Herreklip m√• ikke n√¶gtes en person med kvindeligt personnummer. Ligebehandlingsn√¶vnet afg√łrelse – KEN nr 9179 af 27/02/2017 – af 27. februar 2017.

Vist 163 gange.
Det var i strid med ligestillingsloven, at klager, der efter sine egne oplysninger fysisk fremst√•r som en kvinde, blev udelukket fra ydelsen ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.
Klager fik derfor medhold og en godtg√łrelse p√• 2.500 kr.

* * *
Ligebehandlingsnævnets omtale af sagen.

J. nr. 2016-6811-32832
Det var i strid med ligestillingsloven, at klager, der efter sine egne oplysninger fysisk fremst√•r som en kvinde, blev udelukket fra ydelsen ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.
Klager fik derfor medhold og en godtg√łrelse p√• 2.500 kr.

Klagen drejer sig om p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łn i forbindelse med, at en klager blev n√¶gtet ydelsen ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ hos en fris√łrskole.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Det var i strid med ligestillingsloven, at klager blev n√¶gtet ydelsen ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.
Indklagede skal inden 14 dage betale en godtg√łrelse til klageren p√• 2.500 kr. med procesrente fra den 27. juni 2016, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsn√¶vnet.

Sagsfremstilling
Klager, der har et cpr-nummer tilh√łrende det kvindelige k√łn, blev efter det af klager oplyste ved henvendelse hos indklagede fris√łrskole den 24. juni 2016 n√¶gtet ydelsen ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.

Klagen blev sendt til Ligebehandlingsn√¶vnet s√łndag den 26. juni 2016 kl. 19:09.

Parternes bemærkninger
Klager g√łr g√¶ldende, at klager har v√¶ret udsat for forskelsbehandling. Klager √łnsker en godtg√łrelse og en √¶ndring af indklagedes praksis.

Klager blev n√¶gtet en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ p√• baggrund af en antagelse af, at klager skulle v√¶re en kvinde.

Klager forklarede ekspedienten hos indklagede, at √łnsket var en herrefrisure og brug af s√•kaldte mandeprodukter p√• trods af ekspedientens opfattelse af klagers k√łn.

Da ekspedienten oplyste, at det ikke kunne lade sig g√łre, spurgte klager, om det var fordi, at ekspedienten kunne se, at klager har bryster. Hertil svarede ekspedienten ‚ÄĚja desv√¶rre‚ÄĚ. Klager valgte herefter at g√• sin vej.

Klager kunne ikke f√• en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ, ‚ÄĚbare fordi klager var korth√•ret‚ÄĚ, som ekspedienten hos indklagede oplyste. Klagers kranium er ikke mere eller mindre besv√¶rligt at klippe end et, der sad p√• en person, som indklagede fris√łrskole ville tro p√• var en mand.

Produktet ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ burde v√¶re noget, som alle kan k√łbe uanset k√łn. Klager blev opfattet som v√¶rende en kvinde uanset klagers k√łnsidentitet. Klager blev s√•ledes n√¶gtet den vare, klager √łnskede at k√łbe.

Hvis indklagede fris√łrskole anerkendte og oplyste p√• deres hjemmeside, at de diskriminerer trans– og intetk√łnnede, ville det v√¶re for √•benlyst, at de ikke √łnsker at have disse kunder.

Indklagede afviser, at klager har v√¶ret udsat for forskelsbehandling. Indklagede kan ikke genkende forl√łbet som oplyst af klager.

Klager √łnskede at betale for en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ. Indklagede oplyste, at det ville tage l√¶ngere tid at klippe klager end en herre, da ‚ÄĚdameklip‚ÄĚ er mere teknisk indviklet og mere tidskr√¶vende. Klager ville derfor blive opkr√¶vet for en ‚ÄĚdameklip‚ÄĚ.

Klager n√¶gtede at ville betale mere for en klipning og valgte at g√•. Indklagede kan tilbyde en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ, hvis klager √łnsker dette.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łn efter lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (ligestillingsloven).

Det fremg√•r af ligestillingsloven, at ingen m√• uds√¶tte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Forbuddet mod forskelsbehandling g√¶lder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilg√¶ngelige for offentligheden.

