Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling på dansk.

Vist 154 gange.
Titel Håndbog om europæisk lovgivning
om ikke-forskelsbehandling
Original titel Handbook on European
non-discrimination law
Udfærdiget og
udgivet af
Den Europæiske Unions
Agentur for Grundlæggende Rettigheder
og Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol РEuroparådet
European Union Agency for Fundamental
Rights – FRA
European Court of Human Rights
– Council of Europe
Sprog Dansk
Originale sprog Engelsk
Udgivet på dansk 2012
Udgivet på engelsk 21. marts 2011
Antal sider dansk 152
Antal sider engelsk 154
ISBN (Europarådet) 978-92-871-9974-4 Рdansk
ISBN (FRA) 978-92-9192-861-3 – dansk
ISBN-13 (CoE) 978-92-871-9995-9 – engelsk
ISBN-13 (FRA) 978-92-9192-667-1 – engelsk

Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling.
Håndbog om forskelsbehandling
Håndbog om den europæiske lovgivning om ikke-diskrimination. Bogen er udarbejdet i fællesskab af

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og

Fundamental Rights Agency – FRA. Det er en omfattende guide til lovgivningen og retspraksis om ikke-diskrimination. Indeholder og beskriver desuden en r√¶kke relevante n√łglebegreber.

H√•ndbogen er den f√łrste publikation, der pr√¶senterer og forklarer om lovgivningen om ikke-diskrimination p√• baggrund af Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention og afg√łrelser truffet af EF-Domstolen og Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol.

Download bogen i pdf-format på dansk.

Erik Fribergh, justitssekret√¶r ved Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol, og Morten Kj√¶rum, Direkt√łr for Den Europiske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA) har skrevet et f√¶lles fordord til bogen.

Forord
I januar 2010 besluttede Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol og Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder at samarbejde om udarbejdelsen af denne h√•ndbog om europ√¶isk retspraksis vedr√łrende ikke-forskelsbehandling. Det gl√¶der os at kunne pr√¶sentere de konkrete resultater af denne f√¶lles indsats.

Med Lissabontraktatens ikrafttræden blev Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder juridisk bindende. Endvidere skal EU i henhold til Lissabontraktaten tiltræde Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention
. I den forbindelse er et √łget kendskab til de f√¶lles principper, Den Europ√¶iske Unions Domstol og Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol har udviklet, ikke blot √łnskeligt, men faktisk afg√łrende for en korrekt national gennemf√łrelse af et centralt aspekt i den Europ√¶iske menneskerettighedslovgivning, nemlig reglerne om ikke-forskelsbehandling.

2010 markerede 60-√•rsdagen for Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention, som i sin artikel 14 indeholder et forbud mod forskelsbehandling, og 10-√•rsdagen for vedtagelsen af to tekster af grundl√¶ggende betydning for bek√¶mpelsen af forskelsbehandling pa EU-niveau, nemlig direktiverne om racelighed og om ligebehandling med hensyn til besk√¶ftigelse. Med den imponerende retspraksis, Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol og Den Europ√¶iske Unions Domstol har udviklet inden for ikke-forskelsbehandling, forekom det hensigtsmassigt at udarbejde en tilg√¶ngelig h√•ndbog med en cd-rom beregnet for retsv√¶senets akt√łrer i EU¬Ā’s og Europar√•dets medlemsstater og for andre akt√łrer s√•som dommere, anklagere og advokater samt retsh√•ndh√¶velsesmyndigheder. Da de er i front med hensyn til beskyttelse af menneskerettighederne, har navnlig de brug for at kende til principperne for ikke-forskelsbehandling, s√• de kan anvende dem effektivt i praksis. For det er p√• nationalt plan, bestemmelserne om ikke-forskelsbehandling f√•r liv, og det er her, udfordringerne bliver synlige i praksis.

Indholdsfortegnelse
Forord – side 3
Forkortelser – side 9
 1. INTRODUKTION TIL DEN Europæiske LOVGIVNING OM IKKE-FORSKELSBEHANDLING: SAMMENHÆNG, UDVIKLING OG CENTRALE PRINCIPPER -side 11
  1. Kontekst og baggrund for den europæiske lovgivning om ikke-forskelsbehandling Рside 12
   1. Europarådet og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Рside 12
   2. EU og direktiverne om ikke-forskelsbehandling – side 14
  2. Nuværende og kommende udvikling inden for Europæiske beskyttelsesordninger Рside 15
   1. EU’s charter om grundl√¶ggende rettigheder side – 15
   2. FN¬Ā’s menneskerettighedstraktater side – 16
   3. EU¬Ā’s tiltr√¶delse af Den
    Europæiske Menneskerettighedskonvention
    (EMRK) – side 17

