Uafh√¶ngig ekspert i beskyttelse mod vold og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet bliver udpeget. FN’s Menneskerettighedsr√•ds resolution A/HRC/32/L.2/Rev.1 af 28. juni 2016.

Vist 191 gange.

FN
FN
FN‘s Menneskerettighedsr√•d vedtog p√• sin 32. samling den 28. juni 2016 resolution A/HRC/32/L.2/Rev.1 om, at der skal udpeges en uafh√¶ngig ekspert, som skal overv√•ge og r√•dgive medlemsstaterne om bek√¶mpelse af vold og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet og rapportere derom til FN‘s Menneskerettighedsr√•d og FN‘s Generalforsamling.

Resolutionsforslag A/HRC/32/L.2/Rev.1 gengives herunder i dansk oversættelse.
Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske tekst.
Tina Thranesen.

Menneskerettighedsrådet
32. session
Punkt 3
Fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder, borgerlige, politiske, √łkonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, herunder retten til udvikling

Resolutionsforslaget blev st√łttet af f√łlgende stater:
Albanien, Angola*, Argentina*, Australien*, √ėstrig*, Belgien, Bolivia (Flernationale Stat), Brasilien*, Bulgarien*, Canada*, Chile, * Colombia*, Costa Rica*, Kroatien*, Cypern*, Tjekkiet*, Danmark*, El Salvador, Finland*, Frankrig, Tyskland, Gr√¶kenland*, Honduras*, Island*, Irland, * Israel*, Liechtenstein*, Luxembourg*, Malta*, Mexico, Montenegro*, Holland, New Zealand*, Norge*, Paraguay, Portugal, Slovenien, Spanien*, Sverige*, Ukraine*, USA*, Uruguay*.
* Stater, der ikke er medlem af Menneskerettighedsrådet i denne samling.

Beskyttelse mod vold og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet

Menneskerettighedsrådet:

Bekræfter Verdenserklæringen om Menneskerettigheder.

Erindrer om, at Wien deklarationen og handlingsprogrammet [1] bekr√¶fter, at alle menneskerettigheder er universelle, udelelige og indbyrdes afh√¶ngige og indbyrdes forbundne, at det internationale samfund skal behandle menneskerettigheder globalt p√• en fair og lige m√•de, p√• lige fod og med samme v√¶gt, og samtidig med at betydningen af nationale og regionale s√¶rlige forhold og forskellige historiske, kulturelle og religi√łse baggrunde erindres, er det staters pligt uanset deres politiske, √łkonomiske og kulturelle systemer at fremme og beskytte alle grundl√¶ggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder.

Minder også om Generalforsamlingens resolution 60/251 af 15. marts 2006, hvor forsamlingen udtalte, at Menneskerettighedsrådet skal have ansvaret for at fremme universel respekt for beskyttelse af alle menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder for alle uden forskelsbehandling af nogen art og på en fair og lige måde.

Minder endvidere om Menneskerettighedsrådets resolutioner 17/19 af 17. juni 2011 og 27/32 af 26. september 2014.

Minder om Menneskerettighedsrådets resolutioner 5/1 og 5/2 af 18. juni 2007.

 1. Bekr√¶fter, at alle mennesker er f√łdt frie og lige i v√¶rdighed og rettigheder, og at enhver er berettiget til alle de rettigheder og friheder, som er fastsat i verdenserkl√¶ringen uden forskelsbehandling af nogen art, s√• som, race, farve, k√łn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, f√łdsel eller anden status.
 2. Beklager dybt voldshandlinger og forskelsbehandling i alle regioner i verden beg√•et mod personer p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet.
 3. Vedtager at udpege en uafh√¶ngig ekspert i beskyttelse mod vold og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet for en tre√•rig periode med f√łlgende mandat:
  1. Vurdere implementeringen af de eksisterende internationale menneskerettighedsinstrumenter med hensyn til mulighederne for at bek√¶mpe vold og diskrimination mod personer p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet, og at afd√¶kke b√•de bedste praksis og huller.
  2. At skabe opm√¶rksom p√• vold og diskrimination mod personer p√• grundlag af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet, og at identificere og l√łse de grundl√¶ggende √•rsager til vold og diskrimination.
  3. At indg√• i dialog og r√•df√łre sig med medlemsstaterne og andre relevante akt√łrer, herunder FN-agenturer, programmer og fonde, regionale menneskerettighedsinstrumenter, nationale menneskerettighedsinstitutioner, civilsamfundsorganisationer og akademiske institutioner.
  4. At samarbejde med stater med henblik p√• at fremme gennemf√łrelsen af foranstaltninger, der bidrager til beskyttelse af alle personer mod vold og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet.
  5. At afhj√¶lpe de mange grove former for vold og diskrimination beg√•et p√• grund af flere samtidige √•rsager, som personer uds√¶ttes for p√• grundlag af deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet.
  6. At gennemf√łre, lette og st√łtte tilvejebringelsen af r√•dgivning, teknisk bistand, kapacitetsopbygning og internationalt samarbejde til st√łtte for de nationale bestr√¶belser p√• at bek√¶mpe vold og diskrimination af personer p√• grundlag af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet.
 4. Anmoder den uafhængige ekspert om årligt at aflægge rapport til Menneskerettighedsrådet, startende fra dens 35. session, og til Generalforsamlingen, startende fra dens 72. session.
 5. Opfordrer alle stater til at samarbejde med den uafh√¶ngige ekspert i gennemf√łrelsen af mandatet, herunder ved at give alle √łnskede oplysninger, ved seri√łst at overveje at reagere positivt p√• anmodninger fra den uafh√¶ngige ekspert om at bes√łge deres lande og overveje gennemf√łrelsen af anbefalingerne i mandatindehaverens rapporter.
 6. Opfordrer alle relevante interessenter, herunder FN-agenturer, programmer og fonde, menneskerettighedsinstrumenter, nationale menneskerettighedsinstitutioner, nationale uafhængige overvågningssystemer, civilsamfundet, den private sektor, donorer og udviklingsorganisationer til at samarbejde fuldt ud med den uafhængige ekspert for at aktivere indehaveren mandat til at opfylde hans eller hendes mandat.
 7. Anmoder generalsekret√¶ren og De Forenede Nationers H√łjkommiss√¶r for Menneskerettigheder til at forsyne den uafh√¶ngige ekspert med alle de menneskelige, tekniske og finansielle ressourcer, som er n√łdvendige for en effektiv opfyldelse af hans eller hendes mandat.
 8. Beslutter fortsat at behandle dette forhold.

