L 1. Forslag af 2. oktober 2019 til finanslov for finansåret 2020.

Vist 82 gange.
Finansminister Nicolai Wammen (S) fremsatte den 2. oktober 2019 L 1 Рsamling 2019-20 Рforslag til finanslov for finansåret 2020.

Finanslovsforslaget indeholder flere punkter, hvor der er afsat midler til LGBTI forhold.
Herunder gengives uddrag af finansloven, som i alt er på 3.601 sider fordelt i bind 1 til 4.
Som hj√¶lp er indsat sidetal til punkterne i finanslovsforslaget. Sidetallet er det sidenummer i det bind, som punktet er anf√łrt i. I parentes er anf√łrt det sidenummer, som punktet har i pdf-filen.

* * *
Indhold
Driftstilskud til Sabaah
Initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
Etablering af et videnscenter på transområdet
√ėget informationsindsats i relation til transpersoner
Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede
LGBTI-personer i idrætsforeninger
Ligestillingspolitik
Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
Driftstilskud til LGBTI Danmark [1]
Tilskud til Copenhagen 2021

Forslag
til
Finanslov for finansåret 2020

Bind 1
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

Side 112 (Pdf-side 831)
[Indhold] 80. Sabaah
Som led i Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017 p√• Social- og Indenrigsministeriets omr√•de er der afsat 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,8 mio. kr. √•rligt i perioden 2019-2021. Der gives projektst√łtte til foreningen Sabaah, som arbejder for at forbedre vilk√•rene for LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund. St√łtten har til form√•l at udvide og styrke foreningens r√•dgivning og oplysning, herunder med en social- og psykologfaglig kompetence, s√• alle minoritetsetniske LGBTI-personer samt deres p√•r√łrende har lige adgang til r√•dgivning.

Som led i Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2019 af november 2018 p√• Social- og Indenrigsministeriets omr√•de er kontoen opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til forl√¶ngelse af driftstilskuddet til Sabaah.

* * *
Bind 2
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet

Side 47 (Pdf-side 1188)
[Indhold] 87. Initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgift 0,4 1,2 2,9 2,8

Side 68 (Pdf-side 1209)
87. Initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
Kontoen blev oprettet p√• forslag til finansloven for 2019 som led i udm√łntningen af Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Der er afsat 3,4 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til udm√łntning af initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer p√• sundheds- og √¶ldreomr√•det. Midlerne er fordelt som f√łlger:

– 0,5 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af informationsmateriale,
som kan underst√łtte pleje- og aktivitetspersonale i at m√łde √¶ldre LGBTI-personer med fordomsfrihed og tolerance.

– 0,6 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af informationsmateriale m√•lrettet for√¶ldre til b√łrn, der bliver f√łdt med DSD tilstande (interk√łnnede).

Р2,0 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. årligt i perioden fra 2018-2021 til en styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBTI-personer.

Р0,1 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til administration af initiativerne.

Der er p√• finansloven for 2020 overf√łrt 2,0 mio. kr. √•rligt i 2020 og 2021 fra ¬ß 16.21.40.10.
Etablering af videnscenter p√• transomr√•det til driften af et murstensl√łst videnscenter, som har en bestyrelse sammensat af Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Syddanmark og relevante brugerorganisationer. Hertil kan knyttes forskere og ph.d.-studerende fra de involverede afdelinger i regionerne, etableres databaser og forskningsprotokoller m.v., ligesom centeret kan arrangere kurser og konferencer m.v. Private fondsmidler kan supplere de afsatte midler med henblik p√• at sikre yderligere forskning.

Der er i till√¶g til ovenst√•ende overf√łrt 1,5 mio. kr. i 2019 p√• forslag til lov om till√¶gsbevilling for 2019.

* * *
Side 134 nederst – 136 (Pdf-side 1275 – 1277)
[Indhold] 16.21.40. Etablering af et videnscenter på transområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Side 135 √łverst (Pdf-side 1276)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgift 1,5

10. Etablering af et videnscenter på transområdet
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgift 1,5

42. Overf√łrselsudgifter til kommuner og regioner
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1,5

10. Etablering af et videnscenter på transområdet
Som led i udm√łntningen af Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat i alt 5,5 mio. kr. i perioden 2019-2021, fordelt med 1,5 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til etableringen af et videnscenter p√• transomr√•det for at udvikle og fastholde erfaringer p√• transomr√•det.

Form√•let er at oprette et murstensl√łst videnscenter, som har en bestyrelse sammensat af Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Syddanmark og relevante brugerorganisationer.
Det var forudsat, at den daglige drift af videnscenteret skulle varetages af en forskningsleder og et sekretariat.

