Lovforslag nr. L 1. Transrelevante punkter i “Forslag til Finanslov for finans√•ret 2022”. 5. oktober 2021.

Vist 32 gange.

Finanslovforslaget fra Regeringen for finansåret 2022
Finanslovforslaget fra Regeringen for finansåret 2022
Lovforslag nr. L 1 РForslag til Finanslov for finansåret 2022 Рblev fremlagt den. 5. oktober 2021.
Lovforslaget indeholder 7 transrelevante punkter: Nyt krisecenter m√•lrettet dobbeltminoriteter; Driftst√łtte til Sabaah; Initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer; Ligestillingspolitik; Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer; Driftstilskud til LGBT+ Danmark; Tilskud til Copenhagen 2021; og LGBTI-personer i idr√¶tsforeninger.

Lovforslaget består af 4 bind. Hvert bind starter med side nr. 1. De 4 bind er samlet i én pdf-fil på i alt 3.779 sider.

Sideforklaring: “PDF-side xxx” refererer til sidenummeret i pdf-filen. “(Side xxx)” refereret til sidenummeret i det respektive bind.

Herunder gengives de transrelevante punkter.

* * *
Fremsat den 5. oktober 2021 af finansministeren (Nicolai Wammen)
Forslag
til
Finanslov for finansåret 2022

Bind 1.
PDF-side 916.
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

PDF-side 1027 (Side 112).
14.69.11. Styrket indsats for dobbeltminoriteter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

PDF-side 1027 (Side 112).
Budgetspecifikation:
20. Nyt krisecenter målrettet dobbeltminoriteter

PDF-side 1027 (Side 112).
20. Nyt krisecenter målrettet dobbeltminoriteter
Som led i Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 til indsatsen for dobbeltminoriteter, det vil sige LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund.
Indsatsen skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer med minoritetsbaggrund. Det skal ske gennem oprettelse af et nyt krisecenter til målgruppen med en specialiseret rådgivnings- og vejledningsindsats baseret på viden om særlige problemstillinger for målgruppen.
Krisecentret skal desuden medvirke til at generere ny viden om målgruppen.

PDF-side 1028 (Side 113).
14.69.14. Driftsst√łtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

PDF-side 1030 (Side 115).
Budgetspecifikation:
80. Sabaah

PDF-side 1032 (Side 117).
80. Sabaah
Projektet er iv√¶rsat som led i Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017 p√• det dav√¶rende Social- og Indenrigsministeriets omr√•de er der afsat bevilling til projektst√łtte til foreningen Sabaah, som arbejder for at forbedre vilk√•rene for LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund. St√łtten har til form√•l at udvide og styrke foreningens r√•dgivning og oplysning, herunder med en social- og psykologfaglig kompetence, s√• alle minoritetsetniske LGBTI-personer samt deres p√•r√łrende har lige adgang til r√•dgivning.

Som led i Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2019 af november 2018 p√• det dav√¶rende Social- og Indenrigsministeriets omr√•de er kontoen opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til forl√¶ngelse af driftstilskuddet til Sabaah.

Der er afsat 0,5 mio. kr. √•rligt i 2021 og frem. Midlerne er overf√łrt fra ¬ß 15.71.08. Reserve til videref√łrelse af tidligere satspuljeprojekter.

PDF-side 1389.
§ 15. Social- og Ældreministeriet

PDF-side 1389 (Side 46).
1. Budgetoversigt
87. Initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer

PDF-side 1411 (Side 68).
87. Initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
Kontoen blev oprettet p√• finansloven for 2019 som led i udm√łntningen af Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Der er afsat 3,4 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til udm√łntning af initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer p√• sundheds- og √¶ldreomr√•det. Midlerne er fordelt som f√łlger:

– 0,5 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af informationsmateriale, som kan underst√łtte pleje- og aktivitetspersonale i at m√łde √¶ldre LGBTI personer med fordomsfrihed og tolerance.

– 0,6 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af informationsmateriale m√•lrettet for√¶ldre til b√łrn, der bliver f√łdt med DSD tilstande (interk√łnnede).

Р2,0 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. årligt i perioden fra 2018-2021 til en styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBTI-personer.

Р0,1 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til administration af initiativerne.

Der er p√• finansloven for 2020 overf√łrt 2,0 mio. kr. √•rligt i 2020 og 2021 fra ¬ß 16.21.40.10. Etablering af videnscenter p√• transomr√•det til driften af et murstensl√łst videnscenter, som har en bestyrelse sammensat af Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Syddanmark og relevante brugerorganisationer. Hertil kan knyttes forskere og ph.d.-studerende fra de involverede afdelinger i regionerne, etableres databaser og forskningsprotokoller mv., ligesom centeret kan arrangere kurser og konferencer mv. Private fondsmidler kan supplere de afsatte midler med henblik p√• at sikre yderligere forskning.

Der er i till√¶g til ovenst√•ende overf√łrt 1,5 mio. kr. i 2019 p√• forslag til lov om till√¶gsbevilling for 2019.

