Forskelsbehandling på grund af race m.v. Lov om forbud mod

Vist 501 gange. Lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race m.v., – LBK nr. 626 af 29. september 1987, der tr√•dte i kraft den 1. juli 1987 og h√łrer under Justitsministeriet, giver en vidtg√•ende beskyttelse af de persongrupper, den omhandler.
Det er en sammenskrivning af hovedloven (Lov nr. 289 af 9. juni 1971, der trådte i kraft den 1. august 1971) og ændringsloven (lov nr. 357 af 3. juni 1987, der trådte i kraft dewn 1. juli 1987).
(LBK betyder lovbekendtg√łrelse, der er en sammenskrivning af en hovedlov og efterf√łlgende love, som √¶ndrer i hovedloven.)

Det er ordene “seksuelle orientering” i lovteksten, som er det v√¶sentlige i relation til transpersoner.
Det fremgår ikke direkte fremgår af loven, at transpersoner er omfattet af ordene, men er tilfældet.

Loven g√łr det s√•ledes ulovligt at n√¶gte at betjene de personer, som loven omhandler, f.eks. i forretninger, ligesom det er ulovligt at n√¶gte dem adgang til transportmidler, restaurationer, diskoteker, museer og andre steder, hvortil der er √•ben for almenheden.

* * *
Herunder gengives det væsentligste af loven.
¬ß 1. Den, som inden for erhvervsm√¶ssig eller almennyttig virksomhed p√• grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering n√¶gter at betjene den p√•g√¶ldende p√• samme vilk√•r som andre, straffes med b√łde eller f√¶ngsel indtil 6 m√•neder.
Stk. 2. På samme måde straffes den, som af nogen af de i stk. 1 nævnte grunde nægter at give en person adgang på samme vilkår som andre til sted, forestilling, udstilling, sammenkomst eller lignende, der er åben for almenheden.
§ 2. Loven omfatter ikke uagtsomt forhold.
¬ß 3. Er en af de i ¬ß 1 n√¶vnte overtr√¶delser beg√•et af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der p√•l√¶gges selskabet som s√•dant b√łdeansvar.
§ 4. Sager om overtrædelse af denne lov behandles som politisager.

* * *
Det er denne lov, der var grundlaget for, at B&O-forhandleren i Viborg fik en b√łde p√• 3.000 kr. for at afvise at betjene Kjole-Ole i sin forretning.

Se også Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Lov om forskelsbehandling på grund af race m.v. på Retsinformation.

* * *
Historik
  • LOV nr. 289 af 9. juni 1971 p√• Retsinformation. (Ikke g√¶ldende, for√¶ldet).
    Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. Loven trådte i kraft den 1. august 1971.
  • Lov nr. 357 af 3. juni 1987 p√• Retsinformation. (Ikke g√¶ldende, for√¶ldet).
    Lov om ændring af borgerlig straffelov og lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. Forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering). Loven trådte i kraft den 1. juli 1987.
    Loven indf√łrte “seksuelle orientering” som specifik beskyttelsesgrund mod forskelsbehandling i straffeloven og i lov om forskelsbehandling p√• grund af race m.v.