Der er dog efter aftalens indgåelse enighed blandt satspuljepartierne om, at driften af videnscenteret skal varetages af Sundhedsstyrelsen. Der kan knyttes forskere og ph.d.-studerende fra de involverede afdelinger i regionerne til videnscenteret, etableres databaser og forskningsprotokoller m.v., ligesom centeret kan arrangere kurser og konferencer m.v.

Private fondsmidler kan supplere de afsatte midler med henblik på at sikre yderligere forskning.

Som konsekvens af ovenst√•ende er midlerne overf√łrt til ¬ß 16.11.11.87. Udm√łntning af LGBTI-initiativer vedr. satspuljeaftale for 2018, jf. anm√¶rkningstekst til kontoen. Midlerne for 2019 overf√łres til kontoen p√• forslag til lov om till√¶gsbevilling for 2019.

[Indhold] 16.21.41. √ėget informationsindsats i relation til transpersoner (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.

Side 136 – 137 (Pdf-side 1276 – 1277)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling 0,8 0,2 0,2

10. √ėget informationsindsats i relation til transpersoner
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgift 0,8 0,2 0,2

46. Tilskud til anden virksomhed og Investeringstilskud
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgift 0,8 0,2 0,2

10. √ėget informationsindsats i relation til transpersoner
Som led i udm√łntningen af √łget informationsindsats i relation til transpersoner er der afsat i alt 1,2 mio. kr. i perioden 2019-2021, fordelt med 0,8 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til √łget informationsindsats i sundhedsv√¶senet, herunder brugerinddragelse og aktiviteter, der fremmer dialog og √•benhed omkring behandlingstilbud, informationsm√łder til brugere og p√•r√łrende, samt indsatser rettet mod relevante personalegrupper.

Form√•let er at d√¶kke behovet for √łget information om omr√•det, b√•de m√•lrettet brugerne og sundhedsprofessionelle. Det vurderes hensigtsm√¶ssigt, at der afs√¶ttes midler til at styrke informationen om de udrednings- og behandlingsforl√łb som eksisterer, herunder styrket information omkring form√•l med udredning og forventet forl√łb. S√•ledes vurderes der at v√¶re behov for information b√•de m√•lrettet det personale, der specifikt besk√¶ftiger sig med omr√•det, men ogs√• m√•lrettet sundhedspersonale der m√łder transpersoner i andre dele af sundhedsv√¶snet.

* * *
[Indhold] 16.21.42. Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling 0,3 03 0,3

10. Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgift 0,3 03 0,3

42. Overf√łrselsudgifter til kommuner og regioner
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  0,3 03 0,3

10. Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede
Som led i udm√łntningen af pilotprojektet om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede er der afsat i alt 0,9 mio. kr. i perioden 2019-2021, fordelt med 0,3 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til gennemf√łrelse af pilotprojekt, hvor transk√łnnede kan modtage supplerende r√•dgivning, der er uafh√¶ngig af den √łvrige udredning og behandling.

Form√•let er at give transk√łnnede eller personer med overvejelser omkring deres k√łnsidentitet et r√•dgivningstilbud, som er placeret uafh√¶ngigt af de speciall√¶ger og teams, der varetager selve den k√łnsmodificerende behandling, da dette er et stort √łnske fra brugersiden. √ėnsket er at sikre brugerne psykosocial st√łtte fra personale, der ikke har beslutningskompetence ift. behandlingstilbuddet. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er v√¶sentligt, at de personer, der skal r√•dgive transpersoner, der √łnsker k√łnsmodificerende behandling, dels er sundhedsfagligt kvalificerede til det og har et s√¶rligt sundhedsfagligt kendskab til omr√•det, dels at de er bekendt med det udrednings- og behandlingsforl√łb, den p√•g√¶ldende gennemg√•r, samt indg√•r i et tv√¶rfagligt samarbejde omkring l√łbende faglig dialog, uddannelse og erfaringsopsamling. Det er endvidere v√¶sentligt, at der findes et offentligt finansieret r√•dgivningsforl√łb, som er af h√łj kvalitet.

* * *
§ 21. Kulturministeriet

Side 206 (Pdf-side 2479)
[Indhold] 62. LGBTI-personer i idrætsforeninger
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgift 0,3 0,6 0,9

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgift 0,3 0,6 0,9

Side 207 (Pdf-side 2480)
62. LGBTI-personer i idrætsforeninger
Der er afsat en bevilling p√• 0,3 mio. kr. i 2019, 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 til en unders√łgelse af omfanget af oplevede barrierer for LGBTI-personer i de danske idr√¶tsforeninger, herunder omfanget af homo- og transfobi i disse milj√łer, samt til kampagner og aktiviteter vedr. LGBTI-personer i idr√¶tsforeningerne, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af den 10. november 2017. En arbejdsgruppe vil p√• baggrund af unders√łgelsen udarbejde en strategi for, hvilke initiativer og kampagner man kan igangs√¶tte i idr√¶tsforeningerne, som kan forbedre vilk√•rene for LGBTI-personer. Initiativet er en del af en st√łrre tv√¶rministeriel handlingsplan p√• LGBTI-omr√•det, der effektueres mellem 2018 -2021.