   Centrale punkter – side 18
   Yderligere læsning Рside 19

 2. TYPER AF FORSKELSBEHANDLING OG FORSVAR – side 21
  1. Indledning – side 21
  2. Direkte forskelsbehandling – side 22
   1. Ringere behandling – side 22
   2. En sammenligningsgruppe – side 23
   3. Den beskyttede grund – side 26
  3. Indirekte forskelsbehandling – side 29
   1. En neutral regel, betingelse eller praksis – side 29
   2. Rammer en beskyttet gruppe væsentligt mere negativt Рside 30
   3. En sammenligningsgruppe – side 31
  4. Chikane og instruktion om at forskelsbehandle – side 31
   1. Chikane og instruktion om at forskelsbehandle i henhold til EU-direktiverne om ikke-forskelsbehandling – side 31
   2. Chikane og instruktion om at forskelsbehandle i henhold til EMRK – side 34
  5. Særlige foranstaltninger eller særforanstaltninger Рside 35
   Centrale punkter – side 42
  6. Forsvar for ringere behandling i henhold til europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling Рside 43
   1. Indledning – side 43
   2. Opdeling af det generelle forsvar – side 44
   3. Anvendelse af det generelle forsvar – side 46
   4. Det specifikke forsvar i henhold til EU-lovgivningen – side 47
    1. Religi√łse institutioner – side 50
    2. Undtagelser på grundlag af alder Рside 51

   Centrale punkter – side 54
   Yderligere læsning Рside 55

 3. ANVENDELSESOMRÅDET FOR EUROPÆISK LOVGIVNING OM IKKE-FORSKELSBEHANDLING Рside 57
  1. Indledning – side 57
  2. Hvem bliver beskyttet under den europæiske lovgivning om ikke-forskelsbehandling? Рside 58
  3. Anvendelsesomradet for den Europæiske konvention: artikel 14 og protokol 12- side 60
   1. Forbuddet mod forskelsbehandling i konventionen – side60
    1. Rettigheder, der dækkes af konventionen Рside 60
    2. Omfanget af konventionsrettighederne – side 61
    3. Protokol 12 – side 63
  4. Anvendelsesomr√•det for EU¬Ā’s direktiver om ikke-forskelsbehandling – side 65
   1. Beskæftigelse
    1. Adgang til beskæftigelse Рside 65
    2. Betingelser for besk√¶ftigelse, herunder afskedigelser og l√łn – side 66
    3. Adgang til erhvervsvejledning og erhvervsuddannelse – side 68
    4. Arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer – side 69
    5. Den europæiske konvention og beskæftigelsesområdet Рside 69
   2. Adgang til velfærdsydelser og former for social sikring Рside 70
    1. Social beskyttelse, herunder social sikring og sundhedsydelser – side 70
    2. Sociale fordele – side 71
    3. Uddannelse – side 72
    4. Den Europæiske konvention og velfærds- og uddannelsesområdet Рside 73
   3. Adgang til levering af varer og tjenesteydelser, herunder bolig – side 73
    1. Den europæiske konvention i forbindelse med varer Рside 76
   4. Adgang til domstolspr√łvelse – side 78
    1. Den europ√¶iske konvention i forbindelse med adgang til domstolspr√łvelse -side 78
  5. Anvendelse af konventionen ud over EU- lovgivningen – side 79
   1. Den ¬Ā”personlige¬Ā” sf√¶re: privatliv og familieliv, adoption, hjem og agteskab – side 79
   2. Politisk deltagelse: ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed og frie valg – side 82
   3. Retshåndhævelse Рside 82
   4. Straffesager – side 84

   Centrale punkter – side 85
   Yderligere læsning Рside 86

 4. BESKYTTEDE GRUNDE – side 89
  1. Indledning – side 89
  2. K√łn – side 90
  3. Seksuel orientering – side 97
  4. Handicap – side 99
  5. Alder – side 102
  6. Race, etnisk tilhorsforhold, farve og medlemskab af et nationalt mindretal – side 103
  7. Nationalitet eller national oprindelse – side 106
  8. Religion eller tro – side 110
  9. Sprog – side 113
  10. Social herkomst, f√łdsel og formueforhold – side 115
  11. Politisk eller anden overbevisning – side 116
  12. “Ethvert andet forhold¬Ā” – side 117

  Centrale punkter – side 118
  Yderligere læsning Рside 119

 5. BEVISMASSIGE SP√ėRGSM√ÖL I LOVGIVNINGEN OM IKKE-FORSKELSBEHANDLING – side 121
  1. Indledning – side 121
  2. Delt bevisbyrde – 122
   1. Faktorer, der ikke beh√łver at blive bevist – side 125
  3. Betydningen af statistikker og andre data – side 127

  Centrale punkter – side 131
  Yderligere læsning Рside 132

LISTE OVER SAGER – side 133
Den Internationale Domstols retspraksis – side 133
Domstolens retspraksis – side 133
Menneskerettighedsdomstolens retspraksis – side 136
Den Europæiske Komité for Sociale Rettigheders retspraksis Рside 139
Menneskerettighedskomitéens retspraksis Рside 139
Nationale domstoles retspraksis – side 139
OVERSIGT OVER RETSAKTER – side 141
Internationale instrumenter – side 141
EU-instrumenter – side 142
SUPPLERENDE MATERIALE, DER FORELIGGER P√Ö CD-ROM – side 143
ONLINEKILDER – side 145
NOTE OM CITATER – side 147