Kommissionen freml√¶gger den 12. november 2020 for f√łrste gang en strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer i EU.

Vist 52 gange.
Kommissionen beskriver i sin pressemeddelelse den 12. november 2020 kortfattet, hvad den fremlagte LGBTIQ-ligestillingsstrategi 2020-2025 består af.

* * *
Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

En Union med lige muligheder: Kommissionen freml√¶gger for f√łrste gang en strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer i EU
Bruxelles, den 12. november 2020

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt den allerf√łrste EU-strategi for ligestilling af lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner, nonbin√¶re personer, interk√łnnede og queerpersoner (LGBTIQ), som Kommissionens formand Ursula von der Leyen bebudede i sin tale om Unionens tilstand 2020.

Selv om der i EU i de seneste √•r er sket fremskridt med hensyn til ligestilling, uds√¶ttes LGBTIQ-personer stadig for forskelsbehandling, og 43 % f√łler sig forskelsbehandlet. Covid-19-krisen har yderligere forv√¶rret denne situation. Den strategi, der freml√¶gges i dag, tager fat om de uligheder og udfordringer, som LGBTIQ-personer uds√¶ttes for, og den omfatter en r√¶kke m√•lrettede foranstaltninger, herunder retlige og finansielle foranstaltninger, for de n√¶ste fem √•r. I strategien foresl√•s det at udvide listen over EU-forbrydelser til ogs√• at omfatte hadforbrydelser, herunder homofobisk hadefuld tale og homofobiske hadforbrydelser, og at frems√¶tte lovgivningsforslag om gensidig anerkendelse af for√¶ldreskab i gr√¶nseoverskridende situationer. Den sikrer ogs√•, at der tages beh√łrigt hensyn til LGBTIQ-sp√łrgsm√•l ved udformningen af EU‘s politikker, s√•ledes at LGBTIQ-personer i al deres mangfoldighed kan v√¶re trygge og have lige muligheder for at trives og deltage fuldt ud i samfundet.

N√¶stformand med ansvar for v√¶rdier og gennemsigtighed, Vera Jourov√°, udtaler: “Alle mennesker m√• kunne v√¶re sig selv ‚ÄĒ uden at skulle frygte at blive forfulgt. Det er, hvad EU handler om, og det er, hvad vi st√•r for. Denne f√łrste strategi p√• EU-plan vil styrke vores f√¶lles indsats for at sikre, at alle behandles lige.”

Kommiss√¶r med ansvar for ligestilling, Helena Dalli, udtaler: “EU g√łr sig i dag g√¶ldende som fork√¶mper for mangfoldighed og inklusion. Ligestilling og ikkeforskelsbehandling er kernev√¶rdier og grundl√¶ggende rettigheder i Den Europ√¶iske Union. Det betyder, at alle mennesker i Den Europ√¶iske Union skal kunne f√łle sig sikre og frie uden frygt for forskelsbehandling eller vold p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika. Vi er stadig langt fra den fulde inklusion og accept, som LGBTIQ-personer har ret til. Jeg har tillid til, at vi sammen med medlemsstaterne kan g√łre Europa til et bedre og mere sikkert sted for alle. I den forbindelse opfordres der i strategien til, at de medlemsstater, der ikke har nationale strategier for ligestilling af LGBTIQ-personer, fastl√¶gger en s√•dan, som tager hensyn til LGBTIQ-personers specifikke behov for ligestilling i deres land.”

Foranstaltninger til ligestilling af LGBTIQ-personer i perioden 2020-2025
Strategien omfatter en r√¶kke m√•lrettede foranstaltninger fordelt p√• f√łlgende fire hoveds√łjler:
bekæmpelse af forskelsbehandling, sikring af sikkerhed, opbygning af inklusive samfund og frontkæmper for ligestilling af LGBTIQ-personer over hele verden. Nedenstående er nogle af de vigtige foranstaltninger, der er skitseret i strategien:

Integration af ligestilling af LGBTIQ-personer i EU-politikken:
Under ledelse af kommiss√¶r med ansvar for ligestilling, Helena Dalli, og med st√łtte fra taskforcen vedr√łrende ligestilling vil Kommissionen ligeledes integrere bek√¶mpelsen af den forskelsbehandling, som LGBTIQ-personer uds√¶ttes for, i alle EU-politikker og vigtige initiativer.