* * *
Side 32 (Pdf-side 2555)
¬ß 24 Milj√ł- og F√łdevareministeriet

[Indhold] 25. Ligestillingspolitik
P√• kontoen afholdes udgifter vedr√łrende l√łn og √łvrig drift i Ligestillingsafdelingen. Ministeren kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedr√łrende ligestilling, herunder LGBTI-omr√•det (lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede).

Der er afsat 0,6 mio. kr. √•rligt i 2017 og 2018 samt 0,5 mio. kr. √•rligt i 2019 og 2020 til administration af satspuljeinitiativer, jf. Aftale mellem den dav√¶rende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Kontoen er forh√łjet med 3,0 mio. kr. √•rligt i 2018-2021 til etablering af en koordinerende funktion p√• LGBTI-omr√•det.

Endvidere er der afsat 0,3 mio. kr. √•rligt i 2019-2021 til koordinering af indsatsen til bek√¶mpelse af menneskehandel, samt med 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. √•rligt i 2019-2021 til administration af satspuljeinitiativer, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Heraf er der overf√łrt 0,1 mio. kr. √•rligt i 2019-2021 til ¬ß 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til administration af initiativer p√• LGBTI-omr√•det under Sundhedsstyrelsen, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer af januar 2018. Kontoen er tilsvarende nedskrevet.

Kontoen er endvidere forh√łjet med 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. √•rligt i 2020-2022 til administration af handlingsplanen til bek√¶mpelse af psykisk og fysisk vold i n√¶re relationer 2019-2022 samt med 0,1 mio. kr. √•rligt i 2019 og frem til administration af driftstilskud til LGBT Danmark, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

* * *
[Indhold] Side 38 (Pdf-side 2561)
31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgift 7,0 0,3 0,4 2,2

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgift 7,0 0,3 0,4 2,2

Side 40 (Pdf-side 2563)
31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
P√• kontoen afholdes udgifter til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Der vil under rammen kunne etableres ans√łgningspuljer til NGO‘er, foreninger mv. med henblik p√• at involvere civilsamfundet i indsatsen. Der vil endvidere kunne gives direkte projektst√łtte til relevante organisationer, gennemf√łres analyser, unders√łgelser, indg√•s kontrakter, udarbejdes informationsmateriale og kampagner mv.

Satspuljekredsen og ministeren for ligestilling er enige om 12 konkrete initiativer, jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af rammen til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer af januar 2018. Heraf gennemf√łres en r√¶kke af initiativerne p√• andre ministeromr√•der. Der er i 2018 overf√łrt 0,5 mio. kr. til Udl√¶ndinge- og Integrationsministeriet ¬ß 14.69.14. Driftsst√łtte til brugerorganisationer mv. og 0,5 mio. kr. til Sundhedsministeriet ¬ß 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, jf. akt. 66 af 22. februar 2018.
Der er i 2019 indbudgetteret med overf√łrelse af midler til initiativer p√• andre ministeromr√•der i 2019-2021. Kontoen er tilsvarende nedskrevet.

[Indhold] 33. Driftstilskud til LGBTI Danmark [1b]
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgift 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Side 41 (Pdf-side 2564)
33. Driftstilskud til LGBTI Danmark [1c]
Der er fastsat til 1,5 mio. kr. √•rligt fra 2019 og frem til et driftstilskud til LGBT Danmark jf. Aftale mellem den dav√¶rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Driftstilskuddet til LGBT Danmark skal bidrage til indsatsen med bl.a. at st√łtte, r√•dgive og skabe netv√¶rksmuligheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede. Som en del af driftstilskuddet forpligtes LGBT Danmark til at underst√łtte samarbejde og udvikling p√• tv√¶rs af organisationerne p√• LGBTI-omr√•det.

* * *
[Indhold] 34. Tilskud til Copenhagen 2021
Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. √•rligt i 2020 og 2021 i tilskud til Copenhagen 2021. Tilskuddet gives i forbindelse med LGBTI-arrangementerne World Pride og EuroGames, der afholdes i K√łbenhavn og Malm√ł i august 2021 og samlet g√•r under navnet Copenhagen 2021.

Tilskuddet gives til projektorganisationen Happy Copenhagen og skal bl.a. anvendes til drift af sekretariatet, der står for planlægning og fundraising, udgifter til PR-materialer og udarbejdelse af hjemmeside mv.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende lovforslaget.
Lovforslaget i pdf-format hos Folketinget.

  1. [Retur 1a] [Retur 1b] [Retur 1c] I finanslovsforslaget er skrevet “LGBTI Danmark”. Det skal rettelig v√¶re LGBT Danmark.