Transmand udviste retsfortabende passivitet med sin klage over forskelsbehandling pga. k√łnsudtryk afgjorde Ligebehandlingsn√¶vnet i februar 2022. KEN nr 9235.

Vist 42 gange.
Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse om k√łn – arbejdsvilk√•r – ej medhold.
KEN nr 9235 af 01/02/2022

J.nr. 21-43960
Klager indbragte den 3. oktober 2021 en klage over forskelsbehandling p√• grund af k√łnsudtryk i forbindelse med et praktikforl√łb i den indklagede region, som var planlagt i for√•ret 2018.

I december 2017 og januar 2018 indgik klager i dr√łftelser med regionen om brugen af klagers navn og pronomen samt en eventuel hormonbehandling under det planlagte praktikophold. P√• baggrund af regionens tilkendegivelser under dr√łftelserne valgte klager at afbryde samarbejdet om praktikken inden dennes opstart. Klager henvendte sig efterf√łlgende til regionen om forl√łbet. Regionen besvarede hans henvendelse den 7. august 2018.

N√¶vnet vurderede, at klager havde udvist retsfortabende passivitet ved f√łrst at indbringe klagen for n√¶vnet mere end 3 √•r efter, at regionen havde svaret p√• hans efterf√łlgende henvendelse om h√¶ndelsesforl√łbet, som fandt sted ved √•rsskiftet 2017/2018.

Det kunne ikke f√łre til en anden vurdering, at klager for n√¶vnet havde oplyst, at hans helbredsm√¶ssige forhold og hensynet til hans jobmuligheder var √•rsagen til, at klagen f√łrst blev indbragt for n√¶vnet p√• dette tidspunkt.

Klager havde derfor fortabt retten til at g√łre et eventuelt krav g√¶ldende som f√łlge af p√•st√•et ulovlig forskelsbehandling p√• grund af k√łnsudtryk.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Afg√łrelsen blev truffet af et medlem af n√¶vnets formandsskab.

– – – – –
Klagen ang√•r p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łnsudtryk i forbindelse med dr√łftelser om klagers planlagte studiepraktikophold i den indklagede region.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Klager har udvist retsfortabende passivitet og har dermed fortabt retten til at g√łre et eventuelt krav g√¶ldende som f√łlge af p√•st√•et ulovlig forskelsbehandling p√• grund af k√łnsudtryk.

Sagens behandling
Afg√łrelsen er truffet af et medlem af Ligebehandlingsn√¶vnets formandskab.

Sagsfremstilling
I foråret 2018 skulle klager i studiepraktik på en psykiatrisk afdeling i den indklagede region. Praktikken var planlagt til at vare i perioden fra den 7. februar 2018 til den 1. juni 2018.

I anledning af den forestående praktik holdt klager i december 2017 en opstartssamtale med sin kommende praktikvejleder.

Klager anvender pronomenet ‚ÄĚhan‚ÄĚ og har et k√łnsneutralt navn.

P√• m√łdet talte klager med praktikvejlederen om brug af klagers navn og pronomen blandt kollegaer og patienter. Klager oplyste p√• m√łdet, at han var i et forl√łb med henblik p√• at starte hormonbehandling snarest muligt, hvilket potentielt kunne v√¶re i praktikperioden.

Den 3. januar 2018 skrev klager til praktikvejlederen og oplyste, at han endnu ikke havde besluttet, hvorvidt han som planlagt ville fortsætte praktikken hos indklagede. Til brug for sine overvejelser bad han praktikvejlederen om at specificere, hvad de indtil da havde talt om.

Den 4. januar 2018 modtog klager svar fra sin praktikvejleder med f√łlgende indhold:

‚ÄĚKan godt forst√•, at du lige skal have det opsummeret.

Overordnet talte jeg med dig om, at:

1) Det er ledelsens beslutning, at vi ikke kan tiltale dig som mand (“han”) allerede nu, inden du har skiftet biologisk k√łn og cpr.nr. Det vurderes problematisk at bede sv√¶rt syge (og ofte identitetsforvirrede) patienter og p√•r√łrende om at sige “han” til en person, der √•benlyst fremst√•r som en kvinde. Det kan risikere at skabe forvirring og tr√¶kke fokus v√¶k fra behandlingen. Det er helt ok, at du vil tiltales med et k√łnsneutralt navn ([‚Ķ]).

