Transkvinde, der i CPR har mandligt navn og mandligt CPR-nummer, fik ikke medhold i sin klage til Ligebehandlingsn√¶vnet over ikke at m√•tte bruge kvindernes omkl√¶dningsrum i en sv√łmmehal, men blev henvist til familieomkl√¶dningsrummet. 18. januar 2023. KEN nr 9110.

Vist 97 gange.
Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse af 18. januar 2023 offentliggjort den 21. februar 2023. Retsinformation: KEN nr 9110 af 18/01/2023.

* * *
Ligebehandlingsnævnets resume.

J.nr. 22-37799
Klager, der er transk√łnnet, klagede over forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika i forbindelse med, at hun ikke m√•tte anvende kvindernes omkl√¶dningsrum i en sv√łmmehal i den indklagede kommune.

N√¶vnet vurderede, at der var p√•vist faktiske omst√¶ndigheder, der gav anledning til at formode, at klager var blevet udsat for direkte forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika.

Ligestillingsloven er ikke til hinder for forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, hvis forskelsbehandlingen er begrundet i et legitimt m√•l, og midlerne til at opfylde dette m√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.

Indklagede havde oplyst, at klager blev henvist til et separat omkl√¶dningsrum af hensyn til de √łvrige g√¶sters bluf√¶rdighed.

If√łlge lovens forarbejder kan eksempelvis hensynet til bluf√¶rdighed udg√łre et legitimt form√•l, f.eks. i forbindelse med omkl√¶dningsfaciliteter, der er m√•lrettet personer med et bestemt fysisk k√łn.

Efter oplysningerne i sagen fandt n√¶vnet ikke grundlag for at tilsides√¶tte indklagedes vurdering af, at det af hensyn til bluf√¶rdigheden for de √łvrige g√¶ster var hensigtsm√¶ssigt og n√łdvendigt at henvise klager til et andet omkl√¶dningsrum end kvindernes.

Klager fik derfor ikke medhold.

* * *
Klagen ang√•r p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika i forbindelse med, at klager ikke m√•tte anvende kvindernes omkl√¶dningsrum i en sv√łmmehal i den indklagede kommune.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at klager blev henvist til at benytte et familieomkl√¶dningsrum i sv√łmmehallen.

Sagsfremstilling
Klager, der er transk√łnnet, bes√łgte den 16. august 2022 en sv√łmmehal i den indklagede kommune.

Klager er i CPR-registreret registreret med et drengenavn og et CPR-nummer tilh√łrende det mandlige biologiske k√łn. Klager anvender et kvindeligt kaldenavn.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 17. august 2022.

Klager har ikke fremsat krav om tilkendelse af et bestemt godtg√łrelsesbel√łb.

Parternes bemærkninger
Klager g√łr g√¶ldende, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika.

Personalet i sv√łmmehallen foreslog f√łrst klager at anvende familieomkl√¶dningsrummet. Dette skyldtes formentlig, at klager er transk√łnnet, og at hun ser anderledes ud end de fleste andre kvinder.

Da klager havde forklaret situationen, fik hun lov til at anvende kvindernes omklædningsrum. Klager fik dog senere at vide, at hun alligevel ikke måtte bruge kvindernes omklædningsrum, da andre gæster måske ville klage over dette.

Det er ulovligt at diskriminere p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika. Det er derfor ikke tilladt at behandle transkvinder anderledes end ciskvinder i sv√łmmehallen.

Det er udtryk for chikane, n√•r en kvinde bliver bedt om at anvende m√¶ndenes omkl√¶dningsrum. Det f√łles usikkert, ubehageligt og ydmygende for en kvinde.

Klager er en kvinde og har lige s√• meget ret til at anvende sv√łmmehallens faciliteter som alle andre. Hvis andre har et problem med klagers udseende, er det deres problem. Klager kan ikke g√łre ved, hvordan hun ser ud. Det er ikke klagers ansvar at se ud p√• en bestemt m√•de eller anvende et separat omkl√¶dningsrum, fordi andre er utilpasse over, at klager er, som hun er.

Det er samfundets ansvar at sikre, at alle individer behandles med værdighed og respekt, uanset deres udseende eller baggrund.

Transk√łnnede skal have ret til at bruge omkl√¶dningsfaciliteterne tilh√łrende deres reelle k√łn. Dette kan ske uden at medf√łre omkostninger for samfundet eller behov for at √¶ndre eksisterende faciliteter og medf√łrer ingen ulemper eller problemer.

