Grund- og nærhedsnotat af 26. november 2020 fra beskæftigelsesministeren om en Union med lige muligheder for LGBTIQ-personer 2020-2025.

Vist 66 gange.
Grund- og n√¶rhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, R√•det, Det Europ√¶iske √ėkonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget; En Union med lige muligheder: Strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer 2020-2025, fra besk√¶ftigelsesministeren til Ligestillingsudvalget.

Grund- og n√¶rhedsnotatet vedr√łrer LGBTIQ-ligestillingsstrategi 2020-2025. (COM(2020) 698). 12. november 2020.

Grund- og nærhedsnotatet er registreret hos Ligestillingsudvalget (LIU) som bilag 26, alm. del, samling 2020-21.

* * *
Beskæftigelsesministeriet

26. november 2020

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, R√•det, Det Europ√¶iske √ėkonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget; En Union med lige muligheder: Strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer 2020-2025

KOM-nr. (2020) 698 final
Nyt notat

1. Resumé
Kommissionen har den 12. november 2020 offentliggjort en meddelelse om en strategi for ligestilling for LGBTIQ-personer (lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner, nonbin√¶re personer, interk√łnnede og queer-personer) 2020-2025, der skal udg√łre en plan for den nye Kommissionens ambitioner p√• LGB-TIQ-omr√•det samt overordnet beskrive initiativer og regulering. Meddelelsen indeholder en r√¶kke forslag p√• LGBTIQ-omr√•det inden for fire overordnede tematikker: 1) Bek√¶mpelse af forskelsbehandling, 2) Sikring af sikkerhed, 3) Beskyttelse af regnbuefamiliers rettigheder og 4) Ligestilling af LGB-TIQ-personer over hele verden. Meddelelsen har i sig selv ingen lovgivningsm√¶ssige eller √łkonomiske konsekvenser.

2. Baggrund
Kommissionen har ved KOM (2020) 698 af den 12. november 2020 fremsendt meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, R√•det, Det Europ√¶iske √ėkonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget: En Union med lige muligheder: Strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer 2020-2025.

3. Formål og indhold
Strategien er Kommissionens f√łrste strategi p√• LGBTIQ-omr√•det, og den bygger videre p√• Listen over foranstaltninger til fremme af LGBTI-personers ligestilling 2015-2019. Den knytter sig endvidere til andre af Europa-Kommissionens strategiske rammer og strategier, herunder den nyligt vedtagne EU-handlingsplan mod racisme 2020-2025, strategien for ofres rettigheder og strategien for ligestilling mellem m√¶nd og kvinder.

Strategien har til form√•l at adressere de uligheder og udfordringer, som LGBTIQ personer i EU m√łder, den omfatter en r√¶kke m√•lrettede foranstaltninger, herunder retlige og finansielle foranstaltninger, for de n√¶ste fem √•r.

Strategien er opdelt i en r√¶kke initiativer, som Kommissionen vil initiere i perioden og en r√¶kke anbefalinger, som Kommissionen vil st√łtte medlemsstaterne i at implementere. Derudover indeholder strategien en mainstreaming-indsats, der skal integrere bek√¶mpelsen af den forskelsbehandling, som LGBTIQ-personer uds√¶ttes for, i alle EU-politikker og centrale initiativer

Strategien er opdelt i fire overordnede tematikker:

  1. Bek√¶mpe forskelsbehandling af LGBTIQ-personer: Kommissionen vil bl.a. p√• besk√¶ftigelsesomr√•det senest i 2022 frems√¶tte forslag til lovgivning som opf√łlgning p√• rapporten om gennemf√łrelsen af direktivet om ligebehandling p√• besk√¶ftigelsesomr√•det, herunder navnlig om styrkelse af ligestillingsorganernes rolle. Kommissionen vil desuden bl.a. st√łtte sundhedsforskning med relevans for LGBTIQ-personer.
  2. Sikre LGBTIQ-personers sikkerhed: Kommissionen vil bl.a. i 2021 freml√¶gge et initiativ med henblik p√• at udvide listen over “EU-forbrydelser” til ogs√• at omfatte
    hadforbrydelser og hadefuld tale, for at harmonisere beskyttelsen mod hadforbrydelser og hadefuld tale rettet mod LGBTIQ-personer. Kommissionen vil desuden stille finansieringsmuligheder til rådighed for initiativer, der har til formål at bekæmpe hadforbrydelser, hadefuld tale og vold rettet mod LGBTIQ-personer.
  3. Beskytte regnbuefamiliers rettigheder: Som f√łlge af forskelle i national lovgivning mellem medlemsstaterne anerkendes familiem√¶ssige b√•nd ikke altid, n√•r regnbuefamilier passerer EU‘s indre gr√¶nser. Derfor vil Kommissionen bl.a. frems√¶tte et lovgivningsinitiativ om gensidig anerkendelse af for√¶ldreskab og unders√łge mulige foranstaltninger til fremme af medlemsstaternes gensidige anerkendelse af partnerskaber mellem personer af samme k√łn.
  4. Ligestilling for LGBTIQ-personer over hele verden: Kommissionen vil bl.a. st√łtte foranstaltninger til ligestilling af LGBTIQ-personer inden for rammerne af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) samt instrumentet til f√łrtiltr√¶delsesbistand (IPA).

4. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig om meddelelsen.

5. Nærhedsprincippet
Der redeg√łres ikke for n√¶rhedsprincippet, idet der alene er tale om en meddelelse fra Kommissionen.

6. Gældende dansk ret
Der redeg√łres ikke for dansk ret, idet der alene er tale om en meddelelse fra Kommissionen.

7. Konsekvenser
Meddelelsen vurderes ikke i sig selv at have lovgivningsm√¶ssige konsekvenser. I det omfang Kommissionens meddelelse udm√łntes i konkrete initiativer, vil det skulle vurderes, om det vil medf√łre lovgivningsm√¶ssige konsekvenser.

Meddelelsen vurderes ikke i sig selv at have statsfinansielle, samfunds√łkonomiske eller erhvervs√łkonomiske konsekvenser. I det omfang Kommissionens meddelelse udm√łntes i konkrete initiativer, vil det skulle vurderes, om det vil medf√łre statsfinansielle, samfunds√łkonomiske eller erhvervs√łkonomiske konsekvenser.

Meddelelsen vurderes i sig selv ikke at ber√łre beskyttelsesniveauet i Danmark.

8. H√łring
Sagen har endnu ikke v√¶ret i h√łring.

9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Meddelelsen har endnu ikke v√¶ret dr√łftet i R√•det. Der forventes opbakning fra en majoritet af medlemslande men ogs√• modstand fra nogle lande til strategien.

Mange medlemsstater, inklusiv Danmark, har aktivt opfordret den nye Kommission til at udarbejde en strategi p√• omr√•det. Det vurderes derfor, at der vil v√¶re opbakning til en r√¶kke af de foresl√•ede initiativer, men ogs√• modstand fra nogle medlemsstater, der ikke vil st√łtte op om alle tiltag.

Medlemsstaternes mere konkrete holdninger forventes f√łrst i takt med, at de konkrete udspil freml√¶gges af Kommissionen.

10. Regeringens forel√łbige generelle holdning
Regeringen hilser Kommissionens strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer 2020-2025 velkommen. Kommissionens prioriteter h√¶nger godt sammen med regeringens egen dagsorden inden for LGBTI-omr√•det. Regeringen st√łtter Kommissionen i, at der er behov for handling for at h√•ndtere b√•de nationale og globale udfordringer p√• omr√•det. Regeringen er enig i, at EU skal fokusere p√• de fire indsatsomr√•der. Regeringen st√łtter desuden, at beskyttelse af LGBTIQ-personer integreres i relevante EU-politikker. Regeringen vil arbejde p√• at holde Kommissionen ansvarlig for at levere p√• strategiens udmeldinger, og ser frem til at dr√łfte de enkelte forslag i takt med, at de freml√¶gges. For s√• vidt ang√•r EU‚Äôs internationale rolle er regeringen enig med Kommissionen i, at EU skal g√• forrest og v√¶re global leder p√• LGBTI-omr√•det.

11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

* * *
Folketingets journal vedr. grund- og nærhedsnotatet.
Grund- og nærhedsnotatet i pdf-format hos Ligestillingsudvalget.
Grund- og nærhedsnotatet i pdf-format hos Europaudvalget.