Europa-Parlamentet vedtog den 27. februar 2014 sin årlige rapport РP7_TA(2014)0173 Рom situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012).

Vist 146 gange.

Europa-Parlamentet
Europa-Parlamentet
Torsdag den 27. februar 2014 vedtog Europa-Parlamentet sin årlige betænkning om de grundlæggende rettigheder i EU. Rapporten indeholder en omfattende oversigt over situationen for LGBT-personer og anbefalinger til at nå de normer for europæisk ligestilling, der er fastlagt i Den Europæiske Unions chartret om grundlæggende rettigheder.

Blandt andet henstilles det, at medlemsstaterne sikrer den frie bev√¶gelighed for par af samme k√łn, deres familier og for transpersoner. Der opfordres til EU-foranstaltninger rettet mod transfobiske og homofobiske hadforbrydelser, og til at sikre LGBT asylans√łgere relevant beskyttelse.

Medlemsstaterne opfordres til endelig at vedtage det horisontale direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling [1], der forbyder diskrimination inden for uddannelse, social beskyttelse og levering af varer og tjenesteydelser. Direktivet blev fremsat i 2008, men er forblevet ureflekteret af medlemsstaterne lige siden.

Tidligere opfordringer til medlemsstaterne om at anerkende juridiske k√łnsanerkendelsesattester blev gentaget, da 14 af medlemsstaterne stadig har tvungen sterilisation for transpersoner.
Kommissionen blev rost for dens bestr√¶belser p√• at fjerne transpersoner fra WHO’s diagnosefortegnelse over psykisk diagnoser.

Opfordringen om en EU-k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet, der blev fremsat for en m√•ned siden, blev gentaget.

* * *
Uddrag fra beslutningen, som indeholder tekster om: LBGT-personer (lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner) , k√łnsidentitet, seksuel orientering, samme k√łn, transfobi, homofobi, hadforbrydelse og (i begr√¶nset omfang) diskrimination.

