Assisteret reproduktion, Bekendtg√łrelse om vurdering af for√¶ldreuegnethed i forbindelse med behandling med. BEK nr. 316 af 27. marts 2019.

Vist 60 gange.
Bekendtg√łrelse om vurdering af for√¶ldreuegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion (BEK nr. 316 af 27. marts 2019) er udstedt i medf√łr af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og h√łrer under Sundheds- og √Üldreministeriet.

Kapitel 1
Vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion af en person, som har bopæl her i landet

¬ß 1. Bestemmelserne i denne bekendtg√łrelse, jf. dog kapitel 2, g√¶lder for den sundhedsperson, der er ansvarlig for behandling med assisteret reproduktion af en person, som har bop√¶l her i landet og for regionsr√•det.
Stk. 2. Den sundhedsperson, der henviser til behandling med assisteret reproduktion, kan efter samtykke ved henvisningen g√łre opm√¶rksom p√•, at der kan v√¶re tvivl om kvindens eller parrets evner til at drage omsorg for et barn efter f√łdslen.
¬ß 2. I forbindelse med den sundhedsfaglige udredning og stillingtagen til behandling med assisteret reproduktion skal den behandlende sundhedsperson overveje, hvorvidt der er tvivl om en enlig kvindes eller et pars evne til at drage omsorg for et barn efter f√łdslen.
Stk. 2. Hvis den ansvarlige sundhedsperson vurderer, at der er tvivl om en enlig kvindes eller et pars evne til at drage omsorg for et barn efter f√łdslen, skal sundhedspersonen med den enlige kvindes eller parrets samtykke indsende oplysninger til regionsr√•det med anmodning om, at regionsr√•det tr√¶ffer afg√łrelse om, hvorvidt der kan iv√¶rks√¶ttes behandling med assisteret reproduktion.
Stk. 3. Til brug for regionsr√•dets sagsbehandling skal den behandlende sundhedsperson indsende en redeg√łrelse for sundhedspersonens tvivl om den enlige kvindes eller parrets for√¶ldreegnethed.
Stk. 4. Ved manglende samtykke fra den enlige kvinde eller parret til videregivelse af oplysninger til regionsrådet skal sundhedspersonen afvise at indlede behandling med assisteret reproduktion.
¬ß 3. Regionsr√•det tr√¶ffer afg√łrelse om, hvorvidt behandling med assisteret reproduktion kan iv√¶rks√¶ttes. Regionsr√•det kan med den enlige kvindes eller parrets samtykke inddrage anden sagkundskab i vurderingen af for√¶ldreegnethed, inden der tr√¶ffes afg√łrelse. Anden sagkundskab kan v√¶re den praktiserende l√¶ge, de sociale myndigheder eller andre.
Stk. 2. Inddragelse af anden sagkundskab efter stk. 1 kan kun finde sted med samtykke fra kvinden eller parret.
Stk. 3. Hvis kvinden eller parret ikke giver samtykke til at inddrage anden sagkundskab, skal regionsrådet afvise, at der må indledes behandling med assisteret reproduktion.

Forhold af betydning for vurdering af forældreuegnethed
§ 4. Ved vurdering af, om der er tvivl om en kvindes eller et pars forældreuegnethed, kan indgå:
  1. eventuelle misbrugsproblemer hos kvinden eller parret,
  2. kvindens eller parrets mentale tilstand, der kan få betydning for omsorgsevnen for et kommende barn,
  3. forhold der kan bevirke anbringelse af barnet uden for hjemmet, eller
  4. at den ene eller begge kommende forældre allerede har et barn, der er anbragt uden for hjemmet på grund af familiens forhold.

Forhold der ikke må tages med i vurderingen af forældreuegnethed
¬ß 5. Der m√• ikke meddeles afslag p√• behandling med assisteret reproduktion p√• grund af kvindens eller parrets seksuelle orientering, eller racem√¶ssige, religi√łse, etniske samt lignende forhold.

Klageadgang

¬ß 6. Regionsr√•dets afg√łrelse kan indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger efter afg√łrelsen.
Stk. 2. Regionsrådet skal oplyse kvinden eller parret om ankeadgangen.
Stk. 3. Ankestyrelsen har den endelige administrative afg√łrelse.
¬ß 7. Ved Ankestyrelsens afg√łrelse finder bestemmelsen i ¬ß 53 i lov om retssikkerhed og administration p√• det sociale omr√•de, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1064 af 21. august 2018.

Kapitel 2
Vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion af en person, som ikke har bopæl her i landet
¬ß 8. Efter ¬ß 6 b i lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. skal en sundhedsperson afvise behandling med assisteret reproduktion, hvis den sundhedsperson, der er ansvarlig for behandling med assisteret reproduktion af en enlig kvinde eller et par, som ikke har bop√¶l her i landet, vurderer, at der er √•benbar tvivl om den enlige kvindes eller parrets evne til at drage forn√łden omsorg for et barn efter f√łdslen.

Kapitel 3
Ikrafttræden
¬ß 9. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. april 2019.
Stk. 2. Bekendtg√łrelse nr. 1345 af 27. november 2013 om vurdering af for√¶ldreuegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion oph√¶ves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 27. marts 2019
Ellen Trane N√łrby

* * *
Bekendtg√łrelsen hos Retsinformation.