Kastrationsbekendtg√łrelsen. BEK nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration.

Kastrationsbekendtg√łrelsen. BEK nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration.

Vist 956 gange.

Bekendtg√łrelse om sterilisation og kastration ‚Äď popul√¶rt betegnet Kastrationsbekendtg√łrelsen – BEK nr. 957 af 28. august 2014 henh√łrer under Sundheds- og Forebyggelsesministeriet.
Bekendtg√łrelsen tr√•dte i kraft den 1. september 2014 og afl√łste BEK nr. 14. af 10. januar 2006, der gengives l√¶ngere nede på siden.

I tilknytning til bekendtg√łrelsen er udstedt Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede. VEJ nr. 10353 af 19. december 2014.

Der er kun foretaget mindre redaktionelle √¶ndringer i bekendtg√łrelsen i forhold til udkastet til bekendtg√łrelse af 1. juli 2014 fra Sundhedsstyrelsen.

Bekendtg√łrelsen i sin helhed.

Bekendtg√łrelse om sterilisation og kastration

I medf√łr af ¬ß 112, stk. 4, ¬ß 114 og ¬ß 117 i sundhedsloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 913 af 13. juli 2010, som √¶ndret ved lov nr. 653 af 12. juni 2013 og [lovforslag L 185 [1] om kastration], fasts√¶ttes:

§ 1. Anmodning om sterilisation skal indeholde oplysning om navn, personnummer og bopæl for den, som skal have foretaget indgrebet.
Stk. 2. Anmodning om sterilisation kan indgives til en læge, herunder til egen alment praktiserende læge, eller regionsrådet.
Stk. 3. Ans√łgning om sterilisation af en person, der opholder sig p√• et psykiatrisk sygehus eller en psykiatrisk sygehusafdeling eller er under tilsyn heraf, kan indgives til vedkommende overl√¶ge.
Stk. 4. F√łlgende g√¶lder om underskrift ved anmodning om sterilisation:
  1. Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet sundhedslovens § 109 skal personen selv underskrive.
  2. Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet af sundhedslovens § 110 skal den særligt beskikkede værge underskrive.
  3. Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet af sundhedslovens § 111 skal personen selv og forældremyndighedens indehaver eller den særligt beskikkede værge underskrive.
  4. Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet af sundhedslovens § 111, der er under 18 år og har indgået ægteskab, skal alene personen selv underskrive.
  5. Ved anmodning om sterilisation af en person, der er under 18 år, og som ikke er gift, jf. sundhedslovens § 111, og hvor der foreligger omstændigheder som nævnt i § 110, skal forældremyndighedens indehaver underskrive.