 • der henviser til R√•dets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(4) , R√•dets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til besk√¶ftigelse og erhverv(5) og forslag til R√•dets direktiv om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (COM(2008)0426),
 • der henviser til sin beslutning af 19. januar 2011 om kr√¶nkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling p√• grundlag af seksuel orientering i Litauen(15),
 • der henviser til sin beslutning af 24. maj 2012 om bek√¶mpelse af homofobi i Europa(19),
 • der henviser til sin beslutning af 14. marts 2013 om styrkelse af indsatsen mod racisme, fremmedhad og hadforbrydelser(20),
 1. Q. der henviser til, at disse organisationer har indberettet og givet udtryk for deres bekymringer, is√¶r hvad ang√•r situationen for romaerne, migranter, asylans√łgere og flygtninge, mindretal samt lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner, medier og journalister, sikkerhedsstyrkernes, politiets og efterretningstjenesternes aktioner og de n√łdvendige efterforskninger for at kunne retsforf√łlge og straffe de ansvarlige for kr√¶nkelser af menneskerettighederne, staters deltagelse i tortur og mishandling i tredjelande og anvendelsen af beviser fremskaffet p√• denne m√•de, f√¶ngselsforhold og mishandling af indsatte;
 1. 4. ford√łmmer den foruroligende tendens til, at de grundl√¶ggende rettigheder overtr√¶des i EU, navnlig p√• indvandrings- og asylomr√•det og i forbindelse med forskelsbehandling og intolerance, som is√¶r rammer visse befolkningsgrupper (mindretal og indvandrere), sikkerhed og terrorisme, pressefriheden, den fri bev√¶gelighed i Unionen, sociale rettigheder og retten til at organisere sig; bem√¶rker i stigende grad, at medlemsstaterne forhindrer overholdelsen af disse grundl√¶ggende friheder og rettigheder, navnlig med hensyn til romaer, kvinder, lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner, asylans√łgere, indvandrere og andre s√•rbare befolkningsgrupper;
 2. 31. gl√¶der sig over, at et stigende antal medlemsstater respekterer retten til at stifte familie gennem √¶gteskab, registreret partnerskab eller registreret samliv samt adoption uden forskelsbehandling p√• grundlag af seksuel orientering og opfordrer de resterende medlemsstater til at tr√¶ffe lignende foranstaltninger; gl√¶der sig over Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols nylige dom i sagen Vallianatos m.fl. mod Gr√¶kenland, som stadf√¶ster, at registreret samliv ikke kan udelukke par af samme k√łn; opfordrer Kommissionen og alle medlemsstater til at foresl√• og vedtage lovgivning og politikker til bek√¶mpelse af homofobi, transfobi og hadforbrydelser; gl√¶der sig over offentligg√łrelsen af udtalelse nr. 2/2013 fra FRA om rammeafg√łrelsen om racisme og fremmedhad – med s√¶rlig v√¶gt p√• ofrenes rettigheder; opfordrer Kommissionen og alle medlemsstaterne til at sikre gennemf√łrelsen af direktivet om fri bev√¶gelighed uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering; gentager sin opfordring til Kommissionen om at foresl√• en ambiti√łs forordning om gensidig anerkendelse af retsvirkningerne af civilstandsdokumenter;
 3. er yderst bekymret over antallet af selvmord blandt unge, som er ofre for homofobi; minder om resultaterne af FRA‘s LGBT-unders√łgelse i EU, som viste, at 26 % af alle de adspurgte var blevet overfaldet eller truet med vold i hjemmet eller andetsteds, et tal, som stiger til 35 % blandt alle transseksuelle respondenter, mens 19 % af de adspurgte f√łlte, at de trods retlig beskyttelse i EU‘s lovgivning blev udsat for forskelsbehandling p√• arbejdspladsen eller i forbindelse med jobs√łgning; opfordrer derfor Kommissionen til at lade disse resultater danne grundlag for en omfattende europ√¶isk reaktion p√• de problemer med grundl√¶ggende rettigheder, som LGBT-personer oplever, i form af en EU-k√łreplan for ligestilling under hensyntagen til seksuel orientering og k√łnsidentitet, som Parlamentet og ngo’er gentagne gange har opfordret til;
 4. 33. beklager, at procedurer for juridisk anerkendelse af k√łn for transpersoner stadig omfatter obligatorisk sterilisation i 14 medlemsstater; opfordrer medlemsstaterne til at gennemg√• disse procedurer, s√• de fuldt ud respekterer transpersoners ret til v√¶rdighed og kropslig integritet; lyk√łnsker Kommissionen med dens l√łfte om at arbejde i Verdenssundhedsorganisationen p√• at fjerne problemer med k√łnsidentitet fra listen over psykiske og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser og sikre, at de omklassificeres som ikke-patologiske under forhandlingerne om den 11. udgave af det internationale klassifikationssystem for sygdomme (ICD-11);
 5. 39. understreger betydningen af at respektere og beskytte flygtninges og indvandreres rettigheder og understreger, at opm√¶rksomheden i s√¶rlig grad b√łr rettes mod indvandrerkvinder og -b√łrn; udtrykker sin bekymring over de mange overtr√¶delser af asylretten og af forpligtelsen til at sikre beskyttelsen i tilf√¶lde af udsendelse, udvisning og udlevering; understreger forpligtelsen til at overholde de internationale menneskerettighedskonventioner, is√¶r FN-konventionen om flygtninges retsstilling og “non-refoulement-princippet”, at hj√¶lpe personer til s√łs, der s√¶tter livet p√• spil for at komme til EU, og s√łrge for modtagelsesforhold og -procedurer, der respekterer deres v√¶rdighed og grundl√¶ggende rettigheder; opfordrer EU og medlemsstaterne til at √¶ndre eller revidere enhver lovgivning, der g√łr det strafbart at hj√¶lpe n√łdstedte migranter til s√łs; anmoder Kommissionen om at revidere R√•dets direktiv 2002/90/EF, som fastl√¶gger sanktioner i forbindelse med hj√¶lp til ulovlig indrejse, transit og ophold, med henblik p√• at klarl√¶gge, at ydelse af humanit√¶r bistand til migranter, som er n√łdstedte til s√łs, skal hilses velkommen og ikke er en foranstaltning, som nogensinde b√łr f√łre til nogen former for sanktioner;
