborgeres situation op til overvejelse navnlig i rapporten om unionsborgerskab og i beretningen om anvendelsen af EU’s charter om grundl√¶ggende rettigheder;
 5. opfordrer medlemsstaterne til at lancere oplysnings- og bevidstg√łrelseskampagner for at oplyse EU-borgere om deres ret til at stemme og stille op ved valg under hensyntagen til s√¶rlige m√•lgruppers og s√•rbare gruppers behov; opfordrer til, at de n√łdvendige reformer af den europ√¶iske valgprocedure gennemf√łres i alle medlemsstater med henblik p√• at fremme et aktivt unionsborgerskab; mener, at det aktive og deltagende unionsborgerskab ogs√• b√łr fremmes gennem aktindsigt i dokumenter og oplysninger, gennemsigtighed, god forvaltningspraksis og administration, demokratisk deltagelse og repr√¶sentation, med beslutningstagning s√• t√¶t som muligt p√• unionsborgerne;
 6. gl√¶der sig over, at 2013 er blevet udpeget til Borgernes Europa√•r og dermed vil synligg√łre Unionsborgerskabet og dets konkrete fordele for EU’s borgere, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at der gennemf√łres oplysningskampagner om unionsborgerskab og de rettigheder, der er knyttet dertil;
 7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at distribuere information om ret til diplomatisk og konsulær beskyttelse; opfordrer medlemsstaterne til aktivt at samarbejde med henblik på at sikre EU-borgernes beskyttelse uden for EU, herunder i tider med krise eller katastrofer;
 8. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde oplysningskampagner for at styrke borgernes aktive deltagelse i ud√łvelsen af deres ret til at indgive andragender og til at henvende sig til Den Europ√¶iske Ombudsmand med klager over sager, hvor en europ√¶isk institution eller et europ√¶isk organ har beg√•et en fejl;
 9. opfordrer EU og medlemsstaterne til at √łge den offentlige bevidsthed om borgerinitiativet, et redskab til direkte demokrati, som har til form√•l at styrke den demokratiske proces i EU;
 10. peger p√• behovet for at lancere effektive oplysningskampagner, der fremmer europ√¶iske borgerskabsrettigheder blandt unge, f.eks. oprettelse af et ¬Ľprogram om aktivt unionsborgerskab¬ę i skoler og p√• universiteter;
 11. understreger behovet for en hurtig reform af Europa-Parlamentets valgsystem, der sikrer EU-borgernes aktive deltagelse i EU’s funktionsm√•de;
 12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet og Kommissionen, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, De Forenede Nationer, Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.
Noter
 1. [Retur] EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
 2. [Retur] EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1
 3. [Retur] Rådets dokument 10140/2011 af 18. maj 2011.
 4. [Retur] EUT C 169 E af 15.6.2012, s. 49.
 5. [Retur] EUT C 124 E af 25.5.2006, s. 405.
 6. [Retur] EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 112.
 7. [Retur] Jf. chartrets artikler om sociale rettigheder samt de relevante traktatmæssige artikler om solidaritet: Artikel 80 og 122 i TEUF.
 8. [Retur] EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 12.
 9. [Retur] COM(2010)0573.
 10. [Retur] EUT C 341 E af 16.12.2010, s. 35.
 11. [Retur] EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 65.
 12. [Retur] Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0069.
 13. [Retur] COM(2011)0127 og COM(2011)0126.
 14. [Retur] Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23); R√•dets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37).
 15. [Retur] Schalk og Kopf mod √ėstrig, sag nr. 30141/04, ECHR.
 16. [Retur] EFT C 187 af 18.7.1988, s. 236.
 17. [Retur] EFT C 379 af 7.12.1998, s. 66.
 18. [Retur] Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0453.
 19. [Retur] COM(2011)0032.
 20. [Retur] COM(2011)0429.
 21. [Retur] COM(2010)0379.
 22. [Retur] EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9.
 23. [Retur] EFT L 132 af 19.5.2011, s. 1.
 24. [Retur] COM(2011)0320.
 25. [Retur] COM(2011)0319.
 26. [Retur] COM(2011)0076.
 27. [Retur] EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1.
 28. [Retur] EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1.
 29. [Retur] Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0585.

* * *
[Retur] De ni danske parlamentsmedlemmers stemmeafgivelse

Stemmte Navn Parti Gruppe
Hverken for eller imod Morten L√łkkegaard Venstre ALDE – Alliancen af Liberale og Demokrater
Hverken for eller imod Jens Rohde Venstre ALDE – Alliancen af Liberale og Demokrater
Hverken for eller imod Anna Rosbach Andersen L√łsg√¶nger
Oprindeligt valgt for Dansk Folkeparti)
ECR De Europæiske Konservative og Reformister
Ikke stemt Morten Messerschmidt Dansk Folkeparti EFD РEuropæisk Frihed og Demokrati
Hverken for eller imod Bendt Bendtsen Det Konservative Folkeparti PPE РDet Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
For Ole Christensen Socialdemokratiet S&D – Det Progressive Forbund af Socialdemokrater
For Christel Schaldemose Socialdemokratiet S&D – Det Progressive Forbund af Socialdemokrater
For Britta Thomsen Socialdemokratiet S&D – Det Progressive Forbund af Socialdemokrater
For Margrete Auken Socialistisk Folkeparti Verts/ALE – De Gr√łnne/Den Europ√¶iske Fri Alliance
De resterende fire danske parlamentsmedlemmer – Anne E. Jensen, Venstre; Dan J√łrgensen, Socialdemokratiet; Emilie Turunen, Socialistisk Folkeparti; S√łren Bo S√łndergaard, Folkebev√¶gelsen mod EU – var ikke til stede.