2) Det er selvf√łlgelig dit eget valg, om du vil opstarte i hormonbehandling under praktikken, men det at skulle i hormonbehandling, samtidig med at man professionelt skal l√¶re at forholde sig til psykisk meget syge mennesker, kan muligvis v√¶re sv√¶rt at kombinere. S√• hvorvidt du kan have egentlige patientforl√łb under praktikken afh√¶nger af, hvordan du reagerer p√• evt. behandling, hvilket er noget vi tager op undervejs i forl√łbet.

H√•ber det skaber lidt mere overblik ellers m√• du skrive igen.‚ÄĚ

Klager afbr√łd efter det oplyste samarbejdet med indklagede om praktikpladsen inden praktikkens opstart.

Klager henvendte sig via en politiker til regionen om sagen i juni 2018.

Regionen svarede klager p√• henvendelsen ved brev af 7. august 2018. I brevet fandt regionen ikke anledning til at udtale kritik af den bed√łmmelse, som den psykiatriske afdeling i regionen havde foretaget i den konkrete sag.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 3. oktober 2021.

Parternes bemærkninger
Klager g√łr g√¶ldende, at han blev udsat for forskelsbehandling p√• grund af k√łnsudtryk i forbindelse med den planlagte praktikperiode. Han √łnsker sig tilkendt en godtg√łrelse.

Klager og praktikvejlederen aftalte p√• m√łdet i december 2017, at klager kunne hedde sit valgte, k√łnsneutrale navn blandt kollegaer og patienter. Klagers pronomen ‚Äď ‚ÄĚhan‚ÄĚ ‚Äď skulle respekteres af hans kollegaer i hverdagen, mens patienterne kunne kalde klager, hvad de havde lyst til. Klagers pronomen beh√łvede slet ikke blive taget op med patienterne. De samme regler skulle g√łre sig g√¶ldende, hvis klager skulle gennemf√łre egne terapiforl√łb under praktikken.

Praktikvejlederens mail af 4. januar 2018 afspejler ikke denne aftale men omtaler i stedet, at klager skulle have krævet af patienterne, at de skulle bruge klagers rette pronomen.

Inden klagers praktikperiode startede, blev han efter nyt√•r ringet op af sin praktikvejleder. Hun fortalte, at hun havde talt med lederen om klager, og at de ikke kunne im√łdekomme klagers foresp√łrgsler om navn og pronomen. De ville ikke respektere at bruge ‚ÄĚhan‚ÄĚ om klager, fordi han ikke havde f√•et skiftet cpr-nummer. De udtrykte desuden bekymring for, at klagers hormonbehandling kunne g√łre ham til fare for patienterne.

Indklagede √łnskede at g√łre afslutningen af samarbejdet til klagers egen beslutning ved at opfordre ham til at t√¶nke over, om han ville i praktik p√• afdelingen, n√•r de ikke ville im√łdekomme hans foresp√łrgsler.

P√• baggrund af klagers henvendelse til en politiker blev der iv√¶rksat en intern unders√łgelse af sagen i regionen, som blev afsluttet med regionens brev af 7. august 2018.

Konklusionerne i brevet skyldes fordomme og antagelser, og klager blev som transperson behandlet anderledes.

Der blev i brevet lagt v√¶gt p√•, at patienternes forvirring om klagers k√łnsudtryk l√• regionen meget p√• sinde. Der fremgik dog intet om den aftale, som klageren havde indg√•et med praktikvejlederen om, hvordan patienter skulle tiltale klager som praktikant p√• afdelingen. At klagers k√łnsudtryk skulle blokere for behandlingen af patienterne blev sat helt ud af proportioner. Klager skulle netop ikke springe ud som transperson for patienterne, som kunne bruge det pronomen om klager, som de √łnskede ‚Äď uanset om klager herved blev fejlk√łnnet eller ej.

Det fremgik ogs√• af regionens brev, at afdelingen fandt det vigtigt, at deres medarbejdere og praktikanter var psykisk stabile, og at afdelingen frygtede, at klager ville blive ustabil, hvis han startede hormonbehandling under praktikken. Dette er baseret p√• en myte om, hvad der sker for transpersoner, der er p√• testosteron og derfor frygtes at blive aggressive og uforudsigelige. Regionen antog, at klager var psykisk ustabil, og dette f√łrte til, at de med ‚ÄĚgod samvittighed‚ÄĚ afviste at have forskelsbehandlet klager.

Det forhold, at regionen havde fors√łgt at im√łdekomme klager ved internt at anvende hans k√łnsneutrale navn, undskylder ikke for den klare uvidenhed, der f√łrte til, at klager m√•tte afslutte samarbejdet, da han blev ramt af minoritetsstress.