 6. 40. gl√¶der sig over f√¶rdigg√łrelsen af det f√¶lles europ√¶iske asylsystem (CEAS) og opfordrer medlemsstaterne til at indf√łre de forn√łdne lovgivningsm√¶ssige og administrative reformer til effektiv gennemf√łrelse heraf for at sikre, at CEAS oprettes fuldt ud som planlagt, giver bedre adgang til asylproceduren for de, der s√łger beskyttelse, medf√łrer mere retf√¶rdige og hurtigere beslutninger af bedre kvalitet om asyl og sikrer v√¶rdige og anst√¶ndige forhold, b√•de for asylans√łgere og modtagere af international beskyttelse i EU; beklager imidlertid, at b√łrn stadig kan tilbageholdes og opfordrer til, at de systematisk udelukkes fra hasteprocedurer; gentager sin opfordring til Kommissionen om at udarbejde strategiske retningslinjer, der er baseret p√• bedste praksis for at etablere f√¶lles minimumsstandarder for modtagelse og beskyttelse af uledsagede b√łrn; understreger, at processuelle garantier skal v√¶re tilstr√¶kkelige og passende; opfordrer til at anvende Domstolens nylige dom om, at LGBT asylans√łgere kan udg√łre en s√¶rlig social gruppe, som risikerer at blive forfulgt p√• grund af deres seksuelle orientering, og at eksistensen af en f√¶ngselsstraf i hjemlandet, der sanktionerer homoseksuelle aktiviteter, i sig selv kan udg√łre forf√łlgelse;
 7. 47. understreger, at principperne om menneskelig v√¶rdighed og lighed for loven samt forbud mod forskelsbehandling af enhver art h√łrer til fundamenterne for et demokratisk samfund; mener, at EU og medlemsstaterne b√łr intensivere deres indsats for at fremme ligestilling, bek√¶mpe diskrimination og beskytte kulturel, religi√łs og sproglig mangfoldighed, ligestilling mellem m√¶nd og kvinder, b√łrns rettigheder, √¶ldres rettigheder, handicappedes rettigheder, LGBT-personers rettigheder og rettighederne for personer, de tilh√łrer nationale mindretal;
 8. 48. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage en national lovramme til at im√łdeg√• alle former for forskelsbehandling og garantere effektiv gennemf√łrelse af den eksisterende EU-lovgivningsramme, herunder ved at indlede overtr√¶delsesprocedurer; beklager d√łdvandet i R√•dets forhandlinger om forslaget til et direktiv om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering og gentager endnu engang sin opfordring til R√•det om at vedtage forslaget; gl√¶der sig over det litauiske r√•dsformandskabs st√łtte til forslaget og opfordrer andre medlemsstater til at f√łlge dette eksempel; gl√¶der sig i denne henseende over FRA‘s udtalelse af 1. oktober 2013 om ligestillingssituationen i Den Europ√¶iske Union ti √•r efter den oprindelige gennemf√łrelse af ligestillingsdirektiverne; mener, at der ligeledes b√łr s√¶ttes ind overfor diskrimination p√• baggrund af sprog;
 9. 59. ford√łmmer racistisk, antisemitisk, homofobisk/transfobisk og fremmedfjendsk vold og vold mod indvandrere, religi√łse mindretal og etniske grupper, der har n√•et alarmerende niveauer, s√¶rlig p√• internettet, p√• grund af en ikke tilstr√¶kkelig h√•ndfast indsats fra myndighedernes side for at bek√¶mpe disse former for vold; opfordrer medlemsstaterne til at gennemf√łre R√•dets rammeafg√łrelse 2008/913/RIA bek√¶mpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hj√¶lp af straffelovgivningen, til at gribe ind over for forskelsbehandling, sikre unders√łgelse af hadefuld tale og hadforbrydelser, til at vedtage strafferetlige bestemmelser, der forbyder opfordring til enhver form for had, herunder p√• grund af seksuel orientering, og til at sikre, at der er effektiv beskyttelse mod racisme, antisemitisme, sintifjendtlighed [2], fremmedhad og homofobi, og at ofre tilbydes ordentlig st√łtte; opfordrer Kommissionen til at indlede en overtr√¶delsesprocedure over for medlemsstater, der ikke gennemf√łrer rammeafg√łrelsen korrekt fra den 1. december 2014; opfordrer til en revision af rammeafg√łrelsen for at sikre, at den ogs√• omfatter hadefuld tale og antisemitiske handlinger, islamofobi og religi√łs intolerance, sintifjendtlighed, homofobi og transfobi, og til en √łget anvendelse af den; st√łtter fuldt ud det initiativ om en √łget indsats for at bek√¶mpe intolerance, der blev lanceret under det irske formandskab for R√•det, og opfordrer R√•det til at forts√¶tte dette konstruktive arbejde;
 10. 60. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iv√¶rks√¶tte en koordineret og omfattende foranstaltning til systematisk bek√¶mpelse og forebyggelse af hadforbrydelser i EU og til at g√łre hadforbrydelser synlige via data, idet det sikres, at disse data er sammenlignelige for at muligg√łre et overblik over situationen p√• EU-plan, ved at arbejde sammen med FRA om at forbedre indsamlingen og harmoniseringen af data om hadforbrydelser; ford√łmmer det hadefule sprogbrug, som stigmatiserer befolkningsgrupper p√• grund af deres sociale, kulturelle eller religi√łse oprindelse eller udenlandske herkomst, og tilskyndelse til racehad, s√¶rlig n√•r offentlige personer foretager dette; peger p√• FRA‘s udtalelse 2/2013 om rammeafg√łrelsen om racisme og fremmedhad og understreger behovet for at sikre respekt for ofrenes rettigheder, navnlig i tilf√¶lde af hadforbrydelser;
 11. 68. opfordrer Kommissionen til at frems√¶tte et forslag til en retlig ramme om sp√łrgsm√•let om tv√¶rg√•ende multidiskrimination;
Noter
 1. [Retur] EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
 2. [Retur] EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
 3. [Retur] EUT C 136 E af 11.5.2012, s. 50.
 4. [Retur] EUT C 264 E af 13.9.2013, s. 54.
 5. [Retur] Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0090 РStyrkelse af indsatsen mod racisme og fremmedhad Рpå dansk hos Europa-Parlamentet.