* * *
Papporten på dansk i pdf-format på Europa-Parlamentets hjemmeside.
Rapporten på engelsk i pdf-format på Europa-Parlamentets hjemmeside.

Note af Tina Thranesen
 1. [Retur] Præambel er indledning til en lovtekst, traktat el. anden retsakt. Den er ikke en del af selve retsakten, men har betydning for fortolkningen af den.
  I præamblen til Traktaten om Den Europæiske Union er de enkelte punkter ikke nummererede.
  Herunder gengives præamblen til Traktaten om Den Europæiske Union, hvor jeg af hensyn til henvisningen til punkterne har nummereret dem.

  TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION
  PRÆAMBEL

  HANS MAJEST√ÜT BELGIERNES KONGE, HENDES MAJEST√ÜT DANMARKS DRONNING, PR√ÜSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, PR√ÜSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK, HANS MAJEST√ÜT KONGEN AF SPANIEN, PR√ÜSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK, PR√ÜSIDENTEN FOR IRLAND, PR√ÜSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK, HANS KONGELIGE H√ėJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG, HENDES MAJEST√ÜT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE, PR√ÜSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK, HENDES MAJEST√ÜT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,
  1. SOM ER BESLUTTET PÅ at markere en ny fase i den europæiske integrationsproces, der blev indledt med oprettelsen af De Europæiske Fællesskaber,
  2. SOM ERINDRER OM den historiske betydning af at bringe det europ√¶iske kontinents deling til oph√łr og om behovet for at tilvejebringe et solidt grundlag for opbygningen af fremtidens Europa,
  3. SOM BEKRÆFTER den betydning, de tillægger principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne samt de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet,
  4. SOM BEKRÆFTER den betydning, de tillægger de grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder som defi neret i den europæiske socialpagt, der blev undertegnet i Torino den 18. oktober 1961, og i fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder fra 1989,
  5. SOM √ėNSKER at styrke solidariteten mellem deres folk, samtidig med at de respekterer disses historie, kultur og traditioner,
  6. SOM √ėNSKER at udbygge institutionernes demokratiske og eff ektive virkem√•de yderligere for at s√¶tte disse i stand til inden for en f√¶lles institutionel ramme bedre at udf√łre de opgaver, der p√•l√¶gges dem,
  7. SOM HAR DET FORS√ÜT at opn√• en styrkelse af og konvergens mellem deres √łkonomier og at indf√łre en √ėkonomisk og Monet√¶r Union, som i overensstemmelse med denne traktat omfatter en f√¶lles og stabil valuta,
  8. SOM ER BESLUTTET P√Ö at fremme √łkonomiske og sociale fremskridt for deres folk under hensyn til princippet om b√¶redygtig udvikling og som led i gennemf√łrelsen af det indre marked samt i tilvejebringelsen af √łget samh√łrighed og milj√łbeskyttelse, og p√• at gennemf√łre politikker, der sikrer, at fremskridt med hensyn til √łkonomisk integration ledsages af parallelle fremskridt p√• andre omr√•der,
  9. SOM HAR DET FORS√ÜT at indf√łre et f√¶lles borgerskab for statsborgerne i deres lande,
  10. SOM HAR DET FORS√ÜT at gennemf√łre en f√¶lles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder gradvis udformning af en f√¶lles forsvarspolitik, som vil kunne f√łre til et f√¶lles forsvar i overensstemmelse med artikel 17, og derved styrke den europ√¶iske identitet og uafh√¶ngighed med det form√•l at fremme fred, sikkerhed og fremskridt i Europa og i verden som helhed,
  11. SOM ER BESLUTTET PÅ at lette den frie bevægelighed for personer, samtidig med at deres befolkningers sikkerhed og tryghed sikres ved oprettelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i overensstemmelse med bestemmelserne i denne traktat,
  12. SOM HAR DET FORS√ÜT at videref√łre processen hen imod en stadig sn√¶vrere sammenslutning mellem de europ√¶iske folk, i hvilken beslutningerne tr√¶ff es s√• n√¶rt p√• borgerne som muligt i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet,
  13. SOM TAGER de yderligere skridt i betragtning, der skal tages for at fremme den europæiske integration,
  14. HAR VEDTAGET at oprette en Europ√¶isk Union, og har med dette m√•l for √łje udpeget som befuldm√¶gtigede:
   (listen over befuldmægtigede er ikke gengivet)
  15. SOM, efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og beh√łrig form, er blevet enige om f√łlgende bestemmelser:
  (Herefter f√łlger selve traktatteksten, som ikke medtages her).

  Traktaten om Den Europæiske Union hos EUR-Lex.