De næste skridt
Medlemsstaterne opfordres til at bygge videre p√• eksisterende bedste praksis og opstille deres egne handlingsplaner for ligestilling af LGBTIQ-personer. M√•let er at beskytte LGBTIQ-personer bedre mod forskelsbehandling og supplere indsatsen inden for rammerne af denne strategi med foranstaltninger til fremme af ligestillingen af LGBTIQ-personer p√• omr√•der, der henh√łrer under medlemsstaternes kompetence.

Europa-Kommissionen vil l√łbende overv√•ge gennemf√łrelsen af de foranstaltninger, der er skitseret i strategien, og freml√¶gge en midtvejsevaluering i 2023.

Baggrund
Den strategi, der freml√¶gges i dag, er Kommissionens f√łrste strategi p√• omr√•det ligestilling af LGBTIQ-personer, og den kommer i k√łlvandet p√• Kommissionens formand Ursula von der Leyens tilsagn om en Union med lige muligheder.

Strategien bygger på listen over foranstaltninger til fremme af LGBTI-personers ligestilling. Den knytter sig til andre af Europa-Kommissionens strategiske rammer og strategier, herunder den nyligt vedtagne EU-handlingsplan mod racisme 2020-2025, strategien for ofres rettigheder og strategien for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ligestilling og ikkeforskelsbehandling er kernev√¶rdier og grundl√¶ggende rettigheder i EU, som er nedf√¶ldet i traktaterne og i chartret om grundl√¶ggende rettigheder. I de seneste √•rtier har den lovgivningsm√¶ssige udvikling, retspraksis og politiske initiativer forbedret mange menneskers liv og hjulpet os med at opbygge mere lige og im√łdekommende samfund, ogs√• for LGBTIQ-personer. Selv om den samfundsm√¶ssige accept af og st√łtte til lige rettigheder i EU er vokset, har det ikke altid givet sig udslag i klare forbedringer af LGBTIQ-personers liv. If√łlge Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA) f√łlte 43 % af LGBT-personer sig udsat for forskelsbehandling i 2019 i forhold til 37 % i 2012. Covid-19-krisen har f√łrt til nye problemer for de mest s√•rbare grupper, og LGBTIQ-personer udg√łr ingen undtagelse.

Mange af de politikomr√•der, der er forbundet med at styrke ligestillingen af LGBTIQ-personer, henh√łrer prim√¶rt under medlemsstaterne. Men EU har en vigtig rolle at spille med hensyn til at udstikke politiske retningslinjer, koordinere medlemslandenes foranstaltninger, overv√•ge gennemf√łrelse og fremskridt, yde st√łtte via EU‘s fonde og fremme udvekslingen af god praksis mellem medlemslandene.

Yderligere oplysninger
Meddelelse ‚ÄĒ En Union med lige muligheder: Strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer 2020-2025

Faktablad ‚ÄĒ Strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer

Audiovisuelt materiale ‚ÄĒ Strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer

Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder: EU-LGBTI-en II ‚ÄĒ Lang vej endnu, f√łr der opn√•s ligestilling af LGBTI-personer

Europa-Kommissionen: S√¶rlig Eurobarometerunders√łgelse 493: Forskelsbehandling i Den Europ√¶iske Union

* * *
Pressemeddelelsen hos Europa-Kommissionen.
Pressemeddelelsen i pdf-format hos Europa-Kommissionen.

* * *
Folketinget, EU-nyt bringer den 12. november 2020 en endnu kortere omtale af LGBTIQ-strategien.