Det savner derfor mening at henvise transk√łnnede til k√łnsneutrale omkl√¶dningsfaciliteter s√•som familieomkl√¶dningsrummet. Disse mangler desuden ofte de faciliteter, som forefindes i kvinde- eller herreomkl√¶dningsrummet, herunder sauna mv.

Da loven blev ændret i 2022, er tidligere praksis ikke anvendelig.

Indklagede g√łr g√¶ldende, at der ikke er sket forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika.

Personalet i sv√łmmehallen har v√¶ret i dialog med klager i forbindelse med klagers bes√łg i sv√łmmehallen og klagers oplevelse af at blive diskrimineret ved personalets anvisning af omkl√¶dningsfaciliteter.

Da personalet henviste klager til familieomkl√¶dningsrummet, var det udtryk for, at personalet af bluf√¶rdighedsm√¶ssige hensyn fors√łgte at l√łse situationen p√• bedst mulig m√•de for alle bes√łgende i sv√łmmehallen.

Det er ikke i strid med ligestillingsloven, at personalet i sv√łmmehallen henviste klager til at kl√¶de om i et separat omkl√¶dningsrum ud fra et bluf√¶rdighedshensyn.

Indklagede har henvist til svar p√• sp√łrgsm√•l 12 stillet til Ligestillingsudvalget den 28. oktober 2021 ‚Äď 12 (L 18), hvoraf det fremg√•r, at problemstillingen vedr√łrende omkl√¶dning er en eksisterende problemstilling blandt andet for personer, der har foretaget et juridisk k√łnsskifte. I svaret blev der henvist til, at Ligebehandlingsn√¶vnet i sagsnr. 2015-6811-22682 (KEN 9383 af 2. marts 2016) har afgjort, at det ikke var i strid med ligestillingsloven, at en sv√łmmehal henviste en transperson, der alene havde f√•et foretaget et juridisk k√łnsskifte og fysisk fremstod som en mand, til at kl√¶de om i en separat omkl√¶dningsfacilitet.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika uden for arbejdsmarkedet efter lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (ligestillingsloven).

Det fremg√•r af ligestillingsloven, at ingen m√• uds√¶tte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika.

Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle myndigheder, organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, n√•r en person p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.
Der foreligger indirekte forskelsbehandling, n√•r en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer s√¶rlig ufordelagtigt p√• grund af deres k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika i forhold til andre personer, medmindre den p√•g√¶ldende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt form√•l, og midlerne til at opfylde dette form√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.

Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

Der er enighed mellem parterne om, at klager, der er transkvinde, ved sit bes√łg i sv√łmmehallen blev n√¶gtet at anvende kvindernes omkl√¶dningsrum.

Der er derfor p√•vist faktiske omst√¶ndigheder, der giver anledning til at formode, at klager blev udsat for direkte forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika.

Det p√•hviler herefter indklagede at godtg√łre, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

Uanset forbuddet mod forskelsbehandling er ligestillingsloven ikke til hinder for forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, hvis forskelsbehandlingen er begrundet i et legitimt m√•l, og midlerne til at opfylde dette m√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.

Indklagede har oplyst, at klager blev henvist til et separat omkl√¶dningsrum af hensyn til de √łvrige g√¶sters bluf√¶rdighed.

Det fremg√•r af lovens forarbejder, at eksempelvis hensynet til bluf√¶rdighed kan udg√łre et legitimt form√•l, f.eks. i forbindelse med omkl√¶dningsfaciliteter, der er m√•lrettet personer med et bestemt fysisk k√łn.

Efter oplysningerne i sagen finder n√¶vnet ikke grundlag for at tilsides√¶tte indklagedes vurdering af, at det af hensyn til bluf√¶rdigheden for de √łvrige g√¶ster var hensigtsm√¶ssigt og n√łdvendigt at henvise klager til et andet omkl√¶dningsrum end kvindernes.

Klager får herefter ikke medhold.

Retsregler
Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:
Lov om Ligebehandlingsnævnet
‚ÄĘ ¬ß 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om n√¶vnets kompetence
‚ÄĘ ¬ß 9, stk. 1, om klagebehandling
‚ÄĘ ¬ß 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligestillingsloven
‚ÄĘ ¬ß 1 a, om lovens anvendelsesomr√•de
‚ÄĘ ¬ß 2, stk. 1-2, om forbud mod forskelsbehandling
‚ÄĘ ¬ß 2, stk. 5, om delt bevisbyrde
‚ÄĘ ¬ß 3 a, stk. 2, om undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling

* * *
Afg√łrelsen – KEN nr 9110 af 18/01/2023 – hos Retsinformation.