Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, Lov om. LBK nr. 9 af 4. januar 2023.

Vist 169 gange.

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet РLBK nr. 9 af 4. januar 2023.
Her gengives kun i meget begr√¶nset omfang uddrag af loven. Der er i loven ikke specielle forhold vedr√łrende transpersoners forhold.

¬ß 1. Styrelsen for Patientklager, jf. ¬ß¬ß 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsv√¶senets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den √łvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientklager kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedr√łrer, helt eller delvis er omfattet af en klage efter ¬ß 2.
Stk. 2. Styrelsen for Patientklager tr√¶ffer i sager efter stk. 1 afg√łrelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har v√¶ret kritisabel, eller om sundhedsv√¶senet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9.
[…]

Stk. 5. Inden Styrelsen for Patientklager behandler en klage vedr√łrende en sundhedsydelse, som regionen helt eller delvis afholder udgifterne til, tilbyder styrelsen, jf. dog stk. 6, patienten en dialog med vedkommende region. Hvis patienten tager imod tilbuddet, sendes klagen til regionen, som tager kontakt til patienten og s√łger de sp√łrgsm√•l, klagen vedr√łrer, afklaret. Inden 4 uger efter Styrelsen for Patientklagers fremsendelse af klagen til regionen giver regionen meddelelse til Styrelsen for Patientklager om udfaldet af dialogen. Hvis den p√•g√¶ldende herefter ikke √łnsker yderligere behandling af sin klage, meddeler regionen med patientens accept dette til Styrelsen for Patientklager, hvorefter klagen anses for bortfaldet. I modsat fald sender regionen alle relevante oplysninger i sagen til Styrelsen for Patientklager til brug for styrelsens behandling af sagen.
Stk. 6. Hvis en klage omfattet af stk. 5 er indgivet til regionen, tilbyder regionen en dialog og orienterer samtidig Styrelsen for Patientklager om klagen. Fristen i stk. 5, 3. pkt., regnes fra regionens modtagelse af klagen.
Stk. 7. Patienter, der tager imod et tilbud om dialog efter stk. 5 eller 6, tilbydes en uvildig bisidder. Styrelsen for Patientklager og regionsrådet skal oplyse patienten om muligheden for at lade sig ledsage af en uvildig bisidder i forbindelse med tilbud om dialog. Indenrigs- og sundhedsministeren indgår aftale med en eller flere private institutioner om administration og drift af bisidderordningen.
Stk. 8. Klager over tilslutning til behandling meddelt af Styrelsen for Patientklager, jf. § 18, stk. 4, i sundhedsloven, og klager over videregivelse af helbredsoplysninger m.v. til forskning eller statistik, jf. § 46, stk. 2, eller § 47 i sundhedsloven, kan ikke behandles af Styrelsen for Patientklager.
Stk. 10. [1] Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om Styrelsen for Patientklagers visitation af sager efter stk. 1.

¬ß 2. Sundhedsv√¶senets Disciplin√¶rn√¶vn, jf. ¬ß¬ß 13-16, behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, herunder personer autoriseret til specifikke opgaver, og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-7 og 9 samt afsnit IV med undtagelse af klager, hvor der i den √łvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. […]

§ 11. Styrelsen for Patientklager er en institution under Indenrigs- og Sundhedsministeren.
Stk. 2. Styrelsen for Patientklager er ved behandlingen af klager efter reglerne i kapitel 1 uafh√¶ngigt af instruktioner om den enkelte sags behandling og afg√łrelse.
Stk. 3. Styrelsen for Patientklagers afg√łrelser efter kapitel 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

¬ß 12. Styrelsen for Patientklager kan forel√¶gge en sag efter ¬ß 1 for Styrelsen for Patientsikkerhed og Retsl√¶ger√•det, f√łr Styrelsen for Patientklager tr√¶ffer afg√łrelse i sagen.
Stk. 2. Personer og myndigheder, som en sag efter ¬ß 1 og ¬ß¬ß 5-8 vedr√łrer, skal efter anmodning meddele Styrelsen for Patientklager enhver oplysning, herunder journaloplysninger, til brug for Styrelsen for Patientklagers behandling af sagen.
[…]

¬ß 12 a. Indenrigs- og sundhedsministeren neds√¶tter Det R√•dgivende Praksisudvalg. Styrelsen for Patientklager forel√¶gger sine afg√łrelser i klagesager efter ¬ß 1 for Det R√•dgivende Praksisudvalg, som r√•dgiver Styrelsen for Patientklager om styrelsens fremtidige afg√łrelse af sammenlignelige sager. Det R√•dgivende Praksisudvalg r√•dgiver desuden Styrelsen for Patientklager om l√¶ringen af sagerne.
Stk. 2. Det r√•dgivende Praksisudvalg sammens√¶ttes af repr√¶sentanter for patientorganisationer m.v., faglige organisationer p√• sundhedsomr√•det, regioner og kommuner efter sundhedsministerens n√¶rmere bestemmelse. Direkt√łren for Styrelsen for Patientklager eller dennes stedfortr√¶der er formand for praksisudvalget.
[…]

¬ß 18. Staten, regionsr√•d og kommunalbestyrelser afholder udgifterne til driften af Styrelsen for Patientklagers aktiviteter i tilknytning til patientklagesystemet, Sundhedsv√¶senets Disciplin√¶rn√¶vn og Tvangsbehandlingsn√¶vnet. Udgifterne fordeles p√• grundlag af en standardtakst pr. afsluttet sag og i forhold til, om behandlingen har fundet sted ved institutioner, der drives af henholdsvis staten, regioner og kommuner, eller i privat praksis og p√• private sygehuse beliggende i regionerne, hvor regionen er erstatningspligtig efter ¬ß 29, stk. 1, nr. 5 eller 6. […]

¬ß 19. Der ydes erstatning efter reglerne i dette kapitel til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet p√•f√łres skade i forbindelse med unders√łgelse, behandling el.lign., som er foretaget […]

* * *
Loven i sin helhed på Retsinformation.

* * *
Historik