Bind 2
PDF-side 1634.
§ 17. Beskæftigelsesministeriet

PDF-side 1659 (side 26)
1. Budgetoversigt
25. Ligestillingspolitik

PDF-side 1663 (Side 30).
25. Ligestillingspolitik
P√• kontoen afholdes udgifter vedr√łrende l√łn og √łvrig drift i Ligestillingsafdelingen. Ministeren for ligestilling kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedr√łrende ligestilling, herunder LGBTI-omr√•det (lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede).

Bevillingen er p√• finansloven for 2022 overf√łrt fra ¬ß 24.11.01.25. Ligestillingspolitik, jf. kongelig resolution af 19. december 2020.

P√• finansloven for 2018 er kontoen forh√łjet med 3,0 mio. kr. √•rligt i 2018-2021 til etablering af en koordinerende funktion p√• LGBTI-omr√•det.

Endvidere er der afsat 0,3 mio. kr. √•rligt i 2019-2021 til koordinering af indsatsen til bek√¶mpelse af menneskehandel, samt med 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. √•rligt i 2019-2021 til administration af satspuljeinitiativer, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Heraf er der overf√łrt 0,1 mio. kr. √•rligt i 2019-2021 til ¬ß 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til administration af initiativer p√• LGBTI-omr√•det under Sundhedsstyrelsen, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer af januar 2018. Kontoen er tilsvarende nedskrevet.

P√• finansloven for 2019 er kontoen forh√łjet med 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. √•rligt i 2020-2022 til administration af handlingsplanen til bek√¶mpelse af psykisk og fysisk vold i n√¶re relationer 2019-2022 samt med 0,1 mio. kr. √•rligt i 2019 og frem til administration af driftstilskud til LGBT Danmark, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Endelig er der afsat 0,1 mio. kr. til generel administration af tilskudsordningerne vedr√łrende ¬ß 17.11.14. Fremme af k√łnsligestilling blandt kvinder og m√¶nd.

P√• finansloven for 2022 er bevillingen videref√łrt med 3,0 mio. kr. √•rligt i 2022-2025 til en koordinerende funktion p√• LGBTI-omr√•det.

PDF-side 1671 (Side 38).
Budgetspecifikation:
31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer

PDF-side 1673 (Side 40).
31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
P√• kontoen afholdes udgifter til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Der vil under rammen kunne etableres ans√łgningspuljer til NGO’er, foreninger mv. med henblik p√• at involvere civilsamfundet i indsatsen. Der vil endvidere kunne gives direkte projektst√łtte til relevante organisationer, gennemf√łres analyser, unders√łgelser, indg√•s kontrakter, udarbejdes informationsmateriale og kampagner mv.
Satspuljekredsen og ministeren for ligestilling er enige om 12 konkrete initiativer, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af rammen til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer af januar 2018. Heraf gennemf√łres en r√¶kke af initiativerne p√• andre ministeromr√•der.

PDF-side 1671 (Side 38).
Budgetspecifikation:
33. Driftstilskud til LGBT+ Danmark

PDF-side 1673 (Side 40).
33. Driftstilskud til LGBT+ Danmark
Der er afsat 1,5 mio. kr. √•rligt fra 2019 og frem til et driftstilskud til LGBT+ Danmark, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Driftstilskuddet til LGBT+ Danmark skal bidrage til indsatsen med bl.a. at st√łtte, r√•dgive og skabe netv√¶rksmuligheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede. Som en del af driftstilskuddet forpligtes LGBT+ Danmark til at underst√łtte samarbejde og udvikling p√• tv√¶rs af organisationerne p√• LGBTI-omr√•det.

P√• finansloven for 2021 er kontoen forh√łjet med 2,5 mio. kr. i 2021. Midlerne er tilf√łrt som yderligere driftstilskud til LGBT+ Danmark til udbredelse af foreningens tilbud, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020.

PDF-side 1671 (Side 38).
Budgetspecifikation
34. Tilskud til Copenhagen 2021

PDF-side 1674 (Side 41).
34. Tilskud til Copenhagen 2021
Der er afsat samlet 6,0 mio. kr. i 2019-2021, heraf 1,5 mio. kr. i 2021, tilskud til Copenhagen 2021. Tilskuddet gives i forbindelse med LGBTI-arrangementerne World Pride og EuroGames, der afholdes i K√łbenhavn og Malm√ł i august 2021 og samlet g√•r under navnet Copenhagen 2021.

Tilskuddet gives til projektorganisationen Happy Copenhagen og skal bl.a. anvendes til drift af sekretariatet, der står for planlægning og fundraising, udgifter til PR-materialer og udarbejdelse af hjemmeside mv.

Bind 3.
PDF-side 2484.
§ 21. Kulturministeriet

PDF-side 2696 (Side 213).
Idræts- og fritidsfaciliteter

PDF-side 2697 (Side 214) og 2698 (Side 215).
62. LGBTI-personer i idrætsforeninger
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

* * *
Folketingets journal med L 1. Forslag til finanslov for finansåret 2022.
Lovforslag L 1. Forslag til finanslov for finansåret 2022 på Folketingstidende Tillæg D.