* * *
Rapporten i sin helhed på dansk hos Europa-Parlamentet.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] det horisontale direktiv om bek√¶mpelse af forskelsbehandling” – en popl√¶rbetegnelse for: R√•dets direktivforslag KOM(2008) 426 (Engelsk betegnelse: COM(2008) 426) af 2. juli 2008 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.
  Direktivforslaget på dansk og link til andre sprogversioner hos EUR-Lex.
  Direktivforslaget i pdf-format hos EUR-Lex.
  Folketingets journal vedr√łrende direktivforslagets behandling i Folketinget.
  Direktivforslaget i pdf-format.
  Direktivforslaget var på dagsordenen i Folketingets Europaudvalg så sent som den 28. november 2013.
  Af samlenotatet til m√łdet fremg√•r under pkt. 2 (meget kort uddrag), at:
  “Siden forel√¶ggelsen af forslaget i juli 2008 har forslaget v√¶ret behandlet un-der det franske, tjekkiske, svenske, spanske, belgiske, ungarske, polske, dan-ske,cypriotiske og irske formandskab.
  Sagen har ligeledes v√¶ret dr√łftet under litauisk formandskab. Der forventes enfremskridtsrapport inden r√•dsm√łdet.”
  Samlenotatet hos Folketinget.
  Den 4. december 2014 blev direktivforslaget dr√łftet i Ministerr√•det, som overordnet fandt, at selv om der var gjort fremskridt, s√• er der fortsat behov for yderligere dr√łftelser.
  Af referat af Folketingets Europaudvalgs m√łde den 11. december 2014 i pdf-format vedr√łrende Socialministeriets dagsordenspunkter er der p√• side 2 et notat om direktivet, hvoraf det bl.a. fremg√•r, at der forventes en fremskridtsrapport inden r√•dsm√łdet.
 2. [Retur] Fjentlighed mod sintier. Sinti er navnet på nogle af de nomadesamfund, der lever i Tyskland og andre europæiske lande.