Det er i dom af 10. november 2014 fra √ėstre Landsret om ydelserne ‚ÄĚdameklip‚ÄĚ og ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ fastsl√•et,

‚Ä̂Ķ at betegnelserne ¬Ľdameklipning¬ę/¬Ľdameklip¬ę henholdsvis ¬Ľherreklipning¬ę/¬Ľherreklip¬ę i fris√łrbranchen generelt anvendes til at betegne to forskellige ydelser, som adskiller sig fra hinanden ved navnlig betydeligt st√łrre tekniske krav til klippeteknikken i ¬Ľdameklip¬ę som f√łlge af de √łnskede runde former og feminine udtryk, mens ¬Ľherreklip¬ę betegner en mere simpel klippeteknik, herunder maskinklipning. Ved ¬Ľdameklip¬ę anvendes desuden langt flere produkter til styling mv. end ved ¬Ľherreklip¬ę, og der ydes i h√łjere grad r√•d og vejledning til kunden. ¬ĽDameklip¬ę tager som f√łlge af den st√łrre tekniske kompleksitet l√¶ngere tid at udf√łre end ¬Ľherreklip¬ę. Forskellen er gennemsnitligt i hvert fald 15 minutter ved klipning med saks og noget st√łrre, hvis herreklipningen udf√łres med maskine.‚ÄĚ

På denne baggrund fastslog landsretten, at prisforskel på ydelserne ikke var udtryk for forskelsbehandling, som strider mod ligebehandlingsprincipperne i ligebehandlingsloven.

Landsretten bemærkede endvidere,
‚Ä̂Ķ at der hverken i ligestillingslovens definition af, hvad der skal forst√•s ved forskelsbehandling p√• grund af k√łn, lovens forarbejder, direktiv 2004/113/EF eller i national eller EU-Domstolens retspraksis er holdepunkter for, at alene det forhold, at to indholdsm√¶ssigt forskellige ydelser, der ud fra en historisk begrundet og fortsat i kundeflertallets valg af ydelse begrundet tradition ben√¶vnes og dermed identificeres ved en henvisning til den typiske k√łbers k√łn, udg√łr k√łnsdiskrimination. Der er s√•ledes ikke grundlag for at statuere, at ben√¶vnelserne ¬Ľdameklip¬ę og ¬Ľherreklip¬ę i sig selv udg√łr k√łnsdiskrimination. (‚Ķ)

Der ville imidlertid v√¶re tale om k√łnsdiskrimination, s√•fremt [de to sags√łgte kvinder] var blevet n√¶gtet eller ville blive n√¶gtet ydelsen ¬Ľherreklip¬ę med den begrundelse, at ydelsen ikke udbydes til kvinder.‚ÄĚ

Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

P√• baggrund af indklagedes oplysninger ville klager blive opkr√¶vet betaling for en ‚ÄĚdameklip‚ÄĚ, selvom klager efterspurgte ydelsen ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.

Klager, der har et cpr-nummer tilh√łrende det kvindelige k√łn, fremst√•r efter sine egne oplysninger fysisk som en kvinde. Klager blev efter egne oplysninger n√¶gtet ydelsen ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.

Efter de foreliggende oplysninger vurderer n√¶vnet, at klager har p√•vist faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at den indklagede fris√łrskole har ud√łvet forskelsbehandling.

Indklagede har ikke l√łftet sin bevisbyrde for, at det ikke skulle v√¶re tilf√¶ldet.

N√¶vnet vurderer p√• den baggrund, at indklagede har overtr√•dt ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling ved at udelukke klager fra ydelsen ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtg√łrelse
Klager tilkendes en godtg√łrelse, der passende sk√łnsm√¶ssigt kan fasts√¶ttes til 2.500 kr.

Ligebehandlingsn√¶vnet har ved fasts√¶ttelse af godtg√łrelsens st√łrrelse taget udgangspunkt i praksis samt et sk√łn over sagens faktiske omst√¶ndigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete h√¶ndelse.

Indklagede skal herefter betale 2.500 kr. til klager med procesrente fra den 27. juni 2016, hvor sagen blev modtaget i Ligebehandlingsn√¶vnet. Bel√łbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler
Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:
Lov om Ligebehandlingsnævnet
‚Äď ¬ß 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om n√¶vnets kompetence
‚Äď ¬ß 9, stk. 1, om klagebehandling
‚Äď ¬ß 12, stk. 1 og stk. 2, om klagebehandling
Ligestillingsloven
‚Äď ¬ß 1 a, om lovens anvendelsesomr√•de
‚Äď ¬ß 2, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling
‚Äď ¬ß 2, stk. 4 om bevisbyrde
‚Äď ¬ß 3 c, om godtg√łrelse

* * *
Afg√łrelsen hos Retsinformation.