Resultatet blev, at klager måtte finde en anden praktikplads, da han ikke ville risikere sit mentale helbred ved at tage imod praktikpladsen under disse vilkår. Klager blev forsinket på sit studie med 12 måneder på grund af dette.

Klager blev f√¶rdiguddannet i sommeren 2019. Han frygtede, at hvis han klagede p√• tidspunktet for den skete diskrimination, kunne han risikere et ry blandt sine fremtidige kollegaer, der ville g√łre det sv√¶rere for ham at f√• et job i psykiatrien. Derudover havde klager en traumereaktion forbundet med episoden, der gjorde, at han f√łrst har haft mentalt overskud til at klage nu.

Klager √łnsker med klagen at dokumentere, at psykiatrien har en sag som denne p√• samvittigheden. Selv hvis klagen viser sig at v√¶re for√¶ldet, kan den m√•ske v√¶re til gavn, hvis der en dag skal dannes overblik over diskriminationssager for transpersoner.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łnsudtryk efter forskelsbehandlingsloven.

Overtr√¶delser af forbuddet i forskelsbehandlingsloven mod forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, som har fundet sted efter den 1. januar 2022, kan indbringes for Ligebehandlingsn√¶vnet.

Det fremgår af lov nr. 2591 af 28. december 2021 om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love, som trådte i kraft den 1. januar 2022.

Da det forhold, som klager p√•ber√•ber sig, har fundet sted f√łr lovens ikrafttr√¶den den 1. januar 2022, behandles klagen efter de dag√¶ldende regler og praksis.

Forud for den 1. januar 2022 indfortolkede Ligebehandlingsn√¶vnet k√łnsudtryk som beskyttelseskriterium i ligebehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser, forflyttelser, forfremmelser og arbejdsvilkår.

Det fremgår også af ligebehandlingsloven, at enhver arbejdsgiver, som beskæftiger mænd og kvinder, skal behandle dem lige for så vidt angår adgang til erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, n√•r en person p√• grund af k√łn behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Klagen ang√•r forskelsbehandling p√• grund af k√łnsudtryk i forbindelse, at klager i december 2017 og januar 2018 indgik i dr√łftelser med den indklagede region om brugen af klagers navn og pronomen samt en eventuel hormonbehandling under hans planlagte praktikophold p√• psykiatrisk afdeling i for√•ret 2018.

P√• baggrund af indklagedes tilkendegivelser under disse dr√łftelser valgte klager at afbryde samarbejdet om praktikken inden praktikopholdets opstart.

Klager henvendte sig i juni 2018 via en politiker til den indklagede region om forl√łbet. Regionen besvarede klagers henvendelse den 7. august 2018, hvor regionen ikke fandt anledning til at udtale kritik af den psykiatriske afdelings bed√łmmelse af sagen.

Efter det oplyste har klager ikke efter dette tidspunkt p√• ny henvendt sig til den indklagede region om forl√łbet.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 3. oktober 2021.

N√¶vnet finder, at klager har udvist retsfortabende passivitet ved f√łrst at indbringe klagen for n√¶vnet mere end 3 √•r efter, at regionen havde svaret p√• hans efterf√łlgende henvendelse om h√¶ndelsesforl√łbet, der fandt sted ved √•rsskiftet 2017/2018.

Den omst√¶ndighed, at klager for n√¶vnet har oplyst, at hans helbredsm√¶ssige forhold og hensynet til hans jobmuligheder var √•rsag til, at klagen f√łrst blev indbragt for n√¶vnet p√• dette tidspunkt, kan ikke f√łre til nogen anden vurdering.

Klagers eventuelle krav p√• godtg√łrelse som f√łlge af p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łnsudtryk er derfor bortfaldet.

Der henvises herved til nævnets faste praksis i sagsnr. 21-5381, 21-12735 og 18-6342.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Efter indholdet af klagen sammenholdt med oplysningerne i sagen har n√¶vnet ikke fundet anledning til at foretage h√łring af indklagede.

Retsregler
Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:

  • ¬ß 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om n√¶vnets kompetence
  • ¬ß 6, stk. 3, om formandsafg√łrelser
  • ¬ß 9, stk. 1, om klagebehandling
  • ¬ß 12, stk. 2, om klagebehandling
  • ¬ß 1, stk. 1-2, om lovens anvendelsesomr√•de
  • ¬ß¬ß 2, 3 og 4, om forbud mod forskelsbehandling

* * *
Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse hos Retsinformation.