Klippeabonnement p√• ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ m√• ikke n√¶gtes oprettet til en kvinde, alene fordi hun er en kvinde, afgjorde Ligebehandlingsn√¶vnet den 26. september 2018. KEN nr 9826 af 26/09/2018.

Vist 122 gange.

J.nr. 18-10605
En kvinde efterspurgte efter det oplyste en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ og blev n√¶gtet at oprette et klippeabonnement under henvisning til, at hun er en kvinde. Kvinden blev derfor stillet ringere end m√¶nd, for hvem det var muligt at oprette et s√•dant abonnement. Indklagede havde ikke l√łftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet kr√¶nket.
Kvinden fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtg√łrelse p√• 2.500 kr.

Klagen ang√•r p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łn i forbindelse med, at det ikke var muligt for klager at oprette et klippeabonnement p√• indklagedes hjemmeside.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Det var i strid med lov om ligestilling af kvinder og mænd (ligestillingsloven), at indklagede på deres hjemmeside afviste at oprette et abonnement til klager under henvisning til, at hun er kvinde.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtg√łrelse til klager p√• 2.500 kr. med procentrente fra den 11. februar 2018, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsn√¶vnet.

Sagsfremstilling
Indklagede tilbyder via sin hjemmeside abonnementer til herreklipninger. Abonnenter kan herefter henvende sig til udvalgte fris√łrsaloner og f√• en ‚ÄĚherreklipning‚ÄĚ.

Klager, som er kvinde, √łnskede at oprette et abonnement hos indklagede, men blev afvist p√• indklagedes hjemmeside under henvisning til, at indklagede ikke tilbyder klipninger til kvinder gennem abonnementsordningen.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 11. februar 2018.

Parternes bemærkninger

Klager g√łr g√¶ldende, at der er sket forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

Klager √łnskede at oprette et abonnement p√• indklagedes hjemmeside, da det var et s√¶rdeles fordelagtigt tilbud. If√łlge klager ville en s√•kaldt korth√•rs ‚ÄĚmandefrisure‚ÄĚ v√¶re fint til hende, da hun i forvejen har kort h√•r.

Klager blev imidlertid afvist som abonnent under henvisning til, at indklagede endnu ikke tilbyder abonnementet til klipning til kvinder.

Under sagens behandling tog klager direkte kontakt til indklagede via mail og telefon, idet hun √łnskede oplyst, hvordan hun kunne oprette et abonnement som kvinde. Som svar hertil henviste indklagede til den verserende sag ved Ligebehandlingsn√¶vnet og forklarede, at de ville rette sig efter n√¶vnets afg√łrelse i sagen.

Ved at skulle tage direkte kontakt til indklagede udenom hjemmesiden, for at kunne oprette et klippeabonnement, blev klager behandlet ringere end mænd.

Indklagede g√łr g√¶ldende, at der ikke er sket forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

Abonnementstilbuddet udbydes som udgangspunkt til mænd, da tilbuddet afspejler karakteren og omfanget af den konkrete arbejdsopgave. Det er oftest sværere og mere omfattende at klippe en kvinde end eksempelvis at maskinklippe en korthåret mand.

Indklagede har henvist til √ėstre Landsrets dom af 10. november 2014. √ėstre Landsret lagde til grund, at en dameklipning og en herreklipning er to forskellige ydelser, og at tidsforskellen i ydelserne i gennemsnit udg√łr 15 minutter. To landsretsdommere udtalte i den p√•g√¶ldende sag, at da klagerne ikke havde henvendt sig i de respektive fris√łrsaloner og bedt om en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ og var blevet n√¶gtet dette, var klagerne ikke blevet udsat for k√łnsdiskrimination. [1]

Det afg√łrende i n√¶rv√¶rende sagen m√• derfor v√¶re, om klager har henvendt sig direkte til indklagede udenom hjemmesiden, og om hun er blevet afvist der.

Af indklagedes hjemmeside fremg√•r det ikke, at en klipning gennem abonnementsordningen alene er forbeholdt m√¶nd, men det er derimod blot en beskrivelse af selve ydelsen. Indklagedes abonnement er alene et tilbud, som er beregnet ud fra de parametre, der g√łr sig g√¶ldende for en almindelig ‚ÄĚherreklipning‚ÄĚ. Grundet den tekniske opstilling af hjemmesiden er klager blevet afvist d√©r, men ville ikke v√¶re blevet afvist, s√•fremt hun havde henvendt sig direkte til indklagede.

Det findes derfor ikke bevist, at klager er blevet stillet ringere p√• baggrund af sit k√łn.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łn efter lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (ligestillingsloven)).

Det fremg√•r af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (ligestillingsloven), at ingen m√• uds√¶tte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Forbuddet mod forskelsbehandling g√¶lder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilg√¶ngelige for offentligheden.

Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

Klager, der efter det oplyste efterspurgte en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ, blev n√¶gtet at oprette et klippeabonnement alene under henvisning til, at hun er en kvinde.

Klager blev herved stillet ringere end mænd, for hvem det var muligt at oprette et sådant abonnement.

Klager har derfor p√•vist faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at indklagede har ud√łvet forskelsbehandling.

N√¶vnet finder ikke, at indklagede har l√łftet denne bevisbyrde.

N√¶vnet finder det uden betydning for sagens afg√łrelse, at klager ikke har henvendt sig fysisk i en af indklagedes saloner.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtg√łrelse
Klager tilkendes en godtg√łrelse, der sk√łnsm√¶ssigt passende kan fasts√¶ttes til 2.500 kr.

Ligebehandlingsn√¶vnet har ved fasts√¶ttelse af godtg√łrelsens st√łrrelse taget udgangspunkt i praksis samt et sk√łn over sagens faktiske omst√¶ndigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete h√¶ndelse.

Indklagede skal herefter betale 2.500 kr. til klager med procesrente fra den 11. februar 2018, hvor sagen blev modtaget i Ligebehandlingsn√¶vnet. Bel√łbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler
Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:
Lov om Ligebehandlingsnævnet
‚Äď ¬ß 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om n√¶vnets kompetence
‚Äď ¬ß 9, stk. 1, om klagebehandling
‚Äď ¬ß 12, om klagebehandling
Ligestillingsloven
‚Äď ¬ß 1 a, om lovens anvendelsesomr√•de
‚Äď ¬ß 2, stk. 1 og 2, om forbud mod forskelsbehandling
‚Äď ¬ß 2, stk. 4, om delt bevisbyrde
‚Äď ¬ß 3 c, om godtg√łrelse

* * *
Afg√łrelsen p√• Retsinformation.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] √ėstre Landsrets dom af 10. november 2014 er i st√łrre omfang omtalt i Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse den 27. februar 2017: “Herreklip m√• ikke n√¶gtes en person med kvindeligt personnummer. Ligebehandlingsn√¶vnet afg√łrelse ‚Äď KEN nr 9179 af 27/02/2017“.