* * *
FN‘s Menneskerettighedsr√•d udsendte den 28. juni 2016 en pressemeddelelse om vedtagelse af resolutionsforslag A/HRC/32/L.2/Rev.1.

Pressemeddelelsen fra FN‘s Menneskerettighedsr√•d i dansk overs√¶ttelse.
Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske tekst.
Tina Thranesen.

Pressemeddelelsen

Menneskerettighedsr√•det etablerer mandat om beskyttelse mod vold og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet

Initiativ til beslutning om beskyttelse mod vold og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet

I beslutning (A/HRC/32/L.2/Rev.1) om beskyttelse mod vold og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet, der blev vedtaget ved en afstemning med 23 stemmer for, 18 imod og 6 hverken for eller imod, beslutter Menneskerettighedsr√•det for en periode p√• tre √•r at udpege en uafh√¶ngig ekspert i beskyttelse mod vold og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet med mandat til at vurdere implementeringen af de eksisterende internationale menneskerettighedsinstrumenter med hensyn til mulighederne for at bek√¶mpe vold og diskrimination af personer p√• grundlag af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet; skabe opm√¶rksom p√• vold og diskrimination mod personer p√• grundlag af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet, og at identificere og l√łse de grundl√¶ggende √•rsager til vold og diskrimination; og indg√• i dialog og r√•df√łre sig med medlemsstaterne og andre relevante akt√łrer. Menneskerettighedsr√•det anmoder ogs√• den uafh√¶ngige ekspert om √•rligt at afl√¶gge rapport til Menneskerettighedsr√•det, startende fra dens 35. session, og til Generalforsamlingen, startende fra dens 72. session.

Resultatet af afstemningen om resolutionsforslaget:
For (23): Albanien, Belgien, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Frankrig, Georgien, Tyskland, Letland, Mexico, Mongoliet, Holland, Nigeria, Panama, Portugal, Republikken Korea, Slovenien, Schweiz, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Venezuela, og Viet Nam.
Imod (18): Algeriet, Bangladesh, Burundi, Kina, Congo, Elfenbenskysten, Etiopien, Indonesien, Kenya, Kirgisistan, Maldiverne, Marokko, Namibia, Qatar, Rusland, Saudi-Arabien, Togo, og De Forenede Arabiske Emirater.
Hverken for eller imod (6): Botswana, Ghana, Indien, Maldiverne, Filippinerne og Sydafrika.

Chile introducerede resolutionsudkast L.2/Rev.1 om beskyttelse mod vold og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet og mindede om, at til dato havde Menneskerettighedsr√•det allerede godkendt dette forhold gennem to resolutioner. H√łjkommiss√¶ren havde udstedt en rapport, der understregede behovet for et system, der specifikt havde omfattende fokus p√• disse forhold. Resolutionen havde til form√•l at udfylde dette hul.

Uruguay, der ogs√• var med til at introducere resolutionsudkast L.2/Rev.1, udtalte, at denne form for vold kr√¶vede en klar reaktion fra Menneskerettighedsr√•det, hvilket var grunden til beslutningen om at etablere et nyt mandat. Menneskerettighedsr√•det havde allerede besk√¶ftiget sig med mange former for vold og diskrimination, og nu var der behov for at udfylde hullet og sikre beskyttelse mod vold og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet.

Brasilien, der ogs√• var med til at introducere resolutionsudkast L.2/Rev.1, udtalte, at dette initiativ s√łgte at fremme en tiltr√¶ngt dialog for at s√¶tte en stopper for vold og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet p√• grundlag af internationale menneskerettighedsinstrumenter og Wien deklarationen og handlingsprogrammet. Resolutionsudkastet var blevet oversat til alle officielle sprog i FN, og brede h√łringer var gennemf√łrt. Brasilien opfordrede alle delegationerne til at stemme for resolutionen for ikke at glemme nogen.

* * *
FN’s H√łjkommiss√¶r for Menneskerettigheder journal over resolutionsforslaget.
Pressemeddelelsen hos FN’s H√łjkommiss√¶r for Menneskerettigheder.

* * *
Note af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Wien deklarationen og handlingsprogrammet
  P√• FN’s Verdenskonference om Menneskerettigheder i 1993 blev Wien deklarationen (ogs√• betegnet Wien-erkl√¶ringen) vedtaget. I deklarationen blev det sl√•et fast, at vold mod kvinder er et brud p√• menneskerettighederne. I konferencens slutdokument konkluderedes det, at det var overordentligt vigtigt, at “arbejde hen imod afskaffelse af vold mod kvinder, offentligt s√•vel som i familien”.
  Wien deklarationen p√• engelsk hos FN’s H√łjkommiss√¶r for Menneskerettigheder.