B√¶ftigelsesministeriets h√łringsbrev af 9. februar 2012 vedr. lovforslag om √¶ndring af lov om Ligebehandlingsn√¶vnet.

Vist 82 gange.
Besk√¶ftigelsesministeriet udsendte sammen med udkast til lov om √¶ndring af lov om Ligebehandlingsn√¶vnet ogs√• et h√łringsbrev – Besk√¶ftigelsesudvalget, Alm. del 2011-12: Bilag 95 – som bl.a. kommenterer de h√łringssvar, som indkom i sommeren 2011, da udkast til lovforslaget var i h√łring – herunder h√łringssvaret fra LGBT Danmark.
Det fremg√•r bl.a., under afsnittet “Udvidelse af den materielle beskyttelse”, at der var fremsat √łnske om en s√¶rlig beskyttelse af transk√łnnede, men at Besk√¶ftigelsesministeriet valgte ikke at im√łdekomme dette √łnske. G√• direkte til dette afsnit.
√ėnsket var fremsat af LGBT Danmark i foreningens h√łringssvar af 10. juni 2011.

Herunder gengives h√łringsbrevet fra Besk√¶ftigelsesministeriet i sin helhed.

9. februar 2012

H√łring over lovforslag om √¶ndring af lov om Ligebehandlingsn√¶vnet

Besk√¶ftigelsesministeriet sender hermed udkast til lov om √¶ndring af lov om Ligebehandlingsn√¶vnet i h√łring.

Efter Lov om Ligebehandlingsnævnets § 18 skal beskæftigelsesministeren fremsatte forslag til revision af loven i folketingsåret 2011-12. Derfor gav Beskæftigelsesministeriet i sommeren 2011 organisationer og myndigheder lejlighed til at byde ind med synspunkter og relevante problemstillinger med udgangspunkt i temaet:
Ligebehandlingsn√¶vnets rolle i henhold til lovgivningen, herunder oplysning om der er tilstr√¶kkeligt kendskab til n√¶vnet og de muligheder, som n√¶vnet har for at tr√¶ffe afg√łrelser”.

Beskæftigelsesministeriet modtog en lang rakke bidrag, der er indgået i ministeriets overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af dette lovforslag.

I det store og hele er det Beskæftigelsesministeriets vurdering, at nævnet lever op til målsætningen om at være et godt alternativ til de almindelige domstole, og at nævnet også i det store og hele er respekteret blandt borgere, organisationer og organer. Sagsantallet har været stigende siden etableringen i 2009, hvilket tyder på, at nævnet og dets funktion med tiden er blevet mere kendt i offentligheden.

Flere temaer er g√•et igen i de indkomne bidrag. Det g√¶lder bl.a. √łnske om udvidelse af n√¶vnets generelle kompetence, herunder kompetence til at tage sager op af egen drift, samt forslag relateret til, at n√¶vnet behandler klager p√• skriftligt grundlag.

[Retur] Udvidelse af den materielle beskyttelse
Flere har fremsat √łnske om en udvidelse af n√¶vnets kompetence, s√• n√¶vnet gives mulighed for at behandle klager over samtlige diskriminationsgrunde og p√• alle samfundsomr√•der. Endvidere er det foresl√•et, at der inds√¶ttes en s√¶rlig beskyttelse af transk√łnnede.

Besk√¶ftigelsesministeriet har valgt ikke at im√łdekomme disse √łnsker. N√¶vnets kompetence f√łlger den lovgivning, hvor der i dag g√¶lder et forbud mod forskelsbehandling. Det betyder i praksis og i forhold til g√¶ldende ret, at beskyttelsen mod forskelsbehandling ikke er ens for alle kriterierne. Det er ministeriets opfattelse, at en √¶ndring af beskyttelsen i forhold til de enkelte kriterier ikke b√łr ske ved en √¶ndring af lov om Ligebehandlingsn√¶vnet, der alene b√łr afspejle det bagvedliggende lovgrundlag.

I forhold til en s√¶rlig beskyttelse af de transk√łnnede bem√¶rkes, at diskrimination af transk√łnnede i Danmark betragtes som diskrimination p√• grund af k√łn, og at der derfor allerede efter g√¶ldende ret g√¶lder et forbud mod forskelsbehandling b√•de p√• arbejdsmarkedet og uden for arbejdsmarkedet.

Egen drift kompetence
Flere har foreslået, at nævnet gives kompetence til at tage sager op af egen drift.
Besk√¶ftigelsesministeriet bem√¶rker hertil, at det ogs√• af regeringsprogrammet fremg√•r, at regeringen √łnsker at give Ligebehandlingsn√¶vnets mulighed for at tage sager op af egen drift.