¬ß 2. Forud for samr√•dets behandling af en ans√łgning om sterilisation af en person, der er omfattet af sundhedslovens ¬ß 110 eller ¬ß 111, skal kommunalbestyrelsen tilbyde et samtaleforl√łb til den, som skal have indgrebet foretaget, jf. stk. 2-6.
Stk. 2. Tilbuddet om samtaleforl√łb skal best√• af mindst to eller flere samtaler med den, der skal have indgrebet foretaget.
Stk. 3. Samtalerne skal foretages af en af kommunalbestyrelsen udpeget seksualvejleder eller socialrådgiver med særlig viden på området, og som ikke har daglig kontakt med den person, som skal have indgrebet foretaget.
Stk. 4. Samtaleforl√łbet kan st√łtte personen, der er omfattet af sundhedslovens ¬ß¬ß 110 og 111, til at forme og tilkendegive sin holdning. Samtaleforl√łbet skal vedr√łre mulige konsekvenser af sterilisation, herunder familiedannelse med og uden b√łrn. Desuden kan samtaleforl√łbet vedr√łre sp√łrgsm√•l om p√•g√¶ldendes seksualitet efter sterilisation m.v.
Stk. 5. I en eller flere af samtalerne kan deltage en person, der er særligt uddannet som brugervejleder i regi af en organisation, der har dokumenteret erfaring med uddannelse af brugervejledere.
Stk. 6. P√• baggrund af samtaleforl√łbet udarbejder den, der har varetaget samtaleforl√łbet, en erkl√¶ring om, at samtaleforl√łbet er gennemf√łrt. Af erkl√¶ringen skal fremg√• navnet p√• den, som skal have indgrebet foretaget, navn og kontaktoplysninger p√• den, der har varetaget samtaleforl√łbet, datoer og sted for samtalernes afholdelse samt oplysning om eventuel deltagelse af brugervejleder eller andre i samtaleforl√łbet.
¬ß 3. Ved ans√łgning om sterilisation af den person, der er omfattet af sundhedslovens ¬ß 110 eller ¬ß 111, skal regionsr√•det oplyse den eller dem, der ans√łger, om kommunalbestyrelsens tilbud om samtaleforl√łb jf. ¬ß 2.
Stk. 2. Regionsr√•det skal altid oplyse den s√¶rligt beskikkede v√¶rge om kommunalbestyrelsens tilbud om samtaleforl√łb jf. ¬ß 2.
Stk. 3. Regionsrådet skal dokumentere, at det har oplyst om kommunalbestyrelsens samtaletilbud, jf. stk. 1 og 2.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsens erkl√¶ring om gennemf√łrt samtaleforl√łb, jf. ¬ß 2, stk. 6, sendes til regionsr√•det.
§ 4. For værgebeskikkelse efter lovens § 110 og § 111 finder bestemmelsen i værgemålslovens § 50 tilsvarende anvendelse. Der skal fortrinsvis beskikkes en person, som ved slægtskab, svogerskab eller venskab er nært knyttet til den som indgrebet skal foretages på.
Stk. 2. Er der allerede beskikket en værge for en person, der er omfattet af lovens § 110, eller § 111, kan den pågældende beskikkes, hvis det findes hensigtsmæssigt.
¬ß 5. Efter lovens ¬ß 113 skal en l√¶ge vejlede om indgrebets beskaffenhed og direkte f√łlger og om den risiko, der m√• antages at v√¶re forbundet med indgrebet. Inden indgrebet skal l√¶gen ved sin underskrift bekr√¶fte, at vejledning har fundet sted. Den eller de, der skal underskrive anmodningen om sterilisation, jf. ¬ß 1, stk. 4, nr. 1-5, skal ogs√• skriftligt bekr√¶fte, at vejledningen har fundet sted.
§ 6. Klage efter lovens § 108, stk. 2, kan indgives mundtligt eller skriftligt til regionsrådet.
¬ß 7. Anmodning om kastration, jf. sundhedslovens ¬ß 115, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, indgives til Sundhedsstyrelsen. ¬ß 1, stk. 1, 4 og 5, og ¬ß¬ß 4-5, i denne bekendtg√łrelse finder tilsvarende anvendelse
¬ß 8. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. september 2014.
Stk. 2. Bekendtg√łrelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte oph√¶ves.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 28. august 2014
Nick Hækkerup

Bekendtg√łrelsen – BEK nr. 957 – p√• Retsinformation.

* * *
Historisk Рforældet
Den 1. februar 2018 blev bekendtg√łrelsens ¬ß 7 √¶ndret. Bestemmelsen om, at kastration, herunder som led i k√łnsskifte, jf. sundhedslovens § 115 indgives til Sundhedsstyrelsen blev slettet ved bekendtg√łrelse nr. 82. af 30. januar 2018 om √¶ndring af bekendtg√łrelse om sterilisation og kastration.

Bekendtg√łrelse – BEK nr. 14. af 10. januar 2006 – om sterilisation og kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte – popul√¶rt betegnet Kastrationsbekendtg√łrelsen – BEK nr. 14. af 10. januar 2006 henh√łrer under Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Efter bemyndigelse i ¬ß¬ß 114 og 117 i Sundhedsloven har har dav√¶rende Indenrigs- og sundhedsministeren udarbejdet bekendtg√łrelsen.
Bekendtg√łrelsen tr√•dte i kraft 1. januar 2007.

Efter ¬ß 1 i bekendtg√łrelsen skal en ans√łgning indeholdet oplysning om navn, personnummer og bop√¶l for den, som indgrebet skal foretages p√•.
Efter ¬ß 5 i bekendtg√łrelsen skal anmodningen indgives til Sundhedsstyrelsen, hvilket ogs√• betyder, at det er Sundhedsstyrelsen, der giver tilladelsen.

Derudover indeholder bekendtg√łrelsen alene nogle formelle regler.

Sundhedsstyrelsen har imidlertid i tilknytning til denne bekendtg√łrelse udarbejdet en kastrationsvejledning – VEJ nr. 10077 af 27. november 2006, i hvilken der er anf√łrt detaljerede regler om kastration med henblik p√• k√łnsskifte.

Den fulde ordlyd:

Bekendtg√łrelse – BEK nr. 14. af 10. januar 2006 – om sterilisation og kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte
I medf√łr af ¬ß¬ß 114 og 117 i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fasts√¶ttes:
§ 1. Anmodning om sterilisation skal indeholde oplysning om navn, personnummer og bopæl for den, som indgrebet skal foretages på.
Stk. 2. Anmodning om sterilisation af en person, der er omfattet af lovens § 110, eller § 111, og som opholder sig på en institution, et psykiatrisk sygehus eller en psykiatrisk sygehusafdeling eller er under tilsyn heraf, indgives til vedkommende overlæge. Har institutionen mv. ingen overlæge, indgives anmodningen til regionsrådet.
Stk. 3. Den, der fremsætter en anmodning om sterilisation efter lovens § 109, skal underskrive anmodningen. Det samme gælder for dem, der fremsætter anmodningen efter lovens § 110 eller § 111.
§ 2. For værgebeskikkelse efter lovens § 110, og § 111 finder bestemmelsen i værgemålslovens § 50 tilsvarende anvendelse. Der skal fortrinsvis beskikkes en person, som ved slægtskab, svogerskab eller venskab er nært knyttet til den, som indgrebet skal foretages på.
Stk. 2. Er der allerede beskikket en værge for en person, der er omfattet af lovens § 110, eller § 111, kan den pågældende beskikkes, hvis det findes hensigtsmæssigt.
§ 3. Inden indgrebet foretages, skal den læge, der vejleder efter lovens § 113 og den, på hvem indgrebet skal foretages, ved deres underskrift bekræfte, at vejledning har fundet sted. Det samme gælder den indehaver af forældremyndighed eller værge, der er nævnt i lovens § 110 og § 111. Er den, på hvem indgrebet skal foretages, omfattet af lovens § 110, skal denne dog ikke bekræfte, at vejledning har fundet sted.
§ 4. Klage efter lovens § 108, stk. 2, kan indgives mundtligt eller skriftligt til regionsrådet.
¬ß 5. Anmodning om kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, indgives til Sundhedsstyrelsen. ¬ß¬ß 1-3 i denne bekendtg√łrelse finder tilsvarende anvendelse.
¬ß 6. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Bekendtg√łrelse nr. 1131 af 13. december 1996 om sterilisation
og kastration ophæves.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 10. januar 2006.
Lars L√łkke Rasmussen
/John Erik Pedersen

Bekendtg√łrelsen – BEK nr. 14 af 10. januar 2006 p√• Retsinformation. (For√¶ldet – ikke g√¶ldende.)

* * *
Den 10. januar 2006 blev VEJ 10077 – Vejledning om kastration med henblik p√• k√łnsskifte – af 27. november 2006 tilknyttet bekendtgørelsen. Denne vejledning blev den 19. december 2014 oph√¶vet og erstattet af Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede. VEJ nr. 10353 af 19. december 2014.

Yderligere historik.
Historisk
Den 30. juni 2006 udarbejdede Sundhedsstyrelsen et forslag til vejledning om kastration med henblik p√• k√łnsskifte med henblik p√• k√łnsskifte som et supplement til bekendtg√łrelsen.
Den 17. august 2006 indsendte Trans-Danmark h√łringssvar til forslag til vejledning om kastration.
Den 27. november 2006 udsendte Sundhedsstyrelsen en kastrationsvejledning – VEJ nr. 10077 af 27. november 2006 som supplement til bekendtg√łrelsen.
Bekendtg√łrelse – BEK nr. 14. af 10. januar 2006 – blev oph√¶vet den 1. september 2014 ved ikrafttr√¶delse af den nye bekendtg√łrelse om sterilisation og kastration – BEK nr. 957 af 28. august 2014.

Den 1. juli 2014 sendte Sundhedsstyrelsen et udkast til bekendtg√łrelse om sterilisation og kastration og et udkast til vejledning om sterilisation i h√łring.