Ministeriet har vurderet, at der er behov for yderligere analyse af, hvordan dette √łnske skal gennemf√łres, bl.a. set i lyset af, at Institut for Menneskerettigheder allerede har kompetence til at tage visse sagstyper op af egen drift. Derfor er det besluttet, at netop dette tema samt relaterede sp√łrgsm√•l ikke medtages i dette lovforslag. Som eksempel p√• et relateret sp√łrgsm√•l kan n√¶vnes et √łnske om, at n√¶vnet skal kunne tage sager op, hvor der ikke n√łdvendigvis er en enkel forurettet, men derimod en bred kreds af personer, der bliver diskrimineret.

Udpegning af særligt sagkyndige eller lægpersoner
Flere har foresl√•et, at der udpeges s√¶rligt sagkyndige eller l√¶gpersoner til n√¶vnet for at sikre, at n√¶vnet har st√łrst mulig viden, ekspertise og konkret erfaring inden for de enkelte beskyttelsesomr√•der.

Ministeriet har valgt ikke at imodekomme dette √łnske. Baggrunden for, at der stilles krav om, at n√¶vnsmedlemmerne skal have juridisk kandidateksamen, er, at n√¶vnsmedlemmerne skal tr√¶ffe afg√łrelser p√• juridisk grundlag. Endvidere bem√¶rkes, at der fortsat er mulighed for, at n√¶vnet indhenter udtalelser fra sagkyndige til brug for sagens behandling. Det er i √łvrigt ministeriets opfattelse, at vurderingen af, om der er behov for indhentning af en s√•dan erkl√¶ring, skal ligge hos n√¶vnet.

Vidner og afgivelse af mundtlig forklaring
Flere har √łnsket mulighed for mundtlige forklaringer for n√¶vnet.

Det er ministeriets opfattelse, at behandlingen af sager p√• skriftligt grundlag skal fastholdes for at sikre, at der fortsat vil vare tale om et hurtigt og nemt alternativ til domstolspr√łvelse. Ministeriet skal i √łvrigt henvise til bet√¶nkning nr. 1401 fra Retsplejer√•det, hvoraf det fremg√•r (s. 148), at kompetencen for administrative n√¶vn, der skal afg√łre tvister mellem private b√łr v√¶re begr√¶nset til sager, der ikke frembyder en bevistvivl, der b√łr afklares ved parts- eller vidneforklaringer.

Der er også stillet forslag om at undtage visse klagere for kravet om skriftlighed.
Ministeriet skal hertil bemærke, at Ligebehandlingsnævnets sekretariat på opfordring fra ministeriet har oplyst, at sekretariatet er behjælpeligt med at vejlede om nævnets arbejde og brugen af klageskema, ligesom sekretariatet i tilfælde af telefoniske oplysninger til brug for sagens behandling noterer disse ned på sagen i overensstemmelse med notatpligten i offentlighedslovens § 6. Ministeriet finder på den baggrund ikke anledning til at ændre i loven.

Sekretariatets kompetence til at afvise sager
Forskellige bem√¶rkninger om sekretariatets kompetence til at afvise sager har medf√łrt en √¶ndring af lovens ¬ß 5, stk. 4, og lovens ¬ß 8.

Navnets sagsbehandlingstid og informationsindsats
Endelig har flere parter gjort sig bemærkninger omkring nævnets sagsbehandlingstid og behovet for at udbrede kendskabet til nævnet.

Ministeriet bem√¶rker hertil, at n√¶vnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 9,5 m√•neder i 2010 til 8,7 m√•neder i 2011, og at m√•let for 2012 er 6,3 m√•neder. Det er endvidere ministeriets opfattelse, at b√•de sekretariatet og n√¶vnet g√łr en stor indsats for at g√łre omverdenen opm√¶rksom p√• n√¶vnet og n√¶vnets muligheder.

Lovforslagets indhold
Lovforslaget indeholder herefter f√łlgende √¶ndringsforslag:
  • Pr√¶cisering af n√¶vnets kompetence til at behandle sager om chikane
  • Konsekvens√¶ndring som f√łlge af ophavet lov om b√łrnepasningsorlov
  • Kodificering af n√¶vnets praksis med hensyn til at tilkende procesrenter
  • √Ündring og pracisering af bestemmelsen om formandskabet
  • Konsekvens√¶ndring som f√łlge af ressortoml√¶gning i oktober 2011
  • Pr√¶cisering af n√¶vnets mulighed for at afvise klager

Fristen for at komme med bem√¶rkninger til lovudkastet er torsdag den 1. marts 2012, kl. 10. H√łringssvar bedes sendt til pjaicenter@bm.dk Hvis De for fremtiden √łnsker h√łringer fra Besk√¶ftigelsesministeriet rettet til en anden e-mail adresse end den benyttede, bedes De venligst g√łre ministeriet opm√¶rksom p√• dette.

Venlig hilsen
Birgitte Buchwald J√łrgensen
Fuldmagtig
Juridisk, Arbejdsretligt og Internationalt Center
T 7220 5082
E bbj@bm.dk

* * *
Folketingets journal vedr√łrende h√łringsbrevet.
H√łringsbrevet i pdf-